LEEUWARDEN GEDWONGEN WOONPLAN
BIJ TE STELLEN

"Rijke forens komt later wel naar Leeuwarden"
Leeuwarden krijgt zware dobber aan halen bouwcijfers


"Leeuwarden bouwt eerst goedkoper"
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 24/4/2009 plus:
"Rijke forens komt later wel naar Leeuwarden"
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 25/4/2009 plus:
"Leeuwarden krijgt zware dobber aan halen bouwcijfers."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 12/5/2009.


Zoals bekend zal zijn, heeft de gemeente Leeuwarden een Woonplan vastgesteld waar in staat in welke prijsklassen er huur- en koophuizen nieuw gebouwd moeten worden en hoeveel er gesloopt "moet" worden.
Tot nu toe was dit Woonplan vooral gericht op het bouwen van dure koopwoningen en het slopen van met name sociale huurwoningen.
Kortom: een plan waar de woningzoekende met weinig geld, aangewezen op een sociale huurwoning, niets aan had. Intussen heeft een kredietcrisis, veroorzaakt door onverantwoord gedrag van banken, wat leiddde tot een dominostenen effect, geleid tot een werkelijke economische recessie waarbij ontslagen bij bosjes vallen, bedrijven failliet gaan en ook de koopmarkt zowat tot stilstand is gekomen, wat heeft geleid tot het faillissement van enige grote makelaarskantoren in het noorden van het land.
Nu schat ik wethouder Sluiter van volkshuisvesting in als vrij koppig en eigenwijs, maar het lijkt er nu op dat hij onder druk van de omstandigheden zijn ambities toch wat moet bijstellen.
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 24/4/2009:

LEEUWARDEN BOUWT EERST GOEDKOPER

Van onze verslaggevers

LEEUWARDEN - De bouw van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen krijgt in Leeuwarden voorrang. Zo wil de Friese hoofdstad de geplande woningbouw gedurende de economische crisis op peil houden.
Tot dusver wilde Leeuwarden vooral rijkere kopers naar de stad lokken.

Vorig jaar viel maar 3 procent van de afgeleverde huizen in de goedkope categorie, terwijl Leeuwarden tot 2013 mikt op 15 procent.

[Wat ook al een laag percentage was, wat dus totaal niet wordt gehaald.]

Aan goedkope woningen is nog behoefte, de vraag naar huizen in het midden- en duurdere segment is ingezakt.

[Sommige beleggers en onroerend goed handelaren leken dit al eerder begrepen te hebben dan de gemeente.
Zo zei begin maart j.l. een al tegen ons: "Er is een grote behoefte aan huurwoningen." En die wilde hij gaan bouwen. Kennelijk zag hij daar wel brood in.
Nu wil dat niet zeggen dat dit dan gaat om sociale huurwoningen, maar ook als het gaat om puur geld verdienen door verhuur, is het m.i. realisties om te zorgen dat je nieuwbouw - al zal het maar gedeeltelijk zijn - qua aanvangshuur uitkomt net beneden de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag. Waarschijnlijk zijn die huurwoningen dat zo verhuurd.]

In stadsdeel De Zuidlanden bij Goutum gaat het roer om. Al aangekondigde koophuizen boven de EUR 200.000 worden aan de zuidkant van het Oude Diep ingewisseld voor goedkopere rijtjeshuizen met een dorpskomachtige uitstraling. Voorbeeld is de commercieel succesvolle kern Techum aan de noordkant van de waterloop.

De Friese hoofdstad was er tot dusver vooral op gebrand mensen in de midden- en hogere inkomensklasse, die nu vaak in omliggende gemeenten wonen, te trekken.

[Volgens een groot artikel in de Leeuwarder Courant in de zaterdagbijlage van 2/5/2009 zou de vlucht van mensen met geld uit Leeuwarden naar de omringende dorpen zijn gestopt en zou er een verhuisbeweging vanuit omringende gemeenten naar Leeuwarden op gang zijn gekomen. Dit blijkt uit een grafiekje bij bedoeld artikel. Waar het grafiekje weg komt is onduidelijk en dus hoe betrouwbaar het is ook.
Ook valt er niet uit af te leiden hoe arm of rijk degenen waren die vanuit de omringende gemeenten naar Leeuwarden verhuisden. Dat mensen met weinig geld naar de stad verhuizen vanaf het platteland, omdat er daar weinig betaalbaars is te vinden, is al een oud verschijnsel.
Frappant is, dat deze instroom al op gang kwam, nog voordat Leeuwarden begon te bouwen aan de geplande wijken voor de rijken Blitsaerd en de Zuidlanden...
Volgens het grafiekje komt er pakweg 2004 een instroom op gang: 174 huishoudens uit Leeuwarderadeel, 113 uit Menaldumadeel, 102 uit Boarnsterhim en 33 uit Littenseradiel, terwijl 35 vertrokken naar Tytsjerksteradiel, dus een instroom van per saldo 387 personen of huishoudens, dat staat er niet bij. De LC stelt dat qua instroom alles staat en valt met de opstelling van het provinciebestuur en dat Leeuwarden groeit zolang gedeputeerde staten de bouwdrift van concurrerende gemeenten in de hand houden. Ja, als je jong bent en in of nabij je dorp geen betaalbaar huis kunt vinden en je ook niet kunt kopen omdat de banken terughoudend zijn met hypotheekverstrekking, dan beland je in de stad. Maar in hoeverre dat met vrije keuze heeft te maken in alle gevallen, is dan nog maar de vraag. En waar deze 387 verhuizers nu in Leeuwarden wonen, zou ik wel eens willen weten: huurhuis en hoe duur? Toch een koophuis? Nieuwbouw? Bestaande bouw? En hoe duur? En tenslotte nog dit: het grafiekje geeft geen vertrekcijfers naar elders, bijvoorbeeld de Randstad. Dus of het inwonertal van Leeuwarden nu per saldo veel steeg, is ook nog maar de vraag...]

Dit doel wordt nog niet losgelaten, maar staat wel onder druk. Wanneer het economisch tij weer meezit, hoopt Leeuwarden een inhaalslag te maken.

[Dus inderdaad: geen principiële koerswijziging, maar eentje geboren onder druk der omstandigheden. En qua sloop: dit jaar wordt de laagbouw in de Mondriaanwijk gewoon gesloopt en is de Annie Westlandflat met 100 appartementen al gesloopt. Gezien de inhoud van eerder door de Raad aangenomen moties zal men elders dan wel weer nieuwe sociale huurwoningen terug moeten bouwen.]

De plannen zijn vanmiddag door wethouder Roel Sluiter gepresenteerd. Leeuwarden wil tot 2013 per jaar tussen de 400 en 640 woningfen bouwen.

[Dat cijfer komt uit het Woonplan van de gemeente Leeuwarden]

Tot voor kort hoopte de gemeente het aantal van 587 gebouwde huizen van vorig jaar te evenaren, maar dat doel is al met zo'n honderd naar beneden bijgesteld. Vorig jaar steeg het aantal huizen dat in Leeuwarden te koop stond fors, naar ongeveer 1250. Hoewel dat aantal sinds februari stabiel is, staan de prijzen wel onder druk.

[Maar hoe erg is dat laatste? Het werd tijd dat er een stuk gebakken lucht uit de vraagprijzen verdween. Is het erg voor verkopers van woningen? Volgens mij ook niet: aangenomen mag worden, dat als men een ander huis wil kopen, die vraagprijs ook onder druk komt te staan. Wel is het problematies dat de banken erg terughoudend zijn met hypotheekverstrekking. Overigens was het voorstel van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) om geen tophypotheken meer te verstrekken, ondanks het feit dat iedereen daar over heen viel, zo gek nog niet, zij het, dat je wel goed moet vaststellen wat je onder een tophypotheek wil verstaan en zij het dat er m.i. nog een voorstel bij had gemoeten: schaf de 6 procent overdrachtsbelasting die men betaalt bij aankoop van een woning, ook af. Dan hoef je dat in elk geval niet bij te lenen.
De discussie laatst in het tv-programma "Rondom 10" was boeiend: veel gejammer over de koopmarkt met maar één verstandig persoon, die stelde dat hij bij aankoop van zijn woning ook wat eigen geld daarin had gestoken. Maar wat aangaf hoe onzinnig men was gefocust op uitsluitend een koopwoning, was het feit dat niemand naar voren bracht dat de koopbehoefte van starters op de woningmarkt deels in feite noodkoop is, omdat er m.n. in de Randstad geen betaalbaar huurhuis te krijgen is, of je moet 8 jaar wachten... Het ging dan even over Rotterdam.
Tenslotte: het LC-bericht noemt het aantal aangeboden koophuizen stabiel, maar dat is niet zo: werden er vorig jaar 1250 huizen aangeboden, nu begin mei 2009 staat dat aantal alleen al op de makelaars website Funda op 1285 terwijl er meer websites zijn met aangeboden koophuizen in o.a. Leeuwarden.]

Om de bouw op gang te houden, wil de gemeente dat corporaties snel de beurs trekken om sociale huurwoningen te bouwen. Afgelopen jaar kwamen er netto al 111 goedkope huurwoningen bij, tot 2012 moet dat aantal uitgroeien tot 400. Koopwoningen die de woningstichtingen niet kunnen verkopen, mogen ze tijdelijk verhuren.

[Het gaat om een netto aantal, dat wil zeggen: het aantal in 2008 gesloopte woningen is daar al afgetrokken. Dit jaar gaan daar sowieso de woningen af die in de Mondriaanbuurt worden gesloopt en de flats in de gesloopte S8-flat van de Annie Westlandstraat.
Bovenstaande alinea geeft precies de twee zwakke punten weer van de door het College noodgedwongen ingezette tijdelijke koerswijziging: ten eerste de afhankelijkheid van de bereidheid van de corporaties om sociale huurwoningen te bouwen en ten tweede hun eigen sloopbeleid.
Het College heeft nooit willen inzetten in uitbreidingsgebieden op een grotere rol voor de corporaties toen de economie nog goed liep, zodat ook zij winst in het weiland met koophuizen hadden kunnen maken om dat geld weer te gebruiken voor renovaties, nieuwbouw sociale huurwoningen (onrendabele top wegfinancieren) ed. Ik voorzie moeizame en trage onderhandelingen. En landelijk was het op een gegeven moment de trend om de Gemeentelijke Woningbedrijven maar weg te doen, die nu bijzonder van pas zouden zijn gekomen. Wil de corporatie niet bouwen? Dan had de Raad kunnen besluiten: dan doen we het zelf.
Over de tijdelijke verhuur van koopwoningen door corporaties:
onduidelijk is of dat gaat over door corporaties zelf gebouwde nieuwbouw koopwoningen die slecht verkocht worden of om geplande verkopen vanuit bestaand corporatiebezit. Dat laatste zou zeker nu, absoluut afgelopen moeten zijn en is in feite van de zotte: bij 1285 koophuizen in Leeuwarden aangeboden nog maar wat huizen de koopmarkt op gooien? Gaat het om nieuwbouw koophuizen van de corporatie: niks tijdelijke verhuur: wat voor rechten heb je dan als huurder? Hoogop keuzewoningen van maken: dat wil zeggen: mensen hebben de vrije keuze tussen huren of kopen en willen ze blijven huren: ook prima.
Kleine UPDATE: uit het Uitvoeringsprogramma Woonplan is inmiddels duidelijk dat het gaat om: "Met de corporaties bezien of koopwoningen aangekocht kunnen worden voor (tijdelijke) omzetting in de huursector."
Dit betekent niets meer en niets minder dan dat de eigen stompzinnige mantra die luidt: er zijn voldoende betaalbare huurwoningen in Leeuwarden voor de doelgroepen van beleid, door henzelf nu lekgeschoten wordt!
Want wat moet je als corporatie in vredesnaam met extra huurwoningen die je kennelijk ook nog snel erbij moet hebben (sneller dan je kunt bijbouwen) door ze maar bij te kopen, als je voldoende betaalbare vrijkomende huurwoningen beschikbaar hebt?! Er was op dit gebied toch niets aan de hand in Leeuwarden, die leugen hebben jullie ons toch jarenlang getracht wijs te maken?]

[Vervolg: is het PEL dan tegen het opkopen van koopwoningen om ze tijdelijk te verhuren? Nee, mits het een strategisch doel heeft waaraan de gewone bevolking iets heeft, zoals eerder voorgesteld in onze reactie op de plannen voor Heechterp/Schieringen. Voorbeeld: er staat ergens een verpauperend flatblok met veel particuliere verhuurders en moedeloze eigenaar-bewoners. Probeer als corporatie, zonder dat aan de grote klok te hangen, daar flats op te kopen totdat men de meerderheid heeft in de Vereniging van Eigenaren en ga dan over tot renovatie en groot-onderhoud. Geef je huurders het recht van eerste koop, maar wel met een zelfbewoningsclausule plus kettingbeding plus boeteclausule in de koopakte. Maar woningen opkopen voor tijdelijke omzetting in de huursector? Is dat niet naast het impliciet toegeven van het feit dat er een tekort is aan sociale huurwoningen, ook wellicht bedoeld om woningen (tijdelijk) aan de koopmarkt te onttrekken, uit angst bij de gemeente dat de prijzen teveel dalen door het grote aanbod? De koopmarkt voor huizen tot pakweg 160.000 euro schijnt nog te lopen, dus als dit argument valide is, moet het wel gaan om de duurdere onverkoopbare koopwoningen, ofwel om het helpen van de vriendjes van degenen die de dienst uitmaken in Leeuwarden, vriendjes die net ook wilden kopen in de nieuwste wijk voor de happy few? Moet de corporatie nu voor jullie tijdelijk voor huisbaas spelen totdat je je huis goed kunt verkopen?! ]

Verder wordt van projectontwikkelaars gevraagd dat ze mee bouwen naar behoefte. Dit zijn vooral goedkopere woningen: door de crisis is de vraag naar huurwoningen gestegen, terwijl huizen tot EUR 160.000 redelijk goed bleven verkopen. Duurdere huizen staan nu vaak langer dan zes maanden te koop.

[Een vraag die we al eerder opwierpen en toen zelfs een berichtje opleverde op Radio 1 was: zou je wel nieuw woningen moeten bouwen die maximaal 160.000 euro vraagprijs doen? Is er dan op termijn, zeg pakweg 25 jaar, niet een krot gebouwd? Is dat bouwkundig gezien een goed huis op termijn? Kun je in die prijsklasse niet beter een bestaand huis kopen? In de prijsklasse van 100.000 tot 150.000 euro worden bijvoorbeeld via Funda al 367 eengezinswoningen en 132 appartementen aangeboden... Zou daar dan niets bij zitten? Uiteraard is ook in dat aaanbod niet alles kwalitatief even goed, maar men maakt mij niet wijs dat daar niets tussen zit wat bouwkundig en qua locatie heel redelijk is, als men zorgvuldig zoekt.]

Daarnaast wordt haast gemaakt met de bouw van zorgwoningen en krijgen kopers zo mogelijk steun bij de aankoop van een huis. Hierbij kan het gaan om startersleningen, of mogen particulieren hun huis verhuren als dit nog niet is verkocht.

[Om met dat laatste te beginnen: daarvoor is de toestemming van de gemeente niet nodig, maar alleen de toestemming van de hypotheekbank. En krijgen we nu toch het VVD-idee van de startersleningen? Ik dacht dat het College dat voorstel nu juist had verworpen. Tophypotheek, starterslening... het is vragen om problemen. Ook een starterslening blijft een lening en geen subsidie. Bovendien is er voor starters of voor mensen die minstens zoveel jaar geen koophuis meer hadden maar weer huurden, koopsubsidie mogelijk als het huis niet al te duur is.
In feite is het een absurde situatie: ooit was er geen huurtoeslag maar om de huur nog te kunnen betalen werd de huurtoeslag uitgevonden. Vervolgens werd de sociale huurmarkt doelbewust door opvolgende regeringen al vanaf midden 90-er jaren langzaam maar zeker om zeep geholpen om mensen maar de koopmarkt op te jagen. En nu gaat zich daar hetzelfde voordoen als ooit op de huurmarkt: er moet geld bij anders kan men niet kopen...
Wat er moet gebeuren is m.i. dit: herstel de sociale huurmarkt en reguleer dat via huurtoeslag ed. Laat de koopmarkt vrij en schaf op termijn zowel de hypotheekrente aftrek geleidelijk af als alle belastingen enz. die samenhangen met het feit dat men een woning heeft om zelf in te wonen. En laat de koopprijzen voorlopig maar mooi dalen... Wie als starter per se wil kopen, krijgt dan ook een kans op een financieel wat gezondere manier dan nu vaak het geval is.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Op 25/4/09 verscheen nog een artikel in de Leeuwarder Courant over dit onderwerp:

Rijke forens komt later wel naar Leeuwarden

Door Rob Leemhuis

LEEUWARDEN - Je zou haast denken dat Leeuwarden de hoop heeft verloren nog rijke plattelanders te lokken. Jarenlang richtte de stad zich met zijn nieuwe woningen op forenzen die het dagelijkse filerijden zat zijn en dichter bij hun werk willen wonen. Maar nu blijkt dat de gemeente de bouw van goedkope woningen toch voorrang geeft.

Wethouder Roel Sluiter van volkshuisvesting moet wel: door de crisis is de nieuwbouw van huizen haast stil komen te liggen. In het eerste kwartaal werden 51 huizen afgeleverd, tegen 160 vorig jaar.
"De snelheid waarmee de crisis om zich heen grijpt, heeft me verrast", bekent Sluiter.

Alle zeilen moeten nu bijgezet om het jaarlijkse doel van 400 tot 640 woningen te halen. Dat kan het beste met goedkope huizen. Ondanks de crisis is daar nog wel vraag naar. Met name huurwoningen zijn nog in trek.

[Dat huurwoningen "nog" in trek zijn heeft niks met de crisis te maken: dat is al jaren zo, mede te wijten aan het asociale bouwbeleid waarbij sociale huurwoningen werden en worden gesloopt en koopwoningen voor de middenklasse en hogere klasse hele weilanden moesten vullen.
En als er hier en daar al sprake was van een plukje nieuwe huurwoningen in een zee van koophuizen, dan waren het meestal woningen die qua huur zo duur waren dat mensen daarop geen huurtoeslag konden krijgen. Al eerder bij de nieuwbouw in de Vegelinbuurt werd duidelijk dat dit bewust gebeurde als het om huurhuizen ging: zo houd je het "gepeupel" buiten de deur nietwaar? Onder druk van de crisis moet Sluiter nu dus wel toegeven dat huurwoningen bijbouwen op dit moment de beste optie is. Jarenlang zijn de Woonplannen van de gemeente op dit punt totaal onevenwichtrig geweest ten nadele van al diegenen die zijn aangewezen op een huurwoning en huurtoeslag. Bovendien is door de uitverkoop van ook sociale huurwoningen door de corporaties deze voorraad geslonken. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat juist door de crisis de vraag naar betaalbare huurwoningen nog meer toeneemt.]

Bovendien hebben corporaties, die de woningen moeten bouwen, nog geld te besteden, terwijl projectontwikkelaars kopschuw zijn geworden. Toch werken alle partijen goed samen om de bouw op peil te houden, vindt de wethouder. "We delen het gevoel van urgentie."

[De onderhandelingen over nieuwe convenanten met de corporaties staan op het punt te beginnen, staat in het Uitvoeringsprogramma Woonplan. Ik moet nog zien of de corporaties bereid zijn om substantieel qua aantallen nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Ik verwacht eerder dat ze zich arm houden en zeggen dat ze wel willen, maar niet kunnen...]

Het einddoel - meer woningen voor de rijkere en middeninkomens - blijft gehandhaafd, belooft Sluiter. Want ooit zal de crisis ophouden en raken ook ruimere woningen meer in trek. Daarom moet je de forens blijven lokken, vindt hij. "We moeten niet in paniek raken en plannen helemaal omgooien"

[De bijstellingen die B&W in het Woonplan willen maken berusten niet op de overtuiging dat de geplande nieuwbouw fundamenteel qua samenstelling onevenwichtig was, ook toen het economisch nog goed leek te gaan, maar zijn slechts planbijstellingen tegen wil en dank. Dat blijkt uit het feit dat het einddoel blijft gehandhaafd, waarbij men zich afvraagt, hoeveel rijkere en middeninkomens er nog over zullen zijn als de economie weer aantrekt...
Het feit dat Sluiter speekt over "niet in paniek raken" wijst er op dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat er wel degelijk paniek bezig is op te borrelen op het stadhuis...
Het PEL heeft op 21/6/2008 in een brief naar de Raad in verband met de behandeling van het nieuwe Woonplan 2008-2013 aangegeven wat er volgens haar moest gebeuren. Uiteraard was de brief aan dovemansoren gericht, wellicht dat de (crisis)feiten voor wat meer overtuigingskracht zorgen.]

Ook nu nog zijn er 'duurdere' nieuwbouwwijken zoals het Bonifatiuspark op de plek van het oude MCL Noord, die gretig aftrek vinden. Van dit soort populaire projecten wil Sluiter meer. Ook ging gisteren weer een serie vrije kavels rond Techum in de verkoop.

[Om met dat laatste te beginnen: in de verkoop betekent niet: verkocht... Je kunt daar een kavel grond kopen, meer betekent dit niet. Voor wat betreft het nieuwbouwgebied Bonifatiuspark: allemaal onzin wat er beweerd wordt: op maandag 4/5/09 meldde de LC dat de huizenverkoop in het Bonifatiuspark deels stil ligt. De bouw van twee geplande luxe appartementengebouwen daar langs de Valkstraat is uitgesteld wegens te weinig belangstelling van kopers. Het gaat dan om kopers die "vanaf papier" kopen, m.i. sowieso een riskante bezigheid. Ook een gepland appartementengebouw op de plaats van de afgebroken zuidvleigel van het Bonifatius Hospitaal is uitgestweld. Verder is het plan om hier 35 twee onder een kap huizen van 3 ton per stuk te bouwen in twee delen geknipt en begint Slokker Vastgoed met de uitvoering van de helft van dit plan, dat wil zeggen: men begint te bouwen als vanaf papier 60 procent van deze huizen verkocht is.]

De crisis heeft toch nog een lichtpuntje, meent de wethouder. "Mensen die uit Leeuwarden verleid worden te verhuizen, durven dat ook niet."

[Dat ios allemaal betrekkelijk: wie hier geen betaald werk vindt, maar in de Randstad nog wel, probeert toch daar heen te komen. Hij/zij moet wel. Het lijkt wel alsof het College uitsluitend geobsedeerd is door de migratie van en naar de buurgemeenten, maar nog steeds geen oog heeft voor de eeuwige trek richting Randstad, puur vanwege het werk. De basis hiervoor is in de 50-er jaren al gelegd door burgemeester Van der Meulen die vond dat Leeuwarden een landbouw gemeente moest blijven en Drachten en andere steden met de industrievestigingen op de loop gingen... Ook later heeft Leeuwarden allerlei kansen gemist.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Op maandag 11/5/09 vergaderde de Commissie Stadsontwikkeling o.a. over het Uitvoeringsprogramma van het Woonplan Leeuwarden en de Leeuwarder Courant van dinsdag 12 mei schreef daarover het volgende:

Leeuwarden krijgt zware dobber aan halen bouwcijfers

LEEUWARDEN - Het is nog lang niet zeker dat Leeuwarden dit jaar het doel haalt om minimaal vierhonderd woningen te bouwen.
De ingezakte woningmarkt speelt de Friese hoofdstad parten. "We hopen niet dat we eronder uitkomen, maar ik kan het niet garanderen", zei wethouder Roel Sluiter van volkshuisvesting gisteravond.

De wethouder kreeg bij de raadscommissie stadsontwikkeling de handen op elkaar om de geplande bouw van goedkopere woningen zoveel mogelijk te vervroegen. Aan die huizen, vooral in de sociale huursector, bestaat op dit moment nog wel behoefte. Door vooral daarop de aandacht te richten, hoopt Sluiter net binnen de jaarlijkse bandbreedte van 400 tot 640 afgeleverde woningen te blijven. Duurdere woningen komen dan als de crisis voorbij is, is het idee.

[Zoals al gesteld: een koerswijziging die niet uit overtuiging plaats vindt maar onder druk van de omstandigheden. En let wel: het gaat niet om een echte wijziging van de aantallen te bouwen goedkopere woningen, maar om:
"Het naar voren halen van nieuwbouwprojecten in de sociale huursector zowel huur als koop"
(bron: Uitvoeringsprogramma Woonplan)
Alsof er sociale koopwoningen bestaan. Die zouden bestaan als op de bouw flink watr subsidie werd gegeven zodat de koopprijs lager zou zijn en dat zijn niet woningen via een MGE-constructie (maatschappelijk gebonden eigendom) waarvan er volgens het Uitvoeringsplan meer moeten komen. In de praktijk betekent MGE gewoon dat er beperktere eigendomsrechten zijn en daartegenover staat gewoon een wat lagere marktwaarde, maar nog steeds een marktwaarde.
Het Uitvoeringsplan stelt dat vanaf 1/1/2008 tot 1/1/2014, dus in 5 jaar, het aantal woningen in de kernvoorraad met 400 gegroeid moet zijn.
Maar op blz. 23 bij het kopje "Bestaande stad" stelt het Uitvoeringsprogramma weer: "De Raad heeft als taakstelling voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen een aantal van 400 woningen genoemd. Deze taakstelling komt ook terug bij het thema nieuwbouw. daarbovenop moeten alle sociale huurwoningen die in de pweriode 2008-2013 gesloopt worden, gecompenseerd worden door nieuwbouw." Het gaat hier om door de Raad aangenomen moties. Zie de letterlijke tekst bij deze link.
Maar als je zoals dit jaar bv. de S8-flat Annie Westlandstraat hebt gesloopt, dan zou je dit jaar al 100 extra nieuwbouwwoningen moeten bouwen om de kernvoorraad op peil te houden, laat staan te vergroten. Bovendien: wat betekent over 5 jaar vergroting van de kernvoorraad met 300 huizen? Gemiddeld 80 per jaar. En wat betekent "naar voren halen"in de praktijk? De eerste jaren 100 per jaar? Ik moet het eerst nog maar zien in de praktijk.]

Toch was de VVD bezorgd dat Leeuwarden daarmee dezelfde koers in zou gaan als in de jaren zeventig en tachtig, toen er in de stad vooral voor de lagere inkomens werd gebouwd. Daardoor verhuisden rijkére stedelingen massaal naar omliggende dorpen. "Je kunt nu je doel bereiken, maar dan zijn over tien jaar de problemen veel groter", vond raadslid Wyb Feddema.

[De VVD is de partij die, zo bleek al eerder, de stad op slot wil zetten voor mensen met bv. een uitkering en de partij die alleen wil bouwen voor mensen met geld. Het is de partij van "alles alleen voor ons en een ander gunnen we niks, die kan barsten."
Een van de letters "V" in hun partijnaam staat voor "Vrijheid". Volkomen misplaatst: de vrijheid van ook mensen met weinig geld om te mogen wonen is er bij hen niet bij, meer de vrijheid om te verrekken..
Feddema bedoelt met "problemen" het VVD-idee dat mensen met weinig geld per definitie problemen veroorzaken en mensen met geld niet.]

Ook Henk Drewel (CDA) wilde weten of de geplande duurdere woningen er nog altijd komen. "Wordt er niet voorgesorteerd op een heel ander accent?"

[Nee, was dat maar waar... Het verhaal is niet meer dan het wat naar voren halen van sommige delen van het Woonplan omdat de klad zit in de geplande dure nieuwbouw, dat is (helaas) alles. Het typeert wel weer het CDA: zowat dezelfde opvattingen over volkshuisvesting als de VVD. Wie weinig geld heeft en is aangewezen op een sociale huurwoning, gooit zijn eigen glazen in op het gebied van volkshuisting, door ooit op een van deze twee partuijen te stemmen..]

Volgens Sluiter verandert er alleen iets aan de volgorde waarin gebouwd wordt. Door de bakens tijdelijk te verzetten, kan Leeuwarden de vaart erin houden, zei hij. Andere gemeentes zien zich gedwongen om bouwplannen stop te zetten.
"Maar wij gaan niet een fundamenteel andere richting op."

[Deze maal is het precies zoals Sluiter zegt: wij gaan niet een andere richting op. Overigens betekent een andere richting niet per definitie een of/of verhaal: we bouwen ofwel sociale huurwoningen ofwel koopwoningen. Het kan ook betekenen: meer sociale huurwoningen bouwen, geen sloop, meer renovaties en koopwoningen waar de markt om vraagt, geen koopwoningen waarbij wordt gespeculeerd op terugkeer van mensen met veel geld naar Leeuwarden.]

Wel wordt het nog lastig om dit jaar genoeg goedkopere woningen te realiseren, zei Sluiter. Dat geldt ook voor de sociale huurwoningen. De wethouder onderhandelt druk met de twee wooncorporaties over nieuwe prestatieafspraken. Daarover moet binnenkort een akkoord komen.

[Zoals eerder gesteld: ik zie van door de corporaties te bouwen nieuwe sociale huurwoningen op voorhand nog niet zoveel van terecht komen: ze zullen zeggen dat het allemaal wel meevalt met die druk op de sociale huurmarkt, zeggen dat ze al erg veel doen, zeggen dat ze financieringsproblemen hebben enz. Uiteraard zullen ze ook zeggen: we willen wel, maar kunnen niet zoveel. Hoe zou het met de bonussen staan van de Leeuwarder corporatiebestuurders?]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []