PEL: energie besparen en renoveren,
geen woningsloop in Leeuwarden


LEEUWARDEN, 26 juni 2011 - De gemeenteraad zal 27 juni een Zes Wijken aanpak met wijkactieplannen in Leeuwarden vaststellen. In een brief aan de raad komt Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens (PEL) met een aantal kritische opmerkingen en heeft  tegelijk suggesties. Hieronder de complete brief.


Onderwerp: - Wijkactieplannen / 6 wijken aanpakVERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
MAROWIJNESTRAAT 8-C 8931 BT LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://verenigingpel.nl
==============================================================

GEMEENTERAAD GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Wijkactieplannen
6 wijken aanpak

Leeuwarden, 25/6/2011

Geachte raadsleden,


Op 22 juni  j.l. heeft uw commissie Stadsont­wikkeling de nota "6 Wijken Aanpak" behandeld in verband met de wijkactieplannen voor 6 "aandachtswijken".

U heeft toen besloten dat het stuk als "hamerstuk" naar de raadsvergadering zou gaan. Het stuk staat op de agenda voor deze vergadering op 27/6/2011. (Zie raadsvergadering 27 juni 2011 punt V8 voor alle documenten)Ondanks dat willen wij nog even reageren op de nota omdat het naar onze mening een belangrijk stuk is. De nota is besproken in de vergadering van ons Dagelijks Bestuur op 24/6/2011.


Inzake het hoofdstuk 1 "Algemeen".


Hierin worden 7 indicatoren genoemd waaraan u afmeet of een wijk "goed" is of niet.


U ziet voor de korte termijn de indicatoren "omgang met mede-buurtbewoners" en "veiligheid" als meest relevant.


Bij de eerste indicator zou men ook kunnen zeggen: er is al veel gewonnen als men met elkaar niet in chronische conflict­situaties leeft en elkaar met rust laat; volwasse­nen zijn niet verplicht om met elkaar om te gaan omdat de gemeente dat zo graag ziet. Men moet van een wijk niet een 'kindergarten' maken en sociale contacten behoren niet aange­stuurd te worden door gemeente of opbouwwerk, maar horen te berusten op spontane vrije keuze.


Inzake veiligheid: maatregelen om de veiligheid te bevorderen, hebben onze volle instemming. Wie is er overigens tegen meer veiligheid? Wij dachten, alleen de beroeps-crimineel.


U streeft kennelijk als eindsituatie o.a. naar "een andere bevolkingspopulatie". Wij lezen namelijk:

"Alleen een pakket van met name structurele wijzigingen in en toevoegingen aan de woningvoorraad en sociale stimulerings­maat­regelen leiden tot een andere bevolkingspopulatie en daar­mee tot een substantiële beïnvloeding van deze 4 indicatoren."

Hiermee worden bedoeld: inkomen per huishouden, werkloosheidspercentage, woonduur en mate van verhuisgeneigdheid.

Als we hierbij een opmerking voegen die we aantroffen in de Kadernota Werken naar Vermogen, dan begint dat streven naar een andere bevolkingspopulatie bedenkelijke vormen aan te nemen.

Citaat uit die Nota (vermoedelijk raadsbehandeling op vrij korte termijn):


Het huisvesten van veel (alleenstaande) uitkeringsgerechtigden is ook een extra belasting voor het I-deel (inkomensdeel voor betaling gemeentelijke uitkeringen). Een meer diverse demografische bevolkingsopbouw zou kunnen ontstaan als er woningen in een hoger segment voorhanden komen. Dit trekt meer hoger opgeleiden naar de stad toe hetgeen goed is voor de werkgelegenheid. (We wisten niet dat als een hoger opgeleide naar de stad gaat, de daarbij passende baan op zijn opleidingsniveau daarbij spontaan ook ontstaat) Bovendien zou daardoor de prijs van een gemiddelde woning stijgen waardoor een alleenstaandenuitkering weer minder aantrekkelijk wordt.Einde citaat.

(We wisten niet dat een alleenstaandenuitkering zo aantrekkelijk was en zo makkelijk te verkrijgen, dat mensen ze graag als warme broodjes bij de snackbar uit de muur trekken.)


Samengevat: het bovenstaande betekent niet meer dan: hoe komen “we” van “hen” af… Men moet vooral zo door gaan en de dag komt dat de bevolking zich afvraagt: hoe komen wij van déze overheid af?


Nu hebben wij geen bezwaar tegen toevoegingen aan de woning­voorraad maar wel tegen structurele wijzigingen in de voorraad met als doel, de bevolkingspopulatie te veranderen, omdat, aangezien ook deze nota in het teken staat van het stedelijke vernieuwings­beleid, dat beleid te eenzijdig leidde tot afname van het aantal sociale huurwoningen, terwijl de doelgroep helemaal niet kleiner werd, welke cijfermatige handigheidjes ook werden gebruikt, zoals de introductie van de "sociale koopwoning" en het sinds 1999 geregeld herdefiniëren van de doelgroep, wat bij ons overkwam als 'creatief boekhouden'.

De wachtlijsten bij de corporaties (zij publice­ren verantwoordingslijstjes van hun toewijzingen) zijn voor een sociale huurwoning opgelopen tot 2-3 jaar, m.n. bij de betaalbare eengezinswoningen. Dat is voor Leeuwarden niet normaal, maar wel verklaarbaar gezien het te eenzijdig op sloop en verkoop gerichte beleid.


Wij vragen ons af waar elke keer de “geherstructureerde” en uit hun zo “kwalitatief verbeterde buurt” verdreven huurders op termijn heen moeten omdat er steeds minder sociale huurwoningen overblijven bij voortzetting van dit beleid.

Indien het doel bij het wijzigen van de voorraad zou zijn: het opruimen van een aantal woningen die de kwalificatie bouwval of krot verdienen, zouden wij dit van harte toejuichen, maar zulke woningen hebben we gelukkig niet of nauwelijks meer.


Gezien onze invalshoek hebben wij vooral gekeken naar die voornemens die met wonen te maken hebben en geregeld lezen wij de termen "differentiatie" (zowel t.a.v. de woningen als de bevolking) en "herstructurering".


Wij hebben er geen probleem mee als u wilt inzetten op kwali­teitsverbetering van de woningen, maar als wij hier en daar de term "studiegebieden" aantreffen bekruipt ons het gevoel dat het steeds uitdraait op sloop, alsof dat de enige manier is om woonkwaliteit te verbeteren.


Wij vinden dat stedelijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering veel meer dan nu vooral via renovaties en energiebesparings­maatregelen moet gebeuren. Als men een flinke energiebesparing weet te bereiken ontstaat ook meer ruimte bij de kale huren om renovaties die doorberekend tot forse huurverhogingen zouden moeten leiden, toch te kunnen uitvoeren.


Wij geven 3 voorbeelden van "studiegebieden" waarover wij ons ihkv. het bovenstaande zorgen maken:


- Hoofdstuk 2 blz. 17/18: strategisch vastgoedbeleid corpora­ties: o.a. de West-Indische buurt wordt genoemd.

Al in december 2010 werd ons vanuit B&W informeel gemeld dat deze buurt gewoon gesloopt gaat worden... Vervolgens wordt een spel opgevoerd door de woningcorporatie met uiteraard zeer zorgvuldige procedures, waarbij het besluit alleen nog even geformaliseerd moet wor­den. Op 5/7/2011 heeft WBC Elkien een huurdersavond gepland waarop hun keuze voor sloop en nieuwbouw gepresenteerd zal worden.


Verder wordt hier de Oud-Indische buurt in de Vlietzone ge­noemd. Enerzijds heet het: (blz. 18 punt 2.14):

"de woning­ver­betering van 80 woningen in de Oude Indische buurt start in 2012" maar op blz. 31 (Samenvatting Wijkactie­plan Vlietzone) lezen we: "In de wijk is het bezit van Elkien tussen de Insu­lindestraat en de Deli-/Baliestraat studiege­bied. Een belang­rijk deel van de woningen in dit gebied is slecht en Elkien beraadt zich op wat men hiermee gaat doen."

Wij dachten overigens dat Elkien haar woningen in de Oud-Indische buurt nog niet zo lang geleden al had verbeterd.


Valeriuskwartier: ook deze wijk is aangewezen als “studiegebied” en in 2013 begint dit. Het heet dat de woningvoorraad in de hele wijk verouderd en “eenzijdig” is en het mag vreemd klinken, maar dan weten we nu al hoe dat verder gaat vanaf medio 2016. (zie blz. 25 bij fysiek)

Net als in wijk Nijlân zal de lokale welzijnswerker voor het Wijkpanel t.z.t. wel een wijkvisie schrijven die neerkomt op: projecteer alles wat slecht en crimineel is qua gebeurtenissen op de te slopen objecten, ook al gebeurde het elders, en praat zoveel mogelijk het gemeentelijk beleid na - mede i.v.m. de subsidiëring - wat qua wonen neerkomt op: in onze buurt moeten meer middle-class gezinnen in koopwoningen komen. En ziedaar: “de buurt” heeft gesproken…


Huisjesmelkers
Het bovenstaande wil niet zeggen dat er geen positieve zaken in de Nota zijn te lezen zoals de beloofde harde aanpak van huisjesmelkers met slechte overlastgevende kamerpanden in de Vlietzone. Wij begrijpen dat er tot op heden 20 aanschrijvingen zijn geweest om de panden te laten voldoen aan de minimumeisen van de Woningwet en we hopen erop dat het nu eindelijk eens menens wordt de heren “beleggers” hard aan te pakken. Belofte maakt schuld!

Twee adviezen:

a. dreig en waarschuw nooit van tevoren in het openbaar met maatregelen, omdat dit hen in de gelegenheid stelt om tijdelijk overbewoning in strijd met de kamerverordening te verdoezelen.

Werk in dit geval in stilte.

b. raadpleeg uw juridische afdeling of het mogelijk is op een of andere wijze (bestemminsplan, bouwvergunningsstelsel ed) een ontwijkingsstrategie van huisjesmelkers te pareren.


Toelichting: bij een aantal wijken is verdere omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte terecht verboden. De truc hiertegen is geweest: (grote) panden worden opgekocht en een bouwvergunning wordt gevraagd voor verbouw in appartementen, met alles achter de eigen voordeur, dus een omzettingsvergunning en een kamervergunning zijn niet aan de orde.


Een splitsingsvergunning wordt niet aangevraagd, want er wordt niets gesplitst. Splitsing in appartementsrechten is namelijk een juridische handeling, alleen nodig als een eigenaar zijn bezit wil uitponden en per appartement wil verkopen. Dat doet de huisjesmelker niet: hij houdt de appartementen zelf om uit te melken en vraagt dus ook geen splitsingsvergunning aan.

[N.B.: corporaties hebben bij een heel verhuurd flatblok ook geen splitsingsvergunning of splitsing nodig: ze verhuren alles zelf.]

Kern van het probleem is dat zo de nodige zelfstandige woningen in zelfstandige ‘kippenhokken’ worden omgezet met slechte verhuurders, die bovendien niets aan goed beheer doen.

Op zich kunnen wij uw poging om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een gemeentelijk servicepunt voor woningverhuurders wel waarderen, maar de kwaadwilligen bereikt u er niet mee. (blz. 12 bij Aanpak)


Positief zijn we ook over het inzetten op betere voorlichting aan huurders van particuliere verhuurders en het bieden van ondersteuning in de vorm van huurteams. U wilt daarin samenwerken met de hogescholen: zorg wel dat men zover is met de studie dat men al voldoende know-how in huis heeft qua huurrecht ed.


Over het uitwerken van een VvE-ondersteuning door de corporaties op commerciele basis: twee opmerkingen:

We denken dat slecht functionerende VvE’s ook hier niet op in zullen gaan en dat goed functionerende VvE’s deze ondersteuning niet nodig hebben.


In het besef verre van volledig te zijn, tot zover een aantal kanttekeningen bij uw 6 Wijken aanpak.


Mede namens de overige leden van het Dagelijks Bestuur teken ik,


Met vriendelijke groet,

secretaris


Einde tekst brief PEL over de 6 wijken-aanpak.