Brief PEL aan gemeenteraad:
Realisatie Stedelijke Vernieuwing deelgebied Noordoost (gebied Robinsonstraat)


In verband met de behandeling op 30/1/2006 in de Raad van bovenstaand agendapunt, werd onderstaande brief aan alle raadsleden verzonden:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636
E-mail: root@pel.xs4all.nl Website: http://verenigingpel.nl
------------------------------------------------------

GEMEENTERAAD GEMEENTE LEEUWARDEN
POSTBUS 21000
8900 JA LEEUWARDEN

Onderwerp:
- Realisatie Stedelijke
vernieuwing deelgebied
Noordoost
(gebied Robinsonstraat)

Leeuwarden, 28/1/2006

Geachte raadsleden,

op maandagavond 30 januari 2006 staat o.a. de stedelijke vernieuwing van het gebied Robinsonstraat in de Vrijheidswijk op uw agenda.

Wij hebben over de inhoud van het plan een aantal opmerkingen:

1. Er wordt gesteld dat met het wijkpanel de plannen in allerlei fases van planvorming zijn besproken.

Wij wijzen erop dat leden van een wijkpanel opereren zonder last of ruggespraak. M.a.w.: Zij hebben geen formele status of achterban en zijn niet democratisch gekozen. Strikt genomen kan een wijkpanellid alleen namens zichzelf spreken en vertegenwoordigt alleen zichzelf. Indien alle wijkpanelleden zouden worden vervangen door andere wijkbewoners, zouden zij weer een andere privé-mening geven.
Dit vloeit voort uit de status die een wijkpanel heeft, namelijk formeel geen enkele. Wij verzoeken u dit in uw overwegingen mee te nemen.

2. Het gebied Robinsonstraat telt 131 huurwoningen en 97 koopwoningen (totaal 228 woningen) en volgens de huurregelgeving moet minimaal 70 procent van de huurders instemmen met renovatie. Dus minimaal 92 huurders. Het College beroept zich op een zorgvuldige inspraakprocedure en stelt dat het overeengekomen "Protocol voor herstructurering" gevolgd is.

Op drie informatieavonden zou de bewonersopkomst tussen de 25 en 32 procent hebben gelegen. Daar wordt gesproken over bewoners wordt kennelijk bedoeld: Huurders plus eigenaar- bewoners. Omdat aparte informatieavonden zijn gehouden voor huurders en voor eigenaar-bewoners hebben naar wij aannemen deze opkomstpercentages betrekking op zowel de afzonderlijke huurders- als eigenaren-informatieavonden.

Indien wij uitgaan van 32 procent van het totaal aantal bewoners op een huurdersavond, zouden 73 huurders daar zijn geweest. Op de derde avond zou 71 procent het eens zijn geweest met de plannen, dus 52 huurders. Dat is bij ons lang geen 70 procent van alle huurders.
Uit informatie van een waarnemer van onze kant op een van de bijeenkomsten weten wij dat bij elke bijeenkomst een vragenlijst werd uitgereikt die meteen 'moest' worden ingevuld, ondanks de vraag naar de mogelijkheid om de informatie eerst te laten bezinken en dan de vragen te beantwoorden.

Vervolgens zijn individuele gesprekken bij de bewoners thuis gehouden door de SWL. Dit betekent een 'goog' aan de deur, iemand die er in getraind is mensen te 'pushen' richting gewenste mening, versus mensen die de gehanteerde professionele gesprekstechnieken niet beheersen.

Voorgaande opmerking impliceert dat het welzijnswerk in feite nauwelijks 'neutraal' kan peilen hoe de meningen liggen. Dit probleem heeft weinig te maken met de uitvoerders op zich, als wel met het feit dat het een fictie is dat de welzijnsinstellingen zich op een 'vrije markt' bewegen. Het aantal potentiële opdrachtgevers in Leeuwarden en Friesland is veelal beperkt tot de lokale overheid, waarvan zij bovendien subsidie-afhankelijk zijn. In dit geval hebben zowel gemeente als corporatie belang bij instemming van minimaal 70 procent van de huurders in het plangebied: Per slot waren er beleidsdoelen geformuleerd door zowel College als woningcorporatie. In dergelijke situatie wordt van de opdrachtnemer verwacht dat deze met resultaten komt die stroken met de doelen van de opdrachtgever. Mede gezien de zeer beperkte 'markt' voor toekomstige opdrachten en de subsidie-afhankelijkheid van de lokale overheid, bevindt betrokken instelling zich eigenlijk in een weinig benijdenswaardige positie indien het er dan om gaat in een huis aan huis onderzoek vast te stellen of de huurders voor dan wel tegen renovatie en idem sloop zijn.
Wij verzoeken de Raad het bovenstaande ook mee te nemen in haar afweging.

Bij de gehele inspraakprocedure heeft tevens een ander punt een rol gespeeld, namelijk het feit dat werd gesteld dat kiezen voor renovatie tevens kiezen was voor beperkte sloop.
Oftewel: Alles of niets, onderhoud *en* sloop of gewoon in de rotzooi blijven zitten met verhoogde kans op sloopplannen van *alle* woningen. Grondig onderhoud en renovatie zonder sloop was geen optie en dat is onjuist aangezien praktisch gezien sloop of geen sloop van een aantal woningen onderhoud en renovatie van de overige woningen niet uitsluit.
In de enquêtes is niet rechtstreeks naar de sloop gevraagd, wel is soms mondeling gevraagd: "Wat vindt u van de nieuwbouw"? waarop de o.i. juiste tegenvraag luidt: "Dat gaat toch zeker niet zonder sloop?" aangezien de nieuwbouw is gepland op plaatsen waar gesloopt wordt volgens de plannen.

Samengevat: Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de wijze waarop is vastgesteld dat de meerderheid van bewoners in het plangebied voorstander zijn van deze plannen.

Begrijpelijkerwijs is men veelal voor renovatie, wat ook wel mag na jaren van achterstallig onderhoud door CHF.
CHF heeft de sloop gepresenteerd als onlosmakelijk verbonden met de renovatie en bewoners hiermee gedwongen tot een keuze voor behoud en renovatie van de eigen woning versus sloop van de woning van de buren, om het helder te stellen.
Geconcludeerd moet worden dat helemaal niet vastgesteld kan worden dat de meerderheid van de bewoners voor de sloop-plannen zijn, het enige dat vastgesteld kan worden is, dat de huurders voor de aanpak zijn van achterstallig onderhoud.

Ook het PEL is voor onderhoud en renovatie van de laagbouw, in eerlijk overleg met de huurders.

In het plan worden 11 eengezins-huurwoningen gesloopt. Dit zou deels tot doel hebben om daar de nieuwbouw van andere woningtypen mogelijk te maken en op 4 plaatsen worden 15 nieuwe woningen teruggebouwd en dit worden v.n.l. appartementen.
Het PEL ziet niet in waarom 11 eengezinswoningen plat moeten die evenzogoed als de rest zijn op te knappen en verwerpt de voor sloop aangevoerde argumenten als onvoldoende zwaar wegend. Van het geld dat met deze kapitaalvernietiging gepaard gaat had men elders wellicht weer enige nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen.

In een bijlage "Vrijheidswijk-Noordoost" die behoorde bij het eerdere stuk voor de commissie stadsontwikkeling heette het o.a.:
"Daarnaast kent de Vrijheidswijk relatief veel hoogbouw en huurwoningen. Deze eenzijdige samenstelling komt, samen met het vaak beperkte woonoppervlak en -comfort, niet meer tegemoet aan de hedendaagse wooneisen."

Nu echter sloopt men 11 eengezinswoningen die precies als de andere eengezinswoningen ook te renoveren waren geweest en bouwt terug... appartementen. Als men bovenstaande mening is toegedaan is dit niet goed te rijmen tenzij die mening zoals we maar al te vaak zien, niet meer is dan gelegenheidsargumentatie.

In bovenbedoelde bijlage lezen wij echter meteen daarna:
"Het gevolg is dat vooral gezinnen en mensen met een hoger inkomen de wijk de rug toekeren. Hun plaats is voornamelijk ingenomen door alleenstaanden, studenten, eenoudergezinnen en allochtonen."

Zo weten we weer waar we aan toe zijn: Eersterangsburgers verdwenen, tweederangsburgers verschenen en dat is slecht, heel erg slecht...

In dit kader zouden we ook willen weten wat 'allochtonen' zijn, waar 'Allochtonië' ligt en of zij uitsluitend 'allochtoons' spreken, zelfs zomaar op straat. Kortom: Wij storen ons aan het hokjes-denken en de groepjes-indeling met name omdat dit steeds weer leidt tot een denkkader en beleidskeuzes ten nadele van deze groepen. Deze keuzes worden vervolgens een onderdeel van 'stedelijke vernieuwing' in het algemeen zoals die in de praktijk veelal in veel steden wordt uitgevoerd.

Wij onderkennen dat het in dit verband erger had kunnen zijn, omdat CHF i.t.t. NWF (Vrijheidswijk-Zuid-West) heeft afgezien van een keuze om in dit gebied over te gaan tot massale sloop.
Wij hebben zelfs begrepen dat voor renovatie (dus woning-verbetering) geen huurverhoging wordt gevraagd aan de zittende huurders.
(M.u.v. opties waarvoor men zelf kan kiezen als 'extra'.)

Toch zijn we minder verheugd over deze feiten dan we pakweg 20 jaar geleden geweest zouden zijn. We zien de laatste jaren steeds meer, wellicht onder druk van de opgelopen wachttijden voor huurwoningen en de economische recessie, dat om doeleinden ihkv stedelijke vernieuwing te bereiken, weliswaar niet meer gekozen wordt voor sloop of althans qua aantallen in mindere mate, maar wel voor verkoop van de huurwoningen, waarmee ook getracht wordt om mensen met hogere inkomens een wijk binnen te halen. Dit zou niet problematisch zijn, ware het niet, dat daarmee tezelfdertijd eenzelfde aantal huurwoningen weer van de markt verdwijnt.

In dit verband hebben wij een aantal aandachtspunten:

1. De betaalbaarheid van de gerenoveerde woningen na vertrek in de toekomst van een zittende huurder. Beleven we dan zoals zo vaak het optrekken van de huur tot even onder de maximaal toegestane huur of althans een forse huursprong naar boven?

2. De betaalbaarheid van de 20 gerenoveerde woningen die een extra verdieping krijgen. Het lijkt ons vrijwel onvermijdelijk dat deze woningen waarvan gesteld wordt dat ook deze geen huurverhoging zullen krijgen, bij een huurderswisseling vervolgens boven de huursubsidiegrens uit zullen komen, wat ook leidt tot verlies aan echte sociale huurwoningen.
Overigens vermoeden wij dat CHF bij huurdersmutatie als eerste juist deze woningen meteen verkoopt, om haar investering die zonder huurverhoging geheel onrendabel is (een verdieping erbij op een woning is niet niks!) in een keer terug te krijgen.

Er zouden harde afspraken moeten zijn over de betaalbaarheid van de huurwoningen, ook voor huishoudens zonder kinderen. De huur zou beneden de aftoppingsgrens huurtoeslag moeten blijven; per 1/1/2006 EUR 474,88 voor huishoudens zonder kinderen. Dit mede omdat de schaarste aan woningen beneden deze grens toeneemt, vooral bij laagbouwwoningen.

3. Verkoop van de gerenoveerde woningen in zijn algemeenheid?
In het raadsstuk wordt gemeld dat in de CHF-plannen niet wordt uitgesproken of huurwoningen verkocht worden en zo ja, welke. Meegedeeld wordt dat Woonbedrijf/CHF haar beleidslijnen op dit punt de komende jaren nog zal uitwerken.
Informeel is echter door mw. Hilde van Ree, directeur van Woonbedrijf Regio Noord meegedeeld dat een deel van de gerenoveerde woningen zal worden verkocht.
Op deze wijze is de grootte van de huurvoorraad in dit deelgebied heel onzeker geworden.

Het PEL vindt dat er door de gemeente harde afspraken moeten worden gemaakt met CHF over het behoud van de straks gerenoveerde woningen voor de huurvoorraad, met name na vertrek van zittende huurders.

Want: In het deelgebied Vrijheidswijk Zuidwest zijn honderden betaalbare huurwoningen verdwenen zonder dat daar ook maar 1 sociale huurwoning, dwz. onder de aftoppingsgrens huurtoeslag, wordt teruggebouwd, noch in de laagbouw, noch in de gestapelde bouw.
In dit gedeelte Vrijheidswijk Noordoost zijn van de 228 huurwoningen reeds 97 woningen verkocht.
Elders in de stad hebben de corporaties reeds grote hoeveelheden huurwoningen verkocht, eerst in de laagbouw en nu verkoopt men ook aanzienlijke aantallen flats.
Het niet verkopen van huurwoningen in dit gebied geeft de lagere middeninkomens die niet de mogelijkheid hebben tot kopen ook de kans om aan een opgeknapte huurwoning te komen. Huurwoningen zijn schaars geworden in Leeuwarden en 'sociale' eengezinswoningen zijn extra schaars geworden.

Het Wijkontwikkelingsplan van de gemeente koos voor verkoop van 80 (ongerenoveerde) huurwoningen en op dit punt doet CHF het beter dan in de gemeenteplannen die kennelijk uitgingen van verkoop van huurwoningen met achterstallig onderhoud; iets waar wij sowieso op tegen zijn omdat het o.i. onbehoorlijk is om bij verkoop mensen een kat in de zak te verkopen.
CHF gaat in elk geval niet uit van woningen die niet worden opgeknapt.

4. Nieuwbouw appartementjes voor senioren?

Deze nieuwbouw vindt deels plaats op plaatsen waar gesloopt wordt en deels elders. Wij vragen ons af wat zin en nut is van deze nieuwbouw omdat:

a. er vlakbij aan Dragoonsplein en Canadezenlaan al meer dan 300 seniorenflats staan.

b. Vrijwel alle andere recent gebouwde en nog te bouwen nieuw- bouw in sociale huur wordt ook al exclusief aan 55-plussers verhuurd, zoals: Brandemeer/De Kei en de toekomstige nieuwbouw Fruitstraat.

c. Wij constateerden dat veel flats die na invoering van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem bij zowel NWF als CHF aanvankelijk toegankelijk waren voor alle leeftijden de laatste tijd weer bij aanbieding van etiketjes worden voorzien van "vanaf 55 jaar". Je moet kennelijk eerst 55 jaar worden wil je met een laag inkomen nog in aanmerking komen voor nieuwbouw of een van de betere flats in Bilgaard.
Verder is bij alle seniorenwoningen in de Vrijheidswijk gekozen voor renovatie (b.v. Canadezenlaan) terwijl er honderden woningen waar veelal jongere huishoudens woonden tegen de grond gingen.
Tevens is nieuwbouw voor senioren gezien het bouwbesluit achterhaald: Elke nieuwe bovenwoning moet nu verplicht een lift hebben, een senior-vriendelijke grootte ed. Ooit waren vele betaalbare woningen (t.m. de derde etage) alleen bereikbaar via een trap, hadden hoge drempels, smalle vertrekken ed. Daarom werden veel woningen op de begane grond of met lift exclusief toegewezen aan ouderen.
Op die manier hoeft het gezien het bouwbesluit tegenwoordig niet meer.
Uiteraard kan tegengeworpen worden dat de bestaande voorraad al dan niet opgeknapt, nog wel lijdt aan de oude problemen t.o.v. ouderen.
Echter: wij zijn van mening dat specifieke ouderenwoningen bouwen deels een grote hype is. Wij hebben het dan niet over zorgwoningen of andere aangepaste woningen, maar over ouderen waarvan de meesten tot op hogere leeftijd gelukkig vrij weinig mankeren en niet gehandicapt zijn.

5. Het groen, de boompjes, de parkeerplaatsen, de vuilcontainers ed.
Inzake de stedenbouwkundige wijzigingen zijn wij van mening dat het te ver gaat daarvoor woningen op te offeren. Voor wat betreft allerlei details zoals parkeerplaatsen, plaats van de containers ed.:
Wij zijn een stedelijke organisatie en beschouwen dergelijke details die overigens voor bewoners belangrijk kunnen zijn, in de eerste plaats als een zaak waarin de bewoners als ervaringsdeskundigen zelf moeten uitmaken wat de beste oplossingen zijn. Zij wonen daar tenslotte en kunnen het beste beoordelen wat wel en niet kan.

Tenslotte nog dit: Wat verstaat het PEL onder een sociale huurwoning?

Er bestaat een neiging om op alles wat los en vast zit qua woningen maar het stickertje 'sociaal' te plakken. Het staat beter, maar betekent veelal niets. Soms worden woningen van 600 euro huur ook al 'sociaal' genoemd.

Het PEL verstaat onder een sociale huurwoning het volgende:

1. Het is een nieuwe of bestaande huurwoning, verhuurd door een woningcorporatie.
Aankoop door huurder of bij leegstand door een derde, is niet mogelijk EN:

2. De rekenhuur (kale huur plus enige gelimiteerde servicekosten) is altijd lager dan 474 euro EN:
(Aftoppingsgrens Huurtoeslag 1/1/2006 voor 1- en 2-persoons-huishoudens)

3. De huur die wordt gevraagd is nooit hoger dan 70 procent van de maximale redelijke huur die volgens het WWS voor zelfstandige woonruimte gevraagd kan worden voor die woning EN:
(WWS is: Woning Waarderings Stelsel)

4. Er is geen sprake van nul-punten volgens het WWS of andere ernstige gebreken en er rust geen aanschrijving op de woning, noch is er sprake van sloopplannen.

Wij vinden: Als een woning aan alle vier bovenstaande voorwaarden voldoet, is sprake van een sociale huurwoning.

Het PEL vindt t.a.v. de nieuwbouw in dit gebied, dat de gemeente harde afspraken moet maken met CHF, die vastleggen dat de nieuw te bouwen sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens van de huurtoeslag komen te liggen, thans EUR 474,88.
Wij kiezen niet voor de wat hogere aftoppingsgrens voor gezinnen omdat het bij de geplande nieuwbouw gaat om m.n. appartementen voor b.v. 2 personen.

Dit waren onze opmerkingen en wij hopen dat u ondanks de overladen agenda op 30/1/2006 de tijd kunt vinden om deze mee te wegen als de Robinsonstraat aan de orde is.

Mede namens het Dagelijks Bestuur, met vriendelijke groet,

secretaris Ver. P.E.L.

C.c.:
- Alle Raadsleden
- Wethouder Sluiter
- Lokale pers


Einde brief PEL aan gemeenteraad.

Nadat uiteraard door de meerderheid van de Raad de plannen inclusief de sloop van een aantal huizen toch waren aangenomen, verscheen naar verluidt uit onvrede met de manier waarop de bewonersinspraak was verlopen, plotseling een ander straatnaambordje in de Robinsonstraat...
Deze straat was plotseling verdwenen en heette toen even Stalinallee...