Brief PEL aan corporaties:
Verzoek om mogelijkheden te onderzoeken van collectieve ontvangstsystemen voor satelliet tv.
UPDATE 21/9/2007:
Reacties op het plan.
Ingezonden brief in Leeuwarder Courant tegen het plan plus reactie hierop van secretaris PEL.


Op 4/9/2007 heeft PEL de volgende brief verzonden over dit onderwerp:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel
==============================================================

AAN DE DIRECTIES VAN
DE WONINGCORPORATIES
WOONBEDRIJF LEEUWARDEN
EN NIEUW WONEN FRIESLAND

Onderwerp:
- Satellietschotels
en huurwoningen
corporaties

Leeuwarden, 4/9/2007

Geachte directies/bestuurders,

hierbij vragen wij uw aandacht voor het onderwerp satellietschotels en uw huurwoningen.

De directe aanleiding hiertoe vormde een grote foto in de Leeuwarder Courant van di. 21/8/2007 van de voorzijde van de 7-hoog flat aan De Kei met vele schotels vastgemaakt aan de balkonhekken.

Allereerst een aantal opmerkingen over een aantal aspecten:

a. Historie tv-ontvangst:

In 1951 startte de Nederlandse televisie met 1 zender, wat uiteindelijk uitmondde in 3 zenders van de publieke omroep.
Daarnaast verschenen de nodige commerciële zenders, die echter niet via de ether uitzonden. Nadat aanvankelijk overal op de daken een woud aan antenne 'harken' waren verschenen, begonnen de corporaties bij hun toen nieuwere flatgebouwen (bv. indertijd in Bilgaard) met het aanleggen van een gemeenschappelijk antennesysteem, een zgn. GAI. (Gemeenschappelijke Antenne Installatie)

Voorbeeld: de 4-hoogflat plus de 7-hoog flat plus de 12-hoog flat aan De Gealanden, Hooidollen, Jokse en De Kei hadden elk per 3 flatblokken 1 antennesysteem voor de Nederlandse publieke omroep plus Duitsland 1, 2 en 3. De antennes waren opgesteld op de 12-hoog flats.
De extra servicekosten bedroegen in de 70-er jaren HFL 2,50/maand, geen bedrag om armoede voor te hebben.

Later werden deze systemen overal afgeschakeld en vervangen door de kabel, (CAI) in Leeuwarden geëxploiteerd door UPC.

Naast de kabel verscheen in de 90-er jaren een alternatief, namelijk ontvangst via de satelliet.
Eind 1995 werd de analoge ethertv (voor Leeuwarden de toren van Smilde) uitgeschakeld, zodat ook het laatste harkje hier en daar in de laagbouw en op de camping, voor tv-ontvangst nutteloos was geworden.

We hebben thans vier ontvangstsystemen voor televisie:

1. De kabeltv in 2 varianten: Analoog en met een extra kastje erbij: digitaal. 2. Satelliet ontvangst voor tv en radio.
3. Digitale tv via nieuwe zendmasten, verzorgd door KPN/Digitenne. Voor Leeuwarden staat deze mast op de Hemrik.
Voor deze ontvangst is soms een binnenantenne voldoende, soms ook een verticaal gepolariseerde buitenantenne.
Vermoedelijk volstaat voor stad Leeuwarden een binnenantenne, hoewel naar verluidt motoren (storing) en HR-plus glas (metaallaagje in glas/effect kooi van Faraday!) belemmerend kan werken op de ontvangst.
4. Televisie via internet (ADSL-systeem via de telefoonlijn), zoals KPN-Mine.

b. Het aanzicht van schotels.

Hierover kan men uiteraard van mening verschillen: sommigen vinden dit "lelijk" en vinden dat daarom schotels maar verboden moeten worden.
Als we echter alles wat we lelijk vinden gaan verbieden, blijft er weinig meer over.
Bovendien spelen andere aspecten ook een rol:

Allereerst speelt artikel 10 EVRM een rol, het algemene principe dat de vrijheid bestaat op vrije nieuwsgaring.
Ook bestaan er richtlijnen van de Europese Commissie gebaseerd op artikel 49 van het EG-verdrag waarin het beginsel van het vrij gebruik kunnen maken van diensten (aangeboden via tv) is vastgelegd. In zoverre is het niet toegestaan de grensoverschrijdende ontvangst en distributie van tv signalen te belemmeren.

[Zie hierbij ook bijlage 1: Mededeling Europese Commissie van 27/6/2001 over de toepassing van de algemene beginselen van het vrije verkeer van goederen en diensten - artikel 28 en 49 van het verdrag - op het gebied van het gebruik van schotelantennes.]

Hierbij is van belang dat satelliet tv de ontvangst van veel meer zenders mogelijk maakt dan kabel of digitale tv via Digitenne kan doorgeven. Dit is een technisch capaciteitsverhaal. Zo geeft alleen al de satelliet Astra 1 op 19.2 graden oosterlengte ongeveer 800 (!) tv zenders door en daarnaast een groot aantal radiozenders.

c. De bevestiging van schotels.

Er zijn woningcorporaties die voorschrijven dat een schotel nergens aan het (flat)gebouw bevestigd mag worden i.v.m. "beschadigingen" ed. Betrokkene resteert dan alleen (mits hij een balkon heeft gericht op het zuiden waar laag boven de horizon de satellieten zich bevinden) het los plaatsen van een schotel op het balkon op een voet, verzwaard met trottoirtegels. (deze zijn gewoon in de handel)

Maar omdat nergens een gat mag worden geboord voor de coaxkabel, moet de balkondeur permanent op een kier staan...

[Zie bv. bijlage 2 uit blad TV Satellite van 28/7/07: "Schotel bij huurwoningen in de ban."]

Bij een algeheel schotelverbod is het los neerzetten op een balkon niet toegestaan, hoewel ons in die situatie het verschil ontgaat tussen een op die wijze geplaatste schotel en een los tuinbankje op een balkon. In beide gevallen gaat het dan om losstaande voorwerpen, de een "verboden" de ander niet.
Probleem bij een losstaande schotel op een stander is, dat als deze verschoven raakt, hij opnieuw moet worden "gericht" op de juiste satelliet, een klusje wat vaak aan de vakhandel wordt overgelaten: zij hebben daarvoor de juiste apparatuur.

Qua jurisprudentie inzake conflicten over schotels tussen huurders en corporaties, is het dan weer de verhuurder die gelijk krijgt, maar soms ook weer de huurder (b.v. recent vonnis rechtbank Alkmaar)

d. De bouwvergunning:

Op de website van het ministerie van VROM staat aangegeven wanneer een schotelantenne bouwvergunningsvrij is en wanneer een lichte bouwvergunning is vereist.
Ligt het pand waaraan de schotel moet worden bevestigd niet in beschermd stadsgezicht, is het pand geen Rijks- provinciaal of gemeentelijk monument, is de schotel tevens achter het voorerf geplaatst, kleiner dan 2 meter diameter en is de hoogte van de schotelantenne incl. de antennedrager (eventuele mast, gemeten vanaf de voet van de mast) minder dan 3 meter, dan is de schotel bouwvergunningsvrij. Wordt aan een van deze voorwaarden niet voldaan, dan is een lichte bouwvergunning vereist.

e. De "haatzenders":

Schotels zijn soms gekoppeld qua begrip aan "schotelwijken", lees: "achterstandswijken" met veel allochtonen die elke avond naar Arabische "haatzenders" kijken.
Hierbij wordt vergeten dat de meest populaire satelliet, de Astra 1, o.a. het complete Nederlandse aanbod uitzendt van landelijke publieke zenders plus de landelijke commerciële zenders en de Astra 3 10 regionale radio- en tv-zenders waaronder Omrop Fryslân. (v.a. 1/9/07 alleen via Astra 3)

Wij zijn van mening dat het niet op de weg zou moeten liggen van een woningcorporatie om te bepalen of te 'sturen' waar haar huurders naar kijken, maar dat een corporatie hetzelfde standpunt zou moeten huldigen als de KPN inzake de telefoon: "Wij hebben geen boodschap aan de boodschap."

Na deze inleiding thans het punt waar het om gaat:

Enerzijds is er de vrijheid van ontvangst, anderzijds de flatblokken voorzien van vele "soepborden", ofwel het aanzicht en soms de wijze van bevestiging (b.v. deugdelijkheid/stevigheid) van de schotels.

Ons voorstel is, u te vragen om een onderzoek te beginnen naar de technische en financiële aspecten van GSO-systemen, in eerste instantie met het oog op uw flatblokken waar veel schotels hangen, in tweede instantie voor uw overige flatblokken en in derde instantie voor blokken rijtjeswoningen in de laagbouw. Bij de laagbouw zou in eerste instantie aan de nieuwbouw gedacht kunnen worden, bij flats aan het moment dat aan renovatie of groot onderhoud wordt gedacht.
Wij gaan bij een GSO in eerste instantie uit van platte daken, omdat deze de meeste mogelijkheden bieden voor het plaatsen van collectieve schotels.

Tegengeworpen zou kunnen worden, dat een huurderskeuze voor tv via internet of via KPN/Digitenne ook een optie is en geen investeringen vraagt van de verhuurder. De huurder kan zich hier zelf mee redden en een buitenantenne is niet nodig.
Op zich is dit juist, alleen blijkt tot nu toe uit kijkers-testen, dat satellietontvangst het beste beeld biedt van alle systemen en het analoge signaal via UPC-kabel soms ronduit slecht is, zelfs op een gewone ouderwetse tv. De vraag naar beeldkwaliteit klemt des temeer nu grote platte LCD- en plasmaschermen sterk in opmars zijn, evenals HD-tv (High Definition tv.) Wil HD-tv tot zijn recht komen, dan stelt dit hoge eisen aan de kwaliteit van het signaal.

Ook is afgezien van de eenmalige investering in schotel plus LNB (antenne incl. convertor) plus satellietontvanger (ook wel settopbox genoemd) satelliet tv het goedkoopste:
Nederland kent 1 provider, namelijk Canal Digitaal. Hun goedkoopste pakket, het settopbox pakket (alle Nederlandse zenders excl. RTL 8 die in hun basispakket zit), kost EUR 49,95 per jaar is EUR 4,17/maand. KPN/Digitenne is daarna de goedkoopste, maar zij leveren pakweg 25 zenders, slechts 1 satelliet geeft naast genoemde zenders nog honderden FTA-zenders (Free to Air) in totaal ong. 800 zenders plus honderden radiozenders in soms DVD-kwaliteit.

Nadere toelichting:

GSO betekent: Gereed voor satellietontvangst.
De formele naam is SMATV. Het systeem bestaat uit kabels, verdelers en versterkers plus een of meer gemeenschappelijke schotelantennes. Sommige woningcorporaties in Amsterdam en elders hebben dergelijk systeem reeds aangelegd of zijn bezig om dit aan te leggen.

[Zie ook bijlage 3 uit blad TV Satellite van 5/5/07: "GSO: Zo kan het ook."]

Een variant op dit systeem is het SRS-systeem, het Satellite Repeater Systeem, wat deels draadloos werkt en veel bekabeling uitspaart. In zoverre is dit voordeliger dan een SMATV-systeem. Nadelen zijn kinderziekten, storingsgevoeligheid en de beperktheid tot 1 satellietpositie. Ander nadeel is, dat iedereen in de buurt met een satellietontvanger het signaal ook kan ontvangen...
Van een structuur waarbij een huurder die daarvoor kiest, iets betaalt voor aansluiting op een SMATV-systeem, komt zo weinig terecht. (bron: blad Hopper Guide nr. 61 jaar 2007) Kortom: Het blad Hopper Guide acht op dit moment een SRS-systeem om diverse redenen, die soms ook liggen in de technische voorwaarden waaronder vergunning wordt verleend (het is een zendsysteem) geen volwaardig alternatief voor een bekabeld GSO-systeem.

Onze eigen gedachten bij een onderzoek naar de technische en financiŽle mogelijkheden gaan bij een SMATV-systeem bijvoorbeeld uit van:

Ontvangst Astra 1 voor o.a. de betaalpakketten van provider Canal Digitaal van goedkoop (settopbox pakket) naar duur.
De huurder kan zelf kiezen welk abo hij wil afnemen.
Daarnaast FTA bijna alle Duitse tv-zenders, van landelijk tot regionaal, een aantal Franse zenders, Spaanse zenders, Poolse, Oostenrijkse, Zwitserse en Tsjechische zenders, enige zenders langs de noordkust van Afrika enz.
Zie verder internet: http://www.canaldigitaal.nl

Ontvangst Astra 3 voor o.a. de gratis 10 regionale zenders, waaronder Omrop Fryslân plus toekomstige thema-kanalen van de publieke omroepen plus HD-tv kanalen waarmee gestart zal worden.

Ontvangst Astra 2/Eurobird 1 voor o.a. de BBC plus ITV-kanalen van de Britse commerciële omroep.
Of als alternatief: ontvangst Hotbird voor flatblokken waar veel allochtonen wonen. Veel Arabische en Turkse zenders en als alternatief voor de Britse zenders veel Italiaanse zenders waaronder de zenders van de RAI. (Italiaanse publieke omroep)

Ontvangst Turksat 2 voor veel Turkse zenders.

N.B.: Enerzijds: hoe breder het aanbod is, des te minder noodzaak een eigen schotel aan te houden voor juist net dat ene zendertje wat nu net niet collectief wordt doorgegeven.
Anderzijds: Hoe meer schotels worden opgesteld, des te meer bekabeling nodig is. Wij kiezen echter voor een toekomstgericht systeem. Dergelijke systemen gaan tegenwoordig uit van ontvangstmogelijkheid van meerdere satellieten, hetzij met meerdere schotels, hetzij met 1 schotel, zoals de Wavefrontier.
(Een kwestie die we overigens graag overlaten aan de vakhandel.)

Onze ideeën inzake de keuze van de huurder:

Voor een keuze voor tv via KPN/Mine (internet) of KPN/Digitenne: de huurder kan zich hier zelf mee redden, hij kan ook analoge of digitale kabel houden.

Voor satelliet tv: de huurder zal o.i. een vast bedrag moeten betalen voor signaal van het GSO-systeem. Daarom zal o.i. eerst de animo gepeild moeten worden, omdat wij uitgaan van de vrije keuze qua ontvangstsysteem.
Wil de huurder signaal van het GSO-systeem voor de landelijke Nederlandse zenders, dan zal hij tevens via Canal Digitaal een smartcard moeten aanschaffen en activeren (handelaar regelt dit meestal al) en zichzelf bij Canal Digitaal moeten aanmelden voor een abonnement naar keuze. Doet hij dat laatste niet, dan ontvangt hij alleen alle FTA-zenders die ongecodeerd zijn.
Kortom: de verantwoordelijkheid van de verhuurder gaat t.m. het aansluitkastje, de verantwoordelijkheid van de huurder begint na het aansluitkastje.

Daarnaast zal de huurder in onze optiek als hij wil overstappen van kabel naar het GSO-systeem zelf bij de vakhandel een geschikte settopbox moeten kopen en de corporatie zal t.z.t. informatie moeten geven aan welke technische eisen de ontvanger minimaal zal moeten voldoen wil de huurder het systeem volledig kunnen benutten.
Schotelbezitters met settopboxen die (in ons voorbeeld) 4 satellietposities aankunnen, kunnen hun bestaande ontvanger gewoon blijven gebruiken.

Voorbeeld: sommige settopboxen kunnen softwarematig slechts 2 satellietposities aan. In dat geval kan de huurder de ontvanger slechts op 2 van de (in ons voorbeeld) 4 satellieten instellen. Voor oudere typen ontvangers zijn via satelliet of internet niet altijd meer software-upgrades te verkrijgen.

Ander punt is het opnemen van tv-programma's op video, DVD of harde schijf (ingebouwde PVR in satellietontvanger): indien men maar 1 ontvanger heeft en iets opneemt en kijkt, maar gaat 'zappen', zapt de opname gewoon mee...
Daarom is de Twin-ontvanger bedacht: 2 ontvangers in 1 kastje plus een twin-LNB in de schotel.
De Twin-ontvanger heeft 2 coaxkabels nodig. Dit realiseren, zou een verdubbeling betekenen van de bekabeling en een forse stijging van de aanlegkosten.
Er zijn ook systemen waarin beide signalen echter over 1 coax geleid kunnen worden.

Laatste punt: wellicht is soms een deel van de bekabeling te realiseren via de kabelgoten van de kabel tv indien daar nog voldoende vrije ruimte is. Het mooiste zou zijn als het bestaande kastje in de woonkamers voor de kabel met nu een aansluiting voor kabel tv en radio, m.b.v. een derde kabel zou kunnen worden vervangen door een kastje met 3 aansluitingen: 2 voor de kabel en 1 voor satelliet tv en radio.

Samengevat: In onze optiek legt de corporatie een GSO aan.
Bij de corporatie kan de huurder signaal aanvragen tegen betaling van een maandelijks vast bedrag aan servicekosten, bedoeld voor de aanleg- en onderhoudskosten van het systeem.

De bedoeling is, dat het GSO-systeem qua zenderkeuze veel meer biedt dan een losse schotel, ook voor allochtonen en wel in satellietkwaliteit, rekening houdend met de opkomst van HD-tv en grote platte plasma- en lcd-schermen.

De huurder dient zelf te zorgen voor aanschaf van een settopbox, de corporatie geeft t.z.t. informatie over de minimale technische eisen die hieraan gesteld moeten worden indien men het GSO-systeem volledig wil benutten.

De benodigde schotels worden opgesteld op de platte daken van de flatgebouwen die een GSO krijgen. Grotere afmetingen dan bv. 60 cm zijn zo ook niet problematisch meer. Voorbeeld: ontvangst van Turksat 2 vereist eigenlijk minimaal een schotel van 90 cm diameter.
Versterkers en verdelers zijn zo opgesteld dat ze niet toegankelijk zijn voor de huurders.

Tenslotte: ons voorstel is, of u zowel technisch als financieel zou willen nagaan:

Is een GSO technisch haalbaar? Zo ja, welke mogelijkheden moet een GSO hebben? Wat kan er technisch wel en niet?
Bij hoeveel abonnees is een GSO rendabel in een flatblok en hoeveel servicekosten moeten daarvoor gevraagd worden?

N.B.: de kracht van een GSO is o.i. de beeldkwaliteit, het grote zenderaanbod en de prijs: Servicekosten plus een van de abonnementen bij Canal Digitaal. Als de totaalprijs ook nog concurrerend is t.o.v. andere systemen heeft u sterke troeven in handen.

Wij denken zelf dat op termijn een GSO een goed alternatief vormt voor een losse schotel en voor in feite verspilling van tijd en energie door veel juridisch getouwtrek van corporaties met huurders met wisselende vonnissen bij rechtbanken als resultaat.

In het besef dat u als corporatie niet 'eventjes' deze zaak helder in kaart kunt brengen, maar wel in de hoop op een reactie uwerzijds op enige termijn, teken ik, mede namens de overige leden van het Dagelijks Bestuur,

met vriendelijke groet,

secretaris

Bijlagen: (PDF-bestanden: openen met Adobe Acrobat Reader)

1. Mededeling van de Commissie over de toepassing van de algemene beginselen van het vrije verkeer van goederen en diensten - artikel 28 en 49 van het verdrag - op het gebied van het gebruik van schotelantennes.

2. Artikel uit blad TV Satellite van 28/7/07:
"Schotel bij huurwoningen in de ban."

3. Artikel uit blad TV Satellite van 5/5/07:
"GSO: zo kan het ook."


Einde tekst brief PEL aan beide woningcorporaties.

UPDATE 21/9/2007:

Er kwam een positieve reactie binnen uit de nieuwbouw huurflat Eeburg in de Vrijheidswijk: deze persoon voelde wel iets voor zo'n systeem, ook omdat hij al eerder in zijn vorige huis in de laagbouw een schotel in de tuin had staan. Die miste hij nu wel. Hij dacht dat er wel meer huurders in de flat oren hadden naar zo'n systeem. Hem is geadviseerd een werkgroepje te vormen van medestanders en bijvoorbeeld te beginnen met een enquête onder de bewoners.

Woningcorporatie CHF reageerde ook: men had de zaak in onderzoek en zou t.z.t. verder reageren. Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland zweeg in alle talen en de beide huurdersclubs De Bewonersraad en Nieuw Elan aan wie een afschrift van onze brief was verstuurd, zwegen ook.
Op vrijdag 21/9/2007 verscheen in de rubriek "Ingezonden stukken" van de Leeuwarder Courant de volgende negatieve reactie van iemand die vermoedelijk bang was dat zijn schoteltje nu weg moest... Hieronder volgt de tekst van het ingezonden stuk:


Pluriformiteit zenderaanbod moet blijven bestaan.

Schotels

PEL bepleit haalbaarheid naar het zogenaamde GSO-systeem als alternatief voor schotelantennes aan flatblokken. Afgezien van het feit dat het PEL plotseling bezorgd is over verhuurderszaken, biedt het geen oplossing voor de huidige problematiek. Er moet namelijk per zes flats een schotel worden geplaatst op het dak van het gebouw, met daarbij de nodige extra apparatuur voor versterking e.d. Omdat per flatgebouw nu maar een aantal schotels aanwezig zijn, de meeste mensen kiezen voor kabel of digitenne, zal het totale aantal schotels niet afnemen maar toenemen. Op een blok van 96 woningen zullen 16 schotels moeten staan om iedereen van signaal te voorzien. De kosten zijn daarnaast mogelijk hoger en je moet als huurder maar afwachten wat je elk jaar weer voor verhoging krijgt.

Een andere vraag is of de pluriformiteit van het zenderaanbod dat de individuele satellietbezitter nu zelf kan bepalen ook zal blijven bestaan. Niet elke woningstichting zal om financiŽle redenen alle zenders doorgeven. Het plan werkt dus niet. De huidige schoteleigenaren hoeven niet bang te zijn dat hun schotel verwijderd hoeft te worden. De rechtbank in Alkmaar heeft op 4 april bepaald dat een schotel niet ontsierend is, geen schade toebrengt aan het gebouwen dat het ook niet uitmaakt of er voldoende alternatieven zijn voor ontvangst.

Leeuwarden.                Theo Bakker.


Einde tekst ingezonden brief naar de LC.

Hierop is op 22/9/2007 de volgende reactie verzonden naar de rubriek "Ingekonden stukken" van de Leeuwarder Courant:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl
Website: http://home.wanadoo.nl/verpel
=================================================

INGEZONDEN

In een ingezonden brief van 21/9 jl. doet T. Bakker een aantal onjuiste beweringen over ons idee voor collectieve ontvangstsystemen voor satelliet tv. Dat bv. voor elke 6 flats een schotel moet worden geplaatst is onzin: daken van flats met een GSO-systeem staan niet vol schotels. Er zijn zelfs systemen leverbaar voor ontvangst van vier satellieten met 160 aansluitingen. De vakhandel stelt: in theorie kan je bij een GSO oneindig doorgaan met aansluitingen creëren.

Ons idee is met name bedoeld voor flatblokken waar al veel schotels hangen, omdat we uitgaan van:
- Vrije keuze van ontvangstsysteem voor de huurder.
- De huurder kan (maandelijks) opzeggen en een ander ontvangstsysteem kiezen bv. bij prijsverhogingen.(vrije markt-principe)
- De (opzegbare) servicekosten plus een abo naar eigen keuze bij de provider moeten concurrerend zijn met andere ontvangstsystemen. (Kabel, Digitenne, IPTV)
Hiervoor zijn veel klanten per flat nodig i.v.m. de prijs voor signaallevering die samenhangt met afschrijving van aanleg- en onderhoudskosten. Daarom moet de belangstelling voor een GSO eerst worden gepeild.
- Het systeem moet meer zenders bieden dan de losse schotel. We gaan uit van ontvangst van in elk geval vier satellieten. Het doorgeven van bv. uitsluitend Astra 1 is niet concurrerend qua aanbod met een losse schotel en daarom zinloos.

Schotelverbod? Jurisprudentie laat zien dat soms de huurder, soms de verhuurder wint. Moet de losse schotel weg bij een GSO-systeem? De Europese Commissie stelde in 2001 dat plaatsing van collectieve schotels kan, maar niet mag leiden tot beperking van de mogelijkheid van een individuele schotel voor ontvangst van aanvullende diensten (zenders).

Leeuwarden, 22/9/2007

secretaris PEL


Einde ingezonden reactie secretaris PEL.

N.B.: De groen gekleurde tekst is tekst die door de LC niet werd geplaatst op 26/9/2007.

Op 27/9/2007 kwam via de e-mail nog de volgende reactie binnen op de ingezonden brief van Theo Bakker in de Leeuwarder Courant:


Citaat uit ingezonden brief Theo Bakker: (in rood mijn constatering)

Omdat per flatgebouw nu maar een aantal schotels aanwezig zijn, (dit is een constatering die pal tegenover die van het PEL staat en dus een ontkenning) de meeste mensen kiezen voor kabel of digitenne, (is dat zo? hoe weet hij dat.. pure bluf dus) zal het totale aantal schotels niet afnemen maar toenemen. Op een blok van 96 woningen zullen 16 schotels moeten staan om iedereen van signaal te voorzien. (Ook niet onderbouwd, maar slechts een bewering)
De kosten zijn daarnaast mogelijk hoger (aanname) en je moet als huurder maar afwachten wat je elk jaar weer voor verhoging krijgt.(speculatie)
Een andere vraag is of de pluriformiteit van het zenderaanbod dat de individuele satellietbezitter nu zelf kan bepalen ook zal blijven bestaan. (geheel suggererend)
Niet elke woningstichting zal om financiële redenen alle zenders doorgeven. (Is dit een bewering die onderbouwd is? Of toch maar weer een loze bewering?)
Het plan werkt dus niet. (Dit is een conclusie op basis van ontkenning, bluf, aannames, suggerering, niet onderbouwde beweringen en speculaties).


Einde tekst van de ontvangen e-mail.