NIEUWSBRIEF SPECIAL 2 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L. VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT


Op 6/9/2011 is Nieuwsbrief 2 Special van SP-Leeuwarden en vereniging P.E.L. huis aan huis verspreid in de West-Indische buurt. Nieuwsbrief als Word-bestand.
In deze Nieuwsbrief wordt o.a. gesproken over Nieuwsbrief 3 van Elkien van augustus 2011. Zie daarvoor onder deze link. Hieronder volgt de tekst van onze Nieuwsbrief:


NIEUWSBRIEF SPECIAL 2 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L. VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
September 2011 http://leeuwarden.sp.nl 058-2660444 http://verenigingpel.nl 058-2671636


Op 18/8/2011 verspreidde Elkien haar Nieuwsbrief 3 in de West-Indische buurt. Daarin werden o.a. huisbezoeken bij u aangekondigd en inmiddels heeft u daarover individueel van Elkien een brief ontvangen, waar in staat wanneer zij bij langs willen komen. Deze gesprekken zijn inmiddels al begonnen. Wij hebben via onze SP/PEL Nieuwsbrief 7 en de Nieuwsbrief Special van PEL u daarover ingelicht, geprobeerd mogelijke vragen te beantwoorden en we hebben geprobeerd uit te leggen wat uw rechten zijn als huurder, als de woningcorporatie uw woningen wil slopen en nieuw wil bouwen. U bent ze kwijt?
Bel dan 058-2671636 of mail met pel@verpel.demon.nl U krijgt dan een kopie toegestuurd. Ondanks deze nieuwsbrieven kunnen wij ons voorstellen dat u zich onzeker voelt en dat u vragen heeft die niet via de nieuwsbrieven zijn beantwoord.
Daarom houden SP-Leeuwarden en vereniging P.E.L. in samenwerking met de huurders groep West-Indische buurt Tegen Sloop (WIBTS) een:

INLOOPAVOND/SPREEKUUR VOOR HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
OP VRIJDAGAVOND 9 SEPTEMBER A.S. VAN 19.00-21.00 UUR (va. 7 uur 's avonds) WAAR? KANTOOR P.E.L. MAROWIJNESTRAAT 8-C
(oude winkelcentrum Nylân vlak bij de Kip Stop en de Antillenflat)

Hoeveel gesprekken?

Op 8/8 j.l. hadden mensen van de SP en PEL en WIBTS een gesprek met 2 mensen van de huurders werkgroep Surinamestraat e.o. Zij dachten dat het per huurder zou gaan om 2 gesprekken: in het eerste gesprek zou Elkien komen met een "standaard vragenlijst" zoals ze schrijven, in het tweede gesprek zou u dan voor of tegen sloop mogen stemmen.
Tip: denk aan uw privacy! Beantwoord geen vragen over uw persoonlijke omstandigheden want voordat u het weet stuurt Elkien u het Sociaal Team op het dak omdat ze u als "probleemgeval" zien, want alles werkt tegenwoordig samen met alles…
Over dat tweede gesprek lezen wij geen letter in nieuwsbrief 3 van Elkien! Wij hebben u eerder uitgelegd dat Elkien 70% van de stemmen van de huurders mee moet krijgen voor haar nieuwbouwplan. Dat staat in Boek 7 Titel 4 artikel 220 Burgerlijk Wetboek. Maar naar we hoorden menen sommige van de juristen van Elkien dat dit niet hoeft als het gaat om een nieuwbouwplan…
Met andere woorden: verontrust door de uitslag van ons draagvlakonderzoek (januari 2011) en onze eigen stemming tegen sloop en voor behoud van de huizen (mei 2011) laat Elkien liever niet stemmen??… Toch staat duidelijk ook in dat wetsartikel: "Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging verstaan." Het heet nu dat ze naar aanleiding van de antwoorden op hun vragenlijst "conclusies" zullen trekken… Anders gezegd: ZIJ gaan uw antwoorden wel uitleggen op de manier die HEN het beste uitkomt en u kunt dat als huurder NIET controleren en aan hwg Surinamestraat e.o. kunt u eventuele controle niet overlaten omdat zij (in grote meerderheid) voor sloop zijn… Verder zegt het wetsartikel dat de verhuurder u schriftelijk een CONCREET plan moet voorleggen.
Lijkt ons ook logisch: hoe kunt u anders ooit goed uw mening geven over de vraag of renovatie/opknapbeurt of nieuwbouw het beste is?! Heeft u een concreet plan gezien? Wij niet…
Ons advies is dan ook: vraagt Elkien om uw handtekening, teken niets!
Ook niet als u vóór nieuwbouw zou zijn: u hebt immers geen enkel concreet plan van hen in de bus gehad, bijv. een boekje of brochure met plattegronden van de woning, de aanvangshuur, wat plaatjes ed.

TIP van een huurder: een van de huurders kwam met de volgende goede tip: vraag niet alleen een terugkeergarantie (als u terug wilt na renovatie of sloop) maar dan óók aan Elkien een SCHRIFTELIJKE HUURGARANTIE!
Immers: volgens Elkien kost nieuwbouw van een laagbouw huis 170.000 euro. (staat in de overheadsheets die u van hen kreeg) Maar… die aanneemsom blijft niet gelijk: arbeidslonen en materiaalprijzen stijgen constant en dat werkt door in de aanvangshuren van de huizen: die worden dan hoger.

U voelt zich onzeker? U kunt als de woningcorporatie bij u op huisbezoek wil komen (wat u overigens kunt weigeren, u bepaalt wie u binnen laat!) ons altijd bellen om bij dat gesprek aanwezig te zijn:
vaak komt de corporatie ook met 2 mensen.
Bel dan 058-2671636 (PEL) of D. Faber 058-2660444 (SP-Lw)

(Ingezonden)

Woningcorporatie Elkien is er niet voor de belangen van haar huurders...

Woningcorporatie Elkien is er niet voor de belangen van haar huurders... Woningcorporaties zijn sinds hun verzelfstandiging (weet men nog: de grote bruteringsoperatie van staatssecretaris Heerma waarvan hij later desgevraagd zei het meeste spijt van te hebben gehad) verworden tot bedrijven, die niet de belangen van hun huurders behartigen maar hun eigen bedrijfsbelangen zoals zij dat zelf zien: winst proberen te maken, hun goedkopere woningen afstoten (slopen dus) en beperkt wat dure nieuwbouw neerzetten. In feite zijn ze bezig zichzelf op te eten...
Op 5 juli j.l. hield woningcorporatie Elkien een avond voor de huurders van de West-Indische buurt waar het officieel gaat om de vraag: sloop of renovatie? Welnu, zoals we informeel al december 2010 hadden gehoord vanuit het College van B&W: de keuze was uiteraard op sloop gevallen...

Een van de opmerkelijkste uitspraken van die avond kwam van rayonmanager Inge Boltjes van Elkien die op een vraag uit de zaal waarom identieke huizen in het Valeriuskwartier (ook Martenswoningen) in 2008 WEL waren gerenoveerd en deze niet, zei ze: "We slopen niet omdat de woningen slecht zijn..."
Nu wisten we dat ergens ook wel want al jaren lang worden in Nederland geen woningen meer gesloopt die echt slecht zijn, maar gaat het om heel andere redenen: stedelijk vernieuwingsbeleid waarbij bij een buurt qua bevolking mensen met lagere inkomens eruit gewerkt worden en mensen met hogere inkomens (liefst middle class gezinnen in koopwoningen) de wijk in moeten.
Doet Israel het op de Westbank openlijk, hier gebeurt het op een achterbakse, versluierde manier in het geniep.
Herstructurering, bevolkingsdifferentiatie, aandachtswijk, aantal mensen met lagere inkomens ed. zijn woorden in nota's waarbij de alarmbellen moeten gaan rinkelen. In het bijzonder alleenstaanden en eenoudergezinnen met lage inkomens moeten dan op hun tellen passen...
Ze zei dat sinds de renovatie van de Martenswoningen in de Componistenwijk een fusie had plaats gevonden tussen Nieuw Wonen Friesland uit Leeuwarden en woningcorporatie Welkom uit Heerenveen. Samen vormden ze woningcorporatie Elkien waarbij hun hoofdkantoor nu in Heerenveen zit, tot ongenoegen indertijd van vele raadsleden in Leeuwarden.
Tevens was sindsdien hun zgn. strategisch voorraadbeleid gewijzigd. In dat soort stukken staat wat ze in studie willen nemen de komende jaren, ofwel: wat gaan we slopen en wanneer, wat renoveren en waar gaan we onderhoud plegen. De verandering houdt dus t.o.v. het beleid vóór de fusie kennelijk in: we gaan meer slopen...
De woningen zijn dus niet veranderd, maar hun eigen beleid is veranderd.
Het overgrote deel van de huurders wil geen sloop en nieuwbouw, maar renovatie, zoals bleek uit zowel een enquęte van de huurders werkgroep Surinamestraat e.o. (december 2010 uitslag april 2011) plus een draagvlakonderzoek van SP en PEL (januari 2011) waarbij huurders tevens konden aangeven wat volgens hen verbeterd moest worden en in mei 2011 uit een stemming met naam, adres plus handtekening waarbij 70% van de huurders koos voor behoud van de woningen en tegen sloop.

De woningcorporatie kiest nu echter tegen de huurdersmening in voor wat zij zien als hun bedrijfseconomisch belang voor nieuwbouw waar ze het meest aan kunnen verdienen...
Kortom: deze woonbedrijven die handelen in de dienst "wonen" zitten er uitsluitend voor zichzelf, niet voor hun huurders...
Wat dat betreft: men had nooit indertijd de Gemeentelijke Woningbedrijven van de hand moeten doen, dan had de Raad tenminste uiteindelijk het laatste woord gehad...
Uiteraard gaat het PEL samen met de SP door te blijven strijden voor behoud van deze woningen, ook omdat ze op de steeds krapper wordende markt van sociale huurwoningen niet gemist kunnen worden.

secretaris PEL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

U wilt helemaal geen huisbezoek van Elkien? Gebruik dan deze sticker…

Knip 'm uit en plak 'm op de deur !

Sticker