NIEUWSBRIEF 9 VAN SP EN PEL VOOR DE WEST-INDISCHE BUURT


Op maandag 31/10/2011 hebben SP en PEL hun gezamenlijke Nieuwsbrief 9 huis aan huis verspreid in de West-Indische buurt. Hieronder volgt de complete tekst:


NIEUWSBRIEF 9 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.
VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
http://leeuwarden.sp.nl 058-8443887 http://verenigingpel.nl 058-2671636


ELKIEN DRUK BEZIG MET HUISBEZOEKEN
VRAGEN OP HUN "CHECKLIST" ZIJN BEKEND

Begin september is Elkien begonnen met het afleggen van huisbezoeken die duren tot december waarna Elkien een bewonersvergadering wil beleggen. In hun Nieuwsbrief 3 zei Elkien o.a.: "Vanaf september starten deze huisbezoeken. In de huisbezoeken inventariseren wij de woonwensen en behoeften van de bewoners. Bovendien lichten wij in de huisbezoeken de inhoud van de plannen toe en wordt uw mening gevraagd. Bij deze gesprekken hanteren wij een standaard vragenlijst." Deze "standaard-vragenlijst" is hieronder afgedrukt.


Checklist West Indische Buurt

Naam huurder
Adres
Rekeningnummer Telefoonnummer E-mailadres

Acties	                          ja	  nee	  Reden

Informatievoorziening
Heeft bewoner aankondigingsbrief ontvangen?
Heeft bewoner de informatie-avonden bezocht?
Heeft bewoner de nieuwsbrieven ontvangen?
Is bewoner bekend met de plannen?
Weet de bewoner wie de contactpersonen van Elkien zijn?
Weet de bewoner dat zowel bij sloop als renovatie de 
woning (tijdelijk) moet worden verlaten?
Weet de bewoner dat er sowieso een huurverhoging volgt?
	
Wisselwoning
Maakt de bewoner gebruik van een wisselwoning?
Moeten er speciale wmo-voorzieningen komen?
	
Vergoedingen
Kent de bewoner de inhoud van het sociaal pakket?
Zal de bewoner verhuiskostenvergoeding ontvangen? 
Zo ja hoeveel? Wanneer en hoe wordt die uitbetaald?
Weet de huurder waar de tegemoetkoming voor 
gebruikt dient te worden?
	
Huurprijs
Gaan de huurprijs en de servicekosten omhoog 
vanwege de plannen? Zo ja. Hoeveel? Wat worden de 
nieuwe bedragen?

Aanvullende afspraken
Moet er rekening worden gehouden met specifieke 
zaken (ziekte, handicap, huiselijke situatie of leeftijd)?

Heeft de bewoner hulp van instanties?
Is de bewoner voor de plannen?

Voor akkoord: d.d................
Voor akkoord: d.d................
 
Huurder
Verhuurder


Uit verhalen van huurders over hoe dat bezoek verliep, blijkt o.a. dat Elkien deze vragenlijst niet systematisch doorneemt met de huurders, bij de een gaat het gesprek zus, bij de ander weer zo. Sommige huurders laten hen er niet in en dan wordt het gesprek bij de voordeur afgehandeld.
Er staan overigens nog wel een aantal boeiende vragen op hun checklist, zoals:

Is bewoner bekend met "de plannen"? Wat heet bekend zijn met? In Nieuwsbrief 8 schreven we al:
"Ook schijnt Elkien te menen dat ze u als huurder geen schriftelijk plan hoeven voor te leggen, want dat hebben ze namelijk niet gedaan. Dit is in strijd met art. 220 Burgerlijk Wetboek wat stelt dat ze u een schriftelijk plan moeten voorleggen. Heel logisch: hoe kunt u anders goed beoordelen of u voor of tegen hun plannen moet zijn?! Dat zijn geen correcte procedures." Kortom: Elkien denkt u zonder dat u een plan heeft gezien op papier wel te kunnen bepraten om in te stemmen met nieuwbouw.
Ook kan worden gevraagd of de bewoner wel weet dat zowel bij sloop als renovatie de woning (tijdelijk) moet worden verlaten? En of men gebruik maakt van een wisselwoning?
De laatste vraag lijkt er op te speculeren dat men vertrekt en niet meer terugkeert in de buurt… Ook is bij de gesprekken gezegd: "Woningen buiten Leeuwarden hebben vaak grote tuinen" of woorden van gelijke strekking.
Dergelijke opmerkingen kennen we vanuit eerdere situaties: dat zijn pogingen om u te bepraten Leeuwarden voorgoed te verlaten… Dergelijke pogingen passen precies in de gemeentelijke politiek: mensen met weinig geld de stad uit praten (vooral als men van een uitkering afhankelijk is) en mensen met meer geld de stad in.

Niet helemaal opgehelderd is, of ook gezegd zou zijn: als het nieuwbouw wordt krijgt u zo'n 5400 euro verhuis- en herinrichtingskosten, wordt het renovatie, dan krijgt u 500 euro… Als dit werkelijk is gezegd, is dat een doelbewuste leugen geweest, bedoeld om uw keuze te beďnvloeden. Het zit zo: zowel bij sloop en nieuwbouw als bij renovatie hebt u recht op pakweg 5400 euro verhuis- en herinrichtingskosten. Alleen als u tijdens een renovatie in de woning blijft (wat meestal lelijk tegenvalt qua overlast) heeft u maar recht op 500 euro.
Gaat u tijdens een renovatie in een wisselwoning, dan heeft u gewoon recht op die 5400 euro.

Een vreemde vraag is: "Weet de huurder waar de tegemoetkoming voor gebruikt dient te worden?"
Net alsof men later met behulp van nota's of bonnen zou moeten aantonen dat het geld echt wel is uitgegeven aan uw verhuis- en herinrichtingskosten. Dat is echter niet zo: u hoeft achteraf niet te verantwoorden wat u met dat geld heeft gedaan, omdat dit nergens staat in wetten of andere regelgeving, hoewel het wel verstandig is het daarvoor te gebruiken.

Een andere vraag is: "Kent de bewoner de inhoud van het sociaal pakket?" U zou kunnen vragen of Elkien u dat wil toesturen of als u internet heeft, kunnen kijken bij
http://nieuw-elan.nl/2011/06/sociaal-pakket-bij-renovatie/ en bij http://nieuw-elan.nl/2011/06/sociaal-pakket-bij-sloop/

De checklist heeft onderaan plaats voor een handtekening van de huurder en de verhuurder. Vlak daarboven staat de vraag:
"Is de bewoner voor de plannen?"
ATTENTIE: wie dit tekent gaat dus akkoord met sloop en nieuwbouw!!
Bent u TEGEN sloop maar voor renovatie/opknappen op welke manier dan ook, TEKEN DAN NIETS!

Wij horen wisselende berichten of Elkien bij het huisbezoek ook vraagt om een handtekening. Elkien schijnt te werken met 2 teams van elk 2 mensen, die op huisbezoek willen komen. Zoals eerder al gesteld: u bepaalt echter wie u binnen laat en niemand anders!

Ook hoorden we het verhaal dat door mensen van Elkien in gesprekken gezegd zou zijn: 80% van de duplexen is voor sloop… Wat geheel in strijd is met de uitslag van onze eind mei gehouden stemming:

DUPLEXEN: 32 stemmen tegen sloop is 32 van de 48 woningen is 67%

Ook zou zijn verteld: 25% van "de nieuwbouw" worden koopwoningen… De zgn. terugkeer garantie van Elkien gaat er kennelijk van uit dat deze alleen waar gemaakt kan worden als 25% van de 134 huishoudens NIET terugkeert?! Want we gaan er niet van uit dat de meeste van u bereid en in staat zijn om zo'n nieuwbouwhuis te kopen…

IS STRAKS DE UITSLAG VAN DE HUISBEZOEKEN VAN ELKIEN BETROUWBAAR?

Daar zetten wij een groot vraagteken bij. Wie controleert wie wel en niet tekende voor nieuwbouw? (zie de checklist onderaan) Nieuw Elan krijgt zijn geld van Elkien en de huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. is in grote meerderheid voor sloop. Bovendien zijn enkelen van hen al verhuisd (weten we gewoon) naar vast wel een prima andere woning als dank voor dat ze voor sloop waren…

NOG GEEN HUISBEZOEK GEHAD? WAT KUNT U DOEN?

Bent u voor opknappen, is het wellicht het simpelste zich niet het hoofd te breken over al die vragen op de checklist van Elkien, maar bijvoorbeeld hetzelfde te doen wat een van de huurders bij het gesprek deed: zij stelde:
"Ik wil het helemaal niet met jullie hebben over sloop en nieuwbouw, ik wil het hebben over het opknappen van mijn woning, over achterstallig onderhoud enz."
De 2 bezoekers van Elkien schijnen genoteerd te hebben dat men tegen nieuwbouw was. Kortom: houd zo'n gesprek simpel en overzichtelijk en heeft u verder bepaalde vragen: bel gewoon het PEL op nummer 058-2671636 of stuur ons een e-mail met uw vraag.
AL HUISBEZOEK GEHAD? WIJ ZIJN GEÏNTERESSEERD IN UW ERVARINGEN, ZOWEL POSITIEF ALS NEGATIEF!
Bel of mail ons! SP: dick_faber@hotmail.com of PEL: verpel@wanadoo.nl

BINNENKORT EINDELIJK EERSTE GESPREK TUSSEN
BEWONERSCOMMISSIE WEST-INDISCHE BUURT TEGEN SLOOP (WIBTS) EN ELKIEN…

Al een hele tijd terug stuurde de huurdersgroep WIBTegenSloop een brief waarin zij vroegen aan Elkien hen te erkennen als huurdersgroep, waarbij hun verzoek werd ondersteund door 61 handtekeningen van 93 huurders die toen thuis waren. Hierop volgde radiostilte. Op 11/10/2011 verscheen een artikel in de Leeuwarder Courant "Actiegroep sloopbuurt buitengesloten" maar Elkien vond dat men zich dan maar moest aansluiten bij huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. Alsof het een werkbaar verhaal is zich aan te sluiten bij een club waarvan de meesten individueel vinden dat er gesloopt moet worden, terwijl WIBTS voor behoud en opknappen is van de woningen. Alsof het redelijk is zich aan te sluiten bij een club die niet getracht heeft de wensen van de grote meerderheid in de buurt te realiseren maar alleen eigen meningen bij Elkien heeft geventileerd en alsof WIBTS niet wordt gesteund door de handtekeningen van 61 huurders. (zie elders in deze Nieuwsbrief voor het LC-artikel)
En alsof het WIBTS niet zeer kwalijk werd genomen dat zij zomaar zelf een nieuwe huurdersgroep oprichtten en daarvoor draagvlak zochten in de buurt.
Op 11/10/2011 hebben SP en PEL samen ook een open brief aan Elkien gestuurd met een oproep om met WIBTS in gesprek te gaan. Wellicht dat het LC-bericht en deze brief geholpen hebben, want vlak daarna kwam van Elkien een uitnodiging voor een gesprek…
Overigens schijnt het daar na de fusie nogal te rommelen: zo hoorden we dat regio-manager Inge Boltjes zou zijn ontslagen… Dat is na het ontslag van hun directeur Wonen Gosé Posthumus al het tweede ontslag wat bekend wordt. Intern gebeurt daar waarschijnlijk veel meer waar wij geen weet van hebben… Vast staat wel dat de gemeente vindt dat het gedoe na de fusie vertragend werkt op de planontwikkelingen bij Elkien. WILT U IN CONTACT KOMEN MET DE HUURDERSGROEP WIBTegenSloop? Stuur dan even een e-mail naar wibtegensloop@hotmail.nl of loop even langs bij Sabastraat 17.


LC dinsdag 11 oktober 2011 - fryslan@lc.nl

Actiegroep sloopbuurt buitengesloten

LEEUWARDEN - De actiegroep tegen de sloop van de Westindische buurt in Leeuwarden wacht nog op een gesprek met corporatie Elkien.

"We tikken nog altijd tegen de voordeur, zonder te worden binnengelaten", zegt voorzitter Fred Kaak van het actiecomité. Ondertussen is Elkien begonnen met gesprekken met de bewoners over het voornemen om de 134 woningen in dit oudste deel van de wijk Nijlân te slopen en nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

De actiegroep eiste vorige maand om als enige gesprekspartner met Elkien te worden toegelaten. De huurderswerkgroep die nu met de corporatie om tafel zit, is in de wijk te onzichtbaar. Bij een handtekeningenactie bleek deze zomer het grootste deel van de bewoners het daarmee eens.

Elkien ziet geen reden met de actievoerders in gesprek te gaan. "Willen ze praten, dan zal het actiecomité in de huurderswerkgroep zitting moeten nemen", zegt Mia Schaafsma van de wooncorporatie.

De actiegroep heeft nog veel vragen over het besluit van EIkien om voor sloop te kiezen. Tijdens een informatieavond op 5 juli haalde de corporatie een onderzoek aan van het Heerenveense bureau KPMS. Bij dat onderzoek blijkt het nu alleen om een bouwkundig onderzoek te gaan, niet om een sloopadvies. "Het gaat vooral om achterstallig onderhoud en vochtproblemen die niet aangepakt worden. Dat is geen reden tot sloop", vindt Kaak.

Elkien erkent dat sloop en nieuwbouw niet per se noodzakelijk zijn. "Het lijkt op papier duurder, maar nieuwe woningen gaan veel langer mee", zegt Schaafsma.
Nieuwbouw is bovendien energiezuiniger. Schaafsma: "Daar zijn afspraken over met de gemeente."

Kaak noemt de vragenlijsten waarmee Elkien bij de bewoners langs gaat vaag. "Zo krijg je de vraag of je het eens bent met de plannen. We hebben nog geen plannen gezien."

Elkien zegt de bewoners nog niet om 'een hard ja of nee' te vragen. "We hebben nog onvoldoende beeld bij de toekomst", aldus Schaafsma.

De toezegging dat de sloop pas definitief doorgaat als minimaal 70 procent van de bewoners akkoord is, blijft volgens de woordvoerster van Elkien staan.


SUGGESTIEVE VERHALEN IN BLAADJE "PLATFORM NIEUWS" VAN NIEUW ELAN

Zoals bekend zal zijn is Nieuw Elan de huurders koepel waarbij o.a. huurderswerkgroep Surinamestr. e.o. is aangesloten. Wij troffen in het blaadje van Nieuw Elan van september 2011 een verhaal aan over wat volgens hen de stand van zaken was in de West-Indische buurt. Zo schreven ze o.a. over de door Elkien in zalen Tivoli gehouden huurdersbijeenkomst op 5 juli j.l. en dan heette het, dat na die informatiebijeenkomst veel reacties waren binnengekomen. Waar die dan waren binnengekomen, stond er niet bij.
Citaat: "Deze reacties waren lang niet altijd even positief en elegant voor de leden van de huurders werkgroep (dus Surinamestr. e.o.) , waarvan een aantal leden zich al jaren belangeloos inzetten voor hun complex en buurt.." Je zou de tranen er van in de ogen krijgen… Zoals wel vaker gesteld: plotseling waren ze er, geheel uit het niets… HUN complex? HUN buurt? Wat een arrogantie: de buurt is van iedereen die daar woont! Maar het moet gezegd: ze begonnen goed en gingen december 2010 met een vragenlijst langs de deuren over onderhoud en wat de huurders wilden: sloop of renovatie? Toen werd het stil: geen uitslag, geen nieuwsbrief, geen mededeling over wie ze waren, geen mogelijkheid zich bij hen als nieuw lid aan te sluiten, tot drie maal toe een weigering richting PEL en SP op ons verzoek om de tafel te gaan zitten, totdat na 5 juli Elkien op haar huurders avond vertelde dat ze wilden slopen…
Is het dan vreemd dat er negatieve reacties komen? Heeft men dat niet een heel klein beetje zelf over zich afgeroepen? En is het dan vreemd dat ontevreden huurders toen een nieuwe huurders groep gingen oprichten?

Tenslotte wordt op verkapte wijze gesuggereerd dat PEL en SP de uitslag van het draagvlakonderzoek onder de huurders plus de uitslag van de stemming over sloop of behoud zelf maar uit hun duim hebben gezogen: Het heet: "Diverse groeperingen en politieke partijen hebben nu de West Indische Buurt omarmd en schermen met onderzoeken en uitkomsten van enquętes. Deze uitkomsten moeten volgens hen leidend zijn bij de besluitvorming. Natuurlijk heeft iedereen het recht om zijn of haar eigen mening te ventileren, maar het is aan de bewoners zelf om te beslissen." Einde citaat.
Hier wordt dus gesuggereerd dat deze uitslagen alleen de mening van SP of PEL weergeven. Een leugenachtige beschuldiging: het zijn de huurders zelf die deze onderzoeken en enquętes hebben ingevuld en ZIJ hebben daarmee de uitslag bepaald!
Natuurlijk weten wij wel dat alleen de woningcorporatie op grond van art. 220 bw de formele stemming kan houden, maar als peiling van de mening van de huurders is ons draagvlakonderzoek en onze stemming met handtekening, waarbij huurders hun mening ook formeel hebben bevestigd, als opiniepeiling zeker niet zonder belang!

WIJ hoeven onze hand niet op te houden voor geld bij Elkien voor onze salarissen, wij laten Elkien niet voor onze club "contributie" bij de huurders innen (via de servicekosten) voor een zgn. lidmaatschap van Elkien, een organisatie die de rechtsvorm "stichting" heeft en dus niet eens leden kan hebben en WIJ hoeven dus niemand naar de mond te praten of dankjewel te zeggen. Overigens hebben we indertijd zowel Elkien als Nieuw Elan als de huurders uitgenodigd om de uitslagen te komen controleren. Als Nieuw Elan ook maar iets had voorgesteld, dan hadden ze dat toen gedaan, in plaats van met deze onzin te komen. Toch willen we de mensen bij Nieuw Elan niet persoonlijk aanvallen: we denken dat door de afhankelijkheid van het geld van Elkien, er eerder sprake is van een structureel probleem: hoe kun je partij kiezen voor huurders als die er anders over denken dan Elkien als je afhankelijk bent van subsidie door datzelfde Elkien? PEL noch de SP krijgen geld van een corporatie of van de gemeente, dus kunnen wij onafhankelijk van hen onze mening geven. En dit geldt ook voor WIBTegenSloop.

PROPAGANDA VOOR SLOOP IN WIJKBLAADJE NYLAN ACTUEEL

Medio oktober 2011 werd het wijkblaadje 'Nijlân actueel' huis aan huis verspreid. Dit wordt uitgegeven door het Wijkpanel en het Wijkcentrum. Beide organisaties zijn qua geld geheel afhankelijk van de gemeente Leeuwarden. Enige tijd terug werd informeel bericht dat het Wijkpanel om extra geld had gevraagd om hun visie in de buurt meer kracht bij te zetten… Anders gezegd: om beter sloop propaganda te kunnen maken? Vandaar de nu betere lay-out van hun blad?

In een artikel: "Uiteenlopende reacties op sloop en toekomstbestendige nieuwbouw in Nylân" wordt hun verslag van de huurdersavond van Elkien op 5/7 j.l. in zalen Tivoli geheel naar sloop en nieuwbouw toegeschreven.
De naam van de schrijver staat er niet bij, maar het zou ons niet verwonderen, als net als bij het Wijkplan van het Wijkpanel Nijlân, het verhaal is geschreven door de lokale opbouwwerker van Welzijn Centraal (fusie van 2 welzijnsclubs) Wijkpanel Nijlân heeft in haar Wijkplan helaas alleen oog voor gezinnen uit de middenklasse met kinderen, die ze het liefst in koophuizen in Nijlân ziet. Dat is hun wijkvisie in een notendop. Wie daar niet bij hoort ziet men het liefst uit "HUN" buurt vertrekken, waarbij men zich zelfs keert tegen ouderen. Weg met "de vergrijzing"…
Wij vinden dat een buurt van iedereen is en men moet uitgaan van de realiteit en van waarvoor bewoners zelf kiezen. Het Wijkpanel is niet door u gekozen, maar pretendeert wel "namens de buurt" te spreken, wat dus flauwekul is.

Het heet: "De voorkeur voor sloop en vervangende nieuwbouw is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek en geregeld overleg met diverse partijen. Zo is de technische staat van vier woningen die typerend zijn voor alle woningen in de buurt, in beeld gebracht. Op hoofdlijnen geldt dat de woningen klein en matig geďsoleerd zijn en dat de faciliteiten in de woningen gedateerd zijn."

Het bureau KPMS wat de vier woningen heeft onderzocht, heeft GEEN voorkeur uitsproken voor een bepaald scenario. Het is Elkien die deze keuze heeft gemaakt. Dat zgn. geregelde overleg heeft NIET plaats gevonden met een representatieve huurders vertegenwoordiging maar met mensen die puur gingen voor hun privé-belang zoals zij dat zagen.
Er is met iedereen overlegd, behalve met een huurders groep die uitging van de wensen van de grote meerderheid van de huurders… En of deze vier huizen typerend zijn voor de staat van onderhoud van de rest? Dat valt te bezien, omdat qua onderhoudsstaat en wat betreft wat er in het verleden aan is gebeurd, er nogal wat afwijkingen zijn tussen de woningen. Dat komt o.a. omdat in het verleden huurders zelf mochten kiezen bv. bij: wil ik dubbel glas of niet? En omdat Elkien plotseling stopte met het aanbrengen van cv.
Zijn de woningen klein? Dat is een relatief begrip. Het zijn volgens de inzichten van 50 jaar geleden gezinswoningen, die op zich bruikbaar zijn voor (o.i.) maximaal een gezin met 2 kinderen (3 slaapkamers) mits men niet al te hoge eisen stelt. (De duplexwoningen zijn - mits opgeknapt - volgens ons bruikbaar voor kleine huishoudens van 1 of 2 personen.) Waarbij we er op wijzen dat hoge eisen ook hoge huren inhouden… Ze zijn ook zeer bruikbaar voor kleine huishoudens: denk aan 2 gehuwde of samenwonende volwassenen al dan niet met 1 kind of aan een alleenstaande, voor wie het vaak een luxe is een laagbouwhuis te mogen huren met een tuin, in plaats van een driehoog achter flatje met 1 vierkante meter balkon in een achterstandswijk of erger nog: op een kamer of in een "studiootje" (nauwelijks groter dan een kamer met alles achter de eigen voordeur) bij een of andere particuliere huisjesmelker…

Woningen matig geďsoleerd? Dat zal best. Faciliteiten in de woningen gedateerd? Ja, de nutsvoorzieningen en naar wat de huurders aangeven, o.a. de douche, moeten aangepakt worden. Geen reden tot sloop vinden wij.
Het artikel schermt met de kreet: "toekomstbestendig". Wat betekent dat woord? Eigenlijk niets, het lijkt op een reclame voor een wasmiddel. Alsof na een opknapbeurt de bestaande woningen net zo goed niet weer een hele tijd mee kunnen. En alsof na 25 jaar ook nieuwbouw niet toe is aan groot-onderhoud.
Er staat nog meer propaganda in het artikel: "Nieuwbouw komt de woonkwaliteit voor de bewoners en de buurt veel meer ten goede dan renovatie."

Meer woonkwaliteit voor de bewoners? In Nieuwsbrief 8 hebben we voorgerekend wat de nieuwbouwhuren betekenen bij de HUIDIGE huurtoeslagregeling en wat er aan zit te komen aan bezuinigingen. Er is ook nog zoiets als kwaliteit van leven. En die loopt terug als door de woonlasten er maar heel weinig geld overblijft.
Ook is het maar de vraag of zo'n zwaar geďsoleerd huis echt prettig wonen is. We zagen onlangs een reportage van Zembla over zieke huurders (soort "sick building syndroom") in zwaar geďsoleerde eengezinswoningen. Isoleren en energie besparen: ja, maar wel met verstand en nuchterheid. Het moet niet ontaarden in een soort pseudo-religie. We kunnen niet leven in een bijna luchtdichte bunker. Denk hierbij ook aan de kwaliteit van het binnenklimaat van een woning, wat vaak slechter is als het buitenklimaat… Het lijkt of Elkien een paar dingen omdraait: het zit zo: nieuwbouw moet het energielabel A of A++ hebben en volgens het convenant energiebesparing corporatiesector streven woningcorporaties bij een ingrijpende woningverbetering naar energielabel B of ten minste een verbetering van twee energieklassen. Dit laatste is ook het verhaal wat ons door de gemeente werd verteld.
Maar Elkien misbruikt dat A-label als sloopsmoes en doet net alsof het A-label gehaald moet worden en dat kan natuurlijk het beste door… nieuwbouw. Maar er is niemand die dat van hen eist, ook de gemeente niet.

Woonkwaliteit voor de buurt? Wordt daarmee bedoeld: als de huurders met weinig geld weg zijn, knapt de buurt op? Het zou ons niet verwonderen als dat wordt bedoeld: we weten wel dat het meest behoudende deel van de kleinburgerij in Wijkpanels maar al te vaak de dienst uitmaakt.

Het heet ook dat de totale woonlasten bij nieuwbouw lager worden omdat de woningen duurzamer worden dan bij renovatie.
Het artikel neemt hier het verhaaltje van Elkien klakkeloos over. Wij blijven zeggen dat we op goede gronden een groot vraagteken zetten bij de stookkosten die Elkien in haar overheadsheets aangaf voor haar nieuwbouwscenario. Zie met name hierover onze Nieuwsbrief 8.
Naast de wasmiddelen-achtige kreet "toekomstbestendig" verschijnt nu ook het woord "duurzaam". Wat is dat: duurzaam? Niets is duurzaam. De meeste nieuwbouw zit bovendien helaas vol bouwfouten en bestaat uit snel in elkaar gezette "bouwpakketten". Vervolgens neme men de kitspuit om de fouten te maskeren en klaar… Dat is spijtig, maar wel al te vaak de realiteit.

Verder heet het: "Bovendien is nieuwbouw in economisch opzicht aantrekkelijk voor de stad Leeuwarden, omdat het de waarde van het woningbezit een impuls geeft."
Waarom moet de waarde van het woningbezit groter worden? Waarom is het beleid van Leeuwarden al jaren gericht op het bouwen van duurdere huizen? Waarom is er sinds de 90-er jaren zoveel gesloopt in Leeuwarden? Alle redenen vergen een aparte Nieuwsbrief die teveel zou afdwalen van het onderwerp "West-Indische buurt", maar hoe de corporatie en de gemeente denken over uw buurt, is maar een onderdeeltje van het totale beleid van Leeuwarden over hoe er gewoond "moet" worden in onze stad en hoe de bevolkingssamenstelling "moet" zijn.
We laten het hier bij 1 citaat uit het "Visiedocument Dienstverlening Werkplein" (het Werkplein is bedoeld voor werkzoekenden) dat aan de orde was in de raadadvies commissie Welzijn:

"Het huisvesten van veel (alleenstaande) uitkeringsgerechtigden is een extra belasting voor het I-deel. Een meer diverse demografische bevolkingsopbouw zou kunnen ontstaan als er woningen in een hoger segment voorhanden komen. Dit trekt meer hoger opgeleiden naar de stad toe hetgeen goed is voor de werkgelegenheid. Bovendien zou daardoor de prijs van een gemiddelde woning stijgen waardoor een alleenstaandenuitkering weer minder aantrekkelijk wordt." Einde citaat.

Verklaring: uit dat I-deel wordt de bijstand betaald. Een hoger segment wil zeggen: die huizen zijn duurder qua huur of de koopprijs is hoger. Kern van de zaak is: de gemeente ziet liever niet dat mensen met weinig geld hier een betaalbare woning zoeken, daarom sloopt men die huizen liever. En bij die mensen met weinig geld zijn de alleenstaanden weer in hun ogen de tweederangsburgers. Voor de rest moet u zelf maar eens puzzelen op bovenstaand citaat… Tenslotte lazen we nog: "Huurders die naar de wijk terug willen keren in een betaalbare koopwoning krijgen daarvoor ook de mogelijkheid."
Wij denken dat bijna niemand van u kan of wil kopen en dat in die koop nieuwbouw woningen dan andere mensen met meer geld komen te wonen, (die nu niet in uw buurt wonen) precies zoals het Wijkpanel dat graag ziet.


KIES VOOR BEHOUD VAN DE WEST-INDISCHE BUURT!

WAAROM?! HIERBIJ EEN AANTAL GOEDE REDENEN….

1. Woningbouwcorporatie Elkien liet de huizen bouwkundig onderzoeken door bureau KPMS. Uit hun onderzoek bleek niet dat de woningen zo slecht waren dat ze maar gesloopt moesten worden. Wat is er aan de hand? Er is vooral sprake van achterstallig onderhoudomdat Elkien daaraan jarenlang niet al te veel heeft gedaan. Van huurders kan niet verlangd worden dat ze alles herkennen wat in de loop van de jaren om onderhoud vraagt en dat melden: van een woningcorporatie verwachten we wel die deskundigheid plus de bereidheid door de jaren heen optredende gebreken te herstellen.
De huurders krijgen nu de rekening gepresenteerd in de vorm van sloopplannen van Elkien…

2. Uit een draagvlak onderzoek onder de huurders wat SP-Lw en PEL januari 2011 hebben gehouden onder de huurders bleek dat de huurders in grote meerderheid graag een nieuwe keuken, douche en toilet zouden willen en een aantal zaken noemden die volgens hen verbeterd of hersteld zouden moeten worden.
Dus in grote lijnen ongeveer zoals de corporatie heeft uitgevoerd in de laagbouw in het Valeriuskwartier. In grote lijnen komt het er op neer dat de meeste huurders kiezen voor groot-onderhoud en eventueel (beperkte) renovatie. Wij hebben het KPMS onderzoek voorgelegd aan deskundigen bij TU-Delft afd. Bouwkunde en zij stellen dat de woningen heel goed opgeknapt kunnen worden. Ook stellen zij dat er geen bouwkundige argumenten zijn om de huizen te slopen.

3. De rayon-manager van Elkien zei o.a. op hun huurdersavond in zaken Tivoli (5/7):
"We slopen de woningen niet omdat ze slecht zijn"… WAAROM DAN WEL?
Het antwoord staat op de website van Elkien:
"Sloop en nieuwbouw is voor ons economisch gezien het meest gunstige scenario."

Dat betekent namelijk dat ze de meeste huur kunnen vragen. Ze kunnen minder huur vragen bij groot-onderhoud en (beperkte) renovatie omdat onderhoud niet mag leiden tot een huurverhoging, alleen voor zover het gaat om verbeteringen van het wooncomfort mag het wel. Dat zint Elkien dus niet, want dan maken ze geen of onvoldoende winst…
Elkien is er als zgn. sociale woningcorporatie dus niet voor de belangen van haar huurders die op dit soort huizen zijn aangewezen…

4. Nieuwbouw is voor de huurders echter economisch het ongunstigste scenario want:

a. het besteedbaar inkomen daalt de komende jaren door de afgekondigde bezuinigingen op van alles en nog wat opnieuw. (economische crisis met opnieuw ongunstige vooruitzichten op herstel)
b. op de huurtoeslag zijn bezuinigingen aangekondigd en in de zgn. Miljoenennota 2012 zijn daarop nog meer bezuinigingen aangekondigd. Ook bij de zorgtoeslag waarop mensen ook vaak zijn aangewezen, vallen harde klappen. Om over andere bezuinigingen over de ruggen van mensen heen die op zorg zijn aangewezen, maar te zwijgen… De opeenstapeling van bezuinigingseffecten brengt mensen in grote problemen.
c. bij mensen die op bijstand zijn aangewezen: op de bijstand wordt in 20 jaar 2000 euro netto bezuinigd.
d. De besparingen die men kan bereiken door energiezuinige nieuwbouw wordt te rooskleurig voorgesteld.
Conclusie: het is dus zaak om zuinig te zijn op de toch al door sloop en verkoop schaars geworden bestaande voorraad sociale huurwoningen en ze op te knappen en te herstellen waar nodig in het belang van de mensen die de rekening van de crisis gepresenteerd krijgen, opdat men ook in de toekomst de woonlasten kan betalen.

5. Het is onzin een buurt te slopen waarin nog de nodige (zeldzame) sociale samenhang aanwezig is.
Sloop en nieuwbouw betekent in de praktijk vaak voor velen dat men NIET terug kan keren, ondanks mooie terugkeergaranties.

6. Elkien hoort niet te vragen wat haar huurders voor HAAR kunnen doen (voor haar balans en mooie jaarcijfers) maar hoort te vragen wat ZIJ voor haar huurders kan doen!

En die hebben tot 3 maal toe duidelijk aangegeven wat zij in grote meerderheid willen:

GEEN SLOOP MAAR BEHOUD VAN HUN WEST-INDISCHE BUURT!


Einde tekst Nieuwsbrief 9 van SP-Leeuwarden en vereniging P.E.L. Gepubliceerd: 31 oktober 2011.