Onlangs had wethouder Bilker een interview met het BWL-blad "BWL-aan-Huis".
Uit BWL-aan-Huis van 8-9-2000:


'WE HEBBEN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BELANG: DE HUURMARKT MOET GEZOND BLIJVEN'

De stedelijke vernieuwing van Leeuwarden behoort tot de portefeuille van wethouder Bearn Bilker. Hij is de gemeentelijke tegenspeler van de Leeuwarder woningcorporaties. Aan de zware houten tafel in Bilkers werkkamer worden belangrijke afspraken gemaakt over de toekomst van de stad.

Wat is stedelijke vernieuwing?

Bilker: "Stedelijke vernieuwing beoogt een kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad en de wijken. Daarbij worden dus ook de woonomgeving en sociale en economische maatregelen betrokken. Dat is meteen een dilemma: het gemeentebestuur is al druk in onderhandeling met de woningcorporaties, terwijl de andere aspecten nog weinig aan bod komen."

[Die kwaliteitsverbetering houdt vooral in: Sloop goedkopere huurwoningen en zet op die plaats duurdere koopwoningen, dan komt het allemaal goed. Dit ondanks dat van diverse kanten al herhaaldelijk is gewaarschuwd dat stenen maatregelen sociale en economische problemen niet oplossen.
Kwaliteit staat voor duurder en voor kopen in plaats van huren. Kwaliteit wordt als begrip bij Stedelijke Vernieuwing verder nauwelijks gedefinieerd.
De sociale en economische maatregelen bestaan er vooral in dat bureau Maatwerk wat mensen ronselt voor allerlei 'trajecten' die moeten leiden tot onderbetaalde gesubsidieerde baantjes die geen wezenlijke verbetering brengen in iemands inkomenspositie.
Verder wordt bij sloop van woningen er dan iemand op je dak gestuurd die zich met je prive-zaken gaat bemoeien alsof dat de normaalste zaak van de wereld is, of vertelt men je dat je mee moet doen aan 'portiekgesprekken'.]

Hoe komt dat?

"Sociale maatregelen, werkgelegenheidsaspecten en de voorzieningen kunnen pas aan bod komen, nadat gemeente en woningcorporaties het globaal eens zijn geworden over de woningmarkt. Je ziet het in Vegelin-Achter de Hoven: nadat we over de volkshuisvestelijke zaken globaal overeenstemming hebben bereikt, belanden we in een stadium waarin de economische en sociale aspecten duidelijk worden. In de noordelijke stadswijken zijn we nog niet zo ver."

[Ja, de aspecten worden wellicht duidelijk, maar wat betekent dat dan?
Gewoon weer Maatwerk op iedereen afsturen en de verhuisconsulent en de lokale goog? Meestal helpen zij je verder van de wal in de sloot...
Bv.: U moet maar vrijwilligerswerk gaan doen, dat is heel goed voor U. Eerst slopen ze je je eigen woning onder je gat weg ('onteigening' is genoemd) en vervolgens proberen ze je leven ook nog te bepalen. Ik blijf erbij: Voor de mensen met weinig geld hebben ze alleen maar een soort DDR-modelletje in petto.]

Het lijkt zo'n moeizaam proces. Waar botsen gemeente en corporaties precies?

"Dat botsen valt wel mee.
[Lijkt me niet: Als we in de krant indertijd lazen dat wethouder Bilker in gesprek met Frits Kramer van Stichting Studentenhuisvesting Henk Deinum van BWL zou hebben gesuggereerd dat Deinum 'onbetrouwbaar' was, terwijl dezelfde wethouder wel met dezelfde Henk Deinum moet onderhandelen over de Noordrand, dan lijkt me de stemming niet goed. Bron: Leeuwarder Courant van 8-10-99.
En als eerder al projectleider Frits Veldmeijer die nu al vanaf afgelopen voorjaar in de ziektewet zou zitten, in de krant stelde dat BWL en Patrimonium wellicht failliet zouden gaan aan de Stedelijke Vernieuwing, duidt dat ook niet op een opperbeste verstandhouding.]

We hebben een gemeenschappelijk belang: de huurmarkt moet gezond blijven.
Maar het rijksbeleid eist dat wij ons niet daartoe beperken. De zaken moeten meeromvattend worden aangepakt. En daarmee doemen vragen op als: wie betaalt, wie is verantwoordelijk voor de openbare ruimte, wie voor de woningen, wie voor de andere sociale aspecten? Daarover onderhandelen we vaak aan deze houten tafel. Over wie de verantwoordelijkheid neemt en wie de risico's.

[Het lijkt mij dat wie ergens voor verantwoordelijk is, ook de daarbij behorende (financiële) risico's draagt, maar het gaat wellicht zo, dat de verantwoordelijke liefst de financiële risico's bij een ander legt...]
Zulke onderhandelingen verlopen overigens meestal in een goede sfeer: over de richting zijn wij het eens, maar over wie wat betaalt nog niet. Als je bedenkt dat het een operatie is van honderden miljoenen is dat niet zo verwonderlijk."
[Over die goede sfeer: Daarom gaven B&W op 30-11-99 natuurlijk ook een persbericht uit waarin toen werd gesteld dat de gemeente Leeuwarden het overleg in de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing had opgeschort. Aanleiding heette te zijn 'de vertraging die zich in de voortgang voordoet doordat met name de woningcorporatie BWL publiekelijk afstand neemt van gemaakte afspraken'.
Later is het overleg weer voorzichtig hervat, maar het loopt naar onze indruk nog steeds moeizaam. Afgelopen zomer stuurde wethouder Bilker een brief naar de raadsleden waarin in feite stond dat het overleg over de Noordrand over het zomerreces werd heengetild.
En dat niet omdat het allemaal zo vlotjes verliep...]

Bilker lijkt zelf een beetje te schrikken van al die miljoenen, en relativeert: "Dat bedrag klinkt dramatischer dan het is. Voor grote sommen is er gewoon dekking. Maar er blijven tekorten van tientallen miljoenen. En wie neemt die voor zijn rekening?"
[In het slechtste geval gewoon de burgers...
Hoe verleidelijk is het in dit verband immers niet om per 2001 de OZB-tarieven helemaal niet of nauwelijks te verlagen, terwijl de hertaxatie in het kader van de WOZ fors gestegen waarden van woningen aangeeft?!
Kortom: Kassa voor de gemeente: Het sloopgeld stroomt binnen en de burgers betalen mee aan de sloop van hun eigen huur- of koopwoning...]

Zijn de corporaties bang voor kapitaalvernietiging?

"Dat zeggen ze. De vraag is vooral: hoeveel? De corporaties hanteren liefst de bedrijfswaarde van de woningen.
[De huuropbrengst die nog zou zijn te realiseren over de resterende afschrijftermijn van de woningen die volgens de gemeente gesloopt moeten worden.]
De vraag is natuurlijk wat die waarde op termijn nog zou zijn als die woningen in de gevarenzone van de leegstand komen.
[Hier wordt in feite impliciet nog steeds de 'grote leegstand' bij de goedkopere huurwoningen als argument gehanteerd. Dit is aantoonbare flauwekul: In februari jl. kwam Aedes-Friesland (Afd. Friesland van de koepelorganisatie van de WBC's zelf) met een leegstandscijfer van 0,75% voor hun woningen in Leeuwarden, het laagste cijfer sinds pakweg 15 jaar.
Ook het Jaarverslag 1999 van de Centrale Registratie Woningzoekenden geeft het beeld van een afnemend aanbod qua huurwoningen tot ¦650,- en een toenemende druk op dat marktsegment. (Aantal ingestuurde woonbonnen) Tevens bleek daaruit weer eens hoe weinig inkomen de ingeschreven woningzoekenden hadden. Wij publiceerden daarover reeds eerder een bericht.
Overigens schijnen de gemeenteraadsleden dit Jaarverslag niet gekregen te hebben, hoewel we de indruk hebben dat sommige raadsleden hier ook niet in geïnteresseerd lijken te zijn, wellicht onder het motto: "Wat niet weet, wat niet deert"?
Onze indruk is sinds herfst 1999 dat er bijna geen huurwoning in de 'leegstands-gevaren-zone' zit, of het moet gaan om nog wat dure huurwoningen hier en daar. Deze echter zijn in principe verkoopbaar, dus dat is ook het probleem niet.]

Daarmee zitten we al midden in de onderhandelingen. Als ze een slechte woning slopen en daarvoor in de plaats een hartstikke mooie woning in de markt neerzetten, dan raken ze die wel vlot kwijt. Dan moeten ze eigenlijk niet nog eens als extra het verlies dat ze lijden bovenop de boekwaarde van de oude woning meerekenen in het totaal van tekorten, vind ik. Onder andere over dat soort zaken gaan onze gesprekken.
[Die nieuwbouwwoning neerzetten kost geld. De verkoop levert winst op.
Eerder is gesteld dat om 1 woning te kunnen slopen, de corporatie 2 koopwoningen moest terugbouwen om het verlies te compenseren.
M.i. betekent 1 woning slopen: Verlies is boekwaarde plus sloopkosten plus de netto contant gemaakte waarde van de bedrijfswaarde. (Netto-contant maken wil zeggen: Geld van straks - resterende huuropbrengsten - terugrekenen naar geld van nu.) Winst is: Eenmalige winst op verkoop nieuwbouwwoning. Maar als men op het terrein dat vrij komt als men woningen sloopt dan gaat nieuwbouwen, zouden daar 2 maal zoveel woningen op teruggezet moeten worden, tenzij de WBC een deel van die woningen neer mag zetten in Zuiderburen. Dat wil m.i. met name BWL wel, maar daar heb ik verder tot nu toe nog niets over gehoord.
Op dezelfde grond 2 maal zoveel woningen neerzetten - en denk ook even aan de beperkte hoeveelheid grond die de sloop van een flat oplevert - betekent waarschijnlijk voor de gemeente dat deze zegt: "Dit plan heeft geen kwaliteit. De opzet moet ruimer; ofwel grotere kavels. Willen we toch zo, zegt de WBC. Dan doen we niks aan de woonomgeving; daar steken we dan geen geld in, stelt de gemeente vervolgens. Dat kunnen we doen, want die grond is van ons...
Vermoedelijk spelen de onderhandelingen zich wat af op dit vlak.]

De Corporatieholding Friesland, waar BWL deel van uitmaakt, wil eerst een akkoord over de positie van de corporaties in Leeuwarden gedurende de komende tien jaar. Dat is puur onderhandelen. Het gaat heel langzaam, maar we schuiven wel op."

Er zitten dus vrij veel betrokkenen om deze tafel, plus een aantal onzichtbare betrokkenen, namelijk de omliggende gemeenten.

"Het Ontwikkelingskader Leeuwarden is een afspraak voor de periode tot 2010. Leeuwarden moet in die periode ongeveer achtduizend nieuwe woningen bouwen.
In de afgelopen jaren zijn wij er niet in geslaagd om onze woningbouwaantallen te halen en daarvan hebben de omringende stadsgewestgemeenten gebruik gemaakt. De gemeenten die daarvan erg royaal geprofiteerd hebben, komen nu in de problemen met hun quotum.

[Het quotum is de maximale hoeveelheid huizen die per jaar ergens gebouwd mogen worden. Dit is een provinciale zaak. De omliggende gemeenten zouden volgens Bilker geprofiteerd hebben van het feit dat Leeuwarden 'te weinig' dure nieuwe koopwoningen bouwde. Onzin. In het bericht over de verkoop van de koopwoningen in Zuiderburen dat we onlangs verstuurden, heette het volgens projectleider Herman van den Hende dat Zuiderburen nu afstevent op 35 % niet-Leeuwarders.
Dat wil dan zeggen: Nog altijd 65% van de kopers komt uit Leeuwarden zelf. Nu kun je uiteraard stellen: Als je niks of weinig had gedaan was die 65% Leeuwarders naar de dorpen vertrokken, maar andere cijfers m.b.t. migratie wijzen uit dat de meerderheid van de vertrokken Leeuwarders vooral vanwege werk richting Randstad vertrokken. En daartegen helpt dure nieuwbouw niet. Daartegen helpt alleen meer hoogwaardige werkgelegenheid en dat zijn zeker niet de gesubsidieerde armoedebaantjes via de WIW, de ID-baan ed.
M.a.w.: Sneller en meer bouwen in Zuiderburen maakt niet zoveel uit m.b.t. de vraag hoeveel mensen de stad verlaten.]

Op Leeuwarden rust nu de plicht om veel te bouwen. Wel zo'n 750 woningen per jaar. De klanten zijn er wel. Zuiderburen loopt nu al; Leeuwarden-Zuid gaat ook wel lopen.
[Bedoeld wordt hier: De Polder het Huizumer- en Goutumer Nieuwland, ten westen van de Overijsselse Weg, de hoofdweg richting Zwolle. Men wil dit volbouwen tot de Werpsterhoek.]
En die nieuwe wijken zullen een verhuisstroom op gang brengen, waardoor ook veel beweging zal ontstaan in die regionen van de woningmarkt, waar de corporaties actief zijn.
[Dat is precies de wens: Leeuwarden bouwt en sloopt zichzelf kapot.
Veel meer woningen, maar tot nu toe een nauwelijks toenemend aantal inwoners. Dat wijzen de harde cijfers gewoon uit. De hoop is nu dat de armere wijken naar de bliksem gaan, opdat deze snel plat kunnen. Daarna snel ook daar duur bouwen: De rijken erin, de armen eruit. Een toenemend aantal woningen en een nauwelijks toenemende bevolking zal inderdaad ergens leiden tot leegstand, waar waar??
In welk 'marktsegment'? M.i. vermoedelijk vooral in het 'midden-segment' qua huur en qua koop. Qua koop lost zich dit vanzelf op, omdat dan een koopprijsdaling niet kan uitblijven. Wie koopt als tweede bv. een vroeger al verkochte corporatiewoning die toen onverhuurbaar was?
Wellicht een huurder die de midden-prijsklasse qua huur verlaat of iemand die een goedkopere koopwoning verlaat.
Kortom: Vermoedelijk wordt het eindscenario dat er heel veel is verplaatst, vooral veel stofwolken door de sloop en dat ook qua volkshuisvesting een tweedeling duidelijk zichtbaar is: Wijken voor de armen en wijken voor de rijken.
Is de gemeente te succesvol, dan wordt het echter: De wijken voor de armen zijn wijken met dure huurwoningen, wanbt de rest werd gesloopt. Armoede in een te dure woning en huurquotes van 40 tot 50 % en een woonbon van Remkes met een vast bedrag waarmee je je maar moet redden. Die woonbon heeft dan inmiddels het huidige huursubsidie-systeem vervangen...]

Dan krijgen ook huurders meer keuzeruimte. Ook in hun belang zullen wij verder moeten gaan met de stedelijke vernieuwing."
[Dat is een hele goede: Het is allemaal voor je eigen bestwil, dat duurdere huis. Een huurder met een redelijke baan kan ook nu gewoon 'doorstromen' naar een duurdere huurwoning of een koopwoning. Niets of niemand die hem dat belet of kan beletten. Die huurder kan er nu ook nog voor kiezen om wat goedkoper te wonen, omdat wellicht zijn prioriteit niet ligt bij het uitgeven van zijn zuurverdiende geld aan veel huur of een hoge hypotheek.
Ook dat is keuzevrijheid.
Maar die is dan weg: Gij zult veel huur of hypotheek betalen tot meerder profijt van de WBC's of de banken...
En de huurder met weinig geld mag B&W straks hartelijk gaan bedanken voor het voortaan zowat de helft van zijn inkomen inleveren voor de huur, want zijn goedkopere woning ligt plat...
Keuzevrijheid?!
Hun belang?!
Dit is gewoon het belang van de WBC's, de projectontwikkelaars, de banken, de grondspeculanten enz. en het College speelt voor zetbaas.]

De herstructurering van allerlei wijken zit eraan te komen.

"De Schil-Oost, Heechterp-Schieringen en de Binnenstad...
Stedelijke Vernieuwing is niet uit de lucht komen vallen. Zolang er huizen worden gebouwd, vinden dit soort processen plaats. Alleen pakken we het nu meer integraal aan, niet meer per flatgebouw of per straat. Wij hebben een totaalvisie: ons Kaderplan Stedelijke Vernieuwing, dat in december 1999 door de gemeenteraad is aangenomen."

[Bilker noemt hier in feite drie wijken op, die wellicht aan het einde van 'fase 1' of het begin van 'fase 2' van deze sloopoperatie ook gedeeltelijk plat gaan. Voor wat Schil-Oost betreft: Vermoedelijk bestaan al lang plannen om delen van Welgelegen en de Indische buurt plat te gooien, opdat je vooral de kleine huishoudens (veel gezinnen met kinderen wonen er niet meer; het zijn voor de huidige begrippen geen echte eengezinshuizen meer, maar qua oppervlak wel geschikt voor een klein huishouden) met niet al te veel geld weer een slag kunt toe brengen.
Ging het vroeger om 'arm tegen rijk', tegenwoordig is het vooral 'rijk tegen arm'.
In Schil-Oost bevindt zich ook nog de wijk Molenpad met veel koophuisjes. In de stedebouwkundige bijlage bij de Kadernota zat o.a. een rapport van Bureau West-Acht met daarin o.a. aangegeven een kaartje van Molenpad e.o. Op die kaart stonden twee flinke cirkels als vage aanduiding dat op die plaatsen 'wat moest gebeuren'. Omdat Molenpad voornamelijk koophuizen telt, lijkt voorspelbaar dat ook hier t.z.t. een 'Vegelinbuurt-sloopscenario' uit de kast zal worden gehaald. Natuurlijk is de grond van deze wijk uiterst interessant voor de vriendjes van het College; de heren projectontwikkelaars: Interessante grond, vlak bij de Binnenstad. Hier is natuurlijk geen plaats meer voor mensen met wat minder geld.
Opmerkelijk is, dat ook Heechterp weer wordt genoemd: Kennelijk moet daar nog meer gesloopt worden. Als nogmaals het rapport van Bureau West-Acht wordt bekeken en we daarin lezen dat de Rondweg 'upgrading' moet worden aangepakt, waarbij de binnenzijde daarvan wordt gezien als de rand van de binnenstad, dan kan dat betekenen dat vooral flats aan de buitenzijde van de Rondweg op de nominatie staan voor sloop.
Geruchten dat op termijn ook alle portiekflats in Heechterp plat gaan, hoorden we overigens al eerder. Voorzover deze flats aan de Rondweg staan, zal het dan wel uitdraaien op 'stadsvilla's' of op appartementen van pakweg 5 ton, uiteraard in de koopsector...
Nog opmerkelijker is, dat Bilker ook de Binnenstad noemt als toekomstig sloopgebied. Anderzijds is het een teken aan de wand dat de kantoortorens en koepels ook de binnenstadsgracht al mochten oversteken (Nieuwbouw Friesland Bank) zodat ook de historische binnenstad verpest schijnt te mogen worden tot een soort Manhattan in miniatuur...
Het zou tevens kunnen dat het de bedoeling is alle HAT-eenheden (vooral in noordelijk deel Binnenstad; omgeving Speelmanstraat ed. die daar in de 80-er jaren zijn gebouwd, weer te slopen onder het motto: Meer gezinnen met geld in de Binnenstad. Overigens hoeft gedeeltelijke sloop in en rond de oude binnenstad geen verwondering te wekken: Internationaal gezien staat dit verschijnsel bekend als 'gentrification'.
Per slot wil Leeuwarden ook graag 'grote stad' zijn...]

De gemeente claimt een regiefunctie, maar datgene waarover de beslissingen vallen is lang niet altijd eigendom van de gemeente.

"De gemeente heeft nu eenmaal de verantwoordelijkheid voor het grote geheel en wordt altijd aangesproken op de openbare ruimte. En daarnaast heeft ze een toetsende rol bij het volkshuisvestingsbeleid."
[En als je verantwoordelijk bent voor het grote geheel geeft je dat kennelijk ook het recht om te doen alsof het gebouwde wat daarop staat, ook je eigendom is...
Al meer gemerkt, dat de eigenaar van een woning vooral wordt gezien als een lastige bijkomstigheid: Over hem en zonder hem wordt beslist dat zijn woning wel plat kan.
Overigens wil diezelfde gemeente haar verantwoordelijkheid voor de wel openbare ruimte afschuiven naar de burgers, omdat ze graag ziet, dat er Verenigingen van Wijkeigenaren worden gevormd. Die krijgen dan een per definitie te krap budgetje voor bv. groenonderhoud, zodat voortaan burgers burgers hierop kunnen aanspreken. Zijn we daar als gemeente ook mooi van af.
Intussen moet die Ver. v. Wijkeigenaren uiteraard precies doen wat de gemeente wil. De regierol zoals e gemeente die graag ziet, houdt vooral in: Enerzijds afschuiven wat je kunt afschuiven en anderzijds burgers als marionetten gebruiken voor je doeleinden. Zich omringen met series gelijkgeschakelde clubs en clubjes die z.g. 'onafhankelijk' zijn is al jaren de tactiek. Helaas voor hen zijn dat soort scheppingen niet altijd levensvatbaar, zoals met Stichting Woonconsumentenbelangen Leeuwarden wel is gebleken.]

Wat is uw voornaamste zorg als het om de stedelijke vernieuwing in Leeuwarden gaat?

"Met zijn allen in Leeuwarden zijn we ervan overtuigd dat er iets moet gebeuren.
[Een typische nietszeggende en te veel gebruikte kreet: 'Met zijn allen...' bla, bla. Daarachter wordt dan meestal een open deur ingetrapt. Want wie zou nu vinden dat er in Leeuwarden 'niets meer moet gebeuren'?! Er moet altijd wel 'iets' gebeuren, alleen is altijd de vraag: Wat?]
Nu het erop aankomt, blijkt het verdraaid moeilijk om wat er in het Kaderplan staat, dat wat we bestuurlijk en vanuit de woningmarkt geredeneerd willen, te vertalen naar een concrete vorm. Het komt zo langzamerhand héél dicht bij mensen. Zolang de plannen abstract blijven, is iedereen het met elkaar eens. Het wordt moeilijker als de plannen concreet worden. Dan beginnen de tegenbewegingen, komt er verzet uit de wijken, reageert de gemeenteraad op concrete voornemens. Die vertaling in concrete plannen is mijn eerste zorg.
[Ja, vervelend allemaal toch, dat niet iedereen staat te juichen bij deze fantastische plannen. Maar de gemeente heeft zo haar eigen strategietjes hiertegen.
Voorbeeldje van een detail: De gemeente is op dit moment bezig bewoners van het Havankpark op te stoken tegen de Meenthe/Stijl, omdat die laatste wijk plat 'moet'.
Zo heet het: "Als de Meenthe blijft staan, worden jullie huizen minder waard. Aj, aj, waardevermindering... Nu stond de Meenthe er al toen het Havankpark werd gebouwd en de huizen in het Havankpark hebben met de Meenthe ten zuiden ervan, een bepaalde waarde. Die verandert dus niet als de Meenthe blijft staan. Domme aanpak dus.
De gemeente moet zeggen: 'Als de Meenthe plat gaat, worden jullie huizen véél meer waard...
Maar of die vlieger opgaat? Dan verrijst op de plaats van de Meenthe - dan omgedoopt tot 'Het Schateiland' - gewoon meer van hetzelfde en wordt het Havankpark minder 'exclusief'...
Kortom: Met dit soort geklets kun je alle kanten op.]

Mijn tweede zorg is geld.
We krijgen te maken met grote tekorten. In tegenstelling tot veel andere delen van Nederland kennen wij hier een vrij ontspannen woningmarkt.

[Voor zover het de woningen tot ¦650,- huur betreft: Gewoon gelogen.
Het Jaarverslag CRWL 1999 geeft duidelijk de tendens aan van een afnemend aanbod van deze woningen en een toenemende druk op dat 'marktsegment'.]

IK DENK TOCH DAT IK MET HET HELE VERHAAL TERUG NAAR DEN HAAG MOET.
[Hoofdletters aangebracht door ondergetekende]
Zo in de trant van: 'U verlangt wel veel van ons, maar wij krijgen het financieel niet helemaal rond. De corporaties hier zijn niet rijk. De gemeente Leeuwarden beschikt evenmin over miljoenen extra.'
[Ja, zielig, zielig. Zielig doen is Leeuwarder specialiteit. Wordt gelukkig afgestraft door Groningen/Assen en de provincie die Heerenveen in feite ziet als hoofdplaats van Friesland...
Reden om nog zieliger te zijn.]

We zitten regelmatig om tafel met de 23 steden [Het z.g. middelgrote steden overleg] die rechtstreeks van de minister een budget krijgen voor stedelijke vernieuwing.
Overal blijken overeenkomstige problemen te spelen. Iedereen doet dit voor het eerst."

[En hopelijk voor het laatst.
Kortom: Allemaal willen ze gewoon meer geld van Remkes. Het is voor de burgers met weinig geld in al die steden te hopen, dat dat geld er niet komt, omdat die hele Stedelijke Vernieling in feite voor hen één grote nachtmerrie is!]

Einde bericht uit blad BWL-aan-Huis. Commentaar secretaris PEL tussen [].