Gemeente weigert koepelnota te sturen. Besloten vergadering op komst?

Eigen bericht

LEEUWARDEN 26-9-2000
Op 7-9 jl. schreef de Leeuwarder Courant in het bericht "Buurgemeenten van stad weren Leeuwarders" e.e.a. over diverse voorstellen die deel uitmaken van het z.g. "Ontwikkelingskader Leeuwarden" (OKL).
Dat is een steunplan voor Leeuwarden nadat de gemeentelijke herindeling (gedeeltelijke annexatie van de buurgemeenten) van Leeuwarden was mislukt.
Dat OKL gaat vermoedelijk om een nota van het z.g. 'Stadsgewest', dat bestaat uit de gemeente Leeuwarden plus vijf buurgemeenten. Nu was volgens de krant dat verhaal over het weren van Leeuwarders in omringende gemeenten boterzacht, omdat projectontwikkelaars zich daar niks van hoeven aan te trekken: Zij kunnen ook klanten werven in Leeuwarden voor hun woningen in de omringende gemeenten. De omringende gemeenten wilden hierbij de eigen inwoners voorrang geven. De herziene Huisvestingswet zal dergelijke voorkeursregelingen verbieden. De gemeenten mogen op dit punt nu al geen voorkeursbeleid voeren voor huizen en straks ook niet meer bij de uitgifte van bouwkavels. Tot zover dus niet zo interessant, dat OKL.

Bedenkelijker was echter de opmerking dat er ook andere voorstellen in staan, waaronder het voorstel om over te gaan tot 'de sloop van flats zonder lift'. Daar wilden we uiteraard meer over weten.
Ook wethouder Bilker had al aan dit Ontwikkelingskader Leeuwarden gerefereerd in een interview met het BWL-blad van september en had ons gezegd: Bij dat OKL hoort ook de z.g. 'Koepelnota'. "Als jullie naar dat OKL vragen, moeten jullie ook naar de Koepelnota vragen".
Het leek dus verstandig van beide nota's kennis te nemen. Per slot kun je pas oordelen nadat je de nota's ook gelezen hebt, in plaats van het te moeten doen met een krantebericht.
Het bleek nog een toer te achterhalen bij wie de nota nu precies weg moest komen: 'Het is een nota van het Stadsgewest; nee, van de provincie' zo zeiden diverse ambtenaren. Maar het leek goed te komen: De nota moest even gekopieerd worden op het stadhuis en we zouden hem keurig toegezonden krijgen. Per slot had de krant er al over geschreven en had de wethouder er al over gesproken. Maar uiteraard was dit weer te mooi om waar te zijn: Vandaag ontvingen we een briefje van een van de ambtenaren met de volgende inhoud:


STADSONTWIKKELING EN- BEHEER
GEMEENTE LEEUWARDEN

Onderwerp: aanvraag koepelnotitie
Sector: Bouwen en Wonen
Team: Woningmarkt
Doorkiesnummer: xxx xxxx naam ambtenaar

Datum: 25 september 2000

Geachte heer xxxxx,

Onlangs heeft u een verzoek ingediend tot het ontvangen van de "Koepelnotitie". Er is toegezegd dat u deze zou ontvangen.

Dit blijkt momenteel niet mogelijk. De koepelnotitie dient nog te worden behandeld door de commissie Stadsontwikkeling en de Raad. Na behandeling is het stuk openbaar en kunt u een exemplaar ontvangen.

Naam ambtenaar
Beleidsmedewerker Team Woningmarkt


Dus: Pas NA behandeling in de Commissie Stadsontwikkeling en de Raad is de nota openbaar. Burgers die bv. over de inhoud zouden willen inspreken, kunnen het dus wel vergeten. Dit wijst doodleuk weer eens op de komst van een BESLOTEN gedeelte van een komende vergadering van de Commissie Stadsontwikkeling en een BESLOTEN gedeelte van een raadsvergadering.
Kunnen degenen die dit bedenken niet eens opkrassen naar Belgrado?!
Daar kunnen al dit soort streken en streekjes naar hartelust beoefend worden.

secretariaat Ver. PEL