Buurt Leeuwarden wacht af: sloop of renovatie?
Westindische buurt verdeeld over sloop
Elkien peilt huurders over sloop.


Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 5/7/2011:
"Buurt Leeuwarden wacht af: sloop of renovatie?
Westindische buurt verdeeld over sloop"
plus:
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 6/7/2011:
"Elkien peilt huurders over sloop"


Op 5/7/2011 hield Elkien dan de voor juni 2011 aangekondigde huurdersavond voor de West-Indische buurt om haar plannen te presenteren. Elkien had bureau KPMS een "onafhankelijk" onderzoek laten verrichten naar de bouwkundige staat van de woningen.
Op deze avond, dus op 5/7/2011 schreef de Leeuwarder Courant op de voorpagina:

Buurt Leeuwarden wacht af: sloop of renovatie?

LEEUWARDEN - Wordt de Westindische buurt in Leeuwarden gesloopt of gerenoveerd? Bewoners horen vanavond welke plannen corporatie Elkien heeft.

De meeste bewoners denken dat het buurtje, een deel van de wijk Nijlân, moet wijken voor nieuwe sociale woningbouw. Elkien heeft zich tot dusver in stilzwijgen gehuld, maar de toenmalige directeur wonen Gosé Posthumus beloofde dat er pas gesloopt zou worden als 70 procent van de bewoners er toestemming voor gaf. Posthumus is inmiddels bij Elkien vertrokken.

[De LC doet net alsof die belofte afhing van deze vertrokken directeur. Maar het zit als volgt:
Artikel 220 boek 4 titel 5 van het Burgerlijk Wetboek zegt hierover:
1. Indien gedurende de huurtijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf, moet de huurder daartoe gelegenheid geven, onverminderd zijn aanspraken op vermindering van de huurprijs, op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding.
2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing wanneer de verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie van de gebouwde onroerende zaak waarop die overeenkomst betrekking heeft, en daartoe aan de huurder een, gelet op het belang van de verhuurder en de belangen van de huurder en eventuele onderhuurders, redelijk voorstel doet.
Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk gedaan. Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging verstaan.
3. Indien de renovatie tien of meer woningen of bedrijfsruimten die een bouwkundige eenheid vormen, betreft wordt het in lid 2 bedoelde voorstel vermoed redelijk te zijn, wanneer 70% of meer van de huurders daarmee heeft ingestemd. De huurder die niet met het voorstel heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van de verhuurder aan hem dat 70% of meer van de huurders met het voorstel heeft ingestemd een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel.
4. De voorgaande leden doen niet af aan de bevoegdheid van de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen op de grond dat hij de zaak dringend nodig heeft voor renovatie, voor zover zulks kan worden gebracht onder de wettelijke opzeggingsgronden die gelden voor een gebouwde onroerende zaak als waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.
Toelichting: (bron tekst: comité SASH-Amsterdam):]

[Lid 2: Uit de omschrijving van dit lid uit artikel 220 is duidelijk dat als de verhuurder wil overgaan tot renovatie, waaronder ook sloop met vervangende nieuwbouw wordt verstaan, of gedeeltelijke vervanging of vernieuwing, u daartoe van de verhuurder een schriftelijk voorstel dient te ontvangen.
Uit het voorstel van verhuurder moet duidelijk blijken dat de renovatie of sloop met vervangende nieuwbouw kan worden uitgevoerd met voortzetting van de huurovereenkomst. (Dus *niet* een andere huurovereenkomst voor een *ander* huis!) Indien dat niet mogelijk is kan de verhuurder ervoor kiezen om de huurovereenkomst op te zeggen op grond dat hij de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
Het mag duidelijk zijn dat van het vorenstaande geen sprake is bij sloop en/of renovatie van meerdere woningen in een complex, stelt comité SASH.
Lid 3: Hieruit blijkt, dat als het complex waarin u woont uit 10 of meer woningen bestaat, hetgeen hiervoor bij lid 2 is omschreven - het voorstel vermoedt redelijk te zijn - als er 70% of meer handtekeningen zijn van huurders die instemmen met het voorgestelde plan.
Het is dus duidelijk, 70% of meer van de huurders moeten hun goedkeuring geven voor het voorgestelde plan, pas dan mag verhuurder zijn plan ten uitvoer brengen. Zie ook op blz. 10 ev. onder de link:
http://home.wanadoo.nl/dbpel/wonen/SASH-Draaiboek_Sloop-Renovatie_3e-druk.pdf]

De kleine 150 woningen wachten al tijden op renovatie. Vooral de 48 duplexwoningen zijn er slecht aan toe.

[Dat de duplexen er slecht aan toe zijn, vindt Rob Leemhuis, journalist van de LC, en hij had dat al eerder gesuggereerd. Het bovenstaande is dus puur zijn eigen mening.
Zie de Nieuwsbrief PEL voor huurders Duplexwoningen West-Indische buurt van 10/1/2011.]

Volgens een enquête van SP en woonplatform PEL wil de overgrote meerderheid van de bewoners de buurt laten renoveren.


Vervolg van LC-bericht op pagina 11:


Westindische buurt verdeeld over sloop

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

LEEUWARDEN - Verdwijnt de Westindische buurt in Leeuwarden of worden de woningen gerenoveerd? Het wordt sloop, verwachten bewoners.

Vanavond krijgen de bewoners van zes Leeuwarder straatjes te horen of hun huis aan de slopershamer ten prooi valt of niet. In de Westindische buurt, het oudste stukje van de wijk Nijlän, bestrijdt niemand dat de kleine 150 naoorlogse woningen een opknapbeurt nodig hebben. "Er is lekkerij. Ik woon hier al jaren: er is alleen een likje verf geweest en er is cv gekomen", zegt bewoonster Hennie Kooitje.

[Met de aanleg van cv in zowel duplexen als laagbouw stopte Elkien plotseling najaar 2010. Bij sommigen waar de aanleg nog moest, was al een dikke gasleiding aangelegd hiervoor in de keuken. Dat wees er op dat de cv boven de gootsteen zou komen te hangen als combi-ketel, dus ook voor warm water. We hoorden echter ook dat er hier en daar waar men al wel cv had aangelegd, de ketel op de overloop op de eerste etage (laagbouw) zou zijn geplaatst, wat technisch onjuist is: een combi-ketel hoort in verband met de lengte van de leiding voor warm water, te worden geplaatst zou dicht mogelijk bij het meest gebruikte tappunt en dat is de keuken. We hoorden ook dat de radiator in dekeuken qua capaciteit te klein zou zijn, zodat het daar 's winters niet warm te krijgen zou zijn. Vermoedelijke fout: een onjuiste transmissieberekening waarbij geen rekening is gehouden met het feit dat de keuken een *woon*keuken is. Net als bij de woonkamer moet de radiator dan worden berekend voor 22 graden bij 12 graden onder nul en een windsnelheid van 5m/seconde. Bij die gegeven weersomstandigheden moet dan 22 graden gehaald kunnen worden, mits alle radiatoren in het huis open staan, omdat de warmte van de muren ook een rol speelt. Toen in de duplexen de verdere aanleg van cv werd gestopt, stelde Elkien straalkacheltjes ter beschikking...]

Maar sloop zien veel bewoners niet zitten, ook niet als ze daarna op dezelfde plek in een nieuwe woning terug kunnen komen. "Ik sliep hjir prima", vindt Emke Mulder, die met zijn vrouw Alie Mulder al 33 jaar aan de Sabastraat woont. "Der wurdt noait wat stellen. De doarren fan 'e auto kinst hjir hast los litte."

Wanneer corporatie Elkien besluit te slopen en nieuw te bouwen, vrezen de Mulders dat de veiligheid en gezelligheid verdwijnt. "In soad minsken komme dan net werom, dus rint it êfterút." Straatgenote Anna Henstra ziet andere nadelen. "Het huis vvordt groter, dus mijn tuin kleiner. En de huur gaat omhoog."
Vanwege de lage huurprijs is het wijkje nu hartstikke populair.

De overgrote meerderheid van de buurt is tegen sloop, zeggen SP en het Platform Een- en Tweepersoons Huishoudens (PEL).

SP-kamerlid Paulus Jansen, zelf bouwkundig ingenieur, kwam op bezoek en concludeerde dat de huizen na renovatie nog decennia mee kunnen.

Nogal wat bewoners vermoeden dat Elkien daarom expres vanavond een bewoners avond organiseren in Zalen Tivoli, een paar kilometer verderop. "Wie oud en slecht ter been is, komt alvast niet", zegt Kooitje. "De enige die voor ons opkomt, is het PEL."

Ook de SP is tegen sloop. Desnoods wordt er actie gevoerd, zegt afdelingsvoorzitter Dick Faber.

Maar een straat verderop, aan de Sint Maartenstraat, blijken drie bewoners heel anders te denken. "Van mij mag het plat", zegt C. Stoelwinder. "Het is tochtig. De douche is in een kast." Dat sociale woningbouw ook anders kan, is wel gebleken in Bilgaard en de Vosseparkwijk. "Dat voldoet aan alle moderne eisen" vindt haar overbuurvrouw.

[Bij al die moderne eisen hoort ook een moderne huur en die is hoog. En wie een kasteel wil, betaalt ook kasteelhuur.. Verder hebben zoals overal, sommige huurders er weinig kijk op: tocht het huis: dan spijker je geen tochtstrip, maar moet het huis plat. Vind je de douche veel te klein, dan moet het huis plat. En dat alles omdat ze niet kunnen inzien dat een huis ook te renoveren valt: nieuwe douche en desnoods op een andere plaats, openslaande ramen als bijvoorbeeld het houtwerk slecht is vervangen door nieuwe en zorgvuldig ter plaatse "pas" maken zodat ze goed sluiten en vervolgens nauwkeurig goede tochtstrip aanbrengen...
Verder moet men zich maar niet een al te hoge voorstelling maken van de kwaliteit van de meeste nieuwbouw... Soort in recordtijd slordig in elkaar gezette bouwpakketten, gipsen binnenwandjes, zeker bij de corporaties het goedkoopste van het goedkoopste er in inclusief een goedkoop italiaans cv-keteltje nog met waakvlam, met quantumkorting ingekocht en dat soort dingen.
En als men deze huizen dan allemaal zo slecht vindt, wat let iemand dan om zich te laten inschrijven bij de corporaties en te gaan voor een nieuwbouwwoning?! Of zou die toch een tikje te duur zijn?..]

Of er wordt gesloopt of gerenoveerd, je moet hoe dan ook tijdelijk je pand uit, vindt Stoelwinder.

[Dat klopt dan tenminste. Als bij een renovatie veel overhoop gehaald moet, is het ook geen doen om maanden in de rotzooi te zitten. Al te vaak denken corporaties dat het zo wel kan, zonder wisselwoning, omdat ze dan minder verhuis- en herinrichtingskosten hoeven te betalen.
Maar de bewoner zit met veel gedoe, zoals bijvoorbeeld bij een renovatie bij het Cambuursterpad: een week lang geen wc. Men was bezig met renovatie. "Ga maar naar de buren" heette het. Dat soort dingen dus...]

Haar partner Cor Schokker denkt dat het daarna even gezellig blijft als nu. "Qua buurt hoeft het hier niet plat. Qua huizen weL"

[De ervaring leert dat de sociale structuur van een buurt na sloop en nieuwbouw volkomen kapot is: velen keren niet terug, er komen andere wildvreemde mensen te wonen, meestal met wat meer geld omdat de huizen duurder zijn, klasse-onderscheid kan een rol gaan spelen, zeker als er ook koopwoningen komen enz. Nee, vergeet het maar dat het even gezellig blijft..]


Einde eerste LC-bericht van 5/7/2011. Commentaar tussen blokhaken. []

Op dinsdagavond 5/7/2011 hield woningcorporatie Elkien haar huurdersavond in zalen Tivoli voor de West-Indische buurt. Op 22/7/2011 werd hun verslag van die avond plus afdrukken van de meeste overheadsheets (niet alle..) die die avond vertoond werden, bij de huurders in de bus gedaan. We hebben ze hier bij gevoegd:
Verslag gemaakt door Elkien en de overheadsheets van het onderzoek naar de staat van de woningen door bureau KPMS uit Heerenveen.

Op woensdagavond 6/7/2011 kwam de Leeuwarder Courant met het volgende bericht over deze huurdersavond:


Bewoners Westindische buurt verdeeld

Elkien peilt huurders over sloop


* De 134 woningen kunnen niet zonder renovatie

* Huidige huurders mogen terugkeren

* Tweederde van bewoners is tegen sloop

De 134 woningen kunnen niet zonder renovatie...Huidige huurders mogen terugkeren...Tweederde van bewoners is tegen sloop

LEEUWARDEN - Sloop en nieuwbouw is het best voor de Westindische buurt in Leeuwarden, vindt corporatie Elkien. Bewoners moeten wel akkoord gaan.

Elkien kan nog van gedachten veranderen als minder dan 70 procent van de huurders voor sloop is.

[Ja, kan... Kan ook niet... In het laatste geval zal Elkien naar de rechter moeten om daar te betogen dat hun nieuwbouwplan (wat ze niet concreet qua plan aan de huurders hebben voorgelegd) toch wel echt een heel redelijk plan is... En: wie controleert de uitslag?! Het zijn geen verkiezingen voor de Tweede Kamer met een Kieswet en een stembureau... Kun je de controle overlaten aan de huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. en aan hun koepelorganisatie Nieuw Elan? Gezien het feit dat hwg. Surinamestraat e.o. verdeeld zou zijn over de vraag sloop of renovatie, lijkt me dat geen goed idee. Eerder al werd door een van hen die voor sloop is maar beweert dat hij voor renovatie is, beweerd dat met *hun* enquête die ze december 2010 hielden in (alleen) de laagbouw woningen, zou zijn omgeknoeid. Waarschijnlijk werd dat gezegd omdat de uitslag die overigens maandenlang stil werd gehouden, hem niet zinde.
Pas een e-mail van een van de huurders aan huurderskoepel Nieuw Elan bracht enige opheldering over de uitslag. Nieuw Elan reageerde o.a. als volgt:
De huurderswerkgroep heeft inderdaad in december een enquête uitgezet. De resultaten hiervan zijn inmiddels bekend. Het betreft hier de uitslag van de enquête onder de eengezinswoningen. De onder- en bovenwoningen zijn niet meegenomen, omdat er in december geen vertegenwoordiging uit de onder- en bovenwoningen in de huurderswerkgroep was. Op dat moment waren Elkien en Huurdersplatform Nieuw Elan ook nog voornemens om voor de onder- en bovenwoningen een aparte huurderswerkgroep op te richten.
Uitslag enquête
Het betreft hier 86 eengezinswoningen, er zijn 85 formulieren uitgezet, omdat op dat moment één woning leegstond. Er zijn 69 formulieren ingeleverd.
In de nieuwsbrief van Huurdersplatform Nieuw Elan, die in april verschijnt en onder alle huurders van Elkien in Leeuwarden (voormalig Nieuw Wonen Friesland) wordt verspreid, is een artikel opgenomen over o.a. deze enquête.

Sloop of renovatie?

Sloop           0 (0%)

Renovatie         64 (92.8%)

Onbeslist         5 (7,2%)]

"Dan moeten we ons huiswerk overdoen. Er is nog geen besluit gevallen", zei rayonmanager Inge Boltjes van Elkien dinsdagavond na afloop van een emotionele bewonersavond in Zalen Tivoli. De corporatie gaat het komend halfjaar bij alle bewoners langs om de wensen te peilen.

[Dan kunnen er 2 dingen gebeuren: of Elkien haalt bakzeil en gaat op de renovatietoer of ze gaan naar de rechter om alsnog hun nieuwbouw verhaal door te kunnen zetten.]

De 134 woningen van vlak na de oorlog kunnen niet lang meer zonder een ingrijpende renovatie, die meer dan €80.000 per woning kost. Dat is weliswaar goedkoper dan nieuwbouw (ongeveer €170.000 per woning) , maar gerenoveerde woningen worden vanwege de hogere energiekosten in de toekomst waarschijnlijk minder aantrekkelijk dan nieuwe.

[De indruk is dat in opdracht van Elkien KPMS zowat alles aan de woningen als slecht heeft aangeduid en vervolgens alles wat zgn. slecht is gaat vervangen zodat de renovatiekosten zo hoog mogelijk worden. Dit mede door doelbewust aan te sturen op het A-label qua energieverbruik, waarvan men zelf wel weet dat dit niet haalbaar is bij oudere woningen, zoals eerder in dit bericht uiteengezet is. Van de klasse G t.m. A 2 tot 3 klassebn verbeteren kan meestal wel, maar het A-label halen: dan moet je nieuw bouwen en laat dat nu net het vooropgezette doel zijn geweest...
Het verhaal dat gerenoveerde huizen vanwege de hogere energiekosten onaantrekkelijker worden dan nieuwbouw, trachtte KPMS op de huurdersavond te onderbouwen met een spreadsheet waar in wordt gesuggereerd dat in 2028 de energielasten hoger zullen zijn dan de huurlasten. Ze gaan dan uit van huur nu 400 euro en gemiddeld jaarlijks 2% erbij en energielasten nu 145 euro en elk jaar 8% erbij. Dat moet dan hun keuze voor nieuwbouw mede motiveren.
Ten eerste is dit pure koffiedikkijkerij omdat de huren waarschijnlijk harder zullen stijgen door verdere afbouw van de huurtoeslag en omdat men zowel nieuwe olie en aardgas zal vinden (gasprijs dwaas genoeg gekoppeld aan olieprijs) en men doorgaat met diverse vormen van alternatieve energie:
windmolens, getijde-energie, aardwarmte en warmtepompen, helaas ook kernenergie (heb bezwaren tegen het ontwerp-principe plus het afvalprobleem) maar wellicht ook kernfusie op termijn.
(schijnt geen problemen met radio-activiteit te geven) En m.i. gaat qua energieprijzen de wal het schip keren: op een gegeven moment wordt energie zo duur dat het publiek dat niet meer kan opbrengen en dan pas komt er echt vaart in de ontwikkeling van altenatieve energie. Is er noodzaak plus urgentie: dan komt er schot in de zaak.. Denk aan de techniek die een sprong vooruit maakte in de Tweede wereldoorlog. Toen moest het en toen kon het ook... (bv. de radar)
Tweede punt: mensen kunnen niet wonen in een zwaar geïsoleerde luchtdichte bunker. Isoleren tegen stijgende energieprijzen is in wezen symptoombestrijding. Zembla had laatst een uitzending over zwaar geïsoleerde woningen waar de mensen allerlei ziekten kregen aan de luchtwegen. Het bij kantoren bekende sick-building syndroom nu ook in woningen? Denk ook aan de balans-ventilatie waarover vele klachten binnenkwamen bij Vereniging Eigen Huis.
Kortom: isoleren ja, maar met mate. En energieprijzen zullen niet eindeloos stijgen. Tenslotte: de gegeven cijfers waren niet gecorrigeerd voor de ook dan in te schatten inflatie. Dat bleek tenminste nergens uit.]

Woningen van hetzelfde type in het Valeriuskwartier werden in 2008 nog wel gerenoveerd en geïsoleerd, maar het beleid is sindsdien gewijzigd.

[Zie ook: http://verenigingpel.nl/wonen/608huurdersavond-elkien.html]

Bewoners zijn in beide gevallen ongeveer even duur uit, al zullen ze in alle gevallen meer huur betalen dan nu.

[Onzin, zelfs als men de spreadsheets van KPMS bekijkt met hun schattingen van energiekosten nu en na renovatie of na nieuwbouw. Het heet voor de laagbouw:
nu: 385 huur plus 155 energielasten (met of zonder elektra wordt niet verteld) is totaal 540. Renovatie scenario 1: huur 460 plus energie 115 is totaal 575. Nieuwbouw: huur 550 plus energie 80 is totaal 630. Bij mij maakt dit nog altijd 90 euro/maand verschil... Bovendien zijn de huidige energiekosten te hoog ingeschat, zeker als mensen alleen een gaskachel hebben.
Hetzelfde verhaal voor de duplexen benedenwoningen, dit soort gegevens van de bovenwoningen zat niet bij hun spreadsheets:
nu: 275 huur plus 115 energielasten is totaal 390.
Renovatie scenario 2: huur 355 plus 95 energielasten is totaal 450.
Nieuwbouw: huur 515 plus 60 energielasten is totaal 575.
Verschil renovatie/nieuwbouw is dan 125 euro/maand, wat ik aanzienlijk vindt.
En: hoe weet KPMS dat de voorgespiegelde energiebesparing bij normaal stookgedrag ook wordt gehaald? Waarop baseren ze dat?]

De huidige huurders mogen hoe dan ook terugkeren in hun huidige buurt, het oudste deel van de wijk Nijlân.

[Dit is een loze belofte... want: ELKIEN WIL DEEL NIEUWBOUW ALS KOOPWONING. HOEZO: TERUGKEERGARANTIE?
Er is ons voor waar verteld: Elkien wil in elk geval in de Arubastraat koopwoningen terugbouwen. Want stel je voor: tegenover de koophuizen die nu aan de overkant staan kunnen toch geen armoezaaiers van huurders meer wonen? Bovendien moeten ze met de verkoopwinst van de koophuizen de tekorten afdekken op de huurhuizen, anders komen ze niet op 550 euro huur voor een nieuwe laagbouwwoning. Elkien beweerde: er is een terugkeergarantie. Ten eerste is het dan in ieder geval niet waar dat mensen bij nieuwbouw op dezelfde plek terugkeren, ten tweede is gezegd: we bouwen terug op dezelfde kavels en handhaven hetzelfde stratenpatroon. Wil je dan 86 huurwoningen in de laagbouw terugbouwen en 48 etagewoningen in huur, dan kom je met de koopwoningen erbij ruimte tekort, tenzij je de huizen smal en diep (minder tuin!) gaat maken en wellicht 3 etages neerzet op de plaats van de duplexen.
Conclusie 1: zet maar een vraagteken bij die terugkeergarantie.
Bovendien is het niet onmogelijk dat bij de huisbezoeken die Elkien wil brengen, vooral de kleine huishoudens met weinig inkomsten verteld zal worden dat men ook nog wel een andere "meer passende" woning voor hen heeft. Dat spel wordt dan zo gespeeld dat diegene meent dat hij/zij zelf heeft bedacht dat hij/zij maar beter op zo'n aanbod in kan gaan...
Conclusie 2: de terugkeergarantie is waarschijnlijk alleen waar te maken als een deel van de huurders zo bewerkt wordt dat ze niet terug willen keren.]

[Ook denken wij dat van de huidige huurders maar weinig mensen kunnen en/of willen kopen. In die koophuizen komen dus andere mensen met meer geld, wat precies het beleid is van gemeente en woningcorporaties en ook van het Wijkpanel: mensen met weinig geld zoveel mogelijk de wijk uit en mensen met meer geld erin… Daar wordt in hun ogen "de buurt" sociaal stukken beter van en zolang de waarde van een mens door corporatie, gemeente en de meeste politieke partijen wordt afgemeten aan de dikte van z'n portemonnee, blijft dat beleid zo. . Sinds 1999 heet dit "Stedelijke Vernieuwing" en dit is óók landelijke politiek. (Het kabinet Kok 1 is hier mee begonnen…)]

Boltjes verwacht de sloop niet voor eind volgend jaar.

De huurders bleken erg verdeeld over het voorstel van Elkien. Een ruime meerderheid van de aanwezigen leek tegen sloop, maar een groot aantal vindt de kwaliteit van de huidige 134 woningen te slecht. Zo zijn er veel problemen met schimmel, vocht en kou. Anderen vonden juist dat de woningen nog in goede staat verkeren.

[Te slecht voor WAT? Te slecht voor renovatie? Paulus Jansen, bouwkundig ingenieur en SP-Tweede Kamerlid vond nadat hij een aantal woningen had bekeken, dat ze nog goed te renoveren waren.
Men kan beter afgaan op deze deskundige meningen dan op gepraat van de buurvrouw...]

Irmgard van der Zee-Bos was bang dat ze de huur van een nieuwbouwwoning niet kan opbrengen. "Ik leef alleen van de AOW. Straks moet ik naar een flat in een slechte buurt, terwijl ik al 31 jaar hier woon. Met dit kabinet ben je ook lang niet zeker van huursubsidie."

[Minister Donner heeft laatst al weer bezuinigingen op de huurtoeslag afgekondigd.. En dat zullen de laatste wel niet zijn met dit kabinet..]

Andere bewoners leken juist niet te kunnen wachten tot ze in een nieuwe woning kunnen. "Ik zie echt op tegen de winter",zei een vrouw. De 48 duplexwoningen in de wijk hebben nog geen cv. Het straalkacheltje dat Elkien vorige winter ter compensatie aanbood, komt mogelijk terug.

[Een klein aantal duplexwoningen heeft cv, maar plotseling hield Elkien afgelopen hetrst op met de plaatsing. Dat uitgereikte straalkacheltje is in feite schandalig... Maar deze mevrouw kan beter kiezen voor renovatie of het moet zijn dat onze journalist haar opmerking zélf interpreteert als sloopwens...
Deze mevrouw zou veel sneller zijn geholpen met een keuze voor renovatie: nieuwbouw betekent eerst sloop en dan letterlijk van de grond af aan beginnen. Dat duurt langer.
Bovendien: bij een keuze voor renovatie kan men gewoon nu meteen de draad weer opnemen met die cv's: bij renovatie komt er toch immers cv in, dus dat kan ook in de tijd naar voren gehaald worden. Als een huurder daarvoor kiest uiteraard. Samengevat: bij die keuze zou zij voor de winter nog cv kunnen hebben...]

Uit een enquête van SP en woonplatform PEL bleek eerder dat 68 procent van de bewoners tegen sloop is. Maar veel bewoners kunnen nog overtuigd worden als ze een goed aanbod krijgen, denkt Boltjes.

[Een goed aanbod voor een woning elders? Als ze maar voor sloop en nieuwbouw stemmen? Als dat de bedoeling is: waarom geeft Elkien geen 12 mille oid. "oprotpremie"? Dan speel je het spel tenminste openlijk...]

Volgens Johan Bakker van het PEL is de sloop van de woningen nog te keren.
"Als de bewoners standvastig zijn en zich niet laten overbluffen."

[Als men bij de SP/PEL stemming met stembriefjes en handtekening tegen sloop stemde en nu consequent blijft en niet tekent voor nieuwbouwplannen van Elkien, heeft Elkien een probleem.Zoals gezegd kunnen ze dan eieren voor hun geld kiezen en kiezen voor renovatie in wat voor vorm dan ook, of ze kunnen het hard spelen en de rechter vragen om te zeggen dat hun plan toch best wel heel "redelijk" is.]


Einde 2e LC-bericht van 6/7/2011. Commentaar tussen blokhaken. []