Wellicht om tegenwicht te bieden aan ons eerdere verhaal over de problemen die zich voordoen bij herhuisvesting van de huurders van de S8-flat aan de Jan Evenhuisstraat komt de Leeuwarder Courant van 5-9-2000 nu ook met een verhaal over de herhuisvesting van de bewoners van deze flat die gesloopt wordt.
Hieronder hun bericht:

ONTRUIMING S8-FLAT VERLOOPT VOORTVAREND

LEEUWARDEN - Bijna driekwart van de huishoudens in de S8-sloopflat aan de Leeuwarder Jan Evenhuisstraat heeft inmiddels een andere woning gevonden. De zoektochten verlopen in vrijwel alle gevallen soepel, aldus Lydia Koning van corporatie Nieuw Wonen Friesland.
[Op voorhand ben ik niet geneigd ook maar iets van haar praatjes te geloven.
Ze moet er ook even bij vertellen hoe ze altijd heeft getracht met een combinatie van mooie praatjes over veel huursubsidie en dreigementen als iemand daar niet intrapte, huurders te overbluffen. Ook dit is allemaal agit-prop van Nieuw Wonen Friesland. Dat driekwart van de flat inmiddels leeg zou staan is ook onjuist, zoals iedereen kan zien die daar gaat kijken.
Het is hoogop de helft. De krant probeert haar verhaal kracht bij te zetten met een foto van haar bel- en intercompaneel van de S8 met veel ontbrekende naambordjes. Alsof daarvoor al niet veel bewoners überhaupt ooit een naambordje op het belpaneel hadden...
Kortom: Dat bewijst niks.]

De corporatie streeft er naar de flat eind dit jaar leeg te hebben. In januari kan dan de afbraak beginnen. Twee sloopbedrijven zijn uitgenodigd voor een offerte. Uiterlijk in maart zal het gebied kaal zijn, aldus corporatiemedewerker Sije Holwerda.

De herinrichting staat nog ter discussie. Nieuw Wonen Friesland wil aan de Ee zowel huur- als koopwoningen bouwen.
[Gezien het ontbreken van objectsubsidie zullen dat dan erg dure huurwoningen worden; zeker geen huurwoningen zoals in het tijdperk van 'bouwen voor de buurt' waarbij de bewoners op dezelfde plaats konden terugkeren. Dat is helaas historie.]
De laatste in de prijsklasse rond ¦400.000
Maar hierover is nog geen overeenstemming met de gemeente, als eigenaar van de omliggende grond.

Van belang voor de ontwikkeling van het gebied is ook de toekomst van de naastgelegen, oude garage van autobedrijf De Vrij. De gemeente is uit op verwerving.
[De gemeente heeft de Wet Voorkeursrecht gemeenten op dit stukje van het gebied van toepassing verklaard. Indien De Vrij wil verkopen, is hij gehouden het pand eerst aan te bieden aan de gemeente.
Wil hij niet verkopen, dan kan hij daartoe echter niet worden gedwongen.]

Volgens Marcel De Vrij ligt een akkoord in het verschiet.
"Binnen enkele weken kunnen we er uit zijn. Lukt het niet, dan open ik er zelf een occasioncentrum."

Het pand ziet er haveloos uit. Talloze ruiten zijn ingegooid en voorzien van schotten. Tijdelijk staan er ouderwetse auto's geparkeerd. Ook een Vliet-handelaar heeft er voor enige tijd een onderkomen.

Van de 71 huishoudens in de S8 die een andere woning hebben gevonden, blijven er 53 huren bij Nieuw Wonen Friesland. Vooral Schieringen, Heechterp, het Valeriuskwartier en Bilgaard zijn in trek, aldus Koning.
Drie vertrekkers zijn overgestapt op een koopwoning. Zeven hebben Leeuwarden verlaten.
[Dat laatste is zoals de gemeente het het liefst ziet...
Ten aanzien van de herhuisvesting het volgende: De wijk Bilgaard is 'duur' geworden; eigenlijk te duur voor de laagste inkomens.
Dat er volgens deze Lydia Koning ook mensen naar Bilgaard gingen doet mij het ergste vrezen t.a.v. de passendheid qua huurprijs en de mooie beloften van deze verhuurfunctionaris waar vermoedelijk diverse huurders weer ingetuind zijn...
Voor wat de eerste drie wijken betreft, kun je er niet zeker van zijn dat er bv. in fase 2 Stedelijke Vernieuwing toch niet gesloopt gaat worden, temeer omdat de Leeuwarder Courant van 7-9-2000 meldde, dat er een voorstel ligt bij de zes stadsgewestelijke gemeenteraden, waaronder dus Leeuwarden, met allerlei voornemens daarin: O.a. een deelvoorstel om tot sloop over te gaan van 'de flats zonder lift'...
Als dat voor Leeuwarden onverkort de bedoeling wordt, is dat een ramp voor m.n. kleine huishoudens met weinig geld en daar zijn er heel veel van in de stad...
Dit staat volgens de LC. o.a. in het "Ontwikkelingskader Leeuwarden" (OKL).
Een extra probleem t.a.v. herhuisvesting na sloop is de huursubsidie. Om in Bilgaard iemand uit deze flat te herhuisvesten die bv. een bijstandsuitkering heeft, betekent: Erg veel huursubsidie. Laten we stellen dat de hindernis van het gemeentelijke fiatteringsbeleid 'genomen' wordt omdat het per slot ook de gemeente is geweest die graag wilde dat de S8 plat gaat. Daarmee is men er nog niet, want er is bij het aanbod een ander probleem ontstaan: Voorzover het woningen zijn van BWL, kan BWL weinig toewijzingen meer doorsturen richting gemeente voor fiattering. Reden: Vanwege overschrijding van hun 'budget' huursubsidietoekenningen (Twee boetesystemen voor resp. corporatie en gemeente zitten in nieuwe huursubsidiewetgeving) heeft BWL van het ministerie VROM inmiddels een boete gekregen. Hun 'budget' huursubsidie voor dit jaar begint ook al aardig op te raken, zo is ons gemeld. Anders gezegd: BWL kan niet meer ruimhartig fiattering aanvragen voor huurders die bij hen geherhuisvest worden. Zij weten dit zelf ook wel en weigeren daarom bij gedwongen herhuisvesting huurders van bv. de S8 woningen die in principe voor die herhuisvesting beschikbaar waren, indien die huurders 'teveel' huursubsidie moeten verbruiken. Dit is gebeurd in gevallen waarbij betrokken huurder te kennen had gegeven bedoelde woning wel te willen hebben. Toewijzing is nl. een aanslag op het 'IHS-budget' en BWL wil verdere boetes vermijden, wat vanuit hun optiek uiteraard logisch is.
Gevolg is echter wel, dat op deze manier zowel bij gedwongen herhuisvesting na sloop als bij het reguliere aanbod via WoonWijzer een informeel extra toewijzingscriterium is ontstaan: Sorry, U bent in principe wel aan beurt en zou recht hebben op die woning, maar we hebben liever een huurder in onze woning die minder huursubsidie nodig heeft...
Een ander probleem waarover we ook een melding kregen vanuit de S8-flat is het volgende: Huurder gaat woning bekijken die in principe aangeboden is en maakt praatje met de buurman. Uiteraard komt de huurprijs ter sprake. Nu blijkt dat de buurman een stuk minder huur betaalt dan betrokkene moet gaan betalen. De buurman kan dit ook aantonen en laat z'n laatste acceptgiro zien van de woningcorporatie aan betrokkene. Een afknapper dus, te wijten aan de onhebbelijke gewoonte van woningcorporaties om bij een leegkomende woning de huur meteen flink te verhogen. (Gevolg: Betrokkene heeft toch maar afgezien van dit aanbod.) Dat mag helaas en heet 'huurharmonisatie'.
Een meerderheid in de Tweede Kamer vond op 30-8 jl. dat dat vooral zo moet blijven. Het voorstel van het PvdA Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn waarin hij voorstelde dit soort huurverhogingen te bevriezen tot hooguit 70% van de z.g. "maximaal redelijke huur" moest door hem haastig worden teruggetrokken voor 'een rustpauze in de behandeling'.
Nadat nl. VVD en D66 al eerder tegen waren, vond ook het CDA dat zijn plannen 'toch te ver gaan'. Daarna was er geen Kamermeerderheid meer voor zijn voorstel...
Tenslotte is vanuit 'het circuit' nog gemeld dat het ministerie van VROM ook vindt dat BWL de laatste tijd 'teveel' huurwoningen heeft verkocht...
Of dat ook tot boetes, maatregelen of sancties leidt, weet ik niet. Wel weet ik dat het laatste beleidsplan van BWL op dit punt weer vrij ambitieus was, zodat wellicht op dat punt bijstelling te verwachten valt.]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].