Woningcorporatie Elkien is er niet voor de belangen van haar huurders...


Leeuwarden, 7/7/2011

EIGEN BERICHT

Naar aanleiding van de avond van woningcorporatie Elkien voor de huurders in de West-Indische buurt op 5/7/2011 in zalen Tivoli het volgende commentaar:

Woningcorporatie Elkien is er niet voor de belangen van haar huurders...

Woningcorporatie Elkien is er niet voor de belangen van haar huurders...
Woningcorporaties zijn sinds hun verzelfstandiging (weet men nog: de grote bruteringsoperatie van staatssecretaris Heerma waarvan hij later desgevraagd zei het meeste spijt van te hebben gehad) verworden tot bedrijven, die niet de belangen van hun huurders behartigen maar hun eigen bedrijfsbelangen zoals zij dat zelf zien: winst proberen te maken, hun goedkopere woningen afstoten (slopen dus) en beperkt wat dure nieuwbouw neerzetten. In feite zijn ze bezig zichzelf op te eten...
Op 5 juli j.l. hield woningcorporatie Elkien een avond voor de huurders van de West-Indische buurt waar het officieel gaat om de vraag: sloop of renovatie?
Welnu, zoals we informeel al december 2010 hadden gehoord vanuit het College van B&W: de keuze was uiteraard op sloop gevallen...

Een van de opmerkelijkste uitspraken van die avond kwam van rayonmanager Inge Boltjes van Elkien die op een vraag uit de zaal waarom identieke huizen in het Valeriuskwartier (ook Martenswoningen) in 2008 WEL waren gerenoveerd en deze niet, zei ze:
"We slopen niet omdat de woningen slecht zijn..."
Nu wisten we dat ergens ook wel want al jaren lang worden in Nederland geen woningen meer gesloopt die echt slecht zijn, maar gaat het om heel andere redenen: stedelijk vernieuwingsbeleid waarbij bij een buurt qua bevolking mensen met lagere inkomens eruit gewerkt worden en mensen met hogere inkomens (liefst middle class gezinnen in koopwoningen) de wijk in moeten.
Doet Israel het op de Westbank openlijk, hier gebeurt het op een achterbakse, versluierde manier in het geniep.
Herstructurering, bevolkingsdifferentiatie, aandachtswijk, aantal mensen met lagere inkomens ed. zijn woorden in nota's waarbij de alarmbellen moeten gaan rinkelen. In het bijzonder alleenstaanden en eenoudergezinnen met lage inkomens moeten dan op hun tellen passen...
Ze zei dat sinds de renovatie van de Martenswoningen in de Componistenwijk een fusie had plaats gevonden tussen Nieuw Wonen Friesland uit Leeuwarden en woningcorporatie Welkom uit Heerenveen. Samen vormden ze woningcorporatie Elkien waarbij hun hoofdkantoor nu in Heerenveen zit, tot ongenoegen indertijd van vele raadsleden in Leeuwarden.
Tevens was sindsdien hun zgn. strategisch voorraadbeleid gewijzigd. In dat soort stukken staat wat ze in studie willen nemen de komende jaren, ofwel: wat gaan we slopen en wanneer, wat renoveren en waar gaan we onderhoud plegen.
De verandering houdt dus t.o.v. het beleid vóór de fusie kennelijk in: we gaan meer slopen...
De woningen zijn dus niet veranderd, maar hun eigen beleid is veranderd.
Het overgrote deel van de huurders wil geen sloop en nieuwbouw, maar renovatie, zoals bleek uit zowel een enquête van de huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. (december 2010 uitslag april 2011) plus een draagvlakonderzoek van SP en PEL (januari 2011) waarbij huurders tevens konden aangeven wat volgens hen verbeterd moest worden en in mei 2011 uit een stemming met naam, adres plus handtekening waarbij 70% van de huurders koos voor behoud van de woningen en tegen sloop. De woningcorporatie kiest nu echter tegen de huurdersmening in voor wat zij zien als hun bedrijfseconomisch belang voor nieuwbouw waar ze het meest aan kunnen verdienen...
Kortom: deze woonbedrijven die handelen in de dienst "wonen" zitten er uitsluitend voor zichzelf, niet voor hun huurders...
Wat dat betreft: men had nooit indertijd de Gemeentelijke Woningbedrijven van de hand moeten doen, dan had de Raad tenminste uiteindelijk het laatste woord gehad...
Uiteraard gaat het PEL samen met de SP door te blijven strijden voor behoud van deze woningen, ook omdat ze op de steeds krapper wordende markt van sociale huurwoningen niet gemist kunnen worden.

secretaris PEL


Einde tekst eigen bericht.