Sociale huursector haalt doelen niet


'Sociale huursector haalt doelen niet'
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 8/12/2010.

In de vergadering van de raadsadvies commissie Stadsontwikkeling van 6/12/2010 was o.a. de zgn. Woningmarkt monitor aan de orde. Afgesproken is dat de gemeenteraad elk jaar wordt geïnformeerd over de stand van zaken. In het bijbehorende vergaderstuk van 19/10/2010 wordt gesteld dat de gevolgen van de economische crisis in Leeuwarden sterk merkbaar zijn in de koopwoningmarkt en minder in de sociale huurmarkt.
Volgens ons leidt de crisis juist tot een toegenomen druk op de sociale huurmarkt: kopen is lastiger geworden ondanks de dalende huizenprijzen doordat mensen minder zeker zijn van behoud van betaald werk en doordat de banken terughoudender zijn geworden met hun hypotheekverstrekkingen. Ook zijn de criteria voor hypotheek verstrekking met betrekking tot het bedrag wat geleend kan worden in relatie tot het inkomen en de waarde van de aan te kopen woning, verscherpt. Het lijkt ons daarom logisch dat mensen meer dan enkele jaren terug aangewezen zullen zijn op een sociale huurwoning. Over de vergadering van 6/12/2010 van de raadsadvies commissie Stadsontwikkeling schreef de Leeuwarder Courant van woensdag 8/12/2010 het volgende:


Corporaties richten zich nu vooral op verbetering bestaande voorraad

SOCIALE HUURSECTOR HAALT DOELEN NIET

LEEUWARDEN - De gemeente Leeuwarden slaagt er niet in om het beoogde aantal sociale huurwoningen te realiseren.

Het was de bedoeling om tussen 2008 en 2013 vierhonderd sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Die groeide in 2008 en 2009 op de keper beschouwd met tachtig woningen. Bijna tweehonderd woningen in Mondriaanbuurt en Annie Westland-flat werden gesloopt.

[In het vergaderstuk staat o.a. het volgende: "De stagnatie in de woningbouwproductie heeft ook gevolgen voor de sociale opgave uit het woonplan. In 2008 en 2009 zijn in totaal ruim 100 woningen in de sociale sector aan de voorraad toegevoegd.
(n.b.: de gemeente meent nieuwbouw koopwoningen in het lagere prijssegment ook tot de sociale woningen te moeten rekenen om hun onvermogen te verbloemen voldoende nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Sociale koopwoningen bestaan niet; wel koopwoningen die een marktprijs hebben.)
Het aandeel huur hierin kwam uit op ruim 80 woningen. Het betreft de netto toevoeging aan de woningvoorraad; sloop van huurwoningen is hiervan afgetrokken. Uitgaande van de taakstelling uit het woonplan om 400 sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen in de periode 2008-2013, resteert zodoende een nog te realiseren aantal van ruim 300 woningen."
Einde citaat.
Let wel: dit moet dus een netto aantal zijn, dus nieuwbouw minus sloop. En dat terwijl het flatblok Gedempte Keizersgracht hoek Nieuwstraatje plat gaat - het staat al leeg; een mooi kraakobject - en ook bij de West-Indische buurt een sloopdreiging in de lucht hangt, wat gaat om 134 woningen totaal.. De bouwopgave qua sociale huurwoningen t.m. 2013 i dus gemiddeld 100 stuks per jaar, wat haalbaar zou moeten zijn mits men niet overgaat tot sloop van sociale huurwoningen.]

Vanwege de economische crisis en andere prioriteiten bij de woningcorporaties moeten de doelstellingen worden bijgesteld, vinden burgemeester en wethouders. "Samen met de corporaties willen wij opnieuw de doelgroep voor de sociale huurwoningen en de voorraad onderzoeken en de taakstelling bepalen."

[Opnieuw de doelgroep voor de sociale huurwoningen en de voorraad onderzoeken: dat kun je beter niet aan B&W overlaten. De laatste keer dat ze dit deden, in 1999 werd er zwaar met cijfers gegoocheld om toch vooral te verhullen dat er een tekort was aan sociale huurwoningen. Door de doelgroep zo krap mogelijk te stellen en sommige koopwoningen ook tot "sociale "woningen te rekenen, kwam een staaltje creatief boekhouden tot tand waarbij plotseling een fors overschot op papier ontstond aan sociale huurwoningen... "Kwaliteit rondom" heette dat rapport toen. Het had beter kunnen heten: "De leugen regeert".
Kortom: het zou beter zijn als de Raad de eigen Rekenkamer opdracht zou geven voor dit onderzoek. Het PEL heeft onlangs 2 suggesties gedaan n.a.v. de vraag van de Rekenkamer aan burgers of zij suggesties hebben voor onderzoeken en dit was er een van. We hebben al vaker betoogd dat een goed beleid momenteel in Leeuwarden begint met een sloopstop en een verkoopstop voor corporatiewoningen.]

De corporaties richten zich nu vooral sterk op verbetering van de kwaliteit van de bestaande voorraad. Vooral de SP en de PvdA toonden zich in de raadscommissie stadsontwikkeling bezorgd, omdat de doelstelling niet wordt gehaald. "Niet acceptabel", oordeelde Jeffrey Brakenhof (SP). "Noedlik", zei Jannie Soepboer (PvdA).

[Als het bovenstaande echt het nieuwe beleid bij de corporaties zou zijn, zou het de goede kant op gaan: investeren in energiebesparing, renovatie, groot-onderhoud ed. Soms gebeurt dat, maar soms niet: zo zijn in de componistenwijk in het Valeriuskwartier de laagbouw Martens woningen opgeknapt en deze zijn van Elkien. Daarom is het des te onbegrijpelijker dat voor exact dezelfde woningen uit dezelfde bouwjaren 51/52 een sloopoptie boven de markt hangt en ook dat de 80-er jaren flatwoningen in de binnenstad aan de Gedempte Keizersgracht plat moeten voor een parkeergarage... Flatwoningen waar nota bene niets aan mankeert... Maar ja, naar verluidt komen op het dak van deze garage of kelder dure nieuwe eengezins koopwoningen voor de geliefde doelgroep: gezinnen met geld... Zo verwordt de binnenstad tot speeltuin voor de rijken... Terwijl sociale huurwoningen in de binnenstad toch al zeldzaam zijn. Het enige lichtpunt te melden is, dat woningcorporatie WoonFriesland bezig is de zgn. cipierswoningen aan de Keizersgracht bezig is te renoveren. Dat gaat vrij drasties: de woningen zijn leeg (wisselwoningen?) en het bord wat erbij staat spreekt over "vernieuwbouw". De woningen horen in feite bij het monumentale v.m. gevangweniscomplex er tegenover. Tenslotte: Jeffrey Brakenhoff is onlangs geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de SP.]

Volgens PAL/GroenLinks is het zo niet erg als Leeuwarden er nog een paar jaar langer over doet. Met name CDA en VVD beklemtoonden dat sociale huurwoningen in Leeuwarden - in verhouding tot andere gemeenten - toch al behoorlijk oververtegenwoordigd zijn. [Omdat het een PAL/GL wethouder betreft die volkshuisvesting doet, namelijk Isabelle Diks, speelt Piet van der Wal van die partij nu voor opportunist: het is allemaal niet zo erg... Voor wat betreft CDA en VVD: die zijn meer voor gezinnen in koophuizen, dus hun standpunt is geen verrassing. Ze vergelijken het aantal sociale huurwoningen met andere gemeenten, wat onzin is: je moet het aantal mensen in Leeuwarden wat geen keus heeft tussen kopen of huren vergelijken met het aantal leeuwarder sociale huurwoningen. Vooral de VVD vindt in feite dat in Leeuwarden mensen met weinig geld "oververtegenwoordigd" zijn; dat lieten ze bij gelegenheid in het verleden (angst voor toestroom van meer mensen met weinig geld; de stad moet voor hen op slot enz.) herhaaldelijk blijken.]

"Het is juist positief dat nu echt gekeken wordt naar voorraad en doelgroep", stelde Cocky den Hollander (CDA). "Maar wachttijden zullen er altijd zijn. Daar is niks mis mee."

[Het is maar net wie daar naar kijkt en hoe daar naar gekeken wordt en met welk doel in het achterhoofd. En natuurlijk zijn er altijd wachttijden, maar de vraag is: wat is acceptabel en wat niet qua wachttijd. De corporaties geven gemiddelde wachttijden aan in hun jaarverslagen, maar wij kennen de verhalen over mensen die een eengezinswoning zoeken, maar kansloos zijn. Het gaat dan om een sociale huurwoning, niet om iets van de beleggers van 800-900 euro huur. Hier en daar komt nog wel eens een flatje vrij, maar als je ziet hoeveel mensen daar dan op reageren, schrik je: bv. flatje Valeriuskwartier: 130 reacties... Dat is al een aantal jaren de trend...]

Ook wethouder Isabelle Diks vond de kritiek veel te zwaar aangezet. "Laten we nu niet net doen alsof hier in Leeuwarden sprake is van sociale woningnood. Iedereen kan in een huis wonen."

[Dit is werkelijk van een tante Betje niveau zoals we al jaren niet meer gehoord hebben... Echt waar? Kan iedereen in een huis wonen? En woont iedereen ook in een huis? Waar? Nog bij de ouders? Of bij familie? Of voor nood op kamers? Of in een vocht- en schimmelpaleis bij een huisjesmelker? Kijk naar het grote aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen bij de corporaties: dat zegt iets over de druk op de sociale huurmarkt. Die is gewoon hoog. Maar ga vooral zo door: dan zal de wal (niet te verwarren met Piet van der Wal want die hoor je nu niet) het schip wel keren...]

Leeuwarden telde in januari 2010 46.391 woningen. Ruim eenderde deel (34 procent) bestaat uit sociale huurwoningen van de woningcorporaties. De wachttijd daarvoor was eind vorig jaar gemiddeld twaalf maanden bij WoonFriesland en achttien maanden biļ Elkien.

[Let wel: als dit klopt, wat voor ons vrij oncontroleerbaar is, is dit een gemiddelde. Er zijn dus mensen die korter wachten en langer wachten. Natuurlijk kan men dan roepen bij mensen die lang wachten: ze hebben extreme woonwensen, maar het kan ook liggen aan het soort woning wat ze nodig hebben. Zoals gemeld, horen wij verhalen over erg lastig te krijgen eengezinswoningen die nog met huurtoeslag erbij, betaalbaar zijn.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []