NIEUWSBRIEF 2 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L. VOOR DE HUURDERS
IN DE WEST-INDISCHE BUURT


Meteen naar Nieuwsbrief 2 van SP en PEL.

Woningcorporatie Elkien deed op 17/2/2011 haar tweede nieuwsbrief in de bus bij de huurders in de West-Indische buurt.
Hierionder volgt de complete tekst van die nieuwsbrief nummer 2 van woningcorporatie Elkien:


elkien

Nieuwsbrief 2

Het doet ons plezier u deze tweede Nieuwsbrief te presenteren welke Elkien samen met de Huurderswerkgroep heeft geschreven.
In deze brief leest u de stand van zaken rondom de toekomstplannen van uw woning. Ook treft u informatie aan over de wijkenaanpak en andere actualiteiten.

Binnen Elkien is een projectgroep gevormd die samen met de Huurderswerkgroep en huurdersplatform Nieuw Elan de plannen bespreken. Het doel van de overleggen is te komen tot draagvlak voor de toekomstscenario's.

Huurderswerkgroep
De Huurderwerkgroep is uitgebreid tot zes bewoners. Drie leden wonen in de onder- en bovenwoningen en de andere drie in de grondgebonden eengezinswoningen. Dat geeft naar ons idee een representatief beeld. Geregeld vindt overleg plaats tussen de Huurderswerkgroep en Elkien. Huurdersplatform Nieuw Elan verleent ondersteuning aan de werkgroep. De overleggen zijn opgenomen in een voorstel, waarin naast de communicatie ook het verdere verloop uiteen wordt gezet.

Scenario's
Op 9 februari 2011 hebben we een laatste overleg met elkaar gehad. Dit overleg kenmerkte zich door de prettige sfeer. Door een onafhankelijk bureau KMPS zijn steekproefsgewijs een aantal woningen technisch opgenomen. Deze eerste bevindingen hebben zij in een rapport samengevat en tijdens dit overleg gepresenteerd. Daarnaast zijn er acht toekomstscenario's voor de woningen gepresenteerd. De komende weken worden deze scenario's nader uitgewerkt en wordt de financiële haalbaarheid berekend.
De Huurderswerkgroep maakt ondertussen een inventarisatie van de voor- en nadelen van deze scenario's. Het vervolg is dat er scenario's gaan afvallen of moeten worden bijgesteld. Op 21 februari a.s. hebben wij ons volgende overleg gepland. De onderstaande scenario's zijn besproken:

Grondqebonden woningen:
1. Bestaande woningen van buiten of van binnen isoleren en nieuwe badkamer, keuken en toilet.
2. Als 1. met uitbreiding d.m.v. zolderruimte met stahoogte en dakkapel.
3. Als 1. met uitbreiding op de begane grond d.m.v. een uitbouw.
4. Bestaande woningen slopen en vervangen door nieuwbouw.

Beneden- en bovenwoningen:
1. Samenvoeging twee woningen tot één
2. Bestaande woningen van buiten of van binnen isoleren en nieuwe indeling met doorzonkamer en nieuwe badkamer, keuken en toilet.
3. Als 2. maar dan met een galerij aan de achterzijde welke bereikbaar is met een lift. Hierdoor geschikt voor doelgroep 55+
4. Bestaande woningen slopen en vervangen door nieuwbouw.

De genoemde scenario's hebben tot gevolg dat de bewoners niet in hun woning kunnen blijven gedurende de werkzaamheden.

Wijkenaanpak
Elkien werkt samen met WoonFriesland, het wijkpanel Nylên en de gemeente leeuwarden in het projectteam wijkenaanpak Nylan. De gemeente heeft van het Rijk ISV-gelden ontvangen voor de ontwikkeling van fysieke en sociale projecten binnen een aantal aangewezen aandachtswijken. ISV staat voor investeringsbudget stedelijke vernieuwing en geldt voor de periode 2010 - 2014. Wij willen u erop wijzen dat het ISV-geld van de wijkenaanpak niet wordt gebruikt voor de ontwikkeling binnen het woningbezit van de corporaties. Dat betekent dat de plannen van uw woning door Elkien zelf worden bekostigd. Mocht u meer willen weten over de wijkenaanpak, kijkt u dan eens op de website van de gemeente leeuwarden.

Media en politiek
De afgelopen weken is er door de media en de politiek veel aandacht besteed aan de West Indische buurt. De uitkomst van de plannen lijken een eigen leven te gaan leiden. Wij kunnen u verzekeren dat nog geen eindresultaat is vastgesteld. Op dit moment vinden gesprekken plaats met de Huurderswerkgroep over de verschillende scenario's. Alles wat er verder gesuggereerd wordt in de kranten of middels enquêtes van derden berust niet op feiten. Zowel Elkien als de Huurderswerkgroep betreurt deze berichtgeving. De komende maanden hebben wij tijd nodig om de scenario's uit te werken om tot een eindconclusie te komen.

Planning
De planning voor de komende periode tot aan de zomer van 2011 ziet er als volgt uit:

  Fase       Betrokken         Wanneer

Fase: Inventariseren voor- en nadelen scenario's
Betrokken: Proiectqroep en HWG + Nieuw Elan
Wanneer: Week 7

Fase: Bespreken voor- en nadelen scenario's
Betrokken: Projectgroep samen met HWG en Nieuw Elan
Wanneer: 21 februari 2011

Fase: Uitwerken scenario's
Betrokken: Ontwikkeling
Wanneer: Maart en april 2011

Fase: Initiatieffase
Betrokken: Directie
Wanneer: Aoril 2011

Fase: Nieuwsbrief, stand van zaken project Betrokken: Proiectqroep Wanneer: April 2011

Fase: Bespreken modellen en directiebesluit
Betrokken: Projectgroep samen met HWG en Nieuw Elan
Wanneer: Mei 2011

Fase: Presentatie voorstel scenario's aan bewoners
Betrokken: Directie
Wanneer: Juni 2011

Fase: Nadere uitwerking scenário's/haalbaarheidsfase
Betrokken: Ontwikkeling
Wanneer: Nader te bepalen

Fase: Beslisdocument
Betrokken: Directie
Wanneer: Nader te bepalen

Fase: Bewonersavond
Betrokken: Directie
Wanneer: Nader te bepalen

Vragen
Mocht u vragen hebben over het project,dan kunt u contact opnemen met Harry Oppenhuizen van Elkien op telefoonnummer 0900 9309.


Einde tekst nieuwsbrief 2 wbc Elkien.

Hieronder de tekst van Nieuwsbrief 2 van SP en PEL zoals op 21/2/2011 verspreid in de West-Indische buurt.

NIEUWSBRIEF 2 VAN SP-LEEUWARDEN EN VERENIGING P.E.L.
VOOR DE HUURDERS IN DE WEST-INDISCHE BUURT
http://leeuwarden.sp.nl http://verenigingpel.nl


HUURDERS BUITENSPEL: BESLUIT ELKIEN OVER SLOOP OF
RENOVATIE WORDT MEI A.S. GENOMEN SAMEN MET
HUURDERSWERKGROEP EN NIEUW ELAN

Op 17/2/2010 heeft Elkien haar Nieuwsbrief 2 bij u in de bus gedaan, ongedateerd en zonder postadres er op. In de vorige Nieuwsbrief van SP en PEL is aangekondigd dat we iets zouden vertellen over "het Protocol". Dat is eigenlijk niet meer dan een stappenplan over wanneer welk besluit wordt genomen en hoe de huurders worden geïnformeerd.
Het staat kort weergegeven op de achterzijde van Nieuwsbrief 2 van Elkien. Er blijkt o.a. uit dat de directie van Elkien in overleg met de huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. en de huurderskoepel Nieuw Elan waar ze bij zijn aangesloten, mei a.s. beslist. Pas in juni worden de verschillende modellen (scenario's) aan de huurders voorgelegd… Als de beslissing al is gevallen. De wereld op zijn kop… Heel transparant en democratisch… Een heuse bewonersavond voor de huurders is wel gepland, maar de datum is "nader te bepalen"

Wat betreft de huurders onderling: George Orwell schreef ooit in zijn boek "Animal farm": alle dieren zijn gelijk maar sommige dieren zijn meer gelijk dan andere dieren…Waarop vervolgens de varkens de macht grepen.
Voor wat betreft deze huurderswerkgroep die uit 6 mensen zou bestaan: de meeste huurders weten niet eens wie dat zijn. Zou het voor hen niet makkelijker zijn als ze dat wél weten of hebben de huurders geen recht om te weten wie er zgn. namens hen planvarianten schrapt en bijstelt en hoe de gesprekken verlopen? Het enige dat gemeld wordt is, dat de sfeer "prettig" was. Een nieuwsbriefje de buurt in waarin men zichzelf voorstelt, zou niet misstaan. Daarbij kan dan mooi ook eens het resultaat van *hun* enquête bekend worden gemaakt.
Meteen toen SP en PEL zich gingen bezig houden met uw buurt, hebben we de Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. uitgenodigd om mee te komen praten en overleggen. Geen reactie. Meteen na onze huurdersavond op 24/1 j.l. hebben we hen opnieuw uitgenodigd om te praten over de vraag: hoe verder? Er kwam een afwijzende reactie…

De scenario's
Wie heeft er behalve de Huurderswerkgroep en Nieuw Elan inzicht in het rapport van bureau KMPS en de opdracht die ze van Elkien meekregen? Nergens blijkt dat rekening is gehouden met de uitslag van het SP/PEL draagvlakonderzoek: 92% van de huurders in de laagbouw en 78% van de duplexbewoners is voor renovatie. Ook hebben de huurders toen duidelijk aangegeven wat er volgens hen nog aan de woningen moet gebeuren. Dat zou dan het eerste moeten zijn wat je gaat onderzoeken.

Alleen scenario 1 bij de laagbouw en scenario 2 bij de duplexen lijkt wat in die richting te gaan.
De overige varianten 2 en 3 (laagbouw) die daar extra bij zouden kunnen komen, zijn o.i. onhaalbaar dure afleidingsmanoeuvres: zo vroeg niemand om een stazolder plus dakkapel erbij in de laagbouw en voor wat betreft een aanbouw aan de keuken: Paulus Jansen (bouwkundige) wees ons er op dat je dan weinig extra vierkante meters erbij krijgt tegen een onevenredig hoge huurverhoging, want zo'n aanbouw is prijzig.
De echte keuze gaat tussen 1 en 4 en bij de duplexen tussen 2 en 4.

Bij de duplexen was het onzinnigste scenario qua kosten o.i.: galerij erbij met lift. (3) Wat je dan met de portieken moet waar je dan ook iets mee moet doen? Dan maar kiezen voor samenvoegen? (1) Dat betekent dat de helft van de bewoners niet terug kan keren.
55-plus woningen op de etages? Waarom dan niet op de begane grond? Spaart een lift en een galerij. Afgezien daarvan: zonder nadere bouwkundige aanpassingen aan zo'n 55-plus woning vinden wij het onjuist om mensen jonger dan 55 jaar uit te sluiten en bovendien het verkopen van knollen voor citroenen aan ouderen.


In de Nieuwsbrief staat: "De genoemde scenario's hebben tot gevolg dat de bewoners niet in hun woningen kunnen blijven gedurende de werkzaamheden" Welnu, bij renovatie en een wisselwoning keert men weer terug in zijn buurt, bij sloop kan men ook niet blijven en keert nooit terug als het uitdraait op koophuizen of heel dure huurwoningen… Waarom werd het volgende niet even genoemd:

TIP: volgens het Burgerlijk Wetboek heeft u zowel bij sloop als bij renovatie recht op pakweg 5400 euro verhuis- en herinrichtingskosten. Echter: als een corporatie eigenlijk wil slopen ziet men wel dat ze huurders alvast vervangende huisvesting begint aan te bieden. Gaat u hier op in VOORDAT u een FORMELE brief van uw corporatie in de bus heeft over wat zij hebben BESLOTEN (sloop of renovatie) dan heeft u GEEN recht op verhuis- en herinrichtingskosten!
ADVIES: wat u zelf ook wilt en waar u ook voor of tegen bent: blijf altijd gewoon huren totdat u op papier bericht heeft gehad van Elkien over wat ze hebben besloten. Anders kost het u geld!

ADVIES 2: Bent u tegen renovatie omdat u opziet tegen 2 keer verhuizen, bv. omdat u al niet zo jong meer bent? Dan is ons advies: houd rekening met onze tip hierboven en vraag daarna dan gewoon om permanente herhuisvesting. Ook dan heeft u recht op verhuis- en herinrichtingskosten. Een ander wil uw dan gerenoveerde oude woning graag huren, de vraag naar sociale huurwoningen in de stad is groot, de woningcorporatie blijft echt niet met een lege woning zitten!

Wijkenaanpak en ISV3-geld
Hier staat o.a. dat het geld voor de wijkenaanpak niet voor bijv. sloop wordt gebruikt. Formeel is dat juist: dat geld is voor de woon- en leefomgeving bedoeld. Maar in de Leeuwarder Courant van 6/1/2011 stond in het bericht: "Elkien niet handig met West-Indische buurt" o.a.: "Omdat er extra geld is voor de aanpak van de wijk Nijlân, overweegt Elkien het buurtje nu te slopen".
SP en PEL zullen de gemeenteraad verzoeken er op toe te zien dat dit (bv. via boekhoudkundig geschuif met ISV-geld) ook niet gebeurt.

Media en politiek
Kennelijk voelt Elkien die dacht wel even in stilte te kunnen werken, zich bedreigd en gaat stemming maken, want het heet o.a. dat er iets wordt gesuggereerd middels enquêtes van derden, wat niet berust op feiten. U heeft ons draagvlak onderzoek gezien en ook de uitslag. U bent wat betreft dit onderzoek geen enkele richting uitgestuurd. U kon vrij uw mening geven: sloop of renovatie. Dat hebt u gedaan. U kon aangeven wat er volgens u (u woont hier tenslotte) aan de woningen zou moeten gebeuren. Dat is uw eigen inbreng geweest, niet de onze. Het onderzoek leverde 83 ingevulde vragenlijsten op van betrokken bewoners. In feite zegt Elkien dat dit niet berust op feiten, daarmee ook u als huurder een trap na gevend. We hebben iedereen uitgenodigd, ook Elkien, om de uitslag zelf te komen controleren. We hebben hen niet gezien. Waar baseren zij hun tendentieuze gepraat dan eigenlijk op en waarom doen ze dit? Dat laat zich makkelijk raden: de uitslag van uw wensen en meningen staat hen in de weg… De SP en vereniging PEL distantiëren zich bij deze van de opmerkingen van Elkien hierover in dit gedeelte van hun Nieuwsbrief.

Wist u dat?

U zonder dat u dat weet "automatisch" zodra u uw huurcontract tekende, lid bent gemaakt, van de huurderskoepel Nieuw Elan, waarbij de Huurderswerkgroep Surinamestraat e.o. is aangesloten?
U kunt dat zien op uw servicekosten overzicht wat u hoort te ontvangen bij elke aangekondigde huurverhoging. Daarop staat een heel klein bedragje per maand als contributie voor Nieuw Elan. Niemand kan in Nederland echter gedwongen worden om lid te zijn van een club als hij/zij dat niet wil. Als u wilt protesteren tegen een gang van zaken waarbij u straks voor voldongen feiten wordt geplaatst door hen, kunt u overwegen uw lidmaatschap op te zeggen. Dat kan door een briefje naar Elkien te sturen: Postbus 836, 8440 AV Heerenveen U schrijft hen dan dat u niet langer lid wilt zijn van Nieuw Elan en geen contributie via de huur wilt betalen.

VRAGEN EN PROBLEMEN

Heeft u nu of later hulp nodig, heeft u vragen of problemen: u kunt altijd een beroep op ons doen. Desnoods komen we bij u langs, bv. als iemand van de woningcorporatie bij u langs wil komen met allerlei papieren die u zou "moeten" tekenen en u voelt zich onzeker.
Bel dan 058-2671636 (PEL) of D. Faber 058-2660444 (SP-Lw)

Einde tekst Nieuwsbrief 2 van SP en PEL,