COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010 ONDERDEEL: WONEN
COMMENTAAR PEL OP COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010 ONDERWERP: "WONEN"


Onlangs kwam het nieuwe Collegeprogramma 2006-2010 uit. Hieronder volgt eerst de tekst van het Collegeprogramma en daarna onze reactie op dit hoofdstuk:

COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010 Wonen (6)

Wij streven naar een evenwichtige, concurrerende woningmarkt met voldoende kwantitatief; kwantitatief en gedifferentieerd aanbod van woningen en woonmilieus. Daarbij moeten bouwwerken voldoen aan eisen van veiligheid, duurzaamheid en gezondheid, waarbij tegelijk het aanzien van de bebouwde omgeving is gewaarborgd. Het Woningbouwprogramma 2004-2009 voeren wij uit.

40. Woningbouw
In de periode 2007-2010 worden gemiddeld 400-640 woningen per jaar opgeleverd, zowel in de uitleggebieden als in de bestaande bebouwde gebieden. Wij willen voldoende differentiatie in de nieuwbouw. Er moeten voldoende betaalbare starterswoningen zijn en voldoende woningen voor sociale huur. Daarom worden de omvang van de woningvoorraad en de omvang van de doelgroep jaarlijks gevolgd en met elkaar in overeenstemming gebracht. Met corporaties worden prestatie-afspraken gemaakt die, behalve aan woningbouwafspraken, ook raken aan terreinen als welzijn, veiligheid en openbare ruimte. De komende jaren moet meer rekening worden gehouden met de behoeften van senioren. Gegeven de vergrijzing, zal de zorgvraag toenemen. Een integraal aanbod van wonen, zorg en welzijn is daarom noodzakelijk. We gaan hiervoor Woonzorgzones ontwikkelen (zie ook programma Zorg en Opvang).

41. Stimulans innovatie, duurzaamheid en spraakmakende woningbouw
Als stimulans voor het opstellen van spraakmakende en duurzame woningbouwprojecten, stelt de gemeente een tweejaarlijkse prijs in die bij de presentatie van de jaarcijfers gerealiseerde woningbouw wordt uitgereikt.

42. Meest Milieuvriendelijke alternatief (MMA)
Bij iedere uitwerking van een deelplan van de Zuidlanden wordt beoordeeld of het Meest Milieuvriendelijke alternatief haalbaar is, of dat er elementen uit overgenomen kunnen worden.

43. Invoering omgevingsvergunning
Eén loket, één aanvraag, één procedure, één bevoegd gezag. Daar willen we naar toe voor tal van vergunningen op het gebied van bouw, milieu, kap, inrichting of sloop. Al deze aanvragen moeten gebundeld worden in één aanvraag en één procedure voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning wordt in 2008 ingevoerd.

44. Studentenhuisvesting
Wij willen voldoende studentenhuisvesting in onze kennisstad, zowel voor de reguliere als de internationale studenten. Gestimuleerd wordt dat onderwijsinstellingen en woningcorporatie(s) een beheersstichting vormen om studentenhuisvesting te exploiteren.


Einde tekst Collegeprogramma Hoofdstuk 'Wonen'.

Onderstaande tekst kan gepubliceerd worden. (Besluit DB-PEL 8/5/2006)

COMMENTAAR PEL OP COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010 ONDERWERP: "WONEN"

In dit hoofdstuk staat eigenlijk weinig nieuws: Het huidige beleid wordt voortgezet, want B. en W. willen het Woningbouwprogramma 2004-2009 gewoon uitvoeren. Gesteld wordt dat in de periode 2007-2010 gemiddeld 400-640 woningen per jaar zullen worden opgeleverd, zowel in de uitleggebieden als in de bestaande bebouwde gebieden. Wij zijn er niet gerust op, dat dat laatste voornemen nu de economie wat aantrekt, toch weer niet opnieuw zal leiden tot forse sloop van sociale huurwoningen. Zo vragen wij ons af of ondanks dat het heet dat we de grote sloopoperaties wat gehad hebben, er in de Vlietzone en dan met name in het oostelijk deel van de wijk Molenpad, toch niet op termijn fors gesloopt gaat worden.
Nu al zijn er bepaalde krachten die hier aansturen op 'beperkte sloop'. Dezelfde krachten zijn ook de mening toegedaan dat een deel van de Zeeheldenbuurt plat moet. Kortom: Achter de schermen gebeurt al weer van alles.

Het Collegeprogramma stelt dat er voldoende betaalbare starterswoningen moeten zijn en voldoende woningen voor sociale huur. Kennelijk vindt het College dat starters maar een woning moeten kopen. Wij vinden dat er voldoende betaalbare starterswoningen in de huursector moeten zijn, een niet onbelangrijk verschil. Bovendien definieert het College niet wat 'betaalbaar' wordt geacht. Het volgende is onze mening over de vraag:
Wat is een betaalbare sociale huurwoning:

1. Het is een nieuwe of bestaande huurwoning, verhuurd door een woningcorporatie. Aankoop door huurder of bij leegstand door een derde, is niet mogelijk EN:

2. De rekenhuur (kale huur plus enige gelimiteerde servicekosten) is altijd lager dan 474 euro EN: (Aftoppingsgrens IHS 1/7/2005 voor 1- en 2-persoonshuishoudens)

3. De huur die wordt gevraagd is nooit hoger dan 70 procent van de maximale redelijke huur die volgens het WWS voor zelfstandige woonruimte gevraagd kan worden voor die woning EN: (WWS is: Woning Waarderings Stelsel)

4. Er is geen sprake van nul-punten volgens het WWS of andere ernstige gebreken en er rust geen aanschrijving op de woning, noch is er sprake van sloopplannen.

Als een woning aan alle vier bovenstaande voorwaarden voldoet, is sprake van een sociale huurwoning.

Sociale koopwoningen kennen wij niet, of het moet zijn dat een volgende regering weliswaar geen sociale koopwoningen regelt, maar wel een andere koopsubsidieregeling. Of er principieel gesproken wel of niet een koopsubsidieregeling dient te zijn, is een punt wat buiten dit commentaar valt.

Het College wil de omvang van de woningvoorraad en de omvang van de doelgroep jaarlijks volgen en met elkaar in overeenstemming brengen. Een definitie van wat onder de doelgroep moet worden verstaan (tot welke inkomenshoogte?) ontbreekt. Onze ervaring met het definiëren van doelgroepen door de overheid is echter, dat veelal naar hartelust wordt geherdefinieerd als dat politiek gezien beter uitkomt.
M.a.w.: Op papier wordt al te vaak de omvang van de doelgroep aangepast aan de 'betaalbare' woningvoorraad.
Een tweede opmerking is, dat kennelijk het College nu ook denkt aan het daadwerkelijk beperken van de doelgroep, omdat in het hoofdstuk 'Werk en inkomen' aangekondigd wordt dat men wil onderzoeken mensen met een uitkering voortaan te weren uit Leeuwarden middels een stelsel van huisvestingsvergunningen of vestigingsvergunningen net als in Rotterdam.
Ook dit is een soort negatieve weerspiegeling van een soort grootheidswaan: Wij zijn een grote stad, wij doen grote projecten (Zaailand!) en wij bestrijden 'problemen' op grootstedelijke wijze...
Waarin een provinciestad (de stad Groningen is nog altijd twee maal zo groot...) 'groot' kan zijn...
Het PEL zal zich verzetten tegen het op deze wijze discrimineren van mensen met een uitkering. Voor iedereen hoort plaats te zijn in een stad, ook voor mensen met een uitkering.

Het College spreekt met geen woord over de sluipende uitholling van het bestand aan sociale huurwoningen door verkoop, nu ook van huurappartementen. En ALS dan het College daaraan enige voorwaarden verbindt, moet geconstateerd worden dat de corporatie herhaaldelijk die voorwaarden aan haar laars lapt en dat het College qua handhaving machteloos staat en voor voldongen feiten. Op deze wijze blijven er op termijn nauwelijks sociale huurwoningen over en wordt dit marktsegment gemarginaliseerd tot een beperkt aantal huizen voor een groot aantal mensen met weinig geld.

Het College vindt dat er meer rekening gehouden moet worden met de behoeften van senioren en daarom moet er een integraal aanbod komen van wonen, zorg en welzijn, zo heet het.
Betekent dat meer sloop en nieuwbouw van kleine verse betonhokjes dichtbij een dienstencentrum?
Wij denken dat veel ouderen liever in hun eigen woning willen blijven die als dat nodig mocht zijn, aangepast zou moeten worden. Deels is echter met name in Leeuwarden die vergrijzing een hype, omdat ooit veel mensen uit de middenleeftijden richting randstad vertrokken, op zoek naar werk. Het merendeel komt echt niet retour. Zij hebben inmiddels daar hun sociale verbanden gekregen.
Kortom: Er is sprake van een demografische 'dip' in de leeftijdscohorten, die door de tijd schuift en straks bij de hogere leeftijden is aangekomen. Anders gezegd: Die vergrijzing in Leeuwarden wordt minder groot dan gedacht.
Bovendien heeft het leeuwendeel van de ouderen helemaal geen aangepaste seniorenwoning nodig omdat men nog redelijk gezond is.
Wij hebben niets tegen 'woonzorgzones' voor ouderen, maar men moet de behoefte daaraan niet overdrijven.

Verder lezen we gelukkig dat het College een tweejaarlijkse prijs gaat instellen voor opvallende woningbouwprojecten. Dat is mooi, maar om dat nu als 'beleid' te zien? Hetzelfde verhaal geldt wat voor de Zuidlanden die men zo milieuvriendelijk mogelijk wil zien te krijgen. Niets mis mee, maar ook dit lijkt wat gerommel in de marge.

De aankondiging van de invoering van 1 loket voor 1 omgevingsvergunning voor tal van vergunningen past ihkv vereenvoudiging van regelgeving en is in principe positief.

Het College wil dat ten aanzien van studentenhuisvesting onderwijsinstellingen en woningcorporaties 1 beheersstichting vormen om studentenhuisvesting te exploiteren. Waarom werd ooit de Groninger Stichting Studenten Huisvesting (SSH) dan ooit de stad uitgewerkt? Zij bouwden tenminste nog, wat van de corporaties hier niet gezegd kan worden, want die noodhokken aan de Paardenwei bij het Rengerspark is iets waar wij op tegen waren en zijn. Dat is geen bouwen, dat is dumpen.
Het PEL is van mening dat studentenhuisvesting gewoon een taak is van de woningcorporaties, of men nu wel of niet door 1 deur kan met de NHL. Er dienen gewone, betaalbare appartementen te komen voor alle startende jongeren met weinig geld, zowel in nieuwbouw als via verbouwprojecten. Wij zien ook niet in waarom buitenlandse studenten apart zouden moeten wonen en Nederlandse studenten weer elders.
Wij zien er ook niets in om weer terug te gaan naar 'af' met een aparte beheers-corporatie voor die oh zo aparte doelgroep 'studenten'.

secretaris PEL


Einde tekst commentaar PEL op Collegeprogramma 2006-2010 hoofdstuk 'wonen'