REACTIE PEL OP CONCEPT-ACTIEPLAN HEECHTERP SCHIERINGEN VAN GEMEENTE LEEUWARDEN


De wijk Heechterp-Schieringen is volgens het ministerie van VROM een achterstandswijk en de minister heeft daarom het plan opgevat om de gemeente Leeuwarden geld te geven. In totaal is voor alle achterstandswijken in Nederland 400 miljoen euro beschikbaar. Maar om geld te krijgen moet de gemeente een plan klaar hebben en ergens uiterlijk in september bij het Rijk ingeleverd hebben. Op 6 juli j.l. was het Concept-Actieplan klaar en diverse organisaties zijn uitgenodigd om uiterlijk per 3/8/2007 commentaar te geven. Hieronder staat de letterlijke tekst van de door ons op 2/8/2007 verzonden reactie.


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN TELEFOON: 058-2671636
E-mail: verpel@wanadoo.nl Website: http://verenigingpel.nl
=============================================================

REACTIE OP CONCEPT-ACTIEPLAN HEECHTERP SCHIERINGEN

Inleiding: Omdat het PEL zich qua statutaire doelstellingen zowel met wonen als met werken bezig houdt, zullen we op beide aspecten ingaan. We volgen het concept-actieplan hoofdstuksgewijs.

Hoofdstuk 3 Probleemanalyse: Wat speelt er in Heechterp-Schieringen?

Blz. 5: Het heet: "De sociale contacten in de wijk zijn gering."

Hierbij rijst de vraag hoever de overheidsbemoeienis moet/kan/mag gaan, want iets noemen is er iets mee willen doen.

In feite is er sprake van een absurde toestand als de overheid of het welzijnswerk "van boven af" onderlinge sociale contacten moet (??) gaan zitten bevorderen.
Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat het hier bij het welzijnswerk gaat om een 'industrie' en zakelijke belangen.

In dit kader is het ook goed om kritisch te blijven m.b.t. cijfers over "complexe sociale problematiek" aangeleverd door welzijnsinstellingen. Bovendien heeft deze problematiek niets van doen met wijk, woning of locatie, maar is persoonsgebonden.

Blz. 5 en 6: het heet: "De woningvoorraad is eenzijdig samengesteld. Zowel in de koop- als de huursector gaat het veelal om de goedkoopste woningen. Dat draagt bij aan de slechte sociaaleconomische score van de wijk."

Het woord "sociaal-economisch" is een containerbegrip. Het zou gesplitst moeten worden in "sociaal" en "economisch". Zijn woningen relatief goedkoop: wat is daar mis mee? Niets, tenzij dit op zich als een negatieve factor wordt gezien, wat kennelijk het geval is. De Veiligheidsprestatie-index zelf is het probleem t.a.v. bepaalde criteria, niet de woningen. Dit wordt ook wel enigszins toegegeven door te stellen dat deze index een mix is van objectieve en subjectieve maatstaven.
Het is net zoiets als dat gesteld wordt: een van de subjectieve criteria in onze index is: twee plus twee is vijf om ons moverende politieke redenen.

Het heet dat de verhuurbaarheid van een deel van de woningen onder druk staat. Dit is "whishful thinking": waar is de leegstand in Heechterp/Schieringen? Nergens. Dit laat onverlet dat de woonomgeving zowel sociaal als fysiek in orde moet zijn of moet worden gebracht, anders komt de verhuurbaarheid *wel* onder druk te staan. Het gaat er om dat mensen in deze wijk willen wonen vanuit een positieve keuze en niet vanuit een negatieve keuze.

(Ik woon hier tegen wil en dank omdat ik nergens anders heen kan.)

Het heet dat er te weinig mogelijkheden zijn voor een wooncarriŔre binnen de wijk. Ook dit verhaal behoort tot de pseudo-religie:
Gij zult "wooncarrière" maken.
Gij zult dit doen binnen uw eigen "dorp".
Dat de stad moet bestaan uit een groot aantal "dorpjes" is een bedenksel van de stad-haters uit de twintiger jaren van de vorige eeuw. Stad is slecht; dorp is goed.
En dat je alleen verbonden mag en kennelijk moet zijn met je "eigen wijk" en dat daar iemands levensloop zich moet afspelen: dat bepalen mensen zelf wel.
Het verhaal over "wooncarrière binnen de eigen wijk" is in de praktijk een van de argumenten om op termijn verdere sloop in Heechterp/Schieringen mogelijk te maken omdat er zonder sloop geen bouwgrond beschikbaar is.
Bovendien is het argument feitelijk onjuist: in de loop van de tijd zijn zowat alle maisonnetteflats gesloopt (waarbij ook een compleet wijk-winkelcentrum verloren ging zonder dat daar iets voor terugkwam, behalve 1 supermarkt voor zowel Heechterp als Schieringen) en kwamen hier koopwoningen voor in de plaats. Bovendien staan er al koopwoningen in Schieringen maar deze tellen kennelijk niet mee voor de 'wooncarrière' binnen eigen wijk omdat huisjesmelkers deze opkopen en ouders van studenten. (blz. 6 bovenaan)
Maar wat let een ander om daar een huis te kopen en er zelf te gaan wonen?
Ook *is* een deel van de laagbouw in Heechterp indertijd door Nieuw Wonen Friesland al verkocht, zoals de middelste laagbouwblokken die dwars op de Wilgenstraat staan. Vraag: wordt er al wooncarrière gemaakt binnen de wijk en zo nee, hoe komt dat dan?
Wellicht omdat veel huurders Řberhaupt niet *kunnen* kopen?
Een vrije keuze tussen huren of kopen ontstaat pas voor huurders aldaar na inkomensverbetering.

Blz. 6: de aanhechting van de wijk aan de directe omgeving.
Dit kan positief of negatief uitpakken. Als men net als in Bilgaard het groen de wijk wil inbrengen leidt dat tot sloop, als men betere en meer verbindingen vanuit de wijk aanlegt naar het groene gebied en de sportcomplexen ten oosten van de wijk, zou dat een verbetering zijn.

Op blz. 6 bij "Wonen en duurzaamheid" wordt gesteld dat op termijn de woningvoorraad niet meer voldoet aan de vraag.
Ook wordt gesteld: "Voor ouderen zijn er onvoldoende aangepaste woningen."

Wellicht dat bij de flats gekeken kan worden of ook de begane grond gebruikt kan worden voor aangepaste appartementen voor ouderen en gehandicapten waarbij de bergingen bijvoorbeeld verplaatst worden en deze nieuwe appartementen naar achteren toe groter kunnen worden gemaakt waarbij het dak van de uitbouw bijv. weer een dakterras wordt voor de eerste etage.

Tevens kunnen deze appartementen dan een privé-tuin krijgen aan de voorzijde tot aan het openbaar trottoir. Het onderhoud kan geregeld worden via het huurcontract waarbij de corporatie geregeld even de tuin laat doen maar de bewoner vrij is qua inrichting. (Diverse ouderen in koopwoningen *laten* ook even de tuin doen als dit hen zelf te zwaar is geworden.) Het is een kwestie van creativiteit om een goed plan te bedenken.

Zowat alle woningen zijn gehorig tot zeer gehorig voor wat onderling geluid betreft. In het bijzonder bij flats is dit vervelend omdat boven en beneden, links en rechts buren zitten, tenzij men op een hoek boven of beneden woont. Dan resteren nog twee buren.
We geven in overweging aan de corporaties om na te gaan hoe dat wat verbeterd kan worden en leegkomende flats kunnen worden aangepakt. Dit geeft wat meer wooncomfort. B.v.: systeemplafonds met rockwool erachter, laag andydriet op de vloeren, trappenhuizen minder gehorig maken, andere voordeur ed.
Uiteraard voorkomt dit niet het weren van ernstige geluidsoverlast door aso-buren, maar daar zijn andere maatregelen voor.

Hier wordt ook gesteld: "Delen van het particulier eigendom worden niet goed onderhouden."

Wij stellen voor om in Heechterp/Schieringen over te gaan tot een z.g. "verscherpt aanschrijvingsbeleid" voor alle particuliere woningen. Voor wat betreft de flats in de Boksdoornstraat en Vuurdoornstraat stellen wij bovendien extra maatregelen voor.
Wij vinden dat een verscherpt aanschrijvingsbeleid eigenlijk het aanschrijvingsbeleid zou moeten zijn voor de hele gemeente, maar dat daarvoor onvoldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is. Men kan echter denken aan het tijdelijk inzetten (vanuit de mogelijkerwijs 400 miljoen rijksgeld) van extra fte voor een actief aanschrijvingsbeleid.
Dat wil zeggen: er wordt niet gewacht op meldingen, maar men gaat zelf de wijk in en schrijft nalatige eigenaren aan op grond van de Woningwet.

Blz. 7 voorzieningen: het ontbreken van een huisartsen (groeps)praktijk en een tandarts is inderdaad een gemis.
In de Larixstraat in Schieringen staan 2 bedrijfsruimten op de begane grond van de flat aldaar herhaaldelijk leeg of zijn (eventjes) weer verhuurd. De ruimte is er o.i. dus wel binnen de bestaande bebouwing. (Eigendom CHF)

Hoofdstuk 4: Toekomstperspectief

Blz. 9: citaat: "De inzet is gericht op sociale en economische stijging van de huidige bewoners. De talenten van de bewoners zijn daarbij het vertrekpunt. Gerichte activering (drang en dwang) kan daarbij een rol spelen." Einde citaat.

Drang en dwang is een kreet uit het welzijnsjargon. De laatste jaren heeft de overheid steeds meer de neiging om weer te gaan bevoogden en te betuttelen en zelfs te dwingen, zonder dat voor dat laatste soms een wettelijke basis is. En als die er niet is, te stellen dat de wet maar moet worden aangepast.

Onze stelling is, dat de overheid wel zijn eigen grenzen in het oog moet houden, ook bij het Actieplan voor Heechterp/Schieringen en niet de neiging moet hebben dingen te regelen waar ze niets mee te maken heeft.

Hoofdstuk 5: De focus op Heechterp-Schieringen: hoe gaan we het doen?

Punt 5.2.1 blz. 10: citaat: "Heechterp-Schieringen biedt alle ruimte voor een anoniem leven, waardoor de wijkbevoking relatief veel zorgmijders telt."

Ten eerste is de conclusie maar een slag in de lucht: Als men "anoniem" leeft zullen er ook wel veel "zorgmijders" zijn.
Het begrip "zorgmijder" is een term uit het welzijnsjargon.
Ofwel: komen de "klanten" niet zelf bij ons, dan bedenken we klanten erbij.
Wat is er bovendien tegen op "anoniem leven" en wie bepaalt dat eigenlijk? Het welzijnswerk? De gemeente?
In een vrij land staan burgers vooral in betrekking/relatie tot elkaar, in een onvrij land staan burgers als los individu vooral in betrekking tot de overheid en haar gesubsidieerde verlengstukken. Men moet geen problemen scheppen daar waar ze niet zijn. Het heet wel: "Je moest eens weten wat voor problemen zich achter de voordeuren afspelen", maar als gevraagd wordt eens wat concreter te worden, geeft het welzijnswerk niet thuis, omdat dergelijke opmerkingen maar een slag in de lucht zijn, bedoeld om zichzelf nog "onmisbaarder" te maken. De schaamteloosheid waarmee sommige welzijnsinstellingen zichzelf soms opblazen qua belangrijkheid en onmisbaarheid en om nog meer geld vragen, een beeld schetsend dat rampen zullen komen als ze dat geld niet krijgen, is soms tenenkrommend.

Ons advies aan de gemeente is, om maar wat terughoudend te zijn bij uitbreiding in Heechterp/Schieringen van deze markt van welzijn en geluk naar "zorgmijders" toe en het geld voor deze wijk zo zinnig mogelijk in te zetten.

Punt 5.2.2 Wat gaan we doen? Blz. 11:

Citaat: "Elk huishouden bezoeken en een concreet aanbod doen."
Dit betekent dat ieders doopceel al gelicht is. Niet iedereen is daarvan gediend en "huisbezoek" komt nogal bedreigend over.
"Wat willen 'ze' nu weer van me?" is een nu al gehoord commentaar.

Positief is dat men bewoners(groepen) wil ondersteunen bij het uitvoeren van plannen die hun buurt of wijk ten goede komen en positief is ook het aanspreken van mensen op ongewenst en overlastgevend gedrag. Een woning kan nog zo mooi zijn, maar als het sociaal een bende is in de directe omgeving, wil iedereen verhuizen.

Citaat: "in geval van werkzoekenden (al dan niet direct plaatsbaar) zorgen voor toeleiding naar de Werkacademie."

De Werkacademie heeft zowel positieve als negatieve kanten:
m.n. positief is dat er ook een team is die contacten onderhoudt met het bedrijfsleven zodat vraag en aanbod beter kortgesloten kunnen worden: een goede sollicitatiebrief kunnen schrijven kunnen meer dan een persoon. Goede contacten helpen meer.
Negatief is het toeleiden naar "werken met behoud van uitkering" onder dreiging van intrekking van de uitkering.
Dit levert ongemotiveerde nep-vrijwilligers op en geen economische verbetering.
Wij zetten ook vraagtekens bij de NLP-methode, t.w. Neuro Linguïstisch Programmeren, die ook op de Werkacademie wordt toegepast. In feite een van de vele 'brain-wash' methoden, waarvan diversen verwant zijn aan de methoden van de Scientologie-kerk, wat geen kerk is, noch een secte, maar een criminele organisatie met onfrisse methoden.
Wij vragen ons af of het wel geoorloofd is mensen aan de NPL-methode te onderwerpen, temeer daar zij van de toepassing hiervan veelal onwetend zijn. Mag iemand nog een eigen vrije wil hebben of moet hij 'Grote Broer' liefhebben?

Blz. 12: citaat: "De teams krijgen de kans om hulp en zorg van achterliggende organisaties waarvoor normaliter wachtlijsten bestaan met voorrang in te zetten. De teams maken daartoe afspraken met die organisaties en krijgen o.a. een inkoopbudget mee."

Reactie: Als die organisaties niet meer capaciteit hebben dan ze nu hebben qua menskracht, betekent dit alleen dat anderen langer op hun wachtlijst zullen staan. De urgentie en ernst van een zaak moeten bepalen wie bij voorrang wordt geholpen, niet de wijk waar men toevallig woont.

Blz. 13: Benodigd vanuit het Rijk.

Citaat: "Verruimen privacywetgeving".
Dit wijst er op dat het plan elementen op dit gebied bevat die nu niet door de beugel kunnen en dat daarom het Rijk maar even de privacyregels moet wijzigen; lees: verslechteren voor burgers. Privacy is de laatste jaren toch al verworden tot een vies woord en wie niks te verbergen heeft, heeft geen privacy nodig, zo heet het. Kortom: wie hecht aan enige privacy wordt gestigmatiseerd.
We zijn qua rechtsstaat toch al op het hellende vlak belandt door allerlei "anti-terrorisme" wetgeving, waarmee burgertjes worden gepest maar geen terrorist is gevangen.
Qua z.g. privacy wordt alles aan alles gekoppeld qua bestanden via het fiscaal nummer. Wij hoeven geen totaalcontrole door de staat over burgers, camera's met microfoons op elke hoek van de straat, legitimatie zonder reden (en in Vreemdelingenbewaring gesteld worden als men geen ID-kaart wil tonen; bron LC 1/8/2007)
Kortom: handen af van het laatste restje privacy.

Punt 5.3.2: Wat gaan we doen?

Blz. 14: citaat: "We willen werkzoekenden ongeacht hun uitkering (WWB, WW, WAO en WAJONG) doorverwijzen naar de Werkacademie."

Ten eerste is dit vrij cynisch: Mensen met een gedeeltelijke WAO-uitkering plus aanvullende bijstand tot het sociaal minimum werden eerder opgeroepen voor een re´ntegratietraject, totdat de Raad dit op voorstel van B. en W. schrapten vanwege bezuinigingsmaatregelen.

Tegenwoordig is die aanvullende bijstand geen optie meer, omdat na een wetswijziging alleen de Toeslagenwet via het UWV dit regelt.
Nu er echter een zak met geld in zicht is, wil de gemeente ook "macht" hebben over WW-ers, WAO-ers en mensen met een WAJONG-uitkering. De reden waarom zij zijn afgekeurd wordt gewoon genegeerd: ook zij zullen aan het werk, wat vanwege de beperkingen uitdraait op "werken met behoud van uitkering".
Dit eerst voorzover het deze uitkeringsgerechtigden zijn in Heechterp/Schieringen en later liefst over de hele stad.

De gemeente heeft echter niets te maken noch iets te vertellen over deze uitkeringen noch over eventuele re´ntegratie: dat is de verantwoordelijkheid van het UWV.
Daar de gemeente dat zelf ook wel weet, staat op blz. 16 bij "Benodigdheden van het Rijk": "Regelvrijheid om ongeacht de uitkering aan de slag te kunnen met werkzoekenden in Heechterp-Schieringen." Ofwel: Het Rijk moet de wet maar even wijzigen.
Het ware beter dat de wethouder hier een wat minder grote broek zou aantrekken. Het is te hopen dat het Rijk hier niet in mee gaat, want er wordt een menselijke ravage aangericht nadat er nu net wat rust is gekomen rond de herkeuringen van arbeidsongeschikten.
N.B.: Voor het verrichten van echt vrijwilligerswerk door WW-ers, WAO-ers en mensen met WAJONG is geen bemoeienis nodig van de gemeente. Dat is een zaak tussen betrokkene en de regels van het UWV.

Blz. 15 bij "Concreet betekent het bovenstaande":

Niet direct plaatsbaren krijgen een leerwerkbaan of arbeidstraining aangeboden.
Wij begrijpen dat *loon* wordt betaald bij de leerwerkbanen, zelfs meer dan het WML. (Wettelijk Minimum Loon)
Wij beoordelen dit als positief en vinden dat dit niet alleen voor gezinnen moet gelden, maar ook voor alleenstaanden, maar wellicht lezen wij deze zin hier verkeerd en is dat ook de bedoeling.
Wij begrijpen dat bij arbeidstraining maximaal voor 12 maanden 100% WML wordt betaald.
Wellicht kan hier ook een stage-achtig karakter aan worden gegeven met begeleiding en leerdoelen, die voor betrokkene redelijkerwijs haalbaar zijn (mix van theorie en praktijk)

Voorbeeld: als men werkt bij het tuinbedrijf van het arbeidstrainingscentrum ook wat leren over de diverse planten, bomen en struiken waar men in de praktijk wat aan heeft. Daar wordt het werk intersssanter van. Een tuin schoffelen kan iedereen wel. Dat is bezigheidstherapie.

Leerwerkbanen: Positief dat hier loon wordt betaald en na 15 maanden het streven is, dat de werkgever betrokkene al dan niet met loonkostensubsidie in dienst neemt. De drie punten die hieraan zijn gekoppeld zoals scholing, training werknemersvaardigheden en intensieve bemiddeling naar regulier werk als de werkgever betrokkene niet in dienst houdt, hebben onze instemming.

Twee leerwerkbanen en daarna een participatiebaan voor drie jaar: Wij hebben begrepen dat deze "banen" betekenen: Werken met behoud van uitkering. Daar zijn wij op tegen. Deze mensen hebben permanent gesubsidieerd werk nodig, wat vergelijkbaar met de vroegere Melkertbanen.
Er is geen behoefte aan een nieuwe onderklasse die wat staat te werken voor een bijstandsuitkering. Bovendien krijgt een alleenstaande daarvoor ook nog eens minder geld dan een gezin.
Als bijstand loon wordt, verdwijnt het minimumloon op termijn omdat dit wordt ondergraven. Ook daarom zijn we tegen werken met behoud van uitkering.

Wij zijn wel voor een wijziging van de wetgeving: Het schot bij de WWB tussen de pot met geld voor het inkomensdeel en het reïntegratiedeel zou weg moeten: dan kan ook bijstandsgeld (kan nu alleen als er bijstandsgeld overblijft) worden ingezet voor loonkostensubsidie en is er een keuze: betrokkene krijgt of een bijstandsuitkering of gesubsidieerd werk al naar hoe de omstandigheden zijn van betrokkene.
Tweede voorstel om mee te nemen in de bespreking naar het Rijk: Haal mensen (m.n. in fase 4) die jaar na jaar een rustplan krijgen van SZ en in feite permanent arbeidsongeschikt zijn uit de bijstand en geef hen een WAJONG-uitkering als zijnde meer passend bij hun situatie. Dit leidt er toe dat men er - veel meer dan nu - ook van uit kan gaan dat iemand die bijstand heeft, arbeidsgeschikt is.

Derde stip van onderen: "Gezondheidstraining" "bewegen, gezond eten, mentale training": dit is een voorbeeld hoe de overheid qua bemoeizorg te ver gaat. We zijn hier niet in de v.m. sowjet-unie.

Tenslotte: wij vinden dat in de wijk zelf plaats moet zijn voor startende bedrijfjes, liefst door wijkbewoners zelf.
Wij denken dat deze plaats gevonden kan worden door de kleine Wilgenflat, de laatste van de maisonnette's in Heechterp, wat te verbouwen:
Eerste etage: Werkruimten startende bedrijfjes die geen woonoverlast geven.
Tweede etage: Bestemmen voor kamersgewijze verhuur aan studenten. Voor die laatste functie is in het verleden al eens een plan gemaakt door de KAW in opdracht van de woningcorporatie.

Het PEL heeft het plan nog steeds in archief en het zou met aanpassingen m.b.t. de eerste etage en een nieuwe financiële berekening nog steeds bruikbaar zijn.
Het gaat niet om grote verbouwingen, maar om een bescheiden ingreep. Daarnaast zou dan het casco van dit flatgebouwtje tegelijk aangepakt moeten worden. (betonrot en bevestiging hekken galerijen)
Voor kleinschalige bedrijvigheid thuis geven we in overweging om een of andere vorm van "microkrediet" te ontwikkelen. Deze vorm schijnt goed te werken in ontwikkelingslanden: waarom dit ook niet hier geprobeerd?

Op bladzijde 22 van de nota wordt overigens gerefereerd aan extra huisvesting voor kleinschalige bedrijvigheid en microkredieten. Positief dus.

Punt 5.4: "Geef Heechterp-Schieringen identiteit" blz. 17 en 18:

Egelantierstraat als voorzieningenboulevard? Wij zouden het grasveld (groene long) tussen de Egelantierstraat en de Iepenstraat niet vol willen bouwen. Het is een mooi terrein om 's zomers evenementen op te organiseren en een paar flinke tenten neer te zetten. Het ligt ook centraal tussen de twee wijken. Wij weten niet precies of en zo ja hoeveel ruimte er nog vrij is in het multifunctionele centrum wat langs de Egelantierstraat staat.

Voor de rest zijn we het eens met dit gedeelte. Met name het plan voor volkstuinen is positief.

Punt 5.5: "Iedereen wordt beter van energiebesparing".

Citaat: "De uitdaging voor Heechterp-Schieringen is in eerste instantie om bij de bewoners op het terrein van energiebesparing een gedragsverandering te bewerkstelligen."

Dit is de moderne variant op het oude calvinistische zondebesef en bovendien misleidend:

Slechts een beperkt deel van energiebesparing kan bereikt worden door anders om te gaan met aardgas voor de verwarming.

T.a.v. stookkosten: voor het overgrote deel worden deze bepaald door de warmteweerstand van de woning. Elke woning is in feite een lekke doos, waaruit warmte weglekt. In welk tempo dat gaat wordt bepaald door de warmteweerstand van muren, ramen en buitendeuren.
De corporaties hebben al dubbel glas geplaatst. Is er al sprake van spouwmuurisolatie, dakisolatie en isolatie van zijmuren en borstweringen?
Daarnaast kan gedacht worden aan experimenten met de nieuwste HR-ketels die ook aardwarmte benutten. (warmtepompen), net zoals nu plaats vindt in een aantal laagbouwwoningen in de Mondriaanwijk.
Tevens kan gedacht worden aan het beter laten inregelen van bestaande CV-installaties: hiermee valt geld te besparen zonder comfortverlies.

Citaat: "We streven ernaar om Heechterp-Schieringen de eerste Nederlandse wijk te maken waar slimme energiemeters in alle huizen geplaatst zijn en dat Heechterp-Schieringen de eerste gloeilampenvrije wijk van Nederland wordt."

Slimme energiemeters: het hangt ervan af welke meters hier worden bedoeld: als het gaat om dezelfde meters als in Rotterdam, meters die een digitale variant zijn op de oude gasmuntmeters, dan vinden wij dat denigrerend en betuttelend voor de bewoners: deze zijn immers bedoeld om wanbetaling te voorkomen: als de kaart waarop men een zeker tegoed kan inladen, leeg is, zit men in de kou en zonder gas om op te koken... Vervolgens mag men ergens naar toe op de fiets om de kaart weer op te laden met nieuw tegoed.
Of het plan loopt vooruit op regeringsvoornemens om de energiebedrijven (die de meterstand elektronisch op afstand kan aflezen) te verplichten de gebruikers elke maand een eindnota te sturen? Een rampzalig plan: in de winter betaalt men zich blauw, in de zomer rekent men zich ten onrechte rijk. Met het systeem van maandelijkse gelijke voorschotbedragen zoals nu, is sprake van een nette, gelijkmatige betaling, elke maand opnieuw.

Advies is nog eens goed te overwegen wiens belang gediend wordt met slimme energiemeters: dat van de gebruikers of van het energiebedrijf? Zelf zijn eigen verbruik in de gaten houden kan men nu ook wel: waar bleven toch de weekstaatjes van Essent in de krant waarmee men elke week zijn streefverbruik kon controleren? Essent zou die bijv. op haar website kunnen zetten en in een huis aan huis blad.

Heechterp-Schieringen gloeilampenvrij? Qua aanschafprijs zijn gloeilampen en spaarlampen ongeveer even duur, zij het dat men pakweg 5 tot 6 gloeilampen verbruikt tijdens de brandduur van 1 spaarlamp. Een 100 watt gloeilamp komt overeen met een 18 watt spaarlamp. De spaarlamp is daarmee pakweg vijf maal zo zuinig als de gloeilamp, zij het dat de spaarlamp tijdens zijn levensduur al snel lichtopbrengst lijkt te verliezen.

Overigens maakt verlichting maar een klein deel uit van het huishoudelijk elektraverbruik:
Energiezuinige koelkasten, diepvriezers en wasmachines zorgen voor meer besparing, evenals het uitschakelen van apparaten die permanent stand-by staan zonder dat men daar erg in heeft en die soms zelfs geen knop hebben om het apparaat uit te zetten.

Bovendien zijn niet alle plaatsen geschikt om spaarlampen te gebruiken vanwege hun opstarttijd. Soms zijn armaturen ongeschikt voor spaarlampen: een extreem voorbeeld is het lampje in een koelkast. Kortom: men kan mensen niet dwingen om overal maar spaarlampen in te draaien en moet dat ook niet willen.

Slimme straatverlichting met LED's: op zich goed om dit uit te zoeken incl. inzet van zonnepanelen. (Losse lantaarnpalen die hun stroom krijgen van een zonnepaneeltje - wat overdag een accucel oplaadt - bestaan overigens al langer) Het rendement van LED's ligt volgens onze informatie nog steeds lager dan een ouderwetse tl-lamp. Het hoogste rendement bij straatverlichting wordt nog steeds bereikt door de natriumlamp en haar later door o.a. Philips ontwikkelde varianten.

Advies: pas op voor kinderziekten en zoek dit eerst heel goed uit.

Besparing op waterverbruik: Hierover staat niets in de nota bij dit hoofdstuk. Advies: Doe ook een waterbesparende douchekop in de energiebox en denk ook aan zoiets simpels als tochtstrippen: dubbelglas hebben in tochtende openslaande ramen is zinloos.

Hoofdstuk 6: De overige thema's: hoe gaan we het doen?

Woningdifferentiatie: Het PEL is tegen het slopen van huurwoningen en flats met huren onder de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag. Wel is het goed dat wordt bekeken of woningen aan te passen zijn of soms samen te voegen als ze erg klein zijn of naar de mogelijkheden om liften bij te plaatsen.

Woonmilieu's op basis van leefstijl: Het PEL is tegen een doelgroepenbeleid waarbij door de corporaties etiketjes worden geplakt inzake iemands leefstijl en op basis daarvan wordt bepaald waar hij of zij wel of niet mag wonen. Wel zou overwogen kunnen worden het huurwoningenaanbod wat meer te brengen op de manier zoals makelaars dit doen, met een neutrale omschrijving wat de nieuwe huurder zoal kan verwachten, bijv. "hier wonen met name ouderen/jongeren/gezinnen met kinderen, kleine huishoudens" ed. En: "Voorzieningen op loopafstand: ...." Dit is de zg. woonbeelden-methode. Op die manier kan iedereen zelf bepalen tot welke leefstijl hij/zij wil behoren.

Uitwisseling rood en groen: Dit mag niet leiden tot sloop van bestaande bebouwing. Kreten als "het groen de wijk in" leidden in Bilgaard en Lekkumerend tot sloop en uiteindelijk ook niet tot het groen dat de wijk inkwam maar gewoon tot nieuwe bebouwing...

Blz. 21 citaat: "waar huurflats, in particulier bezit, zorgen voor overlast door slecht onderhoud en/of beheer mogelijk onteigenende aankoop door gemeente/corporatie en toepassing gemeentelijk voorkeursrecht." Einde citaat.

Naar onze mening wordt hier m.n. gedoeld op de koopflats aan Boksdoornstraat en Vuurdoornstraat.

Een citaat uit de Leeuwarder Courant van donderdag 26/7/2007:
Interview met bewoner Vuurdoornstraat 19: "En u gaat verhuizen zien we?" "Ja, ik heb mijn huis al verkocht aan een boer uit Tytjerk. Die heeft een goeie prijs betaald. Hij heeft hier meer panden en wil er vier studenten in zetten."

Dat betrof dus een flatje aan de Vuurdoornstraat, totaal ongeschikt voor bewoning door meerdere volwassenen die geen gezamenlijk huishouden hebben, maar elk 1 kamer.
Dat in Heechterp-Schieringen uitbreiding van het aantal kamerpanden niet is toegestaan, schijnt niet te deren.
Een typisch voorbeeld van nog meer huisjesmelkerij en onttrekking van een nog betaalbare koopflat als zelfstandige woonruimte aan de markt.

Advies: Zet eens in op een goed handhavingsbeleid inzake de eigen Verordening m.b.t. de kamerverhuur!

Onteigening flats Vuurdoornstraat en Boksdoornstraat bij verhuurders die slecht onderhoud plegen of slecht beheer (bijv. niet ge´nteresseerd in klachten over hun huurders)?

Hier zetten we een juridisch vraagteken bij. Is dit wel mogelijk? Bovendien gaat het wel erg ver.
In het uiterste geval kan een pand met zo'n huurder gesloten worden door de burgemeester op grond van art. 174A Gemeentewet. (Wet Victoria) Zoals recent: appartement Romkeslaan.

Qua onderhoud particuliere flats: De Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor al het buitenonderhoud. Probleem is, dat dergelijke VvE ofwel "slapend" kan zijn ofwel in handen van slechte verhuurders die geen cent aan onderhoud willen uitgeven.

Wij zijn voorstander van het toepassen van de Wet Voorkeursrecht gemeenten. Via de z.g. 24-uurs constructie kan daarna zo'n flat doorverkocht worden aan de woningcorporatie die vervolgens de flat van binnen opknapt en (tijdelijk) verhuurt, eventueel met recht van koop op een nader te bepalen tijdstip.
Door dit een aantal malen te herhalen, verwerft de corporatie stemmen binnen de VvE en kan samen met het goedwillende deel van de eigenaren (vaak de overgebleven eigenaar-bewoners) wellicht de meerderheid qua stemmen halen in de VvE en buitenonderhoud en verbeteringen afdwingen en een realistische bijdrage aan de VvE voor dat onderhoud.
Op termijn kan de corporatie dan weer tot verkoop overgaan, waarbij wij gelukkig hebben gezien dat nu ook de gemeente als voorwaarde uitgaat van de 'zelfbewoningsclausule' in zo'n koopakte: Zelfbewoning verplicht, verhuur niet toegestaan, boete van 50.000 euro op overtreding (Koestraten) en een kettingbeding, zodat ook een volgende koper gebonden is aan de zelfbewoningsclausule.

Daarnaast moet bij deze flats ook worden uitgegaan van allerlei sociale maatregelen voor de bewoners, zoals in het Actieplan genoemd. Want alleen een fysieke opknapbeurt volstaat niet.

Moeten bestaande woningen en flats van de corporatie geleidelijk worden verkocht? Uitgegaan wordt hier van verkoop of vervangende nieuwbouw voor de koopsector.

Kortom: Dat laatste betekent gewoon weer sloop van nog betaalbare huurwoningen en dure nieuwe koopwoningen.
Hier zijn wij op tegen en dure nieuwe koophuizen zet men maar neer bij de Werpsterhoek.

Soms geen sloop maar verkoop van de bestaande huurflats?
De aap komt hier uit de mouw: "VvE is professioneel (corporatie houdt meer dan 51% bezit."

Dit betekent dat huurders die hier kopen in feite gewoon huurder blijven, maar dat zij voortaan meebetalen aan het buitenonderhoud en dat zij net als nu niets te vertellen hebben:
De corporatie levert natuurlijk de Administrateur, de corporatie bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de VvE, de corporatie bepaalt welk bedrijf (hun eigen onderhoudsbedrijf natuurlijk!) het onderhoud gaat doen enz. Uit het Rode Dorp (laagbouw verkocht als 'appartementen' in VvE-vorm) nogal wat klachten over de corporatie die eenzijdig forse extra bijdragen aan de VvE kan doordrukken vanwege haar meerderheidsbelang. Uiteraard geheel democratisch besloten...

Dit noemen we dan ook: "het nieuwe huren". Het verschil met ons scenario voor Boksdoornstraat en Vuurdoornstraat is, dat daar de corporatie ook weer overgaat tot verkoop nadat flats en VvE er beter voorstaan en verhuur niet meer is toegestaan.
In principe horen eigenaar-bewoners zowel in flats als in de laagbouw zelf hun zaken te regelen en niet onder curatele te staan van een corporatie, tenminste niet permanent, wat bij een permanent 51% corporatiebelang wel het geval is.
Advies: zolang de huurflats van de corporaties geen grote leegstand kennen: niet overgaan tot verkoop.

Inzake eigen woningbezit wil men van het Rijk: "Aanpassing regelgeving. Verplichting onderhoud aan eigen woningen beter regelen en mogelijkheden effectieve handhaving daarop verbeteren."

Op zich is er een onderhoudsverplichting voor de eigen woning op grond van art. 14 en 15 van de Woningwet en in theorie een aanschrijvingsbeleid, maar het zou allemaal wel wat duidelijke en helderder kunnen. Kortom: hier zijn we voor, hoewel we afwachten *hoe* dit dan eventueel geregeld gaat worden.
Het zou o.i. geen kwaad kunnen om tevens geld te vragen voor wat extra menskracht voor handhaving van de regels op dit gebied.

Leeuwarden, 2/8/2007 secretariaat Vereniging P.E.L.


Einde tekst reactie op concept-Actieplan Heechterp-Schieringen.