Laagbouw in De Meenthe alsnog plat?!
TOEKOMST ONDERZOCHT VAN MONDRIAANBUURT
Update 3/5/2007:
Voorkeur woningcorporatie voor plan B:
ZOWAT DE HELFT VAN ALLE
LAAGBOUW PLAT!
Update 22/5/2007:
PEL verspreidt Nieuwsbrief 1
in laagbouw Mondriaanbuurt.

Update 22/6/2007:
PEL verspreidt Nieuwsbrief 2
in laagbouw Mondriaanbuurt.


"Toekomst onderzocht van Mondriaanbuurt"
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 12/12/2006 plus:
Update 3/5/2007: "Voorkeur woningcorporatie voor plan B:
Zowat de helft van alle laagbouw plat!" Eigen bericht plus:
Update 2 van 22/5/2007:
PEL verspreidt Nieuwsbrief 1 in laagbouw Mondriaanbuurt. Eigen bericht plus:
Update 3 van 22/6/2007:
PEL verspreidt Nieuwsbrief 2 in laagbouw Mondriaanbuurt. Eigen bericht.


Het is zo ongeveer 6 tot 7 jaar geleden, dat het er op leek dat de laagbouw aan De Meenthe gesloopt zou gaan worden: er waren grootse plannen voor een Ee-eiland met daarop een uitbreiding zuidwaarts van het Havankpark, er werd een aktiegroep SIS (Sloop Is Stijlloos) opgericht enz. De S8-flat was overigens al in 1988 gesloopt. Wie in zoekmachine 2 op onze website het woord "Meenthe" intypt krijgt vervolgens 55 links naar artikelen...
Echter: het circus begon onlangs opnieuw op 11/12/2006 met het verspreiden van een Nieuwsbrief van het Woonbedrijf locatie Leeuwarden van december 2006.
De Nieuwsbrief werd persoonlijk verspreid door twee dames van de Huurdersvereniging (HV Bilgaard?) waarmee wel weer bleek dat de HV gewoon weer voor verlengstuk speelt van de woningcorporatie...
[N.B.: Voor wie deze Nieuwsbrief aanklikt: het kan geopend worden met Adobé Acrobat Reader.]

Vanuit de wijk is gemeld: "Wel vreemd is, dat er nu buitenom groot onderhoud word gepleegd, tot en met het verven van de schuurtjes toe. En ook de Keiflats zijn gerenoveerd. Ik heb overigens een nieuwe hobby, cynisch bedoeld, melden van lantarenpalen, die het niet meer doen. En ze hebben een nummer. De lampen worden wel vervangen, gaat ongeveer veertien dagen overheen. Nu zijn hier wel veel werkzaamheden met zwaar verkeer, maar toch? Het openbaar groen wordt hier nog wel goed onderhouden."

Van de periode rond 1988 toen de S8-flat aldaar plat ging, is bekend dat alle diensten, zoals de vuilnisophaaldienst, zich van De Meenthe hadden teruggetrokken... Nu is het (net als in de Jan Evenhuisstraat vlak voor de sloop van de S8-flat aldaar) de straatverlichting die er herhaaldelijk uitligt. Latere berichten melden dat het energiebedrijf bezig is met een nieuw verdeelstation. Toeval, of wordt geanticipeerd op een toekomstige gedeeltelijk vernieuwde wijk?? Weet Essent netwerkbeheer nu al meer?

Op dinsdag 12/12/2006 berichtte de Leeuwarder Courant het volgende:

TOEKOMST ONDERZOCHT VAN MONDRIAANBUURT

LEEUWARDEN - Het Woonbedrijf laat een onderzoek instellen naar de toekomst van de Mondriaanstraat en omgeving. Deskundigen van KAW-Architecten nemen binnen en buiten de woningen een kijkje. Volgens het Platform Een en Tweepersoonshuishoudens Leeuwarden (PEL) zou de corporatie aan bewoners hebben laten weten dat "de uitstraling en kwaliteit niet meer passend is bij de rest van de wijk".

[Het staat gewoon in de Nieuwsbrief van de corporatie: "Het complex met de 170 eengezinswoningen is qua uitstraling en kwaliteit (van zowel de woningen als de woonomgeving) niet meer passend bij de rest van de wijk."
We kennen het jargon wel: met uitstraling bedoelt men de bewoners en met woonomgeving ook de bewoners... Gechargeerd? Jazeker, maar de praktijk leert: minder overdreven dan het geval zou moeten zijn.]

Het laagbouwbuurtje in Bilgaard stond vroeger bekend als De Meenthe. De huizen raakten eind jaren tachtig zwaar verpauperd, waarna de toenmalige corporatie BWL ze drastisch liet renoveren.

[Ze zijn wat opgeknapt even na de sloop van de S8-flat aldaar aan de Dokkumer Ee. Maar in de tweede helft van de 90-er jaren begonnen sloopplannen opnieuw de kop op te steken, nu in het kader van de Stedelijke Vernieuwing: er moest daar eem eiland komen; het Ee-eiland, het Havankpark moest naar het zuiden toe worden uitgebreid enz. Gelukkig was dat allemaal een tikje te duur, dus men schoof het sloopverhaal weer voor zich uit. Nu de economie lijkt te verbeteren, vat men echter weer moed en komen de sloopplannen ook weer boven water...]

De buurt is herdoopt in De Stijl, maar deze naam werd nooit gemeengoed. Enkele jaren geleden is groot onderhoud verricht aan de woningen.

[Dit na actie van de kant van de bewoners van de laagbouw.]

Janneke Broers van het Woonbedrijf bevestigt dat nu onderzoek wordt gedaan naar de 170 huizen. Onduidelijk is nog waar dit toe zal leiden. In februari wordt een inspreekavond voor de buurt georganiseerd. Het PEL gaat ervan uit dat de corporatie sloopplannen heeft.

[WoonBedrijf schrijft dat ze een onderzoek wil doen naar de woonkwaliteit. Dat onderzoek naar de woonkwaliteit kan men wel laten, want men geeft zelf immers al aan het antwoord te kennen... "niet meer passend bij de rest van de wijk"... Dat de hetse weer werd opgestart was het PEL al onlangs gebleken in een gesprek met 2 ambtenaren, die plotseling begonnen over "hun indruk" dat de wijk het afvoerputje zou zijn voor slecht plaatsbare woningzoekenden... Nu is dat hoogstwaarschijnlijk niet eens waar, maar dat doet er natuurlijk niet toe. Het gaat om de hetse tegen mensen met weinig geld, mensen die Leeuwarden graag wil lozen en nu de economie weer wat lijkt aan te trekken komen bij de corporatie meteen de al veel langer bestaande sloopplannen weer boven tafel. Weet men nog: Ee-eiland, dure brug maken, upgrading koophuizen enz.?? Kortom: Slopen uber alles, niks nieuws onder de zon. Weg met die armoezaaiers op de Meenthe!]

Corporatieholding Friesland, waarvan het Woonbedrijf deel uitmaakt, bouwt binnenkort flats aan de Eeskwerd, nabij het buurtje.

[Dat is ten westen van de Dokkumer Ee op de plaats waar tot 1988 de S8-flat stond. De S5-flat en de S12-flat zijn toen niet gesloopt maar worden vooral gebruikt voor studentenhuisvesting.]

Waarschijnlijk gaat ook de sporthal daar tegen de vlakte waarna de vrijkomende ruimte een andere invulling krijgt.

[M.i. was het indertijd de bedoeling ook de daarnaast weer gelegen kerk ook te slopen. Eigenlijk wil de gemeente de hele westzijde van de Dokkumer Ee 'upgraden' met dure woningbouw; dat is in feite alles en daarvoor moet alles wijken, zodat een hele grote wijk zoals Bilgaard straks niet eens meer een sporthal heeft.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen blokhaken. [].

Tenslotte: Op 25/10/06 heeft een delegatie van het PEL overleg gevoerd met 2 ambtenaren van de afdeling volkshuisvesting. Zij begonnen zelf o.a. over De Meenthe. Hieronder nog een stuk uit onze notities:

Volgens de ambtenaren is de situatie in de laagbouw van de Mondriaanwijk (was: De Meenthe) weer zorgelijk. Ambtenaren vermoeden dat wijkje een 'afvalputje' wordt. Ze noemden het 'laatste kans' mensen.
Dat er daar wel eens aso tijdenlang alles in hun omgeving zitten te verpesten, hoe komt dat? Sjoemelt de corporatie met het woonruimteverdeelsysteem en dumpen ze daar hun aso-huurders? Selecteert het systeem zichzelf uit omdat niemand die de slechte naam kent van De Meenthe (een slechte naam is vaak deels ook subjectief, maar ook dat telt dan mee) daar een huis wil?
M.a.w.: Alleen de 'laatste kans' mensen komen bovenaan de wachtlijst en de mensen van elders die Leeuwarden niet kennen. Dus een soort zelf-selectie.

Hoorde later nog een andere mogelijkheid: Als er huurhuizen worden gesloopt door de corporatie, krijgen de huurders daar de status van 'stadsvernieuwingsurgente'. De corporatie begint hen dan een of meer andere woningen aan te bieden. Het kan zijn dat ze dan aan de aso binnen die te herhuisvesten huurders, een laagbouwhuis in De Meenthe aanbieden. Dus: dumppraktijken als dit waar is.
Hoorde later ook dat de ambtenaren snel een goed beeld zouden kunnen krijgen door contact op te nemen met het 'Meldpunt Overlast'. De indruk van betrokkene was zelf, dat het bij de overlast op De Meenthe steeds gaat om slechts enkele gevallen.
Zijn diegenen dan weer het huis uitgezet, is het weer rustig, totdat elders in de laagbouw weer een aso-huishouden wordt geplaatst en dan begint het circus van voren af aan. Betrokkene had geen hoge pet op van de man van de corporatie voor dit soort zaken, t.w. Jeffrey Snel. Terug naar het overleg met de ambtenaren.

De ambtenaren zaten wat te vissen naar wat wij er van vonden als De Meenthe op slot ging voor 'bepaalde groepen'.
Wij zijn hier die middag niet op in gegaan. M.i. tendeert dit naar De Meenthe als proefgebiedje willen gebruiken voor het toepassen van de 'Rotterdam-wet'. Alsof aso-gedrag gekoppeld is aan het hebben van een uitkering en alsof er op dit punt 'groepseigenschappen' bestaan en alsof gedrag niet iets is waarvoor men individueel verantwoordelijk is.


Tot zover een stukje van een notitie over het overleg met 2 ambtenaren over diverse volkshuisvestingsonderwerpen. Het zal duidelijk zijn, dat bij de mogelijke sloopplannen ook de bewoners weer als aso weggezet zullen worden, hoewel het steeds om wisselende enkele gevallen gaat, als wij onze contactpersonen in deze wijk goed beluisterd hebben.

secretaris PEL

UPDATE 3/5/2007
EIGEN BERICHT

Voorkeur woningcorporatie voor plan B:
ZOWAT DE HELFT VAN ALLE LAAGBOUW PLAT!

Zo eind maart verscheen een nieuwe Nieuwsbrief van het Woonbedrijf Regio Noord.
[http://home.wanadoo.nl/dbpel/wonen/Nieuwsbrief2Meenthe.pdf
Kan geopend worden met Adobé Acrobat Reader.]

Omdat men deze Nieuwsbrief door de link aan te klikken helemaal kan lezen, wordt hier niet beknopt herhaald wat daar in stond, behalve dan dat er een tweede bewonersavond zou volgen op 23 en 24 april 2007.

Op die avonden bleek, dat er een plan A en een plan B was gemaakt door de KAW, de architecten uit Groningen die zijn ingehuurd om de plannen van de corporatie uit te werken.
Plan B zou de voorkeur hebben van de KAW en dat plan houdt in:

Van de in totaal 179 laagbouwwoningen waarvan 75 drie slaapkamers hebben en 104 stuks vier slaapkamers, gaan alle 75 woningen met drie slaapkamers plat plus 2 blokjes met elk twee vierkamerwoningen, dus in totaal 79 woningen! Dat is zowat de helft van alle laagbouw in De Meenthe!
De corporatie wil daarvoor nieuwbouw terugbouwen met elk vier slaapkamers, alleen niet op precies dezelfde plaats. Hun plannen voor nieuwbouw zijn ruwweg als volgt:

Van der Lekplein: Dwars op dat plein staan drie rijtjes met elk vijf driekamerwoningen. Die gaan dan plat en er komt een rij nieuwbouw terug met vanuit de woonkamer zicht op het plein. Kijkt men naar de situatie ter plaatse dan is snel duidelijk dat lang niet hetzelfde aantal woningen teruggebouwd kan worden.
Exact hetzelfde verhaal geldt voor het Van Eesterenplein en voor de drie rijtjes woningen (15 in totaal) en voor het Rietveldplein (2 rijtjes van 5) en de Mondriaanstraat (1 rijtje van 5)
Verder staan met de zijkant naar de Kalksloot nog drie rijen driekamerwoningen met elk 10 woningen per rij, die ook bij het Rietveldplein horen, die men ook wil slopen en ook daar zou dan nieuwbouw terug moeten komen, met de woonkamer gericht naar het Rietveldplein. Dat betekent ook daar dat de nieuwbouw dwars zou staan ten opzichte van hoe de huidige woningen staan en gezien de ruimte betekent dat ook dat er op die plaats minder nieuwbouw terug komt.
Dit werd verdedigd met het argument "dat in de praktijk toch niet iedereen vanuit een wisselwoning terugkeert in de wijk"...

Laat dat nu juist precies de bedoeling zijn van dit 'voorkeursscenario'... Het is precies hetzelfde draaiboek zoals deze corporatie volgt in de Boomgaardstraat oostzijde: 24 woningen plat en 21 veel duurdere nieuwbouw terug en in Lekkumerend-Noord: Gedeeltelijke sloop en renovatie van de rest van de laagbouw.
Vervolgens zit het er ook in dat nadat een teruggekeerde huurder verhuizen gaat, zijn woning wordt verkocht... Weer minder huurwoningen dus...
Scenario B levert m.i. ongeveer het volgende op:

1. Een deel van de huidige huurders kan niet terugkeren omdat de nieuwbouw voor hen te duur wordt en een ander deel niet omdat er simpelweg onvoldoende woningen terug worden gebouwd.

2. De verwachting is dat de nieuwbouw aanvangshuren vlak tegen de aftoppingsgrens huurtoeslag voor gezinnen gezet worden, die nu EUR 520,12 is. De aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens is op dit moment EUR 485,33.

Woon je alleen of met twee personen (b.v. een eenoudergezin) in laten we zeggen de laagbouw met drie slaapkamers, dan zou je bij terugkeer weliswaar in een vierkamerwoning belanden, maar je hebt geen recht op huurtoeslag... In de praktijk betekent dit gezien het niveau van de inkomsten van de meeste huurders daar, dat men niet terug kan keren...
Daar moet ook bij aangetekend worden dat als men net iets meer heeft dan bijstandsniveau, men al geen recht meer heeft op huurtoeslag, omdat men als een- of tweepersoonshuishouden in de 'slechte' huurtoeslagtabel zit..
In zijn algemeenheid is het bovendien zo, dat ook dit jaar in tegenstelling tot de beloften van de nieuwe regering, de huurtoeslag opnieuw omlaag gaat per 1 juli 2007...

3. Verder rijst de vraag of voor de gezinnen met drie of meer personen ondanks de huurtoeslag de nieuwbouw wel betaalbaar is.

Het is duidelijk dat met name "de randen" van de laagbouw daar blijven staan in dit plan maar dat het hart eruit wordt gesloopt, evenals de genoemde twee blokjes van elk twee vierkamerwoningen, waarvoor waarschijnlijk niets wordt teruggebouwd om de pleinen te vergroten, dus puur om de ruimtelijke indeling. Typisch dat toen De Meenthe werd gebouwd, de toenmalige ontwerpers (en zo wordt het altijd gespeeld) gewoon oliedom waren en van een mooi ontwerp maken geen kaas hadden gegeten... Wat natuurlijk onzin is, want eind zestiger jaren kon men ook al goede ruimtelijke ontwerpen maken.

4. Afgaande op de tweede Nieuwsbrief van WoonBedrijf kunnen we lezen dat er weliswaar het nodige aan de woningen mankeert, zoals tocht, vocht, slechte isolatie, slechte ventilatie, slechte plafonds en kozijnen, maar dat er ook pluspunten zijn zoals de grootte van de woningen en de tuin plus de ligging en het groene karakter. Veel bewoners zien het liefst een renovatie van de woningen en signaleren een aantal sociale minpunten met betrekking tot veiligheid en overlast.
Afgaande op onze informatie vanuit de buurt, is de corporatie veel te traag als het gaat om op te treden bij woon-overlast situaties.
Eigenlijk zou de corporatie als eerste moeten beginnen om dat te verbeteren: het gaat vaak om enkele nieuwe bewoners die het verpesten voor alle omwonenden.

5. Dat de corporatie sloopplannen heeft was al eerder op te maken uit de plaatsing als experiment van een aantal nieuwe zeer zuinige HR-CV-ketels bij o.a. een vertegenwoordigster van de Huurdersvereniging... Kennelijk moesten deze ketels tevens als stroopkwast dienst doen?? En heel toevallig werden ze alleen geplaatst in sommige laagbouwwoningen met vier slaapkamers...

Samengevat: de plannen voor de laagbouw ontwikkelen zich net zo als in Lekkumerend-Noord: Gedeeltelijke sloop en dure nieuwbouw en voor de rest renovatie waarbij ad-hoc verkoop bij vrijkomende huizen niet is uitgesloten.
Men moet dus weer (gedeeltelijk?) wijken voor mensen met meer geld, zoals altijd de laatste jaren...

Maar hoe zouden wij het dan doen, vooropgesteld dat alle woningen leeg waren (dus afgezien van de wensen van de bewoners waarvan je als corporatie m.i. hoort te bekijken of ze meegenomen kunnen worden bij een renovatie):

Je zou kunnen denken aan het vergroten van de keuken door de huidige gang erbij te trekken. Men zal dan wel een andere oplossing voor de berging moeten bedenken, maar het zou een woonkeuken kunnen opleveren. Ook een serre bij de woonkamer aan maken zou een optie kunnen zijn met bv. een beloopbaar dak, zodat daar een balkon ontstaat en waarbij een van de slaapkamers een deur naar dat nieuwe balkon krijgt. Je verliest dan weliswaar een stukje tuin, maar je krijgt qua oppervlak dat stukje terug als balkon.
Men wil voorzover men wil renoveren, het balkon bij de voordeur laten verdwijnen, maar het waarom ontgaat me.
Men wil de douche vergroten, maar omdat de wasmachines in de keukens staan is deze helemaal m.i. niet te klein. Sommigen hebben nu kans gezien hier een ligbad in te bouwen en dat past erin, dus wat is daar dan het probleem? Waarom een stuk offeren van een slaapkamer wat anders de consequentie is??
Een zolder op sommige rijen woningen zou ook een optie kunnen zijn, bijvoorbeeld als je de drieslaapkamerwoningen wilt vergroten.
Bij de nieuwbouwplannen viel het op, dat daar de hoekwoningen een stenen etage extra kregen. Ik vrees dat die woningen dan zeker boven de aftoppingsgrens voor gezinnen komen qua huur, wat ze ontoegankelijk maakt voor de gezinnen die er nu wonen.

Tenslotte: Het besluit over hoe het verder gaat valt vlak voor of (uiteraard) in de zomer te verwachten, liefst uiteraard vlak voor de bouwvak...
Daarna komt er een moment dat de huurders gevraagd zal worden of ze akkoord gaan met de plannen. Dan is het uitkijken geblazen dat men als huurder niet op basis van misleidende informatie voor akkoord tekent!
De corporatie heeft 70 procent voorstemmers nodig. Mijn keus zou duidelijk zijn: ik zou gaan voor renovatie en me niet laten misleiden door eventuele verhalen over: we slopen toch en dan krijgt u mooi geen verhuis- en herinrichtingskosten...
Het zit namelijk zo: in de wet staat dat men gewoon recht heeft op EUR 5000,00 minimaal bij sloop en herhuisvesting. Dat lijkt heel wat als je in de bijstand zou zitten, maar het is zomaar op bij een verhuizing...
Bovendien gaat men dan jaar na jaar het steeds verder oplopend verschil betalen tussen de oude huur plus de jaarlijkse huurverhogingen en de nieuwe huur plus de jaarlijkse huurverhogingen en de huurtoeslag dekt dat niet af voor honderd procent!

secretaris PEL

UPDATE 2 VAN 22/5/2007
EIGEN BERICHT: PEL VERSPREIDT NIEUWSBRIEF 1 IN LAAGBOUW MONDRIAANBUURT

Het PEL heeft inmiddels haar eerste Nieuwsbrief verspreid onder de huurders van de laagbouwwoningen in de Mondriaanbuurt en daarop diverse reacties ontvangen. Inhoud Nieuwsbrief 1: Klik op deze link http://home.wanadoo.nl/dbpel/wonen/Nieuwsbrief 1 PEL Meenthe DEFINITIEF.doc

Verder valt nog het volgende te melden: Op 16/5/07 had de commissie Stadsontwikkeling haar hele vergadering gewijd aan het thema "Wonen". Eindelijk weer eens een echt belangrijk onderwerp op de agenda. Heel even ging het over de Mondriaanbuurt (Meenthe) Wethouder Sluiter van volkshuisvesting stelde: we gaan ingrijpen in de Mondriaanbuurt, zowel fysiek (=sloop!) als sociaal (=we werken flink wat mensen met weinig geld de buurt uit want die deugen sociaal gesproken niet)
Kortom: er is nog niets veranderd aan het a-sociale volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Leeuwarden. Men vat weer moed: de economie trekt aan en ziedaar: de slooptrein gaat weer rijden in de Meenthe en in de Boomgaardstraat...
Verder stelde de wethouder dat er een "transformatieopdracht" lag voor 1500 woningen van beide corporaties tezamen...
Daarmee wordt deels sloop en deels renovatie bedoeld. Het PEL heeft geen probleem met renovatie waar dat nodig is, maar wel met sloop. Het lijkt er op dat de komende jaren weer heel veel woningen bedreigd gaan worden met sloop...

secretaris PEL

UPDATE 3 VAN 22/6/2007
EIGEN BERICHT: PEL VERSPREIDT NIEUWSBRIEF 2 IN LAAGBOUW MONDRIAANBUURT

In de tweede helft van mei 2007 verspreidde het WoonBedrijf opnieuw een Nieuwsbrief in de laagbouw van de Mondriaanwijk.
[http://home.wanadoo.nl/dbpel/wonen/Nieuwsbrief3Meenthe.pdf
Kan geopend worden met Adobé Acrobat Reader.]

Op een verkapte wijze reageerde de corporatie daarin op onze eerste Nieuwsbrief...
Het heette: "Geruchten in de buurt. We hebben vernomen dat er voorafgaand aan de 2e ronde bewonersavonden geruchten rondgingen in de buurt dat het plan al definitief was. Bij dit soort projecten zijn er altijd geruchten. Wij willen benadrukken dat de officiële informatie rondom het project op twee manieren verspreid wordt; via deze nieuwsbrieven en op de bewonersavonden zelf." Einde citaat.

Kortom: Tijd om maar eens een tweede Nieuwsbrief er tegen aan te gooien om hun leugens inzake de sloop te weerspreken en de huurders een paar tips te geven voor de komende moeilijke periode.
Inhoud Nieuwsbrief 2: Klik op deze link http://home.wanadoo.nl/dbpel/wonen/Nieuwsbrief 2 PEL Meenthe DEFINITIEF.doc
Onze stelling daarin is, dat er niets mis is met een goede arbeiderswijk, maar dat wel voorwaarde is, dat overlast van enkelingen snel de kop wordt ingedrukt. Het PEL is dan ook voor een goed renovatieplan voor deze laagbouw huizen, die nog tot de sociale huursector behoren, een sector waarin ondanks de agit-prop van het gemeentebestuur, veel behoefte aan is!

secretaris PEL