‘Stadsgrens Leeuwarden dicht voor armen’


UPDATE:
Plan voor weren armen wekt vertwijfeling
Leeuwarden houdt ook in 2005 miljoenen over
'Zijn arme mensen niet meer vrij?'


'Stadsgrens Leeuwarden dicht voor armen'
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 11/4/2006 plus:
UPDATE: 'Plan voor weren armen wekt vertwijfeling'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 12/4/2006 plus:
'Leeuwarden houdt ook in 2005 miljoenen over'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 12/4/2006 plus:
'Zijn arme mensen niet meer vrij?'
Redactioneel commentaar van de Leeuwarder Courant van donderdag 13/4/2006.


Onlangs berichtten we over het nieuwe concept-programma van het College voor 2006-2010. Het meest opvallende daarin was, dat PvdA, CDA en PAL/GroenLinks, de nieuwe Collegepartijen, de mogelijkheid willen onderzoeken om mensen van buiten Leeuwarden zonder betaald werk, te weren. M.a.w.: Zij mogen hier dan niet meer komen wonen. Relevante link:

Concept Collegeprogramma 2006-2010:
LEEUWARDEN OP SLOT VOOR MENSEN ZONDER BETAALD WERK...

Ook de Leeuwarder Courant ziet dit als het meest opvallende onderdeel van het Collegeprogramma en meldde dinsdag 11/4/2006:

‘Stadsgrens Leeuwarden dicht voor armen’

Mensen met een uitkering kunnen in de toekomst mogelijk niet meer naar Leeuwarden verhuizen.
De nieuwe coalitiepartijen onderzoeken dit idee.

Door Erwin Boers

LEEUWARDEN - De nieuwe coalitie van Leeuwarden, bestaande uit PvdA, CDA en PAL/GroenLinks, overweegt een huisvestingsvergunning van nieuwkomers te eisen. Veel steden in de Randstad doen dit al. Alleen wie in de stad een baan heeft, komt dan nog in aanmerking voor een huurhuis.

[Hierop afgaande, lijkt het erop dat het College de mogelijkheid van het scheppen van een vergunningstelsel voor woningtoewijzing, oneigenlijk wil gebruiken. In het Huisvestingsbesluit, dat hoort bij de Huisvestingswet, kunnen we o.a. lezen:

Artikel 8
1. Voorzover de aanwijzing van woonruimten krachtens artikel 5 van de wet tot gevolg heeft dat personen die een zodanige woonruimte als huurder in gebruik nemen, daartoe een huisvestingsvergunning nodig hebben, neemt de gemeenteraad in de huisvestingsverordening criteria voor vergunningverlening op, die betrekking hebben op de passendheid van de verhouding tussen de persoonlijke omstandigheden van de vergunningaanvrager en degenen die tot diens huishouden behoren enerzijds en de kenmerken van de woonruimte waarvoor een huisvestingsvergunning wordt aangevraagd anderzijds.
2. Criteria als bedoeld in het eerste lid strekken er in elk geval toe te bewerkstelligen dat bij het verlenen van huisvestingsvergunningen voor het als huurwoning in gebruik nemen van woonruimten als bedoeld in dat lid met een rekenhuur als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, die gelijk is aan of lager is dan de aftoppingsgrens, bedoeld in artikel 20, tweede lid, van die wet, zo veel mogelijk voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die een zodanig de gezamenlijke toetsingsinkomens, bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de draagkracht, bedoeld in artikel 7 van die wet genieten, dat zij een beroep kunnen doen op een huurtoeslag in de zin van artikel 1, onderdeel e, van de Wet op de huurtoeslag.

Met name artikel 8 lid 2 wijst er toch duidelijk op dat woningen met een huur beneden de aftoppingsgrens huurtoeslag, juist BIJ VOORRANG moeten worden toegewezen aan mensen die een beroep moeten doen op de huurtoeslag, gezien het lage inkomen. En wie zijn dat? Bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering. Uiteraard zal tegengeworpen worden, dat dit alleen geldt voor die mensen die hier al wonen, maar dit artikel uit het Huisvestingsbesluit spreekt daar in elk geval niet over.
Echter: Vrij nieuw is m.i. artikel 13a ev. van de Huisvestingswet die stelt:

Artikel 13a
1. De gemeenteraad kan voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte in de huisvestingsverordening criteria vaststellen voor de verlening van huisvestingsvergunningen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen woningzoekenden die al of niet een economische of maatschappelijke binding hebben aan een in die verordening aangeduide regio.
2. Indien de gemeenteraad toepassing geeft aan het eerste lid behoeft de vaststelling van die criteria voorafgaande toestemming van gedeputeerde staten.
3. Gedeputeerde staten kunnen hun toestemming slechts onthouden indien naar hun oordeel:
a. het aangeduide gebied niet kan worden aangemerkt als een regio in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel n;
b. het beoogde onderscheid onnodig belemmerend zou zijn voor de huisvestingsmogelijkheden van woningzoekenden die geen economische of maatschappelijke binding hebben met de regio, mede gelet op de huisvestingsmogelijkheden voor deze woningzoekenden in andere delen van de betrokken regio, of
c. het beoogde onderscheid onvoldoende is afgestemd op het bovengemeentelijke ruimtelijke beleid of op het huisvestingsbeleid van andere gemeenten.

Artikel 13a lid 1 Huisvestingswet zou wellicht voor het College het handvat kunnen zijn. Maar: Dit toepassen betekent in feite TOEGEVEN DAT ER TE WEINIG GOEDKOPERE HUURWONINGEN IN DE STAD ZIJN, IETS WAT TOT NU TOE ALTIJD HARDNEKKIG WERD ONTKEND!
Maar nu het beter uitkomt, om redenen die niets van doen hebben met de discussie: zijn er voldoende sociale huurwoningen in de stad of niet, zou dan "met het oog op een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte" onderscheid moeten worden gemaakt tussen woningzoekenden met of zonder werk die hier willen wonen...
En ALS er tekort sociale huurwoningen zijn, dan hebben opvolgende colleges en raadsmeerderheid dat zelf veroorzaakt, met hun Stedelijke Vernieling, de massale slooppartijen de afgelopen jaren en de uitverkoop van huurwoningen! Hoe huichelachtig is het nu, dat wat men zelf veroorzaakte, vervolgens weer als wapen aan te wenden tegen mensen met een uitkering.
Het is HUN schuld. Dat soort gezwets kennen we: Het is de schuld van de scheefwoners, je weet wel die rijke lui die goedkope huurwoningen bezet houden, het is de schuld van die lui met een uitkering die schuldig zijn aan de 'verpaupering' van de stad, je weet wel. die lui die in drommen en horden tegelijk naar de stad komen om die te gronde te richten...

De Huisvestingswet vervolgt met:

4. Het tweede lid is niet van toepassing voor zover een onderscheid als bedoeld in het eerste lid, is voorgeschreven in, dan wel uitdrukkelijk is toegelaten bij een richtlijn als bedoeld in artikel 61.
Artikel 13b
1. De gemeenteraad kan voor zover dit noodzakelijk is met het oog op een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte in verband met uit bovengemeentelijk ruimtelijk beleid voortvloeiende geringe mogelijkheden tot uitbreiding van de woonruimtevoorraad in de betrokken gemeente of kern, in de huisvestingsverordening criteria vaststellen voor de verlening van huisvestingsvergunningen, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen woningzoekenden die al of niet een economische of maatschappelijke binding hebben aan de gemeente of aan een tot de gemeente behorende kern.

Dit artikel lijkt me niet van toepassing, maar meer aan de orde in bijvoorbeeld een kleine gemeente in een natuurgebied op de Veluwe.

2. Indien de gemeenteraad toepassing geeft aan het eerste lid, behoeft de vaststelling van die criteria voorafgaande toestemming van gedeputeerde staten.
3. Gedeputeerde staten kunnen hun toestemming slechts onthouden, indien het beoogde onderscheid naar hun oordeel:

a. onnodig belemmerend zou zijn voor de huisvestingsmogelijkheden van woningzoekenden die geen economische of maatschappelijke binding hebben met de gemeente of kern, mede gelet op de huisvestingsmogelijkheden voor deze woningzoekenden in andere delen van de betrokken regio, of
b. onvoldoende is afgestemd op het bovengemeentelijke ruimtelijke beleid of op het huisvestingsbeleid van andere gemeenten.

Artikel 13b lid 3 a en b zijn wellicht nog kleine lichtpuntjes, want veel dorpen in Friesland hebben weinig huisvestingsmogelijkheden voor mensen die het met een uitkering moeten doen. En dan hebben we het niet eens over de mogelijkheden om daar in de omgeving kans te maken op betaald werk. De Huisvestingswet vervolgt met:

4. Het tweede lid is niet van toepassing voor zover een onderscheid als bedoeld in het eerste lid is voorgeschreven in, dan wel uitdrukkelijk is toegelaten bij een beleidsregel als bedoeld in artikel 61.
Artikel 13c
1. Behoudens het bepaalde in het tweede lid, wordt geen onderscheid naar economische of maatschappelijke binding gemaakt ten aanzien van woningzoekenden:
a. waarvan redelijkerwijs niet of niet meer verwacht kan worden dat zij door het duurzaam verrichten van arbeid in hun bestaan voorzien, zoals gepensioneerden, ernstig invaliden en langdurig werklozen;
b. die als remigrant wensen terug te keren naar Nederland of zijn teruggekeerd, doch nog niet over passende huisvesting beschikken;
c. aan wie op grond van een asielverzoek een van de verblijfsvergunningen, bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met d, van de Vreemdelingenwet 2000 is verleend, indien zij na die verlening voor de eerste maal woonruimte zoeken;
d. die na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, in verband met die omstandigheid dringend woonruimte behoeven, of
e. die een procedure tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed aanhangig hebben gemaakt en een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 822 en 823 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hebben verkregen, indien zij in verband met die omstandigheid dringend woonruimte behoeven.

Artikel 13 c lid 1a en 1d en 1e schieten toch enige gaten in pogingen om de stad totaal op slot te zetten voor mensen zonder betaald werk. Ik denk bijvoorbeeld aan geheel afgekeurde mensen in de WAO of de WIA of de WAJONG, AOW-ers en een wat vage groep "langdurig werklozen". Is 20 jaar bijstand voldoende om tot die categorie te kunnen behoren?... De Huisvestingswet vervolgt met:

2. Voor zover dat in het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte noodzakelijk is in verband met uit bovengemeentelijk ruimtelijk beleid voortvloeiende geringe mogelijkheden tot uitbreiding van de woonruimtevoorraad in de gemeente of in een of meer kernen, behorend tot de gemeente, kunnen gedeputeerde staten bij het verlenen van toestemming als bedoeld in artikel 13b, tweede lid, onderscheidenlijk provinciale staten bij een beleidsregel als bedoeld in artikel 61, toestaan dat wordt afgeweken van het bepaalde in het eerste lid, onder a, b, d en e.

Dit artikel lijkt me weer meer bij gemeenten van toepassing te kunnen worden verklaard bij een gemeente in een natuurgebied op bijvoorbeeld de Veluwe.]

De duizenden bijstandsgerechtigden in Leeuwarden drukken zwaar op het gemeentebudget. Vroeger betaalde het rijk de uitkeringen, sinds vorig jaar moeten de gemeenten dit zelf doen.
Den Haag vergoedt wel een deel, maar niet genoeg. Leeuwarden heeft er dan ook alle belang bij om het aantal uitkeringen snel te laten dalen.

[In een eerder bericht: "Tekort noopt Leeuwarden tot ingreep. Forse bezuinigingen op uitvoering bijstand in Leeuwarden." is al gemeld dat Leeuwarden door een andere verdeelsleutel qua rijksgeld voor de bijstand, veel minder geld daarvoor kreeg.]

"Leeuwarden heeft altijd veel mensen van buiten opgevangen", zegt Amerins Dikken van de PvdA. Hoeveel precies, heeft de gemeente nog niet uitgerekend. Maar het is een bekend fenomeen dat mensen na een echtscheiding vaak vanuit een naastliggende gemeente naar Leeuwarden trekken. Ook andere uitkeringsgerechtigden maken deze beweging.

[Wie wil er, pas gescheiden, op hetzelfde dorp vlak bij de "ex" wonen?! En goedkope huizen, waren die daar dan? En was daar wellicht vlot werk te vinden? Het is gewoon de simpele waarheid dat als je werk wilt vinden, je naar de stad moet verhuizen. Mensen met een uitkering worden nu tot persona non grata verklaard; 'wij' hebben ze altijd maar 'opgevangen' maar nu is het genoeg geweest. Dergelijke opvattingen vormen een gevaarlijke ontwikkeling, waarbij uitkeringsgerechtigden tot tweederangsburger worden verklaard: U bent ons te min, u mag hier niet meer wonen. Wij (dat menen sommige raadsleden die doen alsof zij dat geld persoonlijk betaalden) moeten u een uitkering geven en dat willen we niet. Bovendien zijn mensen met een uitkering diegenen wiens schuld het is dat er 'achterstandswijken' ontstaan, terwijl wij als raadsleden in het Wassenaar van het Noorden willen wonen, de stad voor ONS soort mensen... Dat is de mentaliteit van diverse pluche-zitters hier. En die raadsleden vind je echt niet alleen bij de VVD; dat ligt toch heus iets minder simplistisch...
Maar het kwaad wenst tegenwoordig gelegaliseerd te worden, zei Gerard Reve al jaren terug...]

"Het is voor gemeenten in de omgeving altijd heel makkelijk geweest om te zeggen: wij hebben geen huizen, ga maar naar Leeuwarden", zegt Piet van der Wal van PAL/Groenlinks. Voor Leeuwarden vormt de bijstand een miljoenenprobleem. De politiek had een openluchtzwembad willen bouwen, maar heeft hier door de uitkeringskosten geen geld meer voor.

[Wat erg nu allemaal... Waarom verdwenen achtereenvolgens openluchtzwembad Nylân en openluchtzwembad De Kleine Wielen? Waarom konden die baden niet worden gemoderniseerd? Hadden we nu twee openluchtzwembaden gehad... Maar nee, de eerste plek was interessant voor projectontwikkelaars en de tweede plek voor otters, heel leuke dieren, maar geen hond die ze komt bekijken. Een onzin-project.
Kortom: Eerst maar eens goed kijken naar oudere raadsbesluiten, alvorens te gaan en mensen met een uitkering de schuld te geven dat 'wij' geen openluchtzwembad krijgen...]

Door de rijksbezuiniging wordt het voor gemeenten aantrekkelijk om uitkeringsgerechtigden buiten de poort te houden. "We onderzoeken het voorlopig alleen, we hebben nog niet besloten om het echt uit te voeren", benadrukt Dikken.

[Hypocriet gepraat: Als je niet van plan bent het uit te voeren, hoeft het ook niet onderzocht te worden. Het wordt onderzocht omdat je het wilt invoeren, maar je weet nog niet of het juridisch mogelijk is.]

Voor Friesland is dit nieuw, maar grote steden doen het al jaren. Amsterdam en Utrecht hebben zo’n tekort aan woningen, dat ze een huisvestingsvergunning hebben ingesteld. Wie zich inschrijft voor een woning, moet eerst binding met de stad aantonen. Dit kan een baan zijn, maar sociale redenen voldoen soms ook. Het rijk maakte deze constructie in 1993 wettelijk mogelijk, vooral om de eigen bevolking van een stad voorrang te geven op de woningmarkt. Ook kleinere plaatsen als Tiel werken er al lang mee.

[Het ging dus om een krappe woningmarkt, die Leeuwarden door haar eigen beleid eerst zelf schept en vervolgens als excuus gaat gebruiken om mensen te weren?!]

Rotterdam gebruikt de vergunning sinds kort ook voor inkomensbeleid. Het stadsbestuur wil voorkomen dat achterstandswijken in getto’s veranderen. Daarom mogen mensen met weinig geld hier niet meer komen wonen. Mensen met meer inkomen, krijgen wel toestemming. Zij moeten de leefbaarheid vergroten.

[Relevante links: "Rotterdam: Werklozen niet welkom. Rotterdam weert minima en werklozen." Artikelen uit de Volkskrant van 29/11/2003 en de Leeuwarder Courant van 1/12/2003 en:
'Rotterdam verbiedt delen van stad voor mensen met uitkering' Artikel uit de Volkskrant van 3/9/2005.]

[Of zou Leeuwarden kiezen voor invoering van de Rotterdam-wet, die eigenlijk anders heet? Hieronder volgt een relevant gedeelte uit die wet, met zo nu en dan commentaar op een wetsartikel:

Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. huisvestingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet
b. regio: gebied dat uit een oogpunt van het functioneren van de woonruimtemarkt als een samenhangend geheel kan worden beschouwd;
c. huisvestingsverordening: verordening als bedoeld in artikel 2 van de Huisvestingswet;
d. Onze Minister: Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

Hoofdstuk 3 Toegang tot de woningmarkt
Artikel 5
1. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan op aanvraag van de gemeenteraad gebieden aanwijzen waarin aan woningzoekenden op grond van de artikelen 8 en 9 eisen kunnen worden gesteld.
2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, geschiedt voor de duur van ten hoogste vier jaar.
Deze termijn kan op aanvraag van de gemeenteraad een maal met ten hoogste vier jaar worden verlengd. Het eerste lid van dit artikel en de artikelen 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing.

Dus bepaalde gebieden kunnen dan op slot, niet de hele stad. Maar omdat dit juist die gebieden zullen zijn met de goedkopere woningen, zit in feite toch de hele stad op slot voor mensen met lage inkomens.

Artikel 6
1. Bij de aanvraag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, maakt de gemeenteraad naar het oordeel van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voldoende aannemelijk dat de beoogde aanwijzing van de in de aanvraag genoemde gebieden noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van grootstedelijke problematiek in de gemeente en dat de beoogde aanwijzing van die gebieden voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit.

Als het deze richting op gaat, wordt dat ongetwijfeld een huierige horror-story over gruwelijke South-Bronx achtige situaties. Ofwel: Een bespottelijke vertoning.

2. De aanwijzing, bedoeld in artikel 5, geschiedt uitsluitend indien is voldaan aan het eerste lid en indien naar het oordeel van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer woningzoekenden, aan wie als gevolg van die aanwijzing geen huisvestingsvergunning kan worden verleend voor het in gebruik nemen van woonruimte in de aangewezen gebieden, voldoende mogelijkheden houden om binnen de regio waarin de gemeente is gelegen voor hen passende huisvesting te vinden.

En op dat moment komt de wethouder van volkshuisvesting weer met zijn gemanipuleerde cijfers uit 1999 dat er eigenlijk veel te veel sociale huurwoningen in de stad zijn gezien de grootte van de doelgroep en dat er nog genoeg huizen voor hen over zijn in niet-aangewezen wijken...
Waarop je dan als minister, als je tenminste geen VVD-minister van VROM bent, zou moeten concluderen: Maar wat is dan het probleem. als die doelgroep de grootte heeft die u als Raad mij meedeelt?!

3. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan gedeputeerde staten dan wel, indien de gemeente is gelegen in een plusregio als bedoeld in artikel 104 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het dagelijks bestuur van die plusregio advies vragen over de mogelijkheden, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 7
1. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer trekt de aanwijzing, bedoeld in artikel 5, in indien hem is gebleken dat:
a. niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 6, eerste lid, of
b. de woningzoekenden, aan wie als gevolg van de aanwijzing, bedoeld in artikel 5, geen huisvestingsvergunning kan worden verleend voor het in gebruik nemen van woonruimte in de aangewezen gebieden, onvoldoende mogelijkheden hebben om binnen de regio waarin de gemeente is gelegen voor hen passende huisvesting te vinden.

Een theoretische mogelijkheid: Wie hoort de stem van de woningzoekende die niets kan vinden omdat hij nergens mag wonen?! Een onwillig gemeentebestuur? Die heeft daar dan geen belang bij en is ziende blind.

2. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer trekt de aanwijzing, bedoeld in artikel 5, voorts in indien de gemeenteraad daarom verzoekt.

Artikel 8
1. De gemeenteraad kan, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van grootstedelijke problematiek in de gemeente en voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, in de huisvestingsverordening bepalen dat woningzoekenden die minder dan zes jaar voorafgaand aan de aanvraag van een huisvestingsvergunning onafgebroken ingezetene zijn van de regio waarin de gemeente is gelegen, slechts voor een huisvestingsvergunning voor het in gebruik nemen van in die verordening aangewezen categorieën van woonruimte in aanmerking komen indien zij beschikken over:
a. een inkomen op grond van het in dienstbetrekking verrichten van arbeid;
b. een inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf;
c. een inkomen op grond van een regeling voor vrijwillig vervroegd uittreden;
d. een ouderdomspensioen als bedoeld in de Algemene Ouderdomswet;
e. een ouderdoms- of nabestaandenpensioen als bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, of
f. studiefinanciering als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000.

Dit is een buitengewoon gevaarlijk artikel. Laten we stellen dat iemand met een uitkering zoals bijstand, IOAW, WW, WAO, WIA, WAJONG ed. al 5 jaar ergens in Leeuwarden woont. Na veel gezoek heeft hij of zij toch beet in de stad m.b.t. een andere betaalbare woning. Hij/zij kan het wel vergeten om binnen de stad te verhuizen naar juist die wijken waar nog enige betaalbare woonruimte is: Hij/zij krijgt geen huisvestingsvergunning...
Vergelijk dit ook even met artikel 13c lid 1 a t.m. e van de Huisvestingswet zoals eerder in dit verhaal geciteerd.
Daarin werd nog een uitzondering gemaakt m.b.t. onder andere mensen "waarvan redelijkerwijs niet of niet meer verwacht kan worden dat zij door het duurzaam verrichten van arbeid in hun bestaan voorzien, zoals gepensioneerden, ernstig invaliden en langdurig werklozen" en mensen "die na echtscheiding, scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, in verband met die omstandigheid dringend woonruimte behoeven."
Alleen mensen met betaald werk, AOW-ers, VUTTERS en studenten krijgen nog een huisvestingsvergunning. De rest is niet welkom, want die deugen niet als mens...
Ten aanzien van studenten zit er bij Rotterdam naar verluidt het idee achter om studenten (opleiding, toekomst, veel geld verdienen nietwaar?) in de stad vast te houden. Op zich niets mis mee, maar het illustreert wel hoe Rotterdam focust op mensen met geld nu of mogelijkerwijs later.De Rotterdam-wet vervolgt:

2. De artikelen 7, 84, tweede en derde lid, en 85 van de Huisvestingswet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. De artikelen 13a en 13c van de Huisvestingswet zijn niet van toepassing.

Merk op, dat artikel 13c Huisvestingswet niet van toepassing is, als de Rotterdam-wet wordt ingevoerd. Wie heeft opgelet bij het bovenstaande, weet waarom.

Artikel 9
1. De gemeenteraad kan, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van grootstedelijke problematiek in de gemeente en voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, in de huisvestingsverordening bepalen dat voor daarbij aan te wijzen categorieën van woonruimte bij het verlenen van huisvestingsvergunningen voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die voldoen aan in die verordening vastgelegde sociaal-economische kenmerken.
2. De gemeenteraad bepaalt in de huisvestingsverordening of aan woningzoekenden als bedoeld in het eerste lid voorrang wordt gegeven boven woningzoekenden als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Huisvestingswet.

[Artikel 9 lid 1 lijkt me wel duidelijk. Ik zou alleen willen weten of ik ook een huisvestingsvergunning kan krijgen met een niet-jood verklaring of een niet-allochtonen-bewijs. Bovendien heb ik blauwe ogen en blond haar. Met betrekking tot artikel 11 lid 1 eerst even artikel dat artikel uit de Huisvestingswet:

Artikel 11
1. De gemeenteraad kan, voor zover dat in het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte noodzakelijk is, in de huisvestingsverordening tevens bepalen dat voor daarbij aan te wijzen categorieën van woonruimte, aangewezen overeenkomstig artikel 5, bij het verlenen van huisvestingsvergunningen voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden waarvoor de voorziening in de behoefte aan woonruimte dringend noodzakelijk is.

Duidelijk is, dat de Huisvestingswet er van uit gaat, dat het wel eens nodig kan zijn om soms sommige mensen met weinig geld bij voorrang te huisvesten in voor hen betaalbare huurhuizen. Maar dat is helemaal uit de tijd en natuurlijk helemaal fout: het gaat er juist om hen te WEREN uit ONZE stad, want het gaat hier om slechte, minderwaardige mensen waarvan we hier niet teveel in de stad moeten hebben... Kortom: Het hebben van betaald werk en geld gaat bepalen of je nog in Leeuwarden 'mag' wonen.]

Leeuwarden zou op vergelijkbare wijze de huisvestingsvergunning kunnen gebruiken om armlastigen uit omliggende meenten te weren. "lk vind het wel een interessante mogelijkheid", zegt Hilde van Ree namens corporatie Woonbedrijf. "Leeuwarden heeft natuurlijk ook erg veel mensen met een uitkering, vergeleken met dorpen eromheen. Maar of dit echt moet doen? Daar moet ik eerst eens over nadenken, daar heb je onderzoek voor nodig."

[Natuurlijk vindt Hilde dit prachtig: Stel je voor, geen mensen met weinig geld kloppen aan bij het Woonbedrijf. Dat betekent misschien wel leegstand bij hun goedkopere huurhuizen en anders kom je toch gewoon met wat opgeklopte leegstandscijfers? Dat maakten we in het verleden wel vaker mee. En vervolgens kun je mooi weer je goedkopere huurhuizen plat gooien of met dikke winst vergeleken met je boekwaarde, verkopen aan diegenen die dat nog net kunnen betalen...
Je hebt per slot een bedrijf of je hebt het niet. En dat onderzoek? Dat is dan alleen bedoeld om de schijn op te houden dat je een zorgvuldige afweging hebt gemaakt en niet over één nacht ijs bent gegaan...
Maar wellicht is het beter te hopen dat het in dit geval bij Woonbedrijf administratief een bende is, zodat er daar niets meer te achterhalen is.]

"Dit is in hiel min plan van Ljouwert. Minsken ha de frijheid om har te festigjen wêr’t se dat wolle", zegt wethouder Meint Jelsma van buurgemeente Litteseradiel.
"Wat krije wy as aanst alle gemeenten dit dogge? Dan sit it hielendal fêst."

[Vertaling: "Dit is een heel slecht plan van Leeuwarden. Mensen hebben de vrijheid om zich te vestigen waar ze dat willen." "Wat krijgen we als straks alle gemeenten dit doen? Dan zit het helemaal vast."
Deze wethouder spreekt uiteraard uit vermeend eigenbelang: Nu gaan mensen met een uitkering vanuit zijn gemeente vaak richting Leeuwarden, dan gaat het zijn gemeente meer geld kosten, als ze daar noodgedwongen blijven.
Maar anderzijds heeft hij ook gelijk als hij wijst op het elementaire recht om zelf te bepalen in welk huis je wilt wonen en in welke stad of welk dorp.
De keuzevrijheid van mensen met weinig geld wordt toch al fors beperkt door de platheid van hun portemonnee.
Terecht vraagt hij zich ook af hoe het moet als alle gemeenten de deur op slot doen voor mensen met een uitkering. Want sinds Rotterdam hier mee begon, ondersteund door nieuwe wetgeving door deze regering, hebben veel meer gemeenten wel oren naar dit slechte plan.
Rotterdam heeft precedentwerking en langzamerhand is het hek op dit punt van de dam: Straks Leeuwarden wellicht en wie volgt?
En uiteraard komt de woningmarkt dan helemaal vast te zitten, als je nergens meer naar toe MAG verhuizen, ook al zou je dat kunnen. En dan heb ik nog de plannen met de huurliberalisatie van minister Dekker hier niet eens bij betrokken. Plannen, waarbij je als huurder met huurtoeslag maar het beste kunt blijven zitten waar je zit, net zolang totdat je dat ook niet meer kunt betalen door de afbouw van je huurtoeslag...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE

Op dinsdagavond 11/4/2006 werd het concept Collegeprogramma in de gemeenteraad besproken. Terecht pikte de Leeuwarder Courant van woensdag 12/4/2006 hier het meest opvallende punt uit:

Plan voor weren armen wekt vertwijfeling

LEEUWARDEN - "Is Leefbaar Rotterdam hier soms aan de macht gekomen?" riep ChristenUnie-raadslid Addy Stoker gisteren vertwijfeld uit. Hij reageerde op het voornemen van de nieuwe Leeuwarder coalitiepartijen om te onderzoeken of bijstandstrekkers uit andere gemeenten geweerd kunnen worden. "Dit zal niet meehelpen bij het streven om als stad honderdduizend inwoners te halen."

[Hieronder een stukje van de tekst op zijn weblog op 12/4/2006: http://www.addystoker.web-log.nl:
"Het concept collegeprogram is klaar. Het doet mij tenminste bij 1 onderdeel vertwijfeld de vraag stellen of het soms Leefbaar Rotterdam is dat hier de verkiezingen won. En dat is vanwege het minimabeleid als daar wordt gesteld: onderzocht wordt of het effectief en haalbaar is alleen maar mensen die met de gemeente Leeuwarden een economische binding hebben, een vestigingsvergunning te geven". Is het sociaal-democratisch of christen-democratisch om zo gestalte te geven aan sociale uitsluiting? Stellen de begrippen naastenliefde of solidariteit dan helemaal niets meer voor? Nog afgezien van het feit dat dit niet bijdraagt tot het overschrijden van die magische norm van 100.000 inwoners, het kan toch niet zo zijn dat de stand van de gemeentelijke kas bepalend is voor de keuzevrijheid van mensen om zich ergens te vestigen? De laatste zin van ons verkiezingsprogram is: "geld is niet belangrijker dan mensen". Welnu, dat wat we hier lezen is daar niet mee in overeenstemming, het staat er haaks op.

Ook kun je grote vragen hebben bij het streven om jongeren beneden de 23 jaar binnen het onderwijs te houden wanneer er niet direct werk voor hen is. Een aantal jongeren is op een gegeven moment gewoon aan werken toe, en dan is het belangrijk dat dit er ook is. Om ze gedwongen in het onderwijs te houden, leidt vaak alleen maar tot frustraties, zowel bij de jongeren als in het onderwijs, met alle gevolgen van dien. Die oude vormingscentra waren nu ook niet bepaald een toonbeeld van optimaal onderwijs." Einde citaat.

De stand van de gemeentekas lijkt inderdaad bepalend te zijn voor de vraag of mensen hier in Leeuwarden mogen wonen, maar ook als die kas helemaal geen tekorten vertoont, zien sommigen nog graag dat mensen met een uitkering geweerd worden: Het is ook volkshuisvestingsbeleid: Sloop de huizen van de armeren en zorg dat je vooral dure huizen bouwt, dan werk je degenen met een uitkering die hier al in de stad woonden en soms gewoon zelfs zijn geboren (het zou niet moeten mogen toch?!) de stad wel uit. Samen met het voornemen om degenen die hier nog niet wonen te weren, kom je een mooi eind in de richting...
Kortom: Het gaat er om dat geld kennelijk belangrijker is dan mensen, maar het gaat om meer: In breder verband gezien is dit nieuwe idee een onderdeel van een repressieve en kwaadaardige bevolkingspolitiek: De armen zijn de vijand!
De geest van de pimplisten waait nu ook door PvdA, CDA en PAL/GroenLinks en met name die laatste club is hard afgezakt nu ze als collegepartij kennelijk met dit idee instemden.]

Amerins Dikken van de PvdA benadrukte gisteren dat het alleen gaat om een onderzoek. "We willen weten hoeveel mensen van omliggende gemeenten hier naar toe trekken."

[En waarom willen we dat weten? Om te roepen hoe erg het allemaal is dat deze tweederangs burgers in horden de stad overspoelen. Zet maar een mooie hetze op, dan lukt het allemaal wel.]

Pas daarna besluit de gemeenteraad of er werkelijk een beleid komt om armen van buiten te weren. Dit is mogelijk met de invoering van een huisvestingsvergunning.

[Op de vraag wat men wil doen: Een greep in de functionele gereedschapskist die Huisvestingswet heet of de Rotterdam-wet hier ook invoeren, is al uitgebreid ingegaan.]

"Het kan toch niet zo zijn dat financiën voor de vrijheid van mensen gaan?" zei Stoker. Ook de NLP, FNP spraken gisteren hun afkeer uit over het onderzoek.

[Zoals opgemerkt, gaat het ook hierom, maar het gaat om meer. Sinds men bij de NLP een andere lijsttrekker kreeg, vind ik dat hun standpunten duidelijk wat opgeknapt zijn en ook de FNP-fractie vaart een aardig consistente koers. Vermoedelijk is de VVD voor de plannen en de SP wordt niet genoemd in de krant, evenals de VVD. Dat kan aan de LC-keuze liggen of aan de partijen zelf. Ik mag toch hopen dat de SP zich heeft uitgesproken tegen deze onzalige plannen. Tot zover het LC-bericht. Laatste alinea die over een ander onderwerp ging, weggelaten.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

We berichtten al eerder over de tekorten op het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand, de pot met geld uit Den Haag waar veel te weinig in kwam, zodat aanvullende dekking gezocht moest worden. En toch lijkt het over de hele linie, ofwel over alle gemeentelijke geldpotten, wel wat mee te vallen... Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 12/4/2006:

Leeuwarden houdt ook in 2005 miljoenen over

LEEUWARDEN - Net als in 2004 heeft de gemeente Leeuwarden het afgelopen jaar afgesloten met een overschot van miljoenen euro's. Maar net als vorig jaar maakten uitgestelde investeringen een groot deel uit van de 'winst'.

[Waarom die steeds maar worden uitgesteld is onduidelijk. Loopt men achter met de planning, gebeurt het doelbewust om de begroting sluitend te maken? Als dat laatste het geval is, is het schijn-rijkdom, want zaken als bijvoorbeeld achterstallig onderhoud leiden tot gevolgschade en nog meer kosten.]

Aan de begroting van vorig jaar hield de gemeente EUR 6,1 miljoen over. Het grootste deel daarvan, ruim EUR 5,7 miljoen, wordt aan de algemene reserve toegevoegd.

[Lekker oppotten, dat geld. Kun je later weer gebruiken voor je tegenvallers bij je prestige-projecten. Intussen wel janken over mensen in de bijstand en hen buiten de stad proberen te houden. Dit beleid stinkt.]

De rest wordt gestoken in projecten waar al wel geld voor was beloofd, maar die nog niet waren begonnen, zoals een skatepark aan de Van Loonstraat en het sociaal programma in Achter de Hoven.

[Wat dat laatste inhoudelijk inhoudt, is duister. Het zal wel neerkomen op wat geld afschuiven naar welzijnsclubs, zodat die weer veel papier vol geleuter kunnen produceren... In feite gaat het qua geld om 0,4 miljoen aan toegezegd geld en dan lijkt het wel mee te vallen qua werk wat was gepland maar nog niet uitgevoerd De gemeente lijkt dan 5,7 miljoen gewoon te hebben overgehouden... Ik zou zeggen: Reserveer dat apart als buffer voor tekorten op de WWB-gelden.
Over deze geldproblemen bij de WWB is eerder bericht: "Tekort noopt Leeuwarden tot ingreep" uit de LC van 18/3/06 en "Concept Collegeprogramma 2006-2010" uit de LC van 8/4/06.
Als dekking voor 2006 heette het in dat laatste bericht dat de OZB-suppletie daarvoor zou worden ingezet. Dit is compensatiegeld van het Rijk omdat in 2006 het OZB-gebruikersdeel is afgeschaft.]

Wethouder Gerrit Krol (CDA) van financiën was tevreden over het resultaat, vooral omdat een tekort bij de bijstand kon worden opgevangen.

[Kennelijk is dit een tekort over 2005 geweest.]

De komende jaren moet het nieuwe college van b. en w. maar zien hoe een structureel gat van EUR 7 miljoen moet worden gedicht.

[Maar afgaand op het Collegeprogramma is er dekking voor 2006, namelijk dat geld voor de OZB-suppletie.]

Ongeveer EUR 1,4 miljoen van het overschot was te 'danken' aan het feit dat de nieuwbouw van nogal wat nieuwe scholen, waaronder drie locaties van het Comenius en één van het Piter Jelles, vertraging opliep. Kredieten konden daardoor niet worden opgemaakt.

[Dit is weer niet te rijmen met de eerdere opmerkingen dat 0,4 miljoen wordt gestoken in projecten waar geld voor was beloofd, maar die nog niet waren begonnen. Dan zul je voor 2006 m.i. nog 1,4 miljoen daar bij moeten voegen en niet in de algemene reserve stoppen, dus samen 1,8 miljoen. Resteert dan geen 5,7 miljoen maar 4,3 miljoen voor de algemene reserve die je voor bijvoorbeeld 2007 zou kunnen inzetten voor WWB-geld tekorten. Tot zover dit LC-bericht, waarvan in dit kader de twee laatste alinea's zijn weggelaten omdat ze wat minder relevant zijn.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Op donderdag 13/4/2006 kwam de Leeuwarder Courant met een redactioneel commentaar op de voorpagina, geschreven door redacteur VdM (Van der Moolen?) waarin stelling werd genomen tegen de Collegeplannen om mensen met een uitkering uit Leeuwarden te weren:

ZIJN ARME MENSEN NIET MEER VRIJ?

De nieuwe linkse coalitie van Leeuwarden wil onderzoeken of de stad gesloten moet worden voor arme mensen. Die kosten nu al zoveel, dat de hoofdstad zichzelf leuke dingen als zwembaden moet ontzeggen. Of het onderzoek daadwerkelijk tot matregelen tegen bijstandstrekkers zal leiden is nog onzeker, maar het voornemen tot zo'n onderzoek is een hard signaal.

[De kop van het artikel is echt van iemand die niet in de bijstand zit. Want anders zou men weten, dat er eersterangs en tweederangs burgers zijn. De laatsten hebben minder rechten en meer plichten. Allerlei wetten en regels die in principe voor alle burgers gelden, worden bij hen 'overruled' door de Wet Werk en Bijstand en de Verordeningen hierover van de Raad plus de Beleidsregels van B. en W. Denk aan zaken zoals spaargeld, eigen vermogen in de woning, de dwangarbeid, ofwel het verplicht tewerk gesteld worden 'met behoud van uitkering', de burocratie van de soos, de intimiderende grootbekken van de reïntegratiemaffia waar het lijkt of men zich alles moet laten welgevallen, het erfrecht enz.
Voorbeeldje over dat laatste: Stel dat iemand in de bijstand een erfenisje weigert bijvoorbeeld vanwege het geruzie en de ellende in de familie. Per slot draait een op de drie erfenissen uit op heibel, zo meldde laatst de tv...
Die verwerping van die erfenis, een recht van elke burger in die omstandigheden, heeft in de bijstand consequenties:
Men is dan 'onverantwoordelijk' geweest, had de erfenis moeten aannemen, opdat de soos haar uitkering een tijdje kan stoppen, totdat het grootste deel van die erfenis opgemaakt is. Niet te snel uiteraard: Tempo is maximaal 1,5 maal het voor jou geldende bijstandsniveau...
Sommige sociale diensten plozen zelfs de overlijdensadvertenties na in de krant...

Zo zijn er legio voorbeelden te geven dat iemand in de bijstand minder rechten heeft maar veel meer plichten dan anderen. En nu verliest men dus ook het recht om in Leeuwarden te mogen wonen...

Waarom stellen we Westerbork niet meteen weer open? Stap voor stap wordt toch die richting opgewerkt, jaar na jaar, als je de ontwikkelingen qua bijstand en wat daar allemaal mee gebeurt, over een langere periode bekijkt. Viviane Forrester had indertijd met haar boek "De terreur van de economie" gewoon gelijk...
De redacteur spreekt over een linkse coalitie en op papier klopt dat wel, maar in de praktijk zijn dit gewoon het soort voornemens die passen bij Leefbaar Rotterdam, Geert Wilders, Mark Rutte, Marco Pastoors, Rita Verdonk ed. Kortom: Wat men ooit links noemde, bestaat niet meer, wellicht de SP nog uitgezonderd en... op dit soort items: Addy Stoker van de ChristenUnie...]

Er zijn in dit land al gemeenten die armen weren. Rotterdam wil ze niet meer huisvesten in bepaalde wijken om verpaupering tegen te gaan.

[Wat in de Rotterdam-wet staat is eerder uiteengezet. Niet alle wijken mogen dan op slot worden gezet, maar in de praktijk werkt het toch zo: Iemand in de bijstand kan niets kopen of een hoge huur betalen. In de praktijk worden de wijken op slot gedraaid waar de goedkopere huurhuizen staan.
Uit de achterliggende gedachte van deze wet blijkt, dat het gaatom het bestrijden van mensen die in hun ogen per definitie niet deugen, omdat ze afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Want zij en niemand anders zorgen voor 'verpaupering'. Het gaat de beleidsmakersom veel meer dan het besparen op de bijstandsuitgaven:
Zo mogen ook mensen met WW of WAO/WAJONG niet in die wijken wonen, terwijl deze uitkeringen niet uit de gemeentekas worden betaald.]

Amsterdam richt zich minder direct tegen arme mensen. De stad verlangt economische binding van woningzoekende nieuwkomers, dus een baan in Amsterdam. Mensen in de bijstand hebben geen baan.

[Amsterdam maakt gebruik van een door hun Raad gemaakte Huisvestingsverordening waarbij ze bepaalde artikelen uit de Huisvestingswet van stal hebben gehaald.]

Leeuwarden denkt ook in de richting van economische binding. Met zo'n maatregel zouden woningzoekenden zonder werk in Leeuwarden buiten de deur gehouden worden. Zo kan de stad veel geld besparen.

[Waarop vervolgens het Rijk op basis van hun duistere verdeelsleutels Leeuwarden weer minder bijstandsgeld geeft, waarop de wethouder roept dat er grote tekorten dreigen en waarop vervolgens... Ja, wat dan?! Alle wijken slopen met goedkopere huizen, zodat je iedereen de stad uit werkt met een laag inkomen? Waarop vervolgens de buurgemeenten hetzelfde uithalen als Leeuwarden wil en hun gemeente ook op slot draaien?!]

Er is zeker enig begrip op te brengen voor de overwegingen van Leeuwarden. Als enige grote plaats temidden van landelijke gemeenten trekt Leeuwarden mensen aan voor wie de plattelandsgemeenten geen huurhuizen zeggen te hebben. Daardoor krijgt Leeuwarden een onevenredig deel van de mensen die bijstand nodig hebben.

[Uiteraard hebben die gemeenten hun eigen spel gespeeld: Bouw geen sociale huurwoningen en we raken mooi af van de armen. Daarnaast speelt ook een rol, dat m.i. op het platteland minder werk is te vinden dan in Leeuwarden. Op zoek naar werk richting stad: Dat is toch van alle tijden? Punt is nu, dat de zwarte piet bij de mensen zelf komt te liggen:
De provincie zou de contingenten voor woningbouw ook anders kunnen verdelen. Degenen die er dan zelf voor kiezen om niet naar de stad te gaan, kunnen dan DIE keuze ook maken. Vrije keuze en keuzemogelijkheid, zowel in de stad als op het platteland voor alle inkomensgroepen, daar gaat het om.]

Toch zou Leeuwarden met de maatregel de verkeerde weg in slaan. Het weren van arme mensen door eisen te stellen waar ze zeker niet aan kunnen voldoen is discriminerend. De hoofdstad heeft als grootste gemeente een voorbeeldfunctie voor de rest van de Friese gemeenten. Als die allemaal hetzelfde zouden doen, zijn arme burgers in hun vrijheid ernstig beperkt.

[Precies, het muntje valt...]

De omstandigheden waarin Leeuwarden verkeert zijn een direct uitvloeisel van Haags beleid. Het rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de bijstand afgeschoven naar de gemeenten. Die krijgen een vastgesteld bedrag en moeten maar zien hoe ze de eindjes aan elkaar knopen. Voor Leeuwarden pakt deze regeling erg nadelig uit.

[Hier wordt de zwarte piet gelegd waar die hoort: Wie begon het bijstandsgeld af te knijpen? De man of vrouw in die bijstand of het rijk? Wat het College wil lijkt teveel op: Man slaat vrouw, vrouw slaat dan het kind, kind geeft de kat een schop...]

In plaats van zich achter de stadswallen terug te trekken met een eigen hard regime kan Leeuwarden beter de andere gemeenten mobiliseren om samen de zwarte piet terug te spelen naar Den Haag. Daar ligt de verantwoordelijkheid voor inkomenspolitiek, ook voor die van de arme Nederlanders. Gemeenten horen ze onvoorwaardelijk te huisvesten op kosten van Den Haag. Dit voorkomt lokale willekeur en fundamentale ongelijkheid.

VdM


Einde redactioneel artikel LC. Commentaar tussen [].