Nog slechts een formaliteit:
Dit najaar besluit over 'Mondriaan'
Persbericht woningcorporatie WoonFriesland:
Vernieuwingsplan Mondriaanbuurt gepresenteerd aan bewoners


Dit najaar besluit over 'Mondriaan'
Uit de Leeuwarder Courant van za. 2/6/2008 plus:
Vernieuwingsplan Mondriaanbuurt gepresenteerd aan bewoners
Persbericht woningcorporatie WoonFriesland di. 24/6/2008.


Meldden we in 2007 nog dat alle laagbouwhuizen met 3 slaapkamers in de Mondriaanwijk (Meenthe) gesloopt zouden worden, inmiddels is het nog veel erger geworden:
Het is nu zo goed als zeker dat alle 179 laagbouwwoningen in de Mondriaanwijk plat gaan!
De LC schreef begin juni nog over het besluit dat dit najaar zou vallen, maar dat is afgaande op de plannen die wij zagen, een formaliteit. Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 2/6/2008:

Dit najaar besluit over 'Mondriaan'

LEEUWARDEN - Het is nog altijd onzeker of de 170 woningen in de Mondriaanbuurt in de Leeuwarder wijk Bilgaard gesloopt of gerenoveerd worden. WoonFriesland neemt hierover dit najaar een besluit. Met ver- of nieuwbouw wil WoonFriesland de leefbaarheid verbeteren.

[Geloof maar rustig dat alle laagbouw plat gaat. En dan het verhaal over de leefbaarheid verbeteren... Die verbeter je niet met sloop of renovatie. Bij sloop verplaatst men gewoon de bewoners die de nieuwe huren toch niet kunnen betalen en bij renovatie kunnen ze blijven. Leefbaarheid of onleefbaarheid verandert niet door het nemen van 'stenen maatregelen'.]

Bewoners van dit deel van de vroegere probleemwijk De Meenthe kampen met gevoelens van onveiligheid. Er zijn veel burenruzies onder invloed van alcohol en veel hulpactiviteiten zoals het digitaal trapveld en het zakgeldproject, zijn niet bekend. Een aantal buurtbewoners 'leeft' op straat.

[Volgens onze informatie is dit gewoon niet waar: ja, er zijn burenruzies en er woont a-so tuig maar de grote meerderheid van de bewoners hoort daar niet bij: het is vooral een arbeiderswijkje en een deel van de allochtonen kwam ook gewoon op de bijeenkomsten die de corporatie had belegd over sloop of renovatie en doet daar ook z'n mond open, wat m.i. toch wijst op een zekere integratie.
Maar kennelijk wordt het je zwaar aangerekend als je de speeltjes van de welzijnswerkers niet kent, zoals het digitaal trapveld en hun 'zakgeldproject'. Weer een negatief stickertje geplakt op hun SWOT-spelletjes bord... (Swot: soort primitieve sterkte/zwakte analyse waarbij iedereen achter alle malle verzinsels en kreten over sterke en zwakke punten van een buurt stickertjes mag plakken...)
En het is natuurlijk ook heel erg als je "op straat leeft".
Ooit zaten in volksbuurten bijna alle bewoners bij mooi weer 's avonds op straat en praatten wat met elkaar. Maar nu moet je als de door sommigen gewenste avondklok gaat, naar binnen... Bovendien: sommige culturen leven veel meer op straat dan men hier doet. Op zich hoort dat geen probleem te zijn. Het gaat om de vraag: overlast of niet?]

WoonFriesland heeft gesprekken gevoerd met de bewoners. Eind deze maand gebeurt dat in een bijeenkomst nog een keer. Daarna volgen individuele gesprekken, waarbij de bewoners kunnen aangeven of ze een grondige renovatie of complete nieuwbouw willen. Een meerderheid van 70 procent is doorslaggevend voor de toekomstige aanblik van de wijk.

[Dat zullen wel net zulke eerlijke verkiezingen worden als in Zimbabwe... In Utrecht telt een corporatie de leegstaande en tijdelijk verhuurde woningen mee als voorstemmers voor sloop. Bovendien: de uitslag is voor de bewoners toch niet controleerbaar... Ook zal een deel van de bewoners voor sloop stemmen omdat de verhuis- en herinrichtingskosten aanlokkelijk lijken: meer dan 5000 euro. Dat is veel als je bijstand hebt, maar: het is minder dan het lijkt: bij een beetje verhuizing is dat geld dubbel en dwars op. Bovendien: men heeft ook recht op dat geld bij een renovatie waarbij men in een wisselwoning wacht tot het huis gerenoveerd is en men terug kan.]

Nadat de stemmen zijn geteld, krijgt de huurdervereniging nog de gelegenheid om zich uit te spreken. Regiomanager Anka Medema van WoonFriesland wil de kosten nog niet bekend maken.
"Maar de kosten voor renovatie of nieuwbouw ontlopen elkaar niet zo veel", zegt ze.
Volgens het Platform Een- en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) wijzen afbeeldingen van architectenbureau KAW erop dat de keuze al is gevallen op sloop en nieuwbouw.

[Het bekende verhaal: de kosten voor sloop plus nieuwbouw en renovatie ontlopen elkaar niet zoveel, heet het. Ze moet er ook bij vertellen dat de kosten bij renovatie over 25 jaar worden afgeschreven en de kosten van nieuwbouw over 50 jaar. Dat is een van de oorzaken van dit verschijnsel. Uiteraard kost renovatie stukken minder per huis dan sloop en nieuwbouw.]


Einde tekst LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. []

Op dinsdag 24 juni 2008 gaf woningcorporatie WoonFriesland het volgende persbericht uit:

Vernieuwingsplan Mondriaanbuurt gepresenteerd aan bewoners

Persbericht.

De bewoners van de Mondriaanbuurt zijn maandagavond 23 juni jl. geïnformeerd over het definitieve vernieuwingsplan voor hun buurt. Het gepresenteerde plan is de uitkomst van circa anderhalf jaar lang intensief overleg met de bewoners. De insteek van het plan is 100% nieuwbouw van sociale huurwoningen door WoonFriesland. Na de zomer geven alle bewoners hun definitieve mening over het plan voor de woningen.

[Als dit nog niet duidelijk genoeg is: alle laagbouw in de Mondriaanwijk gaat plat!
Dit hadden we al lang gezien aan de hand van de schetsen. En hoe wil de gemeente (motie in Raad van 23/6/2008 behandeling Woonplan) dit compenseren? Alle sloop en vervangende nieuwbouw die qua aanvangshuur hoger zit dan de hoge aftoppingsgrens voor huurtoeslag, moet volgens de aangenomen motie gecompenseerd worden met nieuwbouw met een huur beneden de hoge aftoppingsgrens voor huurtoeslag. De nieuwe compensatiemotie gaat uit van een eengezinswoning terugbouwen voor een eengezinswoning enz. In de vorm van een sociale huurwoning. Kern van de motie is dat de omvang van het aantal sociale huurwoningen niet mag dalen. Compenseren betekent EXTRA bijbouwen bovenop de woningbouwplanning qua aantallen en prijsklassen. (die aantallen staan in het Woonplan 2008)]

Het vernieuwingsplan bestaat uit een maatregelenpakket voor verbetering van de leefbaarheid en vernieuwing van de woonomgeving en de woningen. Vooruitlopend op de fysieke vernieuwing wordt nu al hard gewerkt aan de verbetering van de leefbaarheid. Er is een buurtkantoor geopend met spreekuren door WoonFriesland, het opbouwwerk en de politie.

[Dat buurtkantoor is er om je over te halen te verhuizen, want wij vrezen dat de aanvangshuren van de nieuwbouw (deels) boven de hoge aftoppingsgrens voor de huurtoeslag komen te liggen en zeker boven de lage aftoppingsgrens voor de huurtoeslag, zodat men in elk geval de een- en tweepersoonshuishoudens, die er ook wonen, met name in de huizen met 3 slaapkamers, mooi kan lozen... Op precies dezelfde manier zoals deze corporatie flikte bij de sloop en nieuwbouw aan de oostzijde van de Boomgaardstraat.]

De gemeente heeft drie buurtcoaches aangesteld die dit jaar nog bij alle 170 huishoudens langs gaan. De coaches ondersteunen de bewoners om hun eigen leefsituatie te verbeteren, op het gebied van werk, wonen en welzijn. Voor de jeugd worden er activiteiten georganiseerd. Zo wordt op zaterdag 16 augustus, in samenwerking met de basisscholen, een survivalrun gehouden voor alle kinderen uit Bilgaard van 10 tot en met 12 jaar.

[Hoe passend: een survivalrun... Kan het nog cynischer? Die buurtcoaches moeten mensen o.a. dwingen tot verplicht vrijwilligerswerk ofwel werken met behoud van uitkering. Met een bijstandsuitkering ben je chantabel met het geld hiervoor...]

Het vernieuwingsplan voor de Mondriaanbuurt is tot stand gekomen in een traject van vijf bewonersavonden, volgens het Protocol Herstructurering zoals afgesproken met De Bewonersraad Friesland. De sterke en zwakke punten van de wijk zijn benoemd en er is uitgebreid gesproken over de voor- en nadelen van twee mogelijke scenario’s: renovatie en nieuwbouw. Dit traject heeft geresulteerd in een definitief plan dat uitgaat van 100% nieuwbouw. Na de zomer geven alle 170 huishoudens in een individueel huisbezoek hun definitieve mening over het plan. Het plan voor de woningen wordt uitgevoerd als minimaal 70% van de bewoners voor het plan stemt, anders wordt het plan aangepast.

[Volop gelegenheid om te sjoemelen hiermee. Niemand kan immers de uitslag controleren? En gaat men de lege woningen ook tellen als voorstemmers, net als in Utrecht??]

De nieuwe woningen worden allemaal in de sociale huur gebouwd, zodat bewoners die dat willen terug kunnen keren.

[En hier geloof ik op voorhand nu net niks van... De alleenstaanden zullen stranden op de lage aftoppingsrens voor de huurtoeslag en de gezinnen op de hoge aftoppingsgrens. Kijk ik naar de eerdere schetsen, dan worden de hoekwoningen in de rijtjes nieuwbouw erg groot, met een tweede etage erop. Ongetwijfeld bedoeld voor een gezin. Smal en hoog dus, zodat je op een beperkt oppervlak zoveel mogelijk huizen kunt proppen. (huuropbrengsten per oppervlak worden groter, daar gaat het om) Ook worden er 25 stuks minder woningen teruggebouwd dan er nu staan.]

In tegenstelling tot de huidige monotone opzet met twee woningtypen worden er in de nieuwbouw vijf verschillende woningtypen gebouwd. Zodoende ontstaat ook voor grote gezinnen en ouderen geschikt aanbod.

[Die bouwerij van specifieke ouderenwoningen is een grote hype. Dat vond indertijd prof. Thomsen ook al op onze avond indertijd over Wonen en Armoede. De meeste ouderen zijn gelukkig niet gehandicapt en hoeven geen extra slaapkamer op de begane grond als dat de bedoeling is. Mocht dat wel nodig zijn: ofwel een traplift ofwel een appartement met lift (alles gelijkvloers) is toch dan een betere oplossing? Want waarom moet iemand die bv. slecht de trap op kan wonen dan slapen op de begane grond terwijl de etage voor hem/haar onbereikbaar is geworden?]

De nieuwe woningen worden zeer energiezuinig, waardoor de woonlasten voor bewoners laag blijven. Voor WoonFriesland is dit het eerste grote vernieuwingsproject conform de Energie Prestatie Afspraak Leeuwarden (Convenant EPAL). Wanneer het plan door de bewoners wordt goedgekeurd start de bouwvoorbereiding en de planprocedures, waarna de bouw in de 2e helft van 2009 kan starten.

Datum: Dinsdag, 24 Juni 2008

[Op zich natuurlijk goed, zolang men maar niet kiest voor een warmte-terugwin-ventilatiesysteem, want dat levert elders in het land nogal wat gezondheidsklachten op. Ook Vereniging Eigen Huis is op dit moment tegenstander van dergelijke systemen, vanwege die gezondheidsklachten. Overigens kunnen energiebesparingen niet op tegen het verlies aan huurtoeslag als een woning qua rekenhuur boven de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens komt]

[SAMENGEVAT: dit gaat opnieuw 179 sociale huurwoningen kosten. En wat daar voor terugkomt: eerst maar eens de lijst zien met de aanvangshuren van deze geplande nieuwbouw!]


Einde tekst persbericht WoonFriesland. Commentaar tussen blokhaken. [].

Tenslotte:
wethouder Sluiter beweerde op 23/6/2008 tijdens de Raadsvergadering over het Woonplan dat de gemeente zeer terughoudend zou zijn met sloop. Welnu, dat is slechts BLUF...
Waarom? Omdat, als de corporatie een sloopvergunning vraagt, noch B en W noch de Raad kunnen toetsen op volkshuisvestelijke effecten. De reden is, dat de sloopvergunning slechts een puur technisch verhaal is (bv. over veilg asbest verwijderen ed) en dat als de corporatie een Plan van Aanpak indient over hoe ze de sloop willen aanpakken en dat verhaal voldoet aan de technische eisen, het College VERPLICHT is de sloopvergunning af te geven. Dat weet Sluiter heel goed en daarom blufte hij gisteravond in de Raad over dit punt.
En verder mag De Bewonersraad, die mede door WoonFriesland gesubsidieerd wordt, haar verhaal gaan waarmaken over dat er te weinig sociale huurwoningen zijn. Welnu, er komen er nog minder...

secretaris PEL


Een aantal andere reacties:

Er is hier maar een vraag mogelijk.
die is zo onontkoombaar en duidelijk te fomuleren als de stadhuisvraag:
Wilt u uw buurt laten verknalle?
het antwoord daarop is : Ja ik wil.
en dat moet met een geheime stemming in een heuse stembus en na afloop mmet de wijkbevolking de briefjes tellen.
Gr j.P.

Iemand anders bericht over het tijdpad naar sloop:
februari 2009 vaststelling sociaal Plan- men kan ook zelf vertrekken
zomer 2009- eerste bewoners gaan vertrekken of naar een tussenwoning. Naar verluidt hebben de meeste mensen zelf contact met de corporatie gelegd, daar werd ook om gevraagd om een en ander te bespreken.
Veel mensen zouden al getekend hebben voor sloop.
Stap verder dan de enquête. Tevens hebben veel mensen die op de avond zelf enthousiast gemaakt door de architecten voor blijven hebben gekozen, er later weer anders over gedacht. Men wil weg. Dit hoor ik steeds meer om me heen.
Dat zijn mensen, die niet bewust weten, dat het hele Aboutaleb gebeuren met de IPW hun boven het hoofd hangt, maar het zint hun gewoon niet meer.

Dezelfde persoon opnieuw:
In de Meenthe zijn er al bewoners, die warm gemaakt door de architekt en een mooi plaatje voor stemden ten aanzien van sloop. Eenmaal thuis gaat men zitten rekenen, en dan blijkt dat 495,00 huur veel te veel is. Netto betaalt men dan 40 euro meer aan het meerder genoten huurgenot. Dit terwijl alle instanties, zoals Welzijn Ouderen, nu ja er is toch huursubsidie dit punt wegwuiven.
Armoede problematiek in Leeuwarden. Die wordt alleen maar groter door sloop, immers het aantal goedkope woningen neemt af. De eisen des tijds doen er weinig toe als men iedere euro om moet draaien.
Verder als het bijstandsnivo, zijnde 70 of 90 % van het wettelijk minimum loon nu gaat gelden als middeninkomen wordt meteen duidelijk hoe Aboutaleb de armoede wil oplossen, namelijk met participatieplaatsen, 32 uur werk zonder loon of pensioen.
En geen cent erbij, terwijl Leeuwarden heel karig is met zijn vrijwilligerswerkvergoeding. Armoede defintie verschoven naar maatschappelijke uitval? Nu al blijkt, dat de volledige werkgelegeneid al onbetaalbaar is als de overheid alle kinderopvang kosten voor zijn rekening neemt.
Het werk thuis , de verzorging van het eigen gezin ten eigenbate de zogenaamde schaduw arbeid komt niet in't zicht. Deze schaduw arbeid kwam nooit voor in de economische statistieken. Er is immers geen omzet.
Nu diezelfde schaduw arbeid gekwantificeerd moet worden in persoonsgebonden budgetten, nu wordt pas de economische waarde van het werk thuis door het oude instituut de huisvrouw zichtbaar.
Het kan de vraag opwerpen, wat er wegvalt, als je dit oude instituut onder uit haalt in een achterstandswijk.
Dan is namelijk iedere sociale cohesie, zelfs die van het eigen ( een) ouder gezin al reeds ondergraven door de overheid zelf, die het beter meent te weten.

Een reactie van iemand anders:
Ik vrees het Bosboomstraat-scenario.
(bedoeld zal zijn: het Boomgaardstraat scenario. Opm. secr. PEL)
Hoge huur, alleen huurtoeslag voor gezinnen maar voor zowel alleenstaanden als gezinnen met een inkomen net boven hun huurtoeslaggrens geldt dat een huur van > 500 euro niet betaalbaar is. Daar heb je al bijna een modaal inkomen voor nodig. Dat is geen sociale woningbouw te noemen. Onlangs werden er meerdere woningen daar aangeboden wat erop wijst dat een deel van de oorspronkelijke bewoners niet terug keert. De reden laat zich raden.
De nieuwbouw in de Mondriaanwijk: Ze spreken over sociale huurwoningen, maar we weten hun definitie niet. Sommigen hanteren (oa. in Amsterdam) voor sociale huurwoningen als maximale huurgrens de liberaliseringsgrens. Dat betekent dat een woning met 600 euro huur ook sociaal is. Dat kan natuurlijk niet.
Ik verwacht dat 90% van de woningen een huur heeft boven de grens voor gezinnen. Wellicht dat de oorspronkelijke bewoners nog voor een iets lagere huur in aanmerking kunnen komen, maar zodra ze verhuizen wordt de huuropgetrokken tot de gezinsgrens.
[Opm. secr. PEL: dat klopt, men heeft naar verluidt 5 jaar huurgewenning aangeboden aan de huurders die nu geen recht hebben op huurtoeslag en nu dus al de volle huur betalen. Dat zou gaan om 20% van de zittende huurders.]
De woningen die wel een huur tot de 'lage' huurtoeslaggrens hebben, worden uiteraard alleen aan senioren toegewezen. Dat geldt voor het gros van de nieuwbouw namelijk.
Want volgens de gezinsideologie is oud zijn de enige reden om alleenstaand te zijn.
Nog 2 opmerkingen:
- Wat hebben een survivalrun en werk te maken met sloop van woningen? Volkshuisvesting wordt steeds meer verweven met andere zaken, metname betutteling op allerlei vlakken, zorg (zorgwoningen die worden gerealiseerd binnen de aantallen die voor sociale huurwoningen gelden) en sinds Vogelaar er is ook integratie. Ik denk dat we er stappen op vooruit zullen gaan als corporaties zich uitsluitend met stenen gaan bezig houden in plaats van voor welzijnsinstelling te spelen. Bovendien heeft het overgrote deel van de huurders nergens problemen mee en heeft geen hulp van andere nodig, zeker niet van stromannetjes van corporatie en gemeente.
- Deze week heb ik in de Vrijheidswijk, in het Espels-gebied, rondgekeken. Er was altijd spreke van renovatie, maar het lijkt wel op sloop. De oude vormen zijn wel te herkennen, maar woningen waar nog aan werd gewerkt waren opgetrokken uit gasbeton, en volgens mij zijn de oorspronkelijke woningen gewoon van betonplaten.


Einde tekst diverse opmerkingen van leden PEL.

Tenslotte een reactie op de opmerking van de laatste schrijver: "Ze spreken over sociale huurwoningen, maar we weten hun definitie niet."
Reactie secretaris PEL: Ik mag (hopelijk) aannemen dat ze het begrip linken aan het Woonplan. Weliswaar niet ons plan en definitie, maar EEN definitie. Op blz. 15 van het Woonplan staat: "De goedkope en betaalbare huurvoorraad van de corporaties is primair bedoeld voor de huisvesting van huishoudens uit deze doelgroep. Deze goedkope en betaalbare huurvoorraad definieren wij als 'de kernvoorraad'.
In de tabel op blz. 15 bovenaan staat bij 'Goedkope en betaalbare huur' een verwijzing naar een voetnoot. Daar staat: "Huren onder de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag, namelijk EUR 520 (tijdvak 1-7-2006 tot 1-7-2007)"
Ik heb de motie in de Raad zo opgevat, dat compenseren betekent nieuwbouw terugzetten beneden de hoge aftoppingsgrens. Manco is, dat er ook een lage aftoppingsgrens is en dat men 2 definities had moeten gebruiken of beter nog: alleen de lage aftoppingsgrens.
Soort woning door soort woning vervangen (bv. eengezinswoning door eengezinswoning) is m.i. een verbetering vergeleken bij de soortgelijke motie uit 2004 (vorige Woonplan), maar als men vervolgens weer de toewijzing beperkt tot specifieke doelgroepen, heb je nog niks tenzij je toevallig tot de gewenste doelgroep behoort.
Woningen voor specifieke doelgroepen met uitsluiting van anderen horen m.i. niet op de gewone nieuwbouw planningslijst, noch op de compensatielijst (waarvan het ook nuttig zou zijn die apart bij te houden) maar op een aparte lijst, bv. de nieuwe begeleid wonen projecten, de kamers voor verslaafden ed. Die mogen zeker niet als "compensatie" dienen voor sloop.
Inzake de Mondriaanwijk: In het Woonplan gewekte verwachtingen in het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst!
Eerst maar eens de aanvangshuren zien van hun nieuwbouw.

secretaris PEL