STRIJD OVER GEKRAAKT PAND AAN NOORDVLIET
Kraker moet pand Noordvliet verlaten


'Strijd over gekraakt pand aan Noordvliet'
Uit de Leeuwarder Courant van 27/4/2006 plus:
'Kraker moet pand Noordvliet verlaten'
Uit de Leeuwarder Courant van 4/5/2006


Wie dacht dat er in Leeuwarden niet meer werd gekraakt nadat het "laatste kraakpand" aan het Zuiderplein onlangs was verlaten, heeft het mis: in de Leeuwarder Courant van zaterdag 22/4/2006 stond een bekendmaking van GDW+ Gerechtsdeurwaarders uit Sneek. Daar stond in dat er een kort geding dagvaarding was betekend aan de personen die Noordvliet 289 en 289b hadden gekraakt en dat het kort geding op 27 april 2006 om 10 uur zou plaatsvinden bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Leeuwarden. Dit zou gebeuren op verzoek van een zekere Trijntje Douwina Stöpetie-Dijkstra te Leeuwarden en haar advocaat zou zijn: Mr. Y.J. Hullegie die haar kantoor zou hebben op het adres Achter het Station 3 te Leeuwarden.

Op donderdag 27/4/2006 berichtte de Leeuwarder Courant daarover:

STRIJD OVER GEKRAAKT PAND AAN NOORDVLIET

LEEUWARDEN - Kraker Wil Hoijtink moet de woning aan het Noordvliet in Leeuwarden verlaten. Eigenaresse Trijntje Stöpetie-Dijkstra eist dit in een kort geding, dat vanochtend diende voor de Leeuwarder rechtbank. Hoijtink woont sinds 11 april in het pand. De kraakactie maakt bezichtiging door kandidaat-kopers onmogelijk, vindt ze.

Hoijtink woont illegaal in het pand, stelt advocaat Yvanka Hullegie. Het pand had minimaal een jaar leeg moeten staan voordat er sprake had kunnen zijn van een legale kraakactie en dit is volgens de advocaat niet het geval.

[Een pand moet inderdaad 1 jaar leeg staan; wie het binnen dat jaar kraakt, is volgens de wet strafbaar. Daarom heeft de eigenaar er altijd veel belang bij om te stellen dat dit jaar nog niet verstreken is. Nu zou ik zeggen in dit geval: De vraag is dan of het pand 1 jaar voor de kraakdatum al leeg stond en daarna niet meer legaal in gebruik was, maar de advocaat van de eiseres probeert een ander verhaal. Zie volgende alinea.]

Sinds november 2004 wordt het pand weliswaar niet meer bewoond, maar het is tussentijds wel een keer verkocht. Deze verkoop is niet doorgegaan, waardoor Stöpetie sinds eind vorig jaar juridisch weer eigenaar van de woning is.

[Twee dingen: Als die verkoop niet door is gegaan, was er ook geen verkoop. De eigenaar was dan zonder onderbreking eigenaar. M.i. verandert de juridische eigendom van een pand pas als de transportacte ofwel de definitieve koopacte, bij het Kadaster is ingeschreven. De tweede zin in bovenstaande alinea is in strijd met zichzelf: Als je "weer" eigenaar bent, zou dat namelijk betekenen dat het pand eerst van eigenaar wisselde, maar dat je het later terugkocht. Ik ken de processtukken uiteraard niet, maar vermoed dat de verkoop indertijd niet verder kwam dan de voorlopige koopacte en dat koper en verkoper niet bij de notaris zijn beland.
Dan is er geen sprake van een juridische eigendomsoverdracht. Een voorlopige koopacte betekent wel dat een overeenkomst is gesloten over een hoeveelheid geld waarvoor de eigenaar bereid is het pand juridisch in eigendom over te dragen, maar dat laatste moet dan nog gebeuren en wel bij de notaris.
Ten tweede: Stel dat het pand indertijd, dus binnen dat eerste jaar gewoon wél in eigendom was overgedragen: betekent dat dan dat ten aanzien van die eis van minimaal 1 jaar leegstand de klok opnieuw gaat lopen? Als je het simpel bekijkt niet: Laat de nieuwe eigenaar het pand leeg staan, bijvoorbeeld omdat hij het als speculatieobject ziet, dan zou je zeggen: De periode van leegstand gaat gewoon door. Overigens is er allerlei jurisprudentie ontstaan over dat begrip "leegstand", want er werd en wordt wat afgerotzooid door eigenaren van lege panden om toch vooral maar aannemelijk te maken dat het pand "in gebruik" was...]

De tegenpartij vindt dat het pand feitelijk al langer dan een jaar niet meer in gebruik is. Ook heeft zich nog geen serieuze koper aangediend, aldus advocaat Erik Hummels. Hoijtink heeft het pand gekraakt, omdat het hem naar eigen zeggen niet lukt op de reguliere manier een woning te vinden.

[In dit geval niet onaannemelijk: Hoijtink kraakte al veel vaker panden. Dan word je zo bekend als wat, temeer daar hij niet als "anonieme kraker" panden kraakte, maar gewoon zijn naam gaf. Vandaar dit ik de oproep van de deurwaarder die anonieme personen oproept voor een kort geding, ook wat vreemd vind. Als je als kraker bekend staat, dacht men dan werkelijk dat een woningcorporatie je dan vlot een huis geeft als je je als woningzoekende laat inschrijven en eindelijk bovenaan de wachtlijst formeel in aanmerking zou komen? Sterker nog, er belden naar ons klachtenspreekuur wel meer mensen, geen krakers maar gewoon mensen die al ergens woonden en volgens de spelregels van de corporatie in aanmerking kwamen voor een andere woning, die die woning niet kregen. In 1 geval kon de betrokkene aantonen dat hij gewoon in aanmerking kwam, maar dat een ander die lager op de wachtlijst stond, dat huis uiteindelijk had gekregen, omdat die ander toevallig een kennis was van de betrokkene. Terwijl hij naar zijn zeggen geen huurschuld had o.i.d. Ik ga er maar van uit, dat als dat laatste onjuist was, betrokkene dan niet meer in zijn huidige woning had gezeten. Corporaties voeren al jaren een vrij strak beleid t.a.v. huurschulden en bij huurschuld ligt er al vrij snel een dagvaarding met een eis tot huurontbinding op de deurmat...
M.a.w.: In de praktijk gaat het niet altijd precies zo toe als volgens de eigen regels van de woningcorporatie zou moeten. En de Klachtencommissie Woonruimteverdeling is al jaren geleden opgeheven...
Ander punt wat zelfs inschrijving als woningzoekende bemoeilijkt, is dat je als kraker geen vast woonadres hebt. Bovendien vertikt het Bevolkingsregister het vaak om je in te schrijven op het adres van een kraakpand. Enige manier om althans ingeschreven te worden als woningzoekende is een postadres bij b.v. het Leger des Heils. Een adres bij een kennis is al vaak minder geschikt als die kennis bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft. Zou inschrijving uiteindelijk lukken, dan nog moet je vaak enige jaren wachten en waar woon je in tussentijd? Juist, in een kraakpand als je niet dakloos over straat wil zwerven. Zou je uiteindelijk bij je post bij het Leger des Heils een brief vinden van de corporatie dat je een woning waarop je reageerde, in principe aan jou wordt toegewezen, dan wenst de corporatie je hele woongesxchiedenis via een uitdraai van het Bevolkingsregister te zien. Dat wordt dan een hele lange lijst en dat maakt hen kopschuw, ook al zou je steeds wel gewoon gehuurd hebben...
Die gevallen kennen we ook. Kortom: Inschrijven en een woning toegewezen krijgen is allemaal niet zo simpel als de theorie wil.]

Hoijtink heeft sinds 1983 al diverse panden in Leeuwarden gekraakt. "Er is een groot gebrek aan woonruimte voor de laagste inkomenscategorieën", zegt zijn raadsman. Maar Hullegie vindt dit protest tegen de woningnood niet terecht. Wekelijks worden er woningen in het lage huursegment aangeboden, betoogt ze. Rechter Jeff Biesma doet over uiterlijk een week uitspraak.

[Het klopt dat er wekelijks ook woningen in het lage huursegment worden aangeboden. Maar het klopt niet, dat je daar dan op kunt reageren en je daar dan zo even in kunt... Deze advocaat moet even recente toewijzingslijsten bekijken van de corporaties en zien: Welke huizen werden toegewezen, wat is de huur, hoeveel reacties kwamen er binnen voor die aangeboden woning en hoe lang stond degene ingeschreven voordat hij/zij dat huis kreeg toegewezen? Het aantal reacties per woning zit vaak fors over de 100 tot 150, met name bij simpele flatjes die redelijk goedkoop zijn. En de wachttijd van degene die die flat kreeg kan ruim een jaar tot meer dan twee jaar zijn. Dan heb ik het niet over mensen die via ritselwerk of geslijm bij de corporatie ten onrechte voor hun beurt iets kregen, daarmee een andere woningzoekende die eigenlijk recht op dat huis zou hebben gehad, benadelend. En ik heb het ook niet over woningen die nooit officieel via het woonruimteverdeelsysteem van een corporatie werden aangeboden, een praktijk die altijd al is voorgekomen...
En tenslotte heb ik het ook niet over de uitholling van het bestand aan sociale huurwoningen door sloop, verkoop en de eindeloze huurverhogingen waardoor aan de huurprijs weinig sociaals meer te bespeuren valt...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE 4/5/2006:

Op donderdag 4/5/2006 meldde de Leeuwarder Courant het volgende over de uitspraak van de rechter:

Kraker moet pand Noordvliet verlaten

LEEUWARDEN - Kraker Wil Hoijtink moet de woning aan het Noordvliet 289 in Leeuwarden binnen 72 uur verlaten. Volgens rechter Jef Biesma bewoont Hoijtink het pand illegaal. Tevens zou de verkoop van de woning hierdoor belemmerd worden.

[Dat laatste is in theorie zo. Wie echter weet, dat dit pand in werkelijkheid al meer dan 10 jaar staat te verrotten en te verkrotten nadat een snackbar op de begane grond er uit vertrok, weet wel genoeg. Dit pand is rijp voor aanschrijvingsbeleid van de gemeente wegens de Bouwverordening. Aanschrijven? Ach, de gemeente Leeuwarden gedoogt....]

De rechter volgt hiermee de eis van eigenaresse Trijntje Stöpetie-Dijkstra. Sinds 2004 wordt de woning niet meer bewoond, maar ze is in de tussentijd wel een keer verkocht. Deze verkoop is uiteindelijk niet door gegaan, waardoor St”petie sinds eind vorig jaar weer de juridische eigenaar is.

[In het commentaar op het eerdere bericht hierboven is hierover al het nodige opgemerkt. Als de verkoop niet doorging, is er ook nooit juridisch van eigenaar gewisseld en als de koop wel doorging en zij sinds eind 2005 opnieuw eigenaar was, heeft ze het gewoon teruggekocht.
Een voorlopige koopacte wil bv. niet zeggen dat er van eigenaar is gewisseld. En al zou het tot stuivertje wisselen zijn gekomen met de koper qua eigendom, wat dan nog? Heeft die kortstondige eigenaar het pand daarna dan in gebruik genomen? Of zou ze het pand heen en weer hebben geschoven tussen haar en bv. een eigen BV-tje om de termijn van 1 jaar leegstand opnieuw te starten? Ik stel dat, want deze eigenaresse wil niks. Dat maak ik op uit de langdurige periode van zeker midden 90-er jaren af dat het pand leeg staat te verkrotten. Of er is sprake van iemand zonder enig benul van wat een pand echt waard is, bezeten door hebzucht en de geldpest.]

Van een legale kraakactie is hierdoor geen sprake, omdat het pand nog geen jaar leeg staat. Hoijtink bewoont het pand sinds 11 april 2006.

[De rechter laat dus na een korte verkoop (??) de periode van 1 jaar waarbinnen het strafbaar is om te kraken, opnieuw beginnen. En Wil Huijtink? Die zal wel opnieuw een pand gaan kraken... En het pand: Het rotte verder... Wordt ongetwijfeld vervolgd.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].