SLOOPDREIGING VOOR SOCIALE HUURWONINGEN IN WEST-INDISCHE BUURT
Vrees voor sloop woningen Nijlân
Alleen nog van Nijlân naar Goutum
Martenswoningen
'De wijk Nijlân staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen'


Vrees voor sloop woningen Nijlân
Uit de Leeuwarder Courant van do. 18/11/2010.
Alleen nog van Nijlân naar Goutum
Uit de Leeuwarder Courant van di. 23/11/2010.
Martenswoningen
Ingezonden brief in de Leeuwarder Courant van ma. 29/11/2010.
'De wijk Nijlân staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen'
Interview in blad Liwwadders van december 2010 met voorzitster Wijkpanel Nijlân.


EIGEN BERICHT

Leeuwarden, 17/11/2010

SLOOPDREIGING SOCIALE HUURWONINGEN WEST-INDISCHE BUURT

In de wijk Nylân bevindt zich de zgn. West-Indische buurt die bestaat uit woningen aan de Arubastraat, Bonairestraat, St. Eustatiusstraat, Sabastraat en Surinamestraat en woningen aan die zijde (noordzijde) van de Curacaostraat.

Het gaat om 48 onder- en boven portiekwoningen aan o.a. de Surinamestraat en 84 eengezinswoningen (de zgn. Martenswoningen zoals ook staan in het Valeriuskwartier) en om het gebied, aan de ene kant begrensd door de Arubastraat en aan de andere kant door de Surinamestraat.
De eengezinswoningen hebben drie slaapkamers en een royale tuin.

Al enige tijd is eigenaar woningcorporatie Elkien bezig met plannen voor deze woningen. Volgens het verhaal wat ons bereikte kan het diverse kanten op gaan:

Zo zouden er plannen zijn om de onder- en bovenwoningen samen te voegen tot eengezinswoningen en zijn de oorspronkelijke plannen om deze huizen van centrale verwarming te voorzien, afgeblazen, terwijl daar al heel lang niets aan het onderhoud gedaan zou zijn.

Ook is het nog niet zo lang geleden dat aan de bewoners van de eengezinswoningen ook zou zijn aangeboden om centrale verwarming aan te leggen en er waren plannen voor een nieuwe keuken en deze woningen zijn in het verleden wel opgeknapt, zoals dubbelglas in de woonkamer, er werden douches aangelegd, de spouwmuren geisoleerd ed.

Volgens onze informatie zou er een een tijdje terug een werkgroepje zijn gevormd met woningcorporatie Elkien, een projectontwikkelaar, gemeente en het welzijnswerk, die bezig is verder plannen uit te werken, waaronder een plan waarbij alle woningen worden gesloopt vanaf Arubastraat tot Surinamestraat... Het Wijkpanel zou hier van weten maar zwijgplicht zijn opgelegd...

Wij vinden deze ontwikkelingen uiterst zorgelijk: nadat gemeente en woningcorporatie een tijdje terug vonden, dat de 25 galerijflatwoningen gebouwd in de 80-er jaren in de binnenstad, aan de Gedempte Keizersgracht en Nieuwstraatje plat moesten voor een parkeerkelder voor het nieuwe provinciehuis, worden nu de sociale huurwoningen in de Indische buurt met sloop bedreigd. Wethouder Roel Sluiter (PvdA) is vertrokken maar wethouder Isabella Diks (PAL/GL Volkshuisvesting) en wethouder Henk Deinum (PvdA Ruimtelijke Ordening) zitten kennelijk nog steeds op dezelfde beleidslijn: sloop sociale huurwoningen en bouw koopwoningen.

Crisis of geen crisis: de oorlog van woningcorporaties en gemeente tegen mensen die aangewezen zijn op de nog resterende sociale huurwoningen gaat kennelijk gewoon door. Het feit dat een projectontwikkelaar bij de planvorming is betrokken zegt ons genoeg. Projectontwikkelaars hebben geen belang bij sociale huurwoningen en het soort plannen waar zij mee komen draait meestal uit op sloop en het terugbouwen van dure koopwoningen en een klein plukje vrij dure huurwoningen, liefst zo duur dat ze boven de grens zitten voor huurtoeslag, net als in de Vegelinbuurt, zodat ze mooi die mensen kunnen weren die aangewezen zijn op huurtoeslag...

Veelal gaan dit soort plannen gepaard met een propagandacampagne, waarin plotseling wordt beweerd hoe erg "de buurt" achteruit ging en hoe gruwelijk en vreselijk het woonklimaat is en hoe fijn het is dat het nieuwbouwplan daarin verbetering zal brengen, tot heil van de hele wijk Nylên... Veelal spelen daarbij welzijnswerk, het wijkpanel en "verontruste buurtbewoners" die ingezonden stukjes naar de krant sturen (meestal een losse opbouwwerker die toevallig in die wijk woont) plus de lokale pers hun eigen rol, die het beste kan worden gekenschetst als de afdeling "nuttige idioten".

Naar verluidt zal reeds in februari 2011 de beslissing vallen over de West-Indische buurt.

Inmiddels zijn de verontrustende ontwikkelingen ook doorgedrongen tot de huurders, die een Comitee "Behoud Weest-Indische buurt" hebben opgericht met als doel de buurt voor sloop te behoeden of de garantie willen dat eventuele nieuwbouw voor hen betaalbaar zal zijn.
Veelal is echter dat laatste een illusie, zoals ook bleek in de Vegelinbuurt, niet alleen door de bouwkosten, maar ook door de bevolkingspolitieke agenda die meestal ten grondslag ligt aan sloopplannen zoals we die al jarenlang meemaken.
Zeker: men zal bij sloop de huurders herhuisvesting aanbieden maar de praktijk zoals we die vaker zagen komt neer op het volgende:
kleine huishoudens worden weggestopt op een flatje in de volgende wijk die op de sloopnominatie staat (bv. de flats Valeriuskwartier) en zijn hun laagbouwhuis met tuin voorgoed kwijt, grotere huishoudens krijgen een eengezinswoning aangeboden die even groot is maar stukken duurder en als ze dat re duur vinden een oude en kleinere laagbouwwoning die ongeveer even duur is. Kortom: de meeste huishoudens gaan er in bijna alle gevallen op achteruit...

secretaris PEL


Einde tekst eigen bericht.

Nadat bovenstaand bericht gepubliceerd was voelde kennelijk de Leeuwarder Courant zich ook gedwongen eens iets hierover te schrijven. In de Leeuwarder Courant van donderdag 18/11/2010 stond het volgende:

Vrees voor sloop woningen Nijlân

LEEUWARDEN - De bewoners van de duplex-en eengezinswoningen tussen de Curaçaostraat en Julianalaan in Leeuwarden zijn bang voor sloop.

Verhuurder Elkien uit Heerenveen bood de bewoners eerder dit jaar aan om centrale verwarming in de huizen te plaatsen, maar is daar op teruggekomen. De 132 zogeheten Martenswoningen zijn zo slecht geïsoleerd, dat het weggegooid geld zou zijn.

[Gemakshalve omdat dit hen beter uitkomt, worden de onder- en bovenwoningen (48) en de laagbouw Martenswoningen (84) maar bij elkaar opgeteld. Volgens onze informatie zou aan de duplexwoningen weinig zijn gebeurd - zo hebben ze bv. nog open portieken in plaats van die eens af te sluiten en de mensen een intercom te geven - maar aan de eengezinswoningen wel degelijk.
Voor zover ons nu bekend is daaraan in elk geval het volgende gedaan: ooit zijn douches aangelegd. Daar was plaats voor op de bovenetage. In elk geval de woonkamers zijn voorzien van dubbel glas. Er is spouwmuurisolatie aangebracht. Er was CV aangeboden en een nieuw keukenblok en de dikke gasleiding t.b.v. de aanleg van een combi-ketel in de woonkeuken zit er al... Maar omdat de woningcorporatie nu kennelijk andere plannen heeft, zou dat aanbod weer zijn ingetrokken.
Dus hoezo: slecht geisoleerd? En uiteraard is het mogelijk ook de ramen van de drie slaapkamers te voorzien van dubbel glas. Boven de slaapkamers zit nog een vliering waarop je heel goed ook isolatie zou kunnen aanbrengen. Verder hebben deze huizen een royale tuin, wat je ook in de laagbouw lang niet overal vindt. En de huren zijn in elk geval zo, dat men huurtoeslag kan krijgen als men qua inkomsten daarvoor in aanmerking komt. Kortom: eigenlijk een prima buurt voor gewone mensen... En het winkelcentrum van Nijlân? Dat zit vlakbij.]

Op een in de buurt verspreide enquête kwam een respons van 82 procent. Bijna driekwart van de bewoners is voor renovatie en absoluut tegen sloop. De laatste opknapbeurt stamt volgens Theda Heijs van huurdersplatform Nieuw Elan uit 1972. "Daarna is er weinig meer gebeurd. Het zou zonde zijn als dit charmante buurtje zou verdwijnen."

[Dat er weinig meer gebeurd zou zijn is dus geklets van Theda Heijs. Maar er valt weinig anders te verwachten van een organisatie die geld krijgt van de corporatie en waarbij bovendien de corporatie middels een servicekosten postje bovenop de huur voor incassoburo speelt, zodat vaak zonder dat mensen het zelf weten, men "lid" is van Nieuw Elan... Zo kunnen wij het ook... En moeten we zo verwachten dat Nieuw Elan werkelijk de belangen van de huurders serieus zal gaan verdedigen als dat nodig is?]

Voorzitter Ymie Tjallingii van het wijkpanel bestrijdt dat er sloopplannen zijn. "Daar is nog met geen woord over gesproken. Ik vind het heel voorbarig om dat nu al te roepen." De opties zijn groot onderhoud, samenvoegen en sloop en nieuwbouw.

[Natuurlijk zijn er wel degelijk OOK sloopplannen. Nadat de LC op 18/11 j.l. bericht had over de vrees voor sloop van de West-Indische buurt, werden op 19/11 j.l. haastig door woningcorporatie Elkien de notulen verspreid van een informatieavond gehouden op 1/11/2010. Waar zo'n krantebericht al niet goed voor is...
Van het Wijkpanel waren daar aanwezig: Ymie Tjallinghii, Hein Joustra en Laurens Sleert.
Citaat uit deze notulen: "Er liggen geen concrete plannen, alle opties staan open. Wel is het duidelijk dat het er over tiien jaar heel anders uit moet zien. Mogelijke opties zijn: plegen van noodzakelijk onderhoud, groot onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw." Einde citaat.
Tweede citaat: "Elkien beziot 48 boven- benedenwoningen en 96 eengezinswoningen in de wijk. Daarvan is geconstateerd dat de bouwtechnische kwaliteit en de woonkwaliteit onvoldoende is." Ook heet het "Bouwtechnisch zijn de woningen verouderd". Kortom: de toon is gezet, maar het Wijkpanel houdt zich onnozel.]

Directeur vastgoed Dick Janssen van Elkien: "Met een lik verf en alleen cv krijgen onze huurders niet waar ze recht op hebben.
In december en januari doen we een bouwtechnisch onderzoek.
In maart bespreken we de uitkomsten en informeren we de bewoners. Die willen graag op die plek blijven en sommigen desnoods in nieuwbouw."

[Reactie van de voorzitter van het PEL: "Ah ja, die kenden we al. De corporatie heeft dus INFORMEEL besloten de woningen te slopen en is nu druk bezig de geesten daarvoor rijp te maken. Uiteraard allemaal in het belang van de huurders. Die hebben immers recht op het allerbeste, niet waar? Het wijkpanel weet uiteraard weer van niks (surprise, surprise)."
Hieraan wil ik nog toevoegen: dat hele bouwtechnische onderzoek is gewoon een wassen neus als je als corporatie immers al vantevoren zegt: "Bouwtechnisch zijn de woningen verouderd"... Dat moet alleen nog even formeel bevestigd worden. De gewenste uitkomst van dergelijk onderzoek ligt al vast...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].

In de Leeuwarder Courant van dinsdag 23/11/2010 stond een flink artikel wat goed de sfeer weergeeft in de West-Indische buurt:


bericht uit nijlân

Alleen nog van Nijlân naar Goutum

Wat gaat er gebeuren met de huisjes in de Leeuwarder West-Indische buurt? Opknappen of toch slopen.

"We moesten hier eerst wennen, maar het voelt nu zo goed"

GERRIT JAN ALBERTS

Jannie Jousma woont nu tien jaar met haar man Harm in de Sint Eustatiusstraat. Zeer tot genoegen en wat haar betreft wil ze er tot haar dood niet meer weg.
"Ik ben al zo vaak in mijn leven verhuisd. Dat wil ik nog maar één keer meemaken.
Naar Goutum. Cremeren, ja. Want de kosten van een dure begraafplaats wil ik mijn kinderen niet aan doen."

Het straatje waar ze wonen telt maar een stuk of zeven kinderen.
Voor de rest wonen er oudere mensen, alleenverdieners en steuntrekkers. Het is er stil al noemt het stel dat liever rustig.
Van de enorme verkeersdrukte op de Julianalaan merken ze dankzij het flatgebouw met poort helemaal niets.

"Er woont hier tegenover een vrouw van in de tachtig. Haar dochter woont een paar huizen verderop. Die komt daar een paar keer per dag over de vloer. Tegenover ons wonen mensen al meer dan veertig jaar. Die willen ook niet meer verhuizen. Dan gaan ze dood. Ouwe bomen moet je niet verkassen. Dat weet toch iedereen."
Jannie Jousma (64) woonde voor ze in 't Nijlan kwam vijf jaar in de Krijn van den Helmstraat. Ze moest er weg vanwege sloop.
Nog dagelijks mist ze het balkonnetje dat ze daar had.
"De huizen die daar voor teruggekomen zijn, kunnen wij bij lange na niet betalen. Ik fiets er wel eens langs. Het lijkt niet meer op vroeger. Ik zou nu niet meer terug willen."
Er wordt inmiddels al drie jaar gepraat over wel of niet renoveren van de huizen in Nijlân. Veel te lang, volgens Jousma.
"Volgens mij hebben ze het allang besloten. En als het één keer zover is, gaat de boel onverbiddelijk plat. Niet dat ik dat wil. Ik zou hier het liefst minstens 85 jaar worden. Maar ik ben diabeet, dus...".

Nieuwe huizen op de plaats van de oude denkt ze niet meer mee te maken. Ook man Harm heeft daar een hard hoofd in.
"Dan gaan de huren natuurlijk ook omhoog. We betalen hier €33S kale huur. Zonder gas, water en licht. Een nieuwbouwwoning kan nooit voor dat geld."

Er zit sinds vorig jaar cv in het huis. In de spouwmuren spoot men isolatiekorrels. Dubbel glas was er al. Voorheen was er alleen een gashaard in de woonkamer.
Jannie: "Ach, vroeger was dat gewoon. Toen draaide ik de gaspitten in de keuken even aan voor ik ging afwassen. Dan was de kou er uit."

"We moesten hier eerst wennen, maar het voelt nu zo goed.
We willen niet meer weg. Stel dat ik voor dat er wat gebeurt, kom te overlijden, dan wil ik gecremeerd worden en hier in zo'n mooie pot met rozen op het deksel in de kamer staan. Dan kan ik hier af en toe nog even rondspoken."


Einde 2e LC-bericht.

Het is duidelijk: deze mensen wonen hier tot hun volle tevredenheid. Maar bij de beleidsmakers telt dat vaak niet mee. Daar spelen andere belangen, die veelal over het belang van tevreden bewoners heenwalsen en hun leven komen verstoren, terwijl zij hopen hier oud te kunnen worden.

In de Leeuwarder Courant van maandag 29/11/2010 stond het volgende ingezonden stuk, wat afrekent met de door Theda Heijs van Nieuw Elan hetzij uit domheid hetzij uit strategie gedane bewering dat aan deze woningen sinds 1972 weinig meer zou zijn gebeurd:

Martenswoningen

Volgens Theda Heijs van huurdersplatform Nieuw Elan is er na 1972 niets meer aan de zogeheten Martenwoningen in Leeuwarden gedaan, maar dat is niet waar. Er is dubbele beglazing gekomen en spouwmuurisolatie in de meeste woningen. In 1984 zijn kregen ze nieuwe daken (geïsoleerd), nieuwe dakpannen en kantelraam in de douche. Ook sanitair en keukenblok zijn vernieuwd. In 2004 zijn gevels opnieuw gevoegd en geïmpregneerd en in 2009 kregen de meeste woningen cv. Dus van het verhaal in de LC van 18 november klopt weinig.

Nu wil Elkien bouwtechnisch onderzoek doen, maar hebben ze dat ook gedaan bij dezelfde woningen in de Euterpestraat e.o?
Deze woningen hebben wel groot onderhoud gehad in 2009. De kwaliteit van deze woningen moet hetzelfde zijn, beide wijken zijn in 1950/51 gebouwd. Of wil het Nijlân van deze woningen af omdat ze niet meer in de wijk passen? Waar vind je voor die prijs nog een woning met woonkeuken en kelder.
Vooral voor mensen met een laag inkomen zijn dit mooie huisjes.

W. Westra. Leeuwarden.


Einde ingezonden brief in de LC.

Reactie: we dachten dat dit wel duidelijk was: aan de laagbouw Martenswoningen is in de loop van de tijd het nodige gedaan, inclusief spoewmuurisolatie, dus de opmerking van Elkien (zie eerste LC-bericht) dat de woningen zo slecht geîsoleerd zijn dat plaatsing van CV weggegooid geld zou zijn, is doelbewust geklets, omdat men voor sloop wil gaan.

secretaris PEL


In het decembernummer van de papieren uitgave van het blad Liwwadders vonden we het volgende interview met de voorzitster van Wijkpanel Nijlân:

Liwwadders DECEMBER 2010 PAGINA 4

'De wijk Nijlân staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen'

Ze stond aan de wieg van de afdeling communicatie bij de NHL, spande zich in om Leeuwarden als HBO-stad op de kaart te zetten, bekleedde enkele bestuursfuncties en was actief in het ondernemersnetwerk Coltrane. Als maatschappelijk betrokken mens heeft zij verder veel ervaring opgebouwd in het verenigingsleven in de stad. Haar uitgebreide netwerk is haar steuntje in de rug als zij weer eens op de barricades gaat om dingen voor elkaar te krijgen.

Op dit moment is Ymie Tjallingii (61) voorzitster van het wijkpanel Nijlân en heeft zij veel van haar vroegere taken afgestoten. Dat geeft haar enige ruimte. Maar echt rustig aan doen zit er nog niet in, getuige haar telefoon die gedurende dit gesprek regelmatig rinkelt. Ymie:
"Ja, ze weten me nog steeds te vinden. Ik wilde het wat kalmer aan gaan doen maar sinds ik in 2006 in het Nijlân ben komen wonen en twee jaar later in het wijkpanel heb plaatsgenomen, is er van dat plan niet veel terecht gekomen."

[Hoe komt iemand in Leeuwarden in een Wijkpanel? Antwoord: door zichzelf aan te melden. Word je gekozen, bijvoorbeeld door de wijkbewoners? Nee, in feite vertegenwoordig je alleen jezelf. Toch kent de gemeente Leeuwarden als het in haar beleidsstraatje van pas komt, veel waarde toe aan wat het Wijkpanel zegt. Dan heeft zgn. de buurt gesproken en vertegenwoordig je zgn. de mening van de bewoners. Wie eerlijk is in een Wijkpanel zou moeten zeggen: ik vertegenwoordig alleen mezelf en kan alleen mijn eigen gedachten, mening en ideeen inbrengen. Maar helaas werkt het niet zo. Soms menen Wijkpanels dat het "hun" wijk is, in plaats van uit te gaan van de gedachte dat het de wijk is van iedereen die daar woont. Ook zie je veel dat een Wijkpanel alleen opkomt voor wat zij ziet als de belangen van de blanke middle-class bewoners in zo'n wijk.]

In 2008 stonden de ontwikkelingen in de wijk nagenoeg stil en is het toenmalige wijkpanel op zijn gat komen te liggen. In die tijd is zij gevraagd om voorzitter te worden en zijn er nieuwe leden in het panel gestapt. Een groot deel van de oude garde is er mee opgehouden. Inmiddels zit er een professionele club mensen die met verve de zaken in de wijk oppakt.

[Een professionele club mensen nog wel... Bij mijn weten zijn er de nodige strubbelingen geweest in het Wijkpanel en stapte bv. dhr. Dalsheim van de fotozaak Dalsheim die in een vleugel zit van het oude winkelcentrum, eruit. Dat zal zijn redenen hebben gehad. Maar dat is nu even niet waar het hier om gaat.]

"Wij hebben zakenlieden, een jurist en mensen met bestuurlijke ervaring in de gelederen, zowaar een team waar je niet omheen kunt", lacht Ymie.

[Een team waar je niet omheen kunt? M.a.w.: men denkt "macht" te hebben? Dat is mooi: het geeft ook een fijn gevoel, het gevoel "macht" te hebben...]

"Als wijkpanel moet je relaties opbouwen en investeren in de wijk.
Verder moet je rekening houden met belangen van verschillende partijen. In dat veld positioneren wij ons als panel en doen dat met veel passie. Het wijkpanel heeft goede, korte lijnen met de Gemeente en informeert haar bewoners via de informatie borden in de wijk, de wijkbulletins en de wijkconferentie.
Bij de laatste wijkconferentie waren de stoelen niet aan te slepen, zo druk was het. Kijk, dat zegt toch iets over de betrokkenheid van de bewoners en de bekendheid van het wijkpanel."

[Investeren in de wijk... Dat is mooi. Geldt dat ook voor de bewoners of betekent investeren in de wijk dat je dank zij je goede contacten met de gemeente dat je hun belangen behartigt en niet die van een deel van de bewoners? Bijvoorbeeld van de bewoners in de met sloop bedreigde West-Indische buurt? Wijkbelang zoals het Wijkpanel dat ziet uitgespeeld tegen hun bewonersbelang?
Een voorbeeld uit een eerder LC-bericht: "Voorzitter Ymie Tjallingii van het wijkpanel bestrijdt dat er sloopplannen zijn. "Daar is nog met geen woord over gesproken. Ik vind het heel voorbarig om dat nu al te roepen." De opties zijn groot onderhoud, samenvoegen en sloop en nieuwbouw." Einde LC-citaat.
Nu valt in de wijk Nijlân zelfs van de straat op te pikken dat het Wijkpanel zwijgplicht zou zijn opgelegd over de plannen met de West-Indische buurt. Als dat waar is, ben je toch niet meer dan een verlengstuk en gemeente en woningcorporatie Elkien en ben je toch niet bezig met de belangen van de bewoners? Of komt deze zwijgplicht wat daar dan ook van moge zijn, wel goed uit? Men leze verder.]

Onze wijk is een mooie rustige wijk waar de mensen behoorlijk betrokken zijn bij elkaar. We hebben de afgelopen jaren met de wijkideeën ook leuke dingen in het Nijlân gedaan. Een kunstwerk, een vissteiger, een rolstoelbank voor ouderen, een bungee-roeiwedstrijd in de Zwette en de Historische Quiz voor wijkpanels in de Raadszaal van het Stadhuis zijn daar voorbeelden van.

[Dat is mooi om te horen: een mooie rustige wijk. Nou, niks aan de hand dus zou je zeggen en de mensen zijn ook nog "betrokken bij elkaar". Maar helaas: de zon ging onder in het paradijs: men leze verder.]

"Maar het is ook een wijk die zo haar problemen heeft. De wijk vergrijst enorm en er is duidelijk sprake van een kwalitatieve en sociale tweedeling tussen, het koop- en huurgedeelte. Verder is het voorzieningenniveau in de wijk aan het teruglopen en trekken gezinnen uit de wijk weg. Aan al die zaken wil het wijkpanel, samen met de bewoners, iets veranderen.
Vanuit het Rijk en de Gemeente komen ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) gelden onze kant op en dat biedt ons de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen. Op dit moment kijken wij samen met de Gemeente en de woningcorporaties welke ingrepen nodig zijn zodat het Nijlân dichter bij het Leeuwarder gemiddelde komt qua wonen, leven, zorg en veiligheid.
De West-Indische buurt en het gebied waar de voormalige LTS staat, zijn hierbij aandachtsgebieden. Hoe ingrijpend de veranderingen worden zal het komende jaar duidelijk worden als de plannen vorm krijgen. Hierbij laten wij de stem van de bewoners zwaar meewegen en is transparante communicatie belangrijk"
, benadrukt Ymie.

[Er zijn ISV-gelden en de idiote gemeentelihjke logica zegt dan dat dat geld op moet en als er niks is om het aan uit te geven, bedenken we wel wat; zo ook het Wijkpanel. Allereerst begin je dan te spreken over een tweedeling. En omdat kopers betere en beter gesitueerde bewoners zijn dan huurders, kies je voor de kopers en begint met het scheppen van tegenstellingen. Dat doe je tevens met de fysieke delen, t.w. de woningen zelf. De bewering is eigenlijk: koopwoningen zijn ook bouwkundig beter dan huurwoningen. Vandaar het woord "kwalitatieve" tweedeling.
De zgn. sociale tweedeling slaat op de huurders als "lagere klasse". En dat zit in hun optiek uiteraard fout. Verdere argumenten om de buurt toch als slecht af te schilderen zijn:
het voorzieningenniveau loopt terug. Waar blijkt dat uit? Nergens uit, concrete voorbeelden worden niet gegeven. Vaak gaat het daarbij om scholen die sluiten wegens te weinig leerlingen, wat als argument wordt aangevoerd. Waarbij impliciet wordt uitgegaan van de school als doel en niet als middel, wat een school gewoon is, niet meer en niet minder. Een school is er voor huishoudens met kinderen en niet andersom. En als een school dicht moet wegens onvoldoende leerlingen: wees praktisch, de behoeften verschuiven wellicht en is dat schoolgebouw wellicht voor andere functies voor een wijk wel te benutten, functies waaraan op dat moment behoefte is. Dat gezinnen uit de wijk wegtrekken vinden Wijkpanels vaak ook heel ernstig, want dat is de enige groep waarin ze veelal zijn geïnteresseerd, nu ja hoogstens als tweede groep nog "bejaarden" maar dan heb je het ook wel gehad. Hoewel: het heet: "De wijk vergrijst enorm" en ook dat is niet positief bedoeld. Wat denkt de voorzitster van haar eigen ouderenflat waar jongeren niet eens mogen wonen?
In het betoog wordt impliciet de link gelegd tussen de voorzieningen die terug zouden lopen, de gezinnen die zouden vertrekken en de sociale tweedeling die zou bestaan in de wijk.
Verder wordt hier in feite de sloop aangekondigd van de West-Indische buurt. Want er zijn ingrepen nodig, zo wordt gesteld, "zodat het Nijlân dichter bij het Leeuwarder gemiddelde komt qua wonen, leven, zorg en veiligheid." Einde citaat.
Dat gemiddelde gedoe is een PvdA-obsessie: zij vinden: alle wijken moeten dicht bij dat gemiddelde liggen in de Woningmarktmonitor die cijfers geeft over deze zaken. Dit is natuurlijk volslagen waanzin: je hebt rijke buurten en arme buurten en dat is altijd al zo geweest. Ligt de Bullepolder nieuwbouw of de nieuwbouw op de plaats van het Bonifatius hospitaal in de buurt van het gemiddelde? Dat dacht ik niet. Moet dat dan? Nee, uiteraard niet en daar hoor je niemand over want daar zitten mensen met wat meer geld en dat is altijd o.k.
Inzake de West-Indische buurt: wat is er mis met een goede arbeiderswijk? En die sociale problemen dan? We lieten ons vertellen: die zitten eerder in de flats bij de Curaçaostraat e.o.
Maar omdat het nu beter uitkomt, wordt dat geprojecteerd op de West-Indische buurt...
Moet je dan de flats slopen aan de Curaçaostraat e.o.?
Nee, om de principiële reden dat het nooit helpt om eventuele sociale problemen op te lossen met "stenen maatregelen".
Stel: men sloopt een buurt met veel sociale problemen, bv. de Mondriaanwijk, zoals gebeurd is. Ten eerste: waar blijven de oorspronkelijke bewoners? Elders uiteraard en voorzover men sociale problemen heeft worden die meeverhuisd naar de volgende buurt. Daarom moeten sociale problemen op de juiste wijze worden aangepakt waarbij de mensen zelf wordt geholpen hun problemen op te lossen of tenminste te verminderen.
In het verhaal wordt gesproken over het zwaar mee laten wegen van de stem van de bewoners. Als dat zo is, waarom overlegt dat Wijkpanel dan niet normaal met de huurdersclub uit de West-Indische buurt? En waar blijft bv. een wijkkrant waarin eens echt iets staat over de toekomst van Nijlân?]

Zij vindt haar huidige voorzitterschap meer dan de moeite waard. In deze tijd van recessie is het niet gemakkelijk om wezenlijk te investeren in sociale vooruitgang. Volgens Ymie kan een wijkpanel nu haar waarde, meer dan ooit bewijzen. Balanceren tussen bewonersbelangen en belangen van overige partners met als doel gezamenlijk de leefbaarheid in de wijk vergroten.

[Juist in een tijd van recessie zou een Wijkpanel onverkort moeten kiezen tegen sloop, want sloop betekent ook dat de weggesaneerde bewoners elders veelal meer huur gaan betalen. En laat men niet komen met de onzin: er is huurtoeslag, want ten eerste (huurtoeslag werkt als een soort schijventarief) is deze niet kostendekkend en ten tweede wordt op de huurtoeslag opnieuw bezuinigd door de regering. Het Wijkpanel meent al balancerend, dat ze in feite een soort intermediair moet zijn tussen bewoners en andere belangen. Terwijl ook is betoogd dat het gaat om bewonersbelangen. Maar beide kunnen niet waar zijn. Het Wijkpanel moet kiezen: of het bewonersbelang dienen en dan graag voor allen, niet voor een selekte groep, of vlees noch vis zijn, wat in de praktijk meestal neerkomt op het impliciet dienen van de belangen van bv. gemeente of woningcorporaties, cq. de "overige partners". Het vergroten van de leefbaarheid in de wijk komt op die wijze neer op het de wijk uitwerken van huurders met weinig geld, huurders die aangewezen zijn op sociale huurwoningen, die toch al steeds schaarser worden. Het is in feite ook een belediging van deze huurders. Ik durf hier wel te stellen dat er mensen zijn in de West-Indische buurt, die zich dit artikel in Liwwadders zwaar hebben aangetrokken, zeker de kleine huishoudens onder hen, wie in het slechtste geval het lot wacht ergens driehoog achter te worden weggestopt in een echte achterstandswijk... Zij krijgen nooit meer een laagbouwhuisje met een tuin... Mevrouw Tjallinghii wonende in de niet met sloop bedreigde dure flat aan het Mauritsplein heeft makkelijk praten over de woning van een ander, die niet zo'n duur appartement kan huren of een even dure laagbouwwoning.]

"Oja, wij zijn er nog lang niet. Wensen genoeg. Zo willen we bijvoorbeeld nog een ontmoetingsruimte in de drie ouderenflats aan het van Harinxmakanaal, willen we de wijk aantrekkelijker maken voor starters en willen .we voorzieningen zoals een dokterspost en een apotheek naar de wijk halen."

[De wijk aantrekkelijker maken voor starters? Dat is niet moeilijk: West-Indische buurt gewoon verder renoveren en de verbeteringen aan die woningen waar Elkien ooit mee was begonnen, afmaken. Denk aan startende gezinnen. Ook de duplexen ernaast opknappen (of samenvoegen zinvol is kan ik zo niet overzien) en gebruiken voor startende kleine huishoudens.
Hoewel het niet onze eerste voorkeur heeft, maar altijd nog beter dan slopen: de laagbouw te koop aanbieden aan de zittende huurders. Wie kan/wil kopen koopt, wie niet kan/wil kopen blijft huren. Ofwel: hetzelfde scenario als bij de Barent Fockesstraat e.o. Op die wijze werd indertijd die buurt van sloop gered.
Als het Wijkpanel de opvattingen heeft zoals uit dit artikel naar voren komen had ik liever dat ze zich bezig hielden met dingen die de belangen van bewoners niet bedreigen, zoals die dokterspost en een apotheek naar de wijk halen. En van mijn part mede uit eigenbelang die ontmoetingsruimte realiseren voor de drie ouderenflats. Raar trouwens dat in feite mensen beneden de 55 jaar qua toewijzing daar in feite gediscrimineerd worden op leeftijd.]

De telefoon rinkelt weer. En hoe zit het met het rustig aan doen van deze hartstochtelijke voorzitster?
"Huh.. .daar vraag je wat Ik ga binnenkort een weekje op vakantie.
Boeken mee, telefoon uit en handdoek in het zand. Dat moet het doen, zodat ik weer opgeladen het nieuwe jaar in kan. Een jaar waarin onze wijk ingrijpende veranderingen te wachten staat"

Pieter ten Zijthoff


Einde tekst artikel uit blad Liwwadders. Commentaar tussen blokhaken. []

Tenslotte: De interviewer, Pieter ten Zijthoff is jongerenwerker bij Welzijn Leeuwarden. Het is zijn keuze geweest dit interview te houden, dus men moet ons niet vertellen dat opbouwwerkers "neutraal" zijn of aan de zijde staan van de bewoners. Het handige is uiteraard dat hij "slechts" degene is die het interview doet, zodat hij formeel geen mening heeft...
Kortom: typisch welzijnswerk...

Het hele interview en de publicatie is agit-prop, een oud sowjet-woord: agitatie en propaganda, om de geesten in Nijlân te masseren dat er waarschijnlijk flink gesloopt gaat worden in deze wijk. Het is ook een stukje stemmingmakerij om deze wijk af te schilderen als een wijk die sociaal afglijdt, zodat het "onvermijdelijk" is dat ferme maatregelen moeten worden getroffen.
Kortom: na dit artikel kunnen we aan het legioen van "nuttige idioten" weer iemand toevoegen.

secretaris PEL