WONINGCORPORATIE ELKIEN KIEST VOOR SLOOP WEST-INDISCHE BUURT.


Op woensdag 25/5 j.l. heeft het PEL onderstaand persbericht uitgegeven en in de dagen daarna huis aan huis verspreid onder de huurders van de 134 woningen in de West-Indische buurt.
De uitslag van onze stemming tegen sloop en voor behoud van de woningen is een voorlopige uitslag, omdat nog een 'veegronde' wordt gehouden langs de adressen waarvan de bewoners herhaaldelijk niet thuis waren op verschillende tijdstippen.

PERSBERICHT

PEL vreest sloop West-Indische buurt bij Julianalaan

Leeuwarden, 24/5/2011

Aan de lokale pers:

Op verzoek van SP en PEL is getracht via bemiddeling door het opbouwwerk om met de Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. tot samenwerking te komen (dit was onze derde poging) omdat onze gedachte was dat we gezamenlijk een lijn moeten trekken tegen sloopplannen voor de West-Indische buurt door woningcorporatie Elkien.

Citaat brief opbouwwerk: "Zoals afgesproken hebben [naam weggelaten] en ik, op jullie verzoek, gesproken met de huurderscommissie. Wij hebben hen andermaal gevraagd om met jullie in gesprek te gaan. Zij willen op dit moment niet in gesprek."

Verder citaat uit hun e-mail:

"Inmiddels heeft Elkien de plannen gepresenteerd aan hen en alles wijst er op dat sloop de beste optie is. De uitkomsten zullen binnenkort aan de bewoners worden gepresenteerd.
Op dit moment kunnen wij, gezien de situatie, niets voor jullie betekenen. Wij blijven de belangen van de bewoners behartigen want dat is voor ons het uitgangspunt. Wij hopen jullie zo eerst voldoende te hebben ge´nformeerd."
Einde citaat.

Eind april meldde het blad Platform Nieuws van huurderskoepel Nieuw Elan, waar de huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. bij is aangesloten in een van hun artikelen, wat ging over de West-Indische buurt, over de enquête van deze huurderswerkgroep (gehouden december j.l.):
"Uit onze enquete blijkt dat het merendeel van de bewoners zich uitspreekt voor renovatie (92,8% voor 7,2% geen mening)." Einde citaat.

Ook bij een januari j.l. gehouden draagvlakonderzoek van SP en PEL sprak het overgrote deel van de huurders zich uit voor het opknappen van de woningen en tegen sloop.

Wij vernamen echter dat een deel van de Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. voor sloop zou zijn. Naar verluidt heeft de Huurderswerkgroep op 19 mei j.l. de sloopplannen met WBC Elkien besproken.
Gezien echter de uitslag van hun eigen enquête kan geconcludeerd worden dat diegenen dan niet meer fungeren zoals een Huurderswerkgroep zou moeten fungeren. Een Huurderswerkgroep die pretendeert de huurders te vertegenwoordigen, behoort haar best te doen voor de wensen van de overgrote meerderheid van de huurders en die hebben zich via eerst een enquête van hun eigen Huurderswerkgroep en later nog via het SP/PEL draagvlakonderzoek duidelijk voor renovatie uitgesproken!

Kortom: degenen van de Huurderswerkgroep die voor sloop zijn zitten daar alleen voor zichzelf maar behartigen niet de huurderswensen en horen daarom niet thuis in deze Huurderswerkgroep. Het staat hen vrij een werkgroep voor sloop op te richten, maar niet namens "de huurders".

Volgens de wet (zie ook Nieuwsbrief 4 op website PEL) zal de woningcorporatie hun sloopplan moeten voorleggen aan alle huurders en minimaal 70% van de huurders zal zich daarmee akkoord moeten verklaren. Daarom hebben SP en PEL onlangs ook een stemming georganiseerd onder de huurders waarin men zich met naam, adres en handtekening kon uitspreken tegen sloop en voor behoud van deze woningen.

DE UITSLAG IS ALS VOLGT:

DUPLEXEN

25 stembiljetten op 48 woningen is 52%.
14 bewoners herhaaldelijk niet thuis
7 weigeringen om te stemmen
1 wilde er nog over nadenken
1 woning leeg

LAAGBOUW

55 stembiljetten op 86 woningen is 64%.
16 bewoners herhaaldelijk niet thuis.
11 weigeringen om te stemmen.
4 wilden er nog over nadenken

Wij hebben dit gedaan omdat niemand of hooguit deze huurderswerkgroep en hun koepelorganisatie de uitslag van een stemming door de corporatie mag controleren. Maar wat moet een huurder in deze buurt daarmee als een deel van de Huurderswerkgroep nu al niet wil werken in het belang van de huurders maar gewoon op de corporatielijn zit?

Tenslotte nog dit: het is voor ons onbegrijpelijk dat Elkien een sloopagenda volgt nu *identieke* laagbouw woningen in de Corellistraat, Couperinstraat, Rameaustraat en Euterpestraat (ook Martenswoningen) enige jaren terug WEL konden worden gerenoveerd?! En deze huizen dan niet? Ongeloofwaardig.

secretaris vereniging PEL

Datum: Woensdag, 25 Mei 2011


Einde tekst persbericht PEL.