Slopen helpt oude wijken niet vooruit.
'Huurders selecteren op leefstijl'
Inkomenstoets bepleit voor sociale huurders


"Slopen helpt oude wijken niet vooruit"
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 22/12/2008 plus:
"Inkomenstoets bepleit voor sociale huurders"
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 22/12/2008.


Een interessant onderzoek werd uitgevoerd door de universiteit van Utrecht over de vraag of slopen in oude wijken wel helpt om daar de leefbaarheid te vergroten. En het antwoord was zoals al bleek uit eerdere onderzoeken: NEE! Het overheidsbeleid is op dit punt dus grote flauwekul, zoals we al wisten en net als professor Thomsen eerder o.a. betoogd had: er spelen bij sloop ook diverse "verborgen agenda's" mee. Uit de Leeuwarder Courant van maandag 22/12/08:

Slopen helpt oude wijken niet vooruit

'Huurders selecteren op leefstijl'

UTRECHT (ANP) - Het slopen van flats uit de jaren vijftig en zestig en daar nieuwe woningen voor in de plaats bouwen, helpt niet of nauwelijks de leefbaarheid van wijken te verbeteren. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Utrecht.

De wetenschappers voerden hun onderzoek uit in Rotterdam, Zwolle, Den Haag, Arnhem, Amersfoort en Breda. De gedachte van de overheid bij herstructurering is dat de nieuwe, duurdere woningen rijkere bewoners trekken die de wijk vervolgens leefbaarder maken.

[Dit is in feite de "oorlog tegen de armen" want hun woningen gaan plat en de nieuwe woningen kunnen ze niet betalen. Dat is kennelijk ook de bedoeling, want er moeten rijkere bewoners komen en dan gaat het wel beter met de buurt. Dat is de gedachte. Arm is gekoppeld aan a-so en onleefbaar. Arm zijn is negatief en eigen schuld, rijk zijn is positief. Iedereen kan toch rijk zijn? Als je maar goed je best doet... Een wereldbeeld gebaseerd op "algemene stront" zoals Marx ooit geld noemde...]

De aanpak kost de overheid vele tientallen miljoenen euro's.
Volgens de onderzoekers is het 'rendement' van de investeringen niet of nauwelijks te zien. De 'oude' en 'nieuwe' bewoners mengen zich niet met elkaar, zeggen de onderzoekers. Ook stellen ze vast dat de veiligheid niet toeneemt.

[Ook dit was al door eerdere onderzoeken aangetoond, o.a. door een in opdracht van ministerie VROM gedaan onderzoek "Integratie door differentiatie? Een onderzoek naar de Sociale Effecten van Gemengd Bouwen" door Kleinhans, Veldboer en Duyvendak van de Erasmus Universiteit Rotterdam. (februari 2000)]

Volgens de universiteit moet de overheid minder snel gaan slopen, en meer aandacht hebben voor sociale maatregelen. Werklozen moeten aan werk of een dagbesteding worden geholpen, wijkagenten dienen de veiligheid te bewaken en jongerenwerkers zouden meer projecten moeten opzetten om de jeugd bezig te houden.

[Die dagbesteding is leuk, maar wel op vrijwillige basis. Zoals het nu gaat begint het meer op de Arbeitseinsatz te lijken... Is Nederland in 1945 bevrijd of moet Nederland opnieuw bevrijd worden?]

Maatschappelijke organisaties, zoals woningcorporaties, moeten een lange adem hebben bij het oplossen van sociale problemen, aldus de onderzoekers.
In dat licht is het opmerkelijk dat minister ElIa Vogelaar van wonen, wijken en integratie vorige maand door de PvdA werd weggestuurd omdat ze te weinig zichtbare resultaten boekte bij haar aanpak van de probleemwijken.

Los van de Utrechtse onderzoekers pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor wettelijke mogelijkheden om huurders te selecteren op leefstijl. Op een aantal plaatsen in Nederland is gexperimenteerd met de nieuwe manier van woningtoewijzing, en volgens de VNG blijkt de leefbaarheid in wijken erdoor aanzienlijk te verbeteren. Bewoners blijken meer begrip voor elkaar te hebben en voelen zich nauwer bij elkaar betrokken.

[Daar gaat ie weer: wie bepaalt wat iemands "leefstijl" is? En dan nog wel via de wet geregeld?! De creeps.. Uiteraard wordt dat dan van bovenaf bepaald, per wet nog wel, in plaats van dat men mensen zelf laat kiezen. In primitieve vorm hebben we dat ooit al beleefd bij een van de vorige woonruimte verdelings systemen van de corporaties in Leeuwarden. Het heette toen "woonstijlen" en het was uiteraard de corporatie die had bepaald: jogeren zijn zus of zo, ouderen willen dit of dat qua wonen enz. Het had meer te maken met stereotype vooroordelen en beelden over hoe "groepen" zich gedragen en wat ze willen, dan dat het ook maar iets met eigen woonwensen van woningzoekenden van doen had.
Samengevat: dat VNG kan de pot op met haar v.m. zuid-afrikaanse 'thuislandenpolitiek'.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Is het eerst de overheid die voindt dat er "gemengd"gewoond "moet" worden, nu komt een andere instantie weer met een heel andere mening: hoe vaak is al niet de "huurbelasting" de revu gepasseerd na WO II of het zogenaamde "scheef wonen" enz.? Uit de Leeuwarder Courant van maandag 22/12/2008:

Inkomenstoets bepleit voor sociale huurders

DEN HAAG (GPD) - Huurders van een sociale huurwoning moeten verhuizen als ze meer gaan verdienen. Dat vindt het Economisch Instituut voor Bouwnijverheid (EIB). Volgens het EIB moet er een periodieke inkomens toets komen voor deze huurders.

Volgens de economische denktank van de bouw is er te weinig doorstroming in de huurmarkt. Goedkope, gesubsidieerde woningen worden op grote schaal bewoond door mensen die best een duurder huis zouden kunnen betalen.

[Zo, is het heus? Er wordt dus weer zogenaamd flink "scheef" gewoond, in de zin van te goedkoop? Allemaal flauwekul, zolang men iemand al scheef vindt wonen als diegene net niet voor huurtoeslag in aanmerking komt. Want zo wordt dat zgn. "scheef" wonen gedefinieerd. Een onzinnige politiek bepaalde definitie: eigenlijk woont iemand "scheef"in de zin van te duur, als diegene huurtoeslag nodig heeft, maar dat kan helaas gewoon vaak niet anders meer gezien de huurprijzen en de inkomens van veel mensen. Het EIB preekt voor eigen parochie: meer mensen moeten doorstromen en doorstromen betekent ook meer nieuwbouw en meer nieuwbouw betekent meer werk in de bouw...]

Het EIB wil geen inkomensgrens noemen, omdat dit een politieke keuze is. Maar momenteel geldt bij de toewijzing van sociale huurwoningen dat d huurder niet meer mag verdienen dan jaarlijks 25.000,bruto.

[In de praktijk komt dat m.i. hier op neer dat mensen die net geen recht hebben op huurtoeslag omdat ze bv. 50 euro per maand te hoog zitten qua inkomen, niet zo'n woning mogen huren. Aan de ene kant dus de overheid die arm en wat minder arm wil mixen, aan de andere kant diezelfde overheid die dat weer tegenwerkt...]

Volgens het EIB zijn veel huurders inmiddels meer gaan verdienen en zouden ze best een huis kunnen kopen. Maar het is zeer de vraag of dat voor alle huurders met een wat hoger inkomen op gaat. De Nationale HypotheekPas wijst er op dat banken veel strenger zijn geworden bij het verstrekken van hypotheken. Mensen met een redelijk inkomen, maar zonder eigen vermogen, krijgen nog heel moeilijk een hypotheek.

[Ik dacht dat je nog altijd zelf uitmaakt of je een huis wil kopen of niet. Geheel los van de (on)mogelijkheid qua financiën om dat te doen, vind ik dat je daar geheel vrij in moet zijn als huurder. Iedereen heeft recht op zijn eigen redenen om te blijven huren of juist om niet meer te gaan huren, maar om te kopen.]

In de eerste helft van 2009 komt de Sociaal Economische Raad (SER) op verzoek van het kabinet met een advies om de doorstroming op de woningmarkt op gang te helpen.

[Hier heb ik niets meer over gelezen... Bovendien: doorstroming hoort geen doel op zich te zijn, maar is maar een middel waaraan vele aspecten zitten. Maar die vallen buiten het kader van dit commentaar.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []