Naast de affaire met Stichting Werkwijzer heeft wethouder Bilker nog veel meer problemen en wel met de Stedelijke Vernieuwing. De gemeenteraad, inclusief zijn eigen CDA-fractie begint nu echt haar geduld te verliezen.
Naar mijn gevoel heeft Bilker zijn krediet bijna verbruikt en is na nog 1 akkefietje, zijn val als wethouder onvermijdelijk.
Uit de Leeuwarder Courant van 14-11-2000:


BILKER ONDER VUUR WEGENS IMPASSE WIJKSANERING

LEEUWARDEN - CDA-wethouder Bearn Bilker (volkshuisvesting) ligt onder vuur van de Leeuwarder gemeenteraad, omdat er te weinig schot zit in de stedelijke vernieuwing. Ruim twee jaar nadat Bilker een akkoord sloot met de woningbouwcorporaties is de raad het wachten op uitgewerkte plannen voor Bilgaard, de Vrijheidswijk en Achter de Hoven-Vegelin vrijwel beu.

'De wethouder moet niet echt veel langer wachten', aldus zijn fractievoorzitter Gerrit Krol gistermiddag tijdens de begrotingsvergadering.
De VVD wil 'de komende maanden linksom of rechtsom duidelijkheid'.
[Ofwel: Ook de eigen CDA-fractie dreigt Bilker te laten vallen. Maar of het PEL wel zo gebaat is bij de val van wethouder Bilker?? Dan komt er een andere, gevaarlijker type te zitten, bv. Krol of De Vries van het CDA of wellicht dat Peter den Oudsten zelf het heft in handen neemt, gevogd door wat geschuif met de taakverdeling binnen het College, zodat een CDA-er ook weer wethouder kan worden, maar niet meer met als taak 'volkshuisvesting en Stedelijke Vernieuwing.]

De PvdA constateert dat Bilker eerder genoemde termijnen voor presentatie van zijn sloop- en nieuwbouwplannen ruim heeft overschreden. 'Meer nog dan wij zijn het de bewoners die met smart wachten op wat er met hun woningen gaat gebeuren.'
[Bewoners moeten zichzelf niet 'opfokken' door de onzekerheid. Bovendien zitten zij niet te wachten op sloop.
Inmiddels heeft Nieuw Wonen Friesland aan de resterende bewoners van de S8-flat Jan Evenhuisstraat een brief gestuurd, waarin hen de huur wordt opgezegd. Het gaat om ongeveer een kwart van de woningen die nog zijn bewoond. Dit zijn veelal mensen die niet duurder kunnen wonen en o.i. kan NWF nauwelijks qua huur passende woningen vinden. De wandelgangen melden 'dat zij allemaal kleiner moeten gaan wonen...' NWF bood hen wel eengezinswoningen aan van meer dan ¦900,- kale huur, bv. aan een eenoudergezin met bijstand...
Dat noemen zij passend...
In de huuropzeggingsbrief, waarin tevens wordt gedreigd met een huisuitzettingsprocedure,beweert NWF dat hen 'passende' woonruimte werd aangeboden...
Welnu: Die woonruimte is voor hen nauwelijks te vinden; alles zit vol!
Uiteraard zijn dat soort beweringen de leugens die NWF bij de kantonrechter gaat opdissen en deze brief is alvast het aanloopje...
Ander aanloopje is, dat de gemeentelijke rubriek 'Aan de Grote Klok' in het blad 'Huis aan Huis' van 15-11-2000 meldt, dat er twee sloopaanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen: Voor een flat op het adres Gebr. Wierdastraat 3-73 - de Wierdaflat; overigens nog bewoond door 1 oude dame van 90 jaar voor wie geen plaats zou zijn in een bejaardentehuis - en voor een flat op het adres Jan Evenhuisstraat 3-81-1. Dat is de S8-flat aan het water. Dat daar nog een kwart van de woningen is bewoond, schijnt ook niet te deren, evenals pesterijen, dat 's nachts de gehele blokCV nu uitvalt...
Kortom: Hetzelfde scenario wordt losgelaten als indertijd bij de sloop van de 2 7-hoog flats Hooidollen/Jokse.]

Ronald Boorsma van de SP hekelt Bilkers bejegening van de wijkbewoners.
'De wethouder blijft maar praten over een kwaliteitsslag zonder te zeggen waar wat staat te gebeuren. De bewoners kunnen daar niks mee.'
[Zolang er niet tevens een 'kwaliteitsslag' plaats vindt in iemands portemonnee, is SV zoals het College dat wil, gedoemd te mislukken.]

Wethouder Bilker erkende dat de onderhandelingen over een aanpak van Bilgaard en de Vrijheidswijk wel erg lang duren. 'Wij naderen echter het einde en dat heb ik nog niet eerder gezegd', aldus de wethouder.
[Wellicht heeft Bilker gelijk, alleen op een andere manier dan hij bedoelt...]

Naar verwachting zullen Bilker en Nieuw Wonen Friesland (NWF) bekend maken hoe zij na sloop van huurwoningen het gebied rond de Jan Evenhuisstraat en de Gebroeders Wierdastraat opnieuw willen inrichten.

In tweede termijn stelde de wethouder dat hij waarschijnlijk pas over drie maanden resultaten van dit front kan melden. Bilker lijkt zich er bij neer te leggen dat er geen overkoepelend plan voor de 'Noordrand' (Bilgaard plus de Vrijheidswijk) komt.
[Op dit moment zijn gemeente en NWF er nog steeds niet uit welke NWF-woningen in Lekkumerend nog meer 'plat' moeten, behalve dan de S8 splitlevelflat aan de Dokkumer Ee. Ook de invulling met nieuwbouw na de voorgenomen sloop in Vrijheidswijk-West zou stuiten op geldelijke problemen.]

In plaats daarvan komen er per 'deelgebied' bilaterale overeenkomsten van de gemeente met NWF danwel de Corporatieholding Friesland. De integrale samenhang tussen allerlei opknapgebiedjes in beide wijken zal hooguit "abstract" zijn, aldus Bilker.
[Dat betekent dat de stedebouwkundige samenhang en de daarmee samenhangende 'prachtige' visie nu ook op de tocht staat...]

De wethouder beloofde dat er uiterlijk rond de jaarwisseling een plan voor Achter de Hoven-Vegelin ligt, waaruit elke individuele bewoner kan afleiden of zijn huis mag blijven staan.
De aangekondigde wijkontwikkelingsmaatschappij "komt er even niet", aldus Bilker. De beoogde commerciële deelnemers schrikken nog terug voor allerlei onzekerheden.
[Die trappen ook niet in een tekort van ruim 20 miljoen...]

Bilker kon nog niet zeggen hoe hij het tekort van ruim ¦20 miljoen op de vernieuwing van deze wijk denkt te dekken. Ook de dekking van de veel grotere tekorten op stedelijke vernieuwing in Bilgaard en de Vrijheidswijk is nog volstrekt onduidelijk.
[Dit is, naast de zeer moeizame onderhandelingen met de corporaties wie wat betaalt en wie welk risico draagt, de echte kwestie: Er zijn enorme tekorten op de ambitieuze sloopplannen. Wandelgangen melden, dat ook de PvdA nu door begint te krijgen dat de financiën niet onuitputtelijk zijn en dat Leeuwarden niet echt 'rijk' is als gemeente.]

De SP wil de sloopdoelstelling van de stedelijke vernieuwing (1400 woningen in vier jaar) herzien nu de leegstand in Leeuwarden zienderogen daalt.
Herhuisvesting zal heel moeilijk worden, voorspelde SP'er Boorsma.
Zijn motie om dit debat te lanceren kreeg alleen steun van de andere oppositiepartijen (NLP, D66 en Christenunie/SGP) en van PAL/Groen Links.

De PvdA neigde er even toe zich bij Boorsma's pleidooi aan te sluiten.
Bilker voorkwam dit door toe te zeggen dat er nog deze maand een collegenotitie zal verschijnen waarin de samenhang tussen woningmarkt en stedelijke vernieuwing uit de doeken wordt gedaan.
[Zo nu en dan tekent zich een ad-hoc coalitie af met als harde kern: De NLP, Addy Stoker van Christenunie/SGP, de SP en ad-hoc daarbij: D'66 en fractie Dolstra. Nieuw is, dat collegepartij PAL/GroenLinks zich daarbij in dit geval aansluit en echt veelzeggend is, dat kennelijk ook in de PvdA-fractie de twijfel heeft toegeslagen: Zijn we echt wel op de goede weg? Of moet het beleid op SV-gebied toch bijgesteld worden, nu de feiten voor zich spreken:
Er is bij huurwoningen tot ¦650,-/huur/mnd gewoon nauwelijks leegstand en 50 ingestuurde bonnen voor een simpel portiekflatje is heel gewoon...
Dat kwam in jaren niet voor!
De collegenotitie lijkt voorspelbaar: Er zal in staan, dat de leegstand weliswaar laag is, maar dat de verwachting is dat er binnen enkele jaren grote leegstand ontstaat, dat iedereen een vette baan heeft en dat het daarom goed is dat er veel goedkopere woningen plat gaan, omdat dan toch iedereen duurder, mooier, beter en prachtiger gaat wonen...
Zo wordt een hersenschim nagejaagd, want per slot geeft 'Den Haag' hier geld voor.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].