NIEUWSBRIEF 10 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.
VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT


EIGEN BERICHT: Op 30/12/2011 is onderstaande Nieuwsbrief huis aan huis verspreid in de West-Indische buurt. Nieuwsbrief liever als Word-bestand? Klik dan deze link aan:
Nieuwsbrief met plaatje: http://verenigingpel.nl/wonen/NIEUWSBRIEF 10 WI-BUURT SP-PEL.doc


NIEUWSBRIEF 10 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L. VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
http://leeuwarden.sp.nl 058-8443887 http://verenigingpel.nl 058-2671636


ELKIEN KOMT DAG VOOR KERST MET NIEUWSBRIEF 5
NIEUWE HUURDERSAVOND ELKIEN OP DINSDAG 24 JANUARI 2012

Het is geen toeval dat Elkien en huurderskoepel Nieuw Elan op de dagen vlak voor Kerst meenden dat ze uw rustige kerst moesten verpesten door weer een Nieuwsbrief (nr. 5 van Elkien) en het blaadje Platformnieuws (Nieuw Elan) in de bus te gooien, met opnieuw sloopnieuws. Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar… Daarna gingen ze met kerstreces zodat ze lekker onbereikbaar waren. We nemen even wat zaken uit hun blaadjes met u door:

De huisbezoeken van Elkien

In hun Nieuwsbrief 3 zei Elkien o.a.: "Vanaf september starten deze huisbezoeken. In de huisbezoeken inventariseren wij de woonwensen en behoeften van de bewoners. Bovendien lichten wij in de huisbezoeken de inhoud van de plannen toe en wordt uw mening gevraagd. Bij deze gesprekken hanteren wij een standaard vragenlijst."
In onze Nieuwsbrief 9 hadden wij deze lijst afgedrukt.

Het heet nu in de nieuwe nieuwsbrief van Elkien dat men voor zo'n gesprek een brief krijgt met een voorstel voor een afspraak. Die mededeling is rijkelijk laat nu men naar eigen zeggen al 100 van de 134 gesprekken (134 woningen totaal) heeft gevoerd. Men praat er ook maar wat in om want het heet nu: "In dit eerste gesprek vragen wij u niet of u akkoord bent met sloop. En u hoeft nergens een handtekening te zetten!"
Dat is sluw geformuleerd, want als u ergens niet voor wil tekenen, waar het dan ook om gaat, dan kan niemand u dwingen om te tekenen! De vraag is echter of er druk is uitgeoefend of dat met "stroop en azijn" getracht is u over te halen om te tekenen of bv. om u te bepraten nu alvast maar te verhuizen! Want: als er niets getekend "hoefde" te worden, waarom eindigde hun vragenlijst dan zo:

Is de bewoner voor de plannen?
Voor akkoord: d.d................
Voor akkoord' d.d................
Huurder
Verhuurder

Het formulier was dus ook bedoeld om de huurder voor akkoord met "de plannen" te laten tekenen.

De twee teams van 2 mensen die de deuren langs gingen en gaan, laten het wat afhangen van wat de huurder zegt of ze aandringen of niet, om alvast maar te tekenen. Lukt dat niet, dan probeert men het volgende: "Elkien wil graag van u horen hoe goed u op de hoogte bent van de plannen."

Het antwoord lijkt ons simpel: alle huurders hebben na de Elkien informatieavond van 5 juli j.l. op ons aandringen de overheadsheets toegestuurd gekregen die zij die avond lieten zien. Daarin staan o.a. plattegronden plus de huren na een renovatie en een paar aanvangshuren van nieuwbouw voor de laagbouw en voor de duplexen. Plus de mededeling op 5/7 j.l. dat Elkien wil slopen en nieuw wil bouwen. Niet meer, niet minder.

Het heet ook dat het er om ging/gaat u te vertellen wat uw rechten zijn en waarom ze zo nodig uw huizen willen slopen. Daar hebben we weinig vertrouwen in: Elkien is immers als eigenaar belanghebbende en heeft immers gekozen voor sloop? Als u wilt weten wat uw rechten zijn, kunt u beter met ons (PEL of SP) contact opnemen of via internet een paar vertrouwde websites raadplegen.

Wij hebben wat meldingen gekregen over wat er zoal is gezegd door de huisbezoekers van Elkien.

Als iemand zegt dat hij geen behoefte heeft aan een gesprek schijnt dat genoteerd te worden. Ook gaat het verhaal dat dit dan wordt genoteerd als: 'geen mening' terwijl er nog steeds geen schriftelijk plan gepresenteerd is wat wel moet volgens de wet als je de huurders een uitspraak wilt vragen over de plannen. Dit is een handigheidje om mensen die tegen sloop zijn niet mee te hoeven tellen? Immers: je kunt alleen maar VOOR "de plannen" (dus nieuwbouw) tekenen.
Maar als je tegen bent kun je NIET tegen de plannen je handtekening zetten! Zie hierboven bij de laatste vraag op het formulier.

Als iemand zegt: ik wil nu niet tekenen, heet het: dan komen we over 2 weken wel terug. Of ze dat ook doen is onbekend.
Ook wordt de vragenlijst lang niet altijd met de huurder(s) doorgenomen.

Als ze er weet van hebben dat iemand in de problemen verkeert en niet lekker in zijn/haar vel zit, schijnt het ook al gebeurd te zijn dat er gezegd werd: tekent u maar, dan vullen wij het wel verder voor u in… (in sociale teams werken corporaties samen met welzijnsinstellingen, Sociale Zaken, de politie enz. en wisselen onbekommerd gegevens uit, daarbij de privacywetgeving schendend)
Weet Elkien minder over u, dan vragen ze soms of u ook afhankelijk bent van hulpverlenende instanties. Hiermee brengen ze verder in kaart welke mensen ze liever niet terugzien in "hun" buurt, want dat zijn in hun ogen "probleemgevallen".

Als mensen bang zijn dat ze na nieuwbouw niet zo'n grote tuin als nu terugkrijgen, heet het: we hebben in de dorpen wel woningen met grote tuinen… Een duidelijke poging om mensen die niet al te rijk zijn, de stad uit te werken… (Dit stemt overeen met het gemeentelijke beleid: minder huurhuizen, meer koophuizen: de armeren eruit, de rijkeren er in)

Het heette ook dat de huisbezoeken 3 maanden in totaal zouden duren.
De mensen van Elkien beweerden dat sloop/nieuwbouw gefaseerd zou verlopen: in 2013 eerst sloop/nieuwbouw duplexen. De Bonairestraat idem in 2015/2016. Gesteld is ook: 25 procent van de nieuwbouw zal worden verkocht. Wat nu weer in hun nieuwsbrief ontkend wordt. Tegenstrijdige verhalen geven op deze wijze een indruk van onbetrouwbaarheid voor wat betreft hun informatie.

Mocht het toch renovatie worden, zou dat 6-7 maanden duren, is ook gesteld. Daar zou dan bij zijn gezegd: de huur na renovatie wordt even hoog als bij nieuwbouw… Je moet maar lef hebben… Voorbeeld: stel dat een nieuwe auto en een tweedehands auto van ongeveer hetzelfde type even duur zijn, wat doe je dan? Dat is de truc… Iedereen die even nadenkt kan begrijpen dat een nieuwbouwhuis in uw buurt betekent: eerst slopen, dan alles nieuw opbouwen en dat renovatie betekent: gedeeltelijk slopen en dat deel nieuw opbouwen en dat hogere bouwkosten hogere huren betekenen.

Als verspreider van de meeste losse opmerkingen en geruchten wordt steeds 1 persoon genoemd van Elkien. Hij zou bv. hebben beweerd: "80% van de duplexen is voor sloop". Dat is een heel oude truc, net zoiets als: tekent u nu maar, want bijna iedereen doet al mee. Mensen hebben nu eenmaal de neiging zich bij de meerderheid aan te sluiten.
Maar Elkien kan geen handtekeningen van 80% van de 48 huurders laten zien van de duplexwoningen, of ze moeten ze zelf gezet hebben… Bovendien heet het in deze nieuwsbrief van Elkien weer dat men geen handtekening hoeft te zetten.
Een van de 2 teams zou gezegd hebben: als 70% voor renovatie is, zijn we verplicht zijn om met een ander plan te komen. Wat een leugen is: ten eerste kan niet eens voor renovatie getekend worden, ten tweede is de regel (art. 220 BW): als minder dan 70% voor sloop en nieuwbouw is, kan dit niet doorgaan. (en moet Elkien met een ander plan komen) Dat is toch echt iets anders dan Elkien aan de deur wel beweerde.

Samengevat: de mensen die bij u aan de deur komen zijn manipulatieve verspreiders van soms gewoon onjuiste informatie bedoeld om verwarring bij u te zaaien en u te bewerken om te kiezen voor sloop. Natuurlijk stelt hun nieuwsbrief dit anders. Daar heet het: "Ook peilen wij hoe u daar persoonlijk over denkt" (dus over hun "redenen voor wijkvernieuwing", waarbij Elkien overigens niet veel verder komt dan dat nieuwbouw het beste is voor hun bedrijfseconomisch belang)
Ons advies was en is: ga niet in debat met de mensen van Elkien die bij u aan de deur komen. Net zomin als dat verstandig is bij lieden die u aan de deur trachten te bekeren om u aan te sluiten bij een rare godsdienstige sekte…

De Nieuwsbrief van Elkien stelt dat bij de huisbezoeken de meest voorkomende vraag ging over de nieuwbouwplannen. Logisch, als Elkien van meet af aan opknappen/renovatie als mogelijkheid niet serieus wenste te nemen.

Wat er volgens ons had moeten gebeuren is het volgende:
Elkien had u een schriftelijk nieuwbouwplan moeten voorleggen in de vorm van een brochure o.i.d. met huurprijzen, wat plattegronden en wat schetsen over hoe het er uit komt te zien.
Hetzelfde had Elkien moeten doen met een renovatie/opknapplan. Dan had u de hoofdlijnen geweten van 2 plannen.
Vervolgens had Elkien, als ze zoals ze beweren, de huurders echt willen laten beslissen, de huurders schriftelijk moeten laten kiezen. DAN VALT ER TENMINSTE WAT TE KIEZEN!
Wij hadden bij de door ons georganiseerde schriftelijke stemming eind mei j.l. niet de middelen om een bureau ook een renovatieplan te laten uitwerken, Elkien heeft die middelen wel. Zouden in dit verhaal dan huurders kiezen voor opknappen/renovatie, dan is het gebruikelijk zo'n plan verder uit te werken in verschillende varianten waaruit per huurder gekozen kan worden, bv. ik wil: alleen een basispakket, dat pakket plus wat extra's, daarboven op nog iets extra's ed. Waarbij dan het basispakket de minste huurverhoging geeft.

Elkien gaat volgens hun nieuwsbrief nu een nieuwbouwplan verder laten uitwerken door een buro Sacon. Maar werkt niet tevens een renovatieplan uit, zodat er echt wat te kiezen valt. Sacon is te vinden via internet: www.sacon.nl en zitten in Zwolle. Het is vooral een stedenbouwkundig bureau, zodat we straks vast hele mooie 3D-presentaties met woningen in een prachtige virtuele omgeving kunnen zien en natuurlijk met veel groen, mooie grote bomen (die pas na 20 jaar zo groot zijn…) ed. Ervaring leert dat alles er op zo'n presentatie altijd veel mooier uitziet dan in de realiteit als alles gebouwd is…
In Platform Nieuws van Nieuw Elan beweert (nu voor het eerst!) huurders werkgroep Surinamestr. e.o. dat zij altijd op het standpunt heeft gestaan dat Elkien pas met een voorstel kon komen als er ook een alternatief voor de bewoners werd geboden. Ze stellen dat dit standpunt nu ook door Elkien wordt gedeeld want Elkien heeft nu besloten eerst een stedenbouwkundig plan te laten maken.
Maar de Nieuwsbrief van Elkien stelt: "Als men voor sloop en terugkeergarantie kiest, wil men ook weten wat voor woningtype er nieuw wordt gebouwd. Om hier inzicht in te geven organiseren we een nieuwe informatiebijeenkomst waarin we de mogelijke nieuwbouw presenteren. Op dit moment is buro Sacon bezig een conceptplan te maken voor de buurt. Zij bekijken hoe de opbouw van de buurt er straks uit zou kunnen gaan zien en welk soort woningen er gebouwd kunnen worden."

Samengevat: er komt helemaal geen alternatief en hwg. Surinamestr. e.o. probeert u op dit punt te misleiden en in slaap te sussen. WANT: stedebouwkundig buro Sacon gaat het nieuwbouwplan van Elkien verder uitwerken inclusief de woonomgeving, verder niet!

Weer de verhuis- en herinrichtingskosten

Elkien suggereert dat als u met minimaal 70% van de huurders voor sloop en nieuwbouw stemt, dat DAN het sociaal plan in werking treedt en dat u DAN recht hebt op verhuiskostenvergoeding. Dat is een halve waarheid en dus een hele leugen, WANT:
Als Elkien deze 70% niet haalt, zal zij haar plan moeten herzien en moeten komen met een opknap/renovatieplan. En als dan 70% van de huurders DAAR voor kiest, dan treedt evengoed een sociaal plan in werking (beide staan op de website van Nieuw Elan) en heeft u OOK recht op precies dezelfde verhuis- en herinrichtingskosten!/P>

Na een jaar eindelijk duidelijk: wie zitten in die hwg. Surinamestr. e.o.?

In de Elkien nieuwsbrief komt men nu eindelijk met namen en adressen, na een jaar geheimzinnigheid. Dat werd tijd. Er blijkt dat men al weer 3 leden kwijt is, dat hadden we al in kaart gebracht. Overigens proberen ze WIBTS dwars te zitten en verwarring te zaaien, door een nieuw e-mail adres te openen wat sprekend lijkt op dat van huurders groep West-Indische Buurt Tegen Sloop.

Daarom nogmaals HUN adres: Actiekomitee WIB TegenSloop:
E-mailadres: wibtegensloop@hotmail.nl
Ondersteuning: dick_faber@hotmail.com (SP-Lw) en
pel@verpel.demon.nl plus verpel@wanadoo.nl (Ver. PEL, kantoor en secretariaat)

Hwg Surinamestr. e.o. stelt dat zij mede-bewoners zijn die hun mening mogen geven over de plannen van Elkien, terwijl n.b. elk draagvlak in de buurt ontbreekt en alsof andere huurders hun mening NIET mogen geven. Zij wurmden zichzelf aan tafel bij Elkien zonder enige democratische legitimatie vanuit de buurt… En ze komen weer met het oude verhaal dat ze als individu verschillende meningen hebben, in plaats van uit te gaan van het resultaat van hun eigen enquête uit december 2010, summier gepubliceerd in Platformnieuws van eind april 2011. Individuele huurders kunnen een eigen mening hebben, maar als huurders groep hoor je je te richten naar je eigen opiniepeiling, ofwel: naar de mening van de grote meerderheid van alle huurders. Zo niet, dan ben je ook geen huurders groep, maar ga je per persoon voor je eigen belang zoals je dat zelf ziet en verder nergens voor… WIBTS doet dat niet en gaat uit van het draagvlakonderzoek van SP en PEL (januari 2011) en de schriftelijke stemming van eind met 2011.

DE STAND VAN ZAKEN M.B.T. WIBTS

Op 2/11/2011 vond een gesprek plaats tussen Elkien en WIBTS plus een vertegenwoordiger van de SP en van het PEL. Elkien was bij monde van rayonmanager Roelof Grondsma van mening dat WIBTS zich maar moest aansluiten bij hwg. Surinamestr. e.o. , terwijl WIBTS wel en hwg Surinamestr. e.o. geen draagvlak heeft in de buurt. Uit de website van Nieuw Elan blijkt ook dat Elkien en Nieuw Elan afspraken hebben over de monopoliepositie van deze huurders koepel: als een huurders groep zich niet aansluit bij Nieuw Elan, dan erkent Elkien die groep doodleuk niet, geheel in strijd met wat de Overlegwet huurders verhuurder daar over zegt.
Over dat draagvlak in de buurt: WIBTS heeft zich verzekerd van de via een handtekening verkregen steun van een aantal huurders, die schriftelijk verklaard hebben dat WIBTS hun belangen mag vertegenwoordigen. Omdat Elkien daar maling aan had, heeft WIBTS vervolgens moeten besluiten tot het inschakelen van het PEL die daarna het volgende persbericht uitgaf:

P E R S B E R I C H T

Op 2 november 2011 heeft een eerste maar kennelijk enige gesprek plaats gevonden tussen de huurders groep (bewonerscommissie) West-Indische buurt Tegen Sloop (WIBTS) en woningcorporatie Elkien over de West-Indische buurt. Woningcorporatie Elkien heeft in dat gesprek gesteld dat WIBTS zich maar moet aansluiten bij de huurders werkgroep Surinamestraat e.o. die door Elkien wordt gezien als de officiële huurders groep. WIBTS wordt echter gesteund door de getekende verklaringen van 61 huurders in deze buurt en beschikt daarmee over draagvlak in deze buurt, terwijl huurders werkgroep Surinamestr. e.o. in deze buurt totaal geen draagvlak heeft en nimmer op enigerlei wijze met de overige huurders wenste te communiceren over hun gesprekken met Elkien over de toekomst van deze buurt.

De door Elkien gekozen opstelling houdt impliciet een weigering in WIBTS als huurders groep of bewonerscommissie te erkennen, hoewel de Overlegwet huurders verhuurder het bestaan van 2 officiële huurders groepen in een buurt helemaal niet uitsluit.
WIBTS begrijpt dat het bestaan van twee groepen lastiger communiceren is voor Elkien, maar is van mening dat moet worden uitgegaan van de realiteit zoals die er nu ligt.

Elkien vond dat WIBTS een gesprek moest aangaan met hwg Surinamestraat e.o. en op zich is WIBTS best bereid om met hen om de tafel te gaan zitten, maar niet om zichzelf maar op te heffen of om op te gaan in hwg Surinamestraat e.o. met name omdat het voornaamste verschil van mening de vraag is, of de woningen opgeknapt moeten worden (mening WIBTS) of dat ze gesloopt moeten worden en nieuwbouw moet worden gepleegd. (mening hwg Surinamestraat e.o.) WIBTS is juist met name opgericht uit onvrede over hun opstelling.De mening van WIBTS is gebaseerd op een draagvlakonderzoek eind januari 2011 waarbij de huurders tevens hebben aangegeven wat er opgeknapt moet worden aan de woningen en op de uitslag van een eind mei j.l. gehouden stemming met handtekening waarbij 70% van de huurders zich uitsprak tegen sloop van hun woningen.

WIBTS heeft daarom na het gesprek met woningcorporatie Elkien vereniging P.E.L. gemachtigd om namens haar een Verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen op grond van de Overlegwet huurders verhuurder, waarin verzocht wordt uit te spreken dat WIBTS een officiële huurders groep of Bewonerscommissie is in de zin van de wet. Vereniging P.E.L. heeft op haar beurt de jurist mr. ing. W.T. van der Leij gemachtigd om bedoeld verzoekschrift in te dienen. WIBTS betreurt het feit dat het kennelijk gezien de opstelling van Elkien nodig is deze weg te kiezen.

Leeuwarden, 24 november 2011                 Secretariaat vereniging P.E.L.


Gesprek tussen Nieuw Elan plus hwg. Surinamestraat e.o. en WIBTS

Dit gesprek vond op 1/12 j.l. plaats en verliep onbevredigend, omdat Nieuw Elan meende met het mes op tafel te moeten vergaderen.
Het was geen 'open' gesprek: er werden meteen 2 ultimatums gesteld. (zie persbericht) Na afloop meende Nieuw Elan een tendentieus persbericht te moeten uitgeven en zwaaide tijdens de bijeenkomst veel met "het protocol" (of protokul?) waar echter alleen procedurestappen in staan, maar niets inhoudelijks. SP-Lw en PEL hebben hierop gereageerd met onderstaand persbericht, maar hebben tevens in overleg met WIBTS besloten dat WIBTS zelf geen reactie meer geeft, omdat er anders teveel negatieve energie wordt verspild aan deze twee clubs, terwijl het niet om hen gaat maar om woningeigenaar Elkien.

P E R S B E R I C H T SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.

Leeuwarden, 12/12/2011

Met stijgende verbazing hebben SP en PEL kennis genomen van het persbericht dat Nieuw Elan als intermediair tussen hwg Surinamestr. e.o. en huurdersgroep West-Indische Buurt Tegen Sloop (WIBTS) op 8/12 j.l. het licht heeft doen zien. Bedoeld persbericht werd uitgegeven naar aanleiding van het gesprek wat op 1/12 j.l. plaats vond tussen hwg Surinamestraat e.o., Nieuw Elan en WIBTS. De toonzetting ervan noopt ons tot reageren.

Naar onze mening wordt de bal onterecht terug gelegd bij WIBTS: het was juist deze groep die het gesprek met open vizier was aangegaan. In de eerste tien minuten van het gesprek waren de kaarten geschud. Voordat we goed en wel in gesprek kwamen, kwam de eerste eis van hwg. Surinamestraat e.o. en Nieuw Elan, die al meteen bleek geen intermediair maar partij te trekken voor deze groep, over de tafel rollen: de gang naar de rechter ingezet door WIBTS naar aanleiding van het feit dat woningcorporatie Elkien WIBTS niet als gesprekspartner wenste te erkennen, moest van tafel, anders was er volgens deze twee partijen geen samenwerking mogelijk. Bij dit ingediende Verzoekschrift op grond van de Overlegwet huurders verhuurder zijn zij echter geen procespartij. Het enige doel ervan is, erkenning te krijgen van het feit dat WIBTS een volwaardige en representatieve huurders groep is en door Elkien ook als volwaardig gesprekspartner wordt erkend.

Feit is dat WIBTS voor dit streven draagvlak in de buurt heeft gezocht en in de duplexen en de laagbouw in één ronde door de buurt al 48% van alle huurders bereid vond zich te scharen achter de doelstellingen van WIBTS en zich bij hen aansloten. Als bijzitter en adviseur van WIBTS heeft de ondergetekende voor de SP de pogingen van dhr. Kaak van WIBTS om het gesprek gaande te houden, met bewondering gade geslagen.

Het werd nog doller toen vanuit de woordvoerder van hwg Surinamestr. e.o. de tweede eis ter tafel werd gebracht: WIBTS moest de banden tussen hen en SP plus PEL verbreken, waarmee hen de vrijheid werd ontzegd zich te laten adviseren door wie zij wensten. Zo niet, dan was geen samenwerking mogelijk. Toen werd het tijd voor intern overleg en hebben we het voorstel gedaan om samen te werken op gelijkwaardige basis en regelmatig te overleggen, maar hebben geweigerd om de rechtsgang te laten vallen, mede vanwege juist die gelijkwaardigheid.

U weet de uitkomst.

Conclusie: het is triest dat een gesprek zo eindigt. Er had in ieder geval een basis gevonden kunnen worden om informatie uit te wisselen en elkaar sterker te maken.

Nog triester is het, dat WIBTS met wel degelijk draagvlak in deze buurt, met daaraan toegevoegd dat deze naar onze mening groter is dan de hwg Surinamestr. e.o. heeft, zo afgeserveerd is. Dit is een gemiste kans voor deze huurders groep en voor woningcorporatie Elkien.

Dick Faber (voorzitter SP Afd. Leeuwarden)
Johan Bakker (secretaris vereniging P.E.L.)

Tenslotte: in de Elkien nieuwsbrief wordt nu met droge ogen beweerd dat het doel van het gesprek was te onderzoeken of samenwerking tussen beide partijen mogelijk was. Dat was NIET mogelijk, tenzij WIBTS zich ophief en opging in de andere groep. Wij verstaan onder samenwerking iets anders: namelijk op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaars standpunt. Daartoe bleek hwg. Surinamestr. e.o. echter niet bereid. Het was duidelijk dat tussen Elkien, Nieuw Elan en deze huurders groep was afgesproken hoe het spel gespeeld zou moeten worden en wie de zwarte piet zou moeten krijgen…

Elkien komt nu al met hogere nieuwbouwhuren

Terwijl Elkien per 1/1/2012 haar servicekosten voor al haar bestaande huizen weer heeft verhoogd en de huurtoeslag dan haar eerste bezuinigingsronde ingaat, wordt in haar Nieuwsbrief gesteld dat de nieuwbouw niet alleen 550 euro maar soms ook 570 euro kale huur wordt, "voor de huurders die terugkeren". Anders gezegd: keert een huurder niet terug, dan wordt dat huis DUURDER verhuurd aan een huurder van elders…
Die 570 euro is hoger dan de aftoppingsgrens voor een gezin met huurtoeslag…
De aftoppingsgrenzen worden per 1/1/2012: voor 1 en 2-persoonshuishoudens 524,37 en voor huishoudens van 3 of meer mensen 561,98.
Voor het stukje huur boven de eigen aftoppingsgrens wordt geen huurtoeslag betaald voor 2-persoonshuishoudens jonger dan 65 jaar (dus > 524,37) en voor 3 of meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar. (dus > 561,98)
Samengevat: nog ver voordat de nieuwbouw er staat, stijgt de huur al. We zijn benieuwd wat de ECHTE huur wordt als die huizen er echt staan… Overigens wordt over de huren voor vervangende nieuwbouw voor de duplexen niet gesproken. Wij hoorden daarover: 3-hoog flat aan Surinamestraat en op de plaats van de duplexen aan de Sabastraat een parkeerterrein en een groot hek… De laagbouw Sabastraat krijgt dan uitzicht op veel blik en de straat wordt een stuk drukker…

Het onderhoud aan uw woningen op dit moment

U krijgt normaal gesproken elk jaar een brief van Elkien over het zgn. planmatig klein onderhoud, alleen dit jaar niet meer. Uiteraard een teken aan de wand, hoewel het formele sloopbesluit nog niet is gevallen.
Maar zit u met kleinere dingen die onderhoud vragen: neem contact op met Elkien en als ze niet willen komen, wijs er dan op dat u voor "service-onderhoud" elke maand EUR 7,77 betaalt bij de servicekosten! Dat gaat over onderhoud wat normaliter voor de huurder is maar nu voor Elkien! Bv. een kapotte lichtschakelaar en al het kleine onderhoud wat anders volgens het huurrecht voor rekening is van de huurder.

Gedwongen lidmaatschap Nieuw Elan

Wist u dat: u via uw huurcontract gedwongen werd om "lid" van Nieuw Elan te zijn? Kijk uw servicekostenoverzicht na en zie daar dat u elke maand daarvoor betaalt, in totaal 12 euro/jaar.
Had u intertijd uw huurcontract niet getekend, dan had u uw huis toen niet kunnen huren. In feite een dwangpositie inzake dat lidmaatschap.
Bovendien: wanneer houdt Nieuw Elan ledenvergadering? Nooit dus. Waarom niet? Omdat Nieuw Elan helemaal geen vereniging is, maar een stichting. Stichtingen kennen als rechtspersoon volgens de wet helemaal geen leden, dus dat lidmaatschap is nog nep ook…
Advies: houd 1 euro/mnd in van de huur en stuur een kort briefje naar Elkien dat u geen "lid" meer wilt zijn van Nieuw Elan. Het gaat niet om het geld, maar wel om het principe, dat U bepaalt waar u wel of niet lid van wilt zijn!

Nieuwsbrief met plaatje: http://verenigingpel.nl/wonen/NIEUWSBRIEF 10 WI-BUURT SP-PEL.doc

Tekst plaatje Scilly: SLUIT U AAN BIJ WIBTS: Want Ik Ben Tegen Sloop