PERSBERICHT PEL:
VERZOEKSCHRIFT BIJ KANTONRECHTER INGEDIEND:
HUURDERSGROEP WI-BUURT TEGEN SLOOP WIL ERKENNING ALS BEWONERS COMMISSIE DOOR WONINGCORPORATIE ELKIEN


Op 24/11/2011 werd door het PEL het volgende persbericht uitgegeven:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN
Telefoon: 058-2671636 E-mail: verpel@wanadoo.nl en pel@verpel.demon.nl


P E R S B E R I C H T

Op 2 november 2011 heeft een eerste maar kennelijk enige gesprek plaats gevonden tussen de huurders groep (bewonerscommissie) West-Indische buurt Tegen Sloop (WIBTS) en woningcorporatie Elkien over de West-Indische buurt.
Woningcorporatie Elkien heeft in dat gesprek gesteld dat WIBTS zich maar moet aansluiten bij de huurders werkgroep Surinamestraat e.o. die door Elkien wordt gezien als de officiŽle huurdersgroep.

WIBTS wordt echter gesteund door de getekende verklaringen van 61 huurders in deze buurt en beschikt daarmee over draagvlak in deze buurt, terwijl huurders werkgroep Surinamestr. e.o. in deze buurt totaal geen draagvlak heeft en nimmer op enigerlei wijze met de overige huurders wenste te communiceren over hun gesprekken met Elkien over de toekomst van deze buurt.

De door Elkien gekozen opstelling houdt impliciet een weigering in WIBTS als huurders groep of bewonerscommissie te erkennen, hoewel de Overlegwet huurders verhuurder het bestaan van 2 officiŽle huurders groepen in een buurt helemaal niet uitsluit.

WIBTS begrijpt dat het bestaan van twee groepen lastiger communiceren is voor Elkien, maar is van mening dat moet worden uitgegaan van de realiteit zoals die er nu ligt.

Elkien vond dat WIBTS een gesprek moest aangaan met hwg Surinamestraat e.o. en op zich is WIBTS best bereid om met hen om de tafel te gaan zitten, maar niet om zichzelf maar op te heffen of om op te gaan in hwg Surinamestraat e.o. met name omdat het voornaamste verschil van mening de vraag is, of de woningen opgeknapt moeten worden (mening WIBTS) of dat ze gesloopt moeten worden en nieuwbouw moet worden gepleegd. (mening hwg Surinamestraat e.o.) WIBTS is juist met name opgericht uit onvrede over hun opstelling.

De mening van WIBTS is gebaseerd op een draagvlakonderzoek eind januari 2011 waarbij de huurders tevens hebben aangegeven wat er opgeknapt moet worden aan de woningen en op de uitslag van een eind mei j.l. gehouden stemming met handtekening waarbij 70% van de huurders zich uitsprak tegen sloop van hun woningen.

WIBTS heeft daarom na het gesprek met woningcorporatie Elkien vereniging P.E.L. gemachtigd om namens haar een Verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen op grond van de Overlegwet huurders verhuurder, waarin verzocht wordt uit te spreken dat WIBTS een officiŽle huurders groep of Bewonerscommissie is in de zin van de wet.
Vereniging P.E.L. heeft op haar beurt de jurist mr. ing. W.T. van der Leij gemachtigd om bedoeld verzoekschrift in te dienen.

WIBTS betreurt het feit dat het kennelijk gezien de opstelling van Elkien nodig is deze weg te kiezen.

Leeuwarden, 24 november 2011

Secretariaat vereniging P.E.L.


Einde tekst persbericht PEL