Huidige controles schieten tekort.
Leeuwarden pakt huisjemelker aan


LC wo. 17/11/2010

Huidige controles schieten tekort. Leeuwarden pakt huisjesmelker aan

Waarschuwingen hebben beperkt effect
Veel klachten rond het Vliet
Tien huisjesmelkers in het vizier

LEEUWARDEN - Leeuwarden wil huisjesmelkers financieel aanpakken. Zij onderzoekt de juridische mogelijkheden hiertoe.

Gedacht wordt aan twee maatregelen in het bijzonder: een boete van minimaal EUR 340 tot maximaal EUR 18.500 zodra overlast wordt geconstateerd én een ruime periode waarbinnen een opgelegde dwangsom kan worden geïnd.

Enkele weken geleden was al bekend geworden dat het gemeentebestuur een breed samengesteld interventieteam wil inzetten om het effect van controles te vergroten. Nu gaan ambtenaren vaak solo op pad. Waarschijnlijk nog dit jaar zal hiermee een proef beginnen.

De huidige controlepraktijk schiet tekort, ervaart de gemeente. Waarschuwingen hebben korte tijd effect. Na verloop van tijd keert een deel van de klachten terug en moet de controleambtenaar zijn werk overnieuw doen, met het risico weer tegen allerlei praktische problemen aan te lopen.

De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheid om meteen een zogeheten bestuurlijke boete op te leggen. Tegelijk gaat een brief de deur uit met de opdracht aan de eigenaar om de situatie snel binnen toegestane grenzen te brengen. Hieraan is een dwangsom van circa EUR 5.000 verbonden.

Blijkt bij de tweede controle de situatie in orde, dan gaat voortaan het dossier niet de kast in, zoals nu wel gebeurt. De eigenaar krijgt een proefperiode, mogelijk van zes tot negen maanden. Gaat hij in deze periode opnieuw in de fout, dan incasseert de gemeente alsnog de dwangsom.

Het is de bedoeling huisjesmelkers in hun portemonnee te raken. Ambtenaar Henry de Roo noemde gisteravond, op een door het CDA belegde bijeenkomst over 'woonoverlast' in debatcentrum De Bres, het voorbeeld van een huis met acht bewoners. Ieder van hen betaalde EUR 500 huur per maand.

Vooral het afgelopen halfjaar heeft de gemeente veel informatie vergaard over de praktijken van huisjesmelkers. Ambtenaren danken deze kennis vooral aan de controles, die zij hebben uitgevoerd rond het Vliet. Hier kwamen veel klachten vandaan.

Klachten over huisjesmelkers komen ook uit andere buurten, vooral Huizum-West en -Oost en de Tjerk Hiddesbuurt. Een gedetailleerd overzicht is nog niet voorhanden. Wel zeggen ambtenaren een tiental eigenaren in het vizier te hebben, die ieder tenminste vijf verhuurpanden - oplopend tot tientallen - bezitten.

LC zaterdag 11/12/2010

Harde aanpak illegale kamerverhuur

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden komt binnenkort in actie tegen de illegale kamerverhuur in de wijken de Vlietzone en Cambuursterhoek.

Samen met politie, justitie, woningbouwcorporaties en anderen wil wethouder Henk Deinum de verhuur aanpakken. "Want it rint de spuigaten ût. lt is probleem nûmmer l yn dizze twa wiken. Wy sille se hurd oanpakke, dat is dudlik."

Deinums eigen PvdA stelt de illegale verhuur aan de orde na signalen uit de wijken. "Illegale verhuur en huisjesmelkerij zorgt voor verloedering en sociale problemen", aldus de PvdA.
Onlangs is er nog een huis ontdekt waar acht mensen uit Oost Europa illegaal verbleven, zonder wc of douche. "Het vereist weinig fantasie te bedenken dat de buurt daar veel last van kan hebben."

Volgens Deinum zijn er zeker enkele tientallen illegale kamerverhuurders actief. "Se keapje de wenten op en sette se fol hierders. It giet har der om safolle mooglik te fertsjinjen. Yn dizze twa wiken is de wenningmerk dreech en dus gripe se dêr har kans."

De gemeente heeft al een kamerverhuurregeling vastgesteld. Daarin staat hoe veel mensen er bij elkaar in een huis mogen wonen zonder dat er van een gezinsverband sprake is.

LC maandag 27/12/2010

Leeuwarden dreigt panden op te kopen

HUISJESMELKERS IN DE TANG

Veel problemen door illegale bewoning
Woningcorporaties willen wel meewerken
Elkien waarschuwt voor de kosten

GER BOSKLOPPER

LEEUWARDEN - Huisjesmelkers in Leeuwarden zullen streng worden aangepakt. De gemeente wil, samen met de corporaties, hun panden opkopen.

Burgemeester Ferd Crone en wethouder Henk Deinum (PvdA) bereiden maatregelen voor - scherper aanschrijven, boetes - om huisjesmelkers het leven zuur te maken. Ze hopen dat hierdoor hun fináncieel gewin zodanig terugloopt, dat zij de panden liever weer verkopen.

Problemen rond huisjesmeIkers spelen her en der in de stad, maar kwamen dit jaar scherp naar voren in de buurten rond het Vliet. De overlast is divers: lawaai, rondslingerend afval, gebrekkig onderhoud.

De klachten blijken vaak samen te vallen met illegale bewoning en het optreden van huisjesmelkers. De gemeente voerde het aantal controles sterk op, maar het effect daarvan was beperkt.

Deinum heeft de voorgenomen maatregelen besproken met de corporaties Woon Friesland en Elkien. Gosé Posthumus, directeur Wonen van Elkien, helpt graag mee. "Want onze bewoners hebben hier ook last van." Elkien bezit 766 huizen rond het Vliet.

De wethouder wil uiterlijk medio volgend jaar beslissen over de start van een onroerendgoedbedrijf. Mogelijk kan de NV Stadsherstel hierbij een rol spelen. Die hield zich decennialang bezig met het aankopen en opknappen van waardevolle, maar verwaarloosde panden in de binnenstad.
Toen de NV Stadsherstel in zwaar weer belandde, ging ze samenwerken met Nieuw Wonen Friesland, een van de fusiepartners binnen Elkien.
Deze corporatie waarschuwt nu voor de kosten.
Posthumus: "Het zal geen probleem zijn om een pand voor bijvoorbeeld EUR 100.000 aan te kopen. Maar hierna moet je het op het gewenste kwaliteitsniveau brengen. Dan is EUR 30.000 niks. Je moet goed onderzoeken of het pand dan nog rendabel valt te verhuren."

De corporaties staan welwillend tegenover de mogelijkheid huurders bij voorrang nieuwe huisvesting te bieden indien zij bij een huisjesmelker op straat komen te staan. Dit gebeurt wanneer de gemeente 'overbevolking' constateert en zij de eigenaar opdraagt de regels na te leven.

pagina 18

Woekerwinsten afpakken

Hun verdiensten per pand kunnen oplopen tot enige tienduizenden euro's per jaar. Maar voor huurders en buurt vormen huisjesmelkers een plaag. Leeuwarden opent de aanval. Wat een bende op sommige plaatsen VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

De Leeuwarder wethouder Henk Deinum (PvdA) rekent voor: acht huurders, EUR 500 per persoon per maand. Bruto-opbrengst bijna vijftig mille per jaar. Aankoop: pakweg een ton.
Jaarlijkse rente en aflossing: zeg, tien mille. Nettowinst: een kleine veertig mille. Netto? Natuurlijk, want huisjesmelkers geven bij voorkeur geen cent uit aan onderhoud van hun pand.

Het is een extreem voorbeeld, Deinum geeft het toe. Maar de gemeente is deze situatie daadwerkelijk tegengekomen. Het was een pand in de naaste omgeving van het Vliet, ten oosten van de binnenstad, waar vorig jaar de klachtenstroom overhuisjesmelkers op gang kwam.

Wonen in die huizen hier vlakbij niet veel meer mensen dan de regels toestaan, vroeg een kritische buurman zich af. Vijf personen woonden er. Te veel. Maar de eigenaar had met een enkele ingreep het huis min of meer gesplitst in twee delen. En toen klopte het allemaal weer wel.

Maar de achterdocht was gewekt. En er kwamen meer klachten, een wietplantage werd opgerold en de politie vond grondstoffen voor de fabricage van xtc-pillen. Het wijkpanel besloot tot een inventarisatie. Het resultaat: '85 panden met een stempeltje', vertellen Ruud Fransz en Nanne de Vries.

De bewonersvertegenwoordigers: "Bij het ophalen van de enquêteformulieren zagen we het al. We kwamen nu eens voorbij die metershoge hagen waar we altijd tegenaan hadden gekeken. Wat een bende op sommige plaatsen. Afval in de tuin, fietsen vier hoog opgestapeld voor het huis. En wat woonden er veel mensen in sommige huizen. Ook drugsverslaafden."

De buurten rond het Vliet zijn zo'n honderd jaar oud. De veelal wat kleinere huizen zijn geleidelijk minder in trek geraakt. De verkoop stagneerde. Minder solide handelaren zagen hun kans schoon. Zo ging het in de Vlietzone, zo ging het op bescheidener schaal elders in de stad ook.

Rond het Vliet zijn andere mensen komen wonen: studenten, al dan niet werkende jongeren, buitenlanders die tijdelijk in Leeuwarden werken, ex-gedetineerden, drugsverslaafden. Allemaal mensen die moeilijk aan huisvesting konden komen.

Misstanden liggen hier op de loer: sleutelgeld, gebrekkige voorzieningen, woningen met amper een stukje vloerbedekking als gemeubileerd verhuren. Het gebeurt volgens Deinum allemaal.
"En die huurders zijn spookbenauwd."

"Het overgrote deel van de verhuurders is prima", nuanceert de wethouder.
Maar de huisjesmelkers die de boel verpesten, bezitten veel onroerend goed. "We hebben vijf tot tien man op de korrel."
Volgens Deinum omvat hun bezit in Leeuwarden, enige honderden huizen, waar zo'n duizend huurders wonen.

Controles hebben tot dusver beperkt effect. Hoe bewijs je dat er te veel mensen in een pand wonen?
"Matrassen op de grond? Is nog van een feestje. Wonen hier drie man te veel? Niks hoor. Die logeren hier een paar dagen.
0, u wilt binnen kijken? Dat mag niet van mijn huisbaas.
Haalt u eerst bij de burgemeester maar een last tot binnentreden op."

Wat te doen tegen deze, legale, tegenwerking? Gemeente, corporaties, politie, openbaar ministerie en belastingdienst hebben samenwerking afgesproken. Valt 'overbewoning' niet te bewijzen? Misschien mankeert er iets aan de dakgoten en kan de eigenaar worden verplicht tot onderhoud.

Of heeft de eigenaar wellicht nog een akkefietje met de fiscus?
Meneer kan dan rekenen op een brief, het begin van een dossier waar de overheid nog plezier aan kan beleven bij een eventuele gang naar de rechter.
Sneller ook dan tot dusver zal Leeuwarden dwangsommen opleggen, dreigen met sluiting of boetes uitschrijven, die kunnen oplopen tot bijna EUR 20.000.

Burgemeester Ferd Crone: "We willen huisjesmelkers het economisch voordeel afnemen, waardoor het juist aantrekkelijk wordt zo'n pand maar weer te verkopen."
Deinum: "We willen ze fors aanpakken."

Het klinkt de wijkvertegenwoordigers als muziek in de oren. "We beginnen te merken dat het helpt om klachten door te geven.
Maar het zou pas echt 'bingo' zijn wanneer die huisjesmelkers hier helemaal niet meer zouden komen."