HUURDERS DUURDER UIT NA BELASTING
Verhuurders gaan maatregel doorbelasten


'Huurders duurder uit na belasting'
'Verhuurders gaan maatregel doorbelasten'
Uit de Volkskrant van wo. 21/12/2005.


Zoals bekend wil deze regering de huren van de woningen stap voor stap vrijlaten, zodat de verhuurders voortaan kunnen vragen wat ze willen. Dit heet in het jargon 'huurliberalisatie'. Niet alle corporaties zijn daarover even enthousiast, b.v. de corporaties die zich hebben verenigd in de DAB-groep, wat staat voor: De Andere Beweging. Ook wil minister Dekker van VROM dat verhuurders voortaan meebetalen aan haar tekorten op de VROM-begroting voor wat betreft de huursubsidie. Die post werd op de rijksbegroting eerst afgeknepen en vervolgens is er een 'tekort'. Het eerste wat je dan als goed VVD-bewindsvrouw doet, is de huursubsidie zelf afknijpen. Er is tekort nietwaar? Is dat smoesje uitgewerkt, dan zeg je dat de corporaties mee moeten betalen, want er is tekort nietwaar? Multi-inzetbare smoezen dus.
Maar als je even nadenkt wwet je, dat er nooit een tekort is, maar dat alles een kwestie is van politieke prioriteiten en voorkeuren. De corporaties hebben zich m.i. totaal onvoldoende verzet tegen het idee van Dekker dat zij voortaan moesten meebetalen aan de huursubsidie. Hun koepelorganisatie Aedes ging simpelweg akkoord en tot nu toe bedankte slechts Vestia in Den Haag voor het lidmaatschap van Aedes. Van Fred de Groot, directeur van Nieuw Wonen Friesland, kreeg ik onlangs op een bijeenkomst van huurdersclub Nieuw Elan weliswaar de indruk dat ook hij dit plan van Dekker niet zo zag zitten, maar hij was toch niet van plan om NWF uit Aedes te laten stappen. Wilde hij het op de Aedes-ALV die er toen aan zat te komen uitvechten samen met andere ontevreden corporaties? En dan eventueel bedanken als lid bij een ongunstige besluitvorming? Dat bleef mistig.

Ik vermoed dat de meeste corporaties gewoon straks meehuilen met de wolven in het bos en zullen zeggen: Ach, straks wordt het toch verplicht door Dekker dat we meebetalen, of we bedanken voor Aedes of niet...
Het volgende bericht gaat over de nieuwste zet van Dekker: Ze wil gewoon verplicht stellen dat corporaties en andere verhuurders meebetalen aan de huursubsidie...
Uiteraard is de commerciële vastgoedsector mordicus tegen, maar ook zij zullen moeten meebetalen.
Met deze zet slaat Dekker 2 vliegen in 1 klap: Ze dekt het IHS-gat af op de VROM-begroting en ze *dwingt* ook corporaties die weinig zin hadden haar huurliberalisatiespel onverkort mee te spelen, om dat nu wel te doen.
Immers: Ook de corporatie die bij een bepaalde groep huizen de vrijheid heeft de huren te verhogen tussen bv. 0 en 5 procent en zou willen zeggen:
Ons lijkt 2 procent uit sociaal oogpunt wel voldoende, wordt nu gedwongen om extra geld op te halen bij haar huurders.
Immers: Zij krijgen straks de rekening gepresenteerd van Dekker. Uiteindelijk komt de zwarte piet te liggen bij de huurders die een extra huurverhoging voor hun kiezen krijgen.... Uit de Volkskrant van woensdag 21/12/2005:

HUURDERS DUURDER UIT NA BELASTING

Verhuurders gaan maatregel doorbelasten

Van onze verslaggevers
AMSTERDAM/DEN HAAG

Het ministerie van VROM gaat belasting heffen bij woningcorporaties en andere verhuurders. Die zullen deze belasting naar verwachting doorberekenen aan hun huurders. Huursubsidieontvangers worden vrijgesteld van deze extra huurverhoging, die volgens belangenorganisaties neerkomt op gemiddeld 15 euro per maand per woning.

[Dat is dan 180 euro per jaar meer, bovenop de jaarlijkse huurverhoging!
Of anders gezegd: Gewoon meer huurverhoging. Het plan lijkt ook wel bedoeld om tweespalt te zaaien tussen huurders onderling: Ik moet maandelijks 15 euro extra betalen om dat jij huursubsidie hebt... De pers zal dat vuurtje wel aanwakkeren, daar hebben we per slot onze gelijkgeschakelde pers voor, nietwaar?]

Minister Dekker van VROM heeft het wetsvoorstel dat de belastingheffing regelt dinsdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij wil met ingang van 2006 jaarlijks meer dan 300 miljoen euro belasting ophalen bij woningcorporaties, commerciële verhuurders en andere onroerendgoedbedrijven.

[Bekend is dat die bijdrage jaar na jaar zal stijgen en daarmee ook zal leiden tot extra huurverhogingen. Maar het ergste is, dat hiermee het principe doorbroken wordt dat huursubsidie een taak is van de overheid en niet van derden. Voor huurders heeft de maatregel het gevolg dat het extra onvoordelig is om door b.v. inkomensstijging uit de huursubsidie te raken. Een soort extra armoede-val effect is dan het gevolg.]

Dekker relateert de nieuwe belasting aan de WOZ-waarde van de woningen die verhuurders bezitten. Voor een woning met een waarde van 2 ton moet een eigenaar volgend jaar 192 euro belasting betalen. De nieuwe heffing is niet van toepassing op dure woningen, waarover nu al vaak belasting betaald wordt.

[De laatste zin is raadselachtig: OZB moet worden betaald voor alle woningen en het eigenaarsdeel dat corporaties betalen, zit gewoon verdisconteerd in de kale huur die de huurders betalen. Afgaand op dit artikel zou de nieuwe heffing voor verhuurders niet betaald hoeven worden als het om een hele dure huurwoning gaat? We zullen de details moeten afwachten van de regelgeving.]

Om de verhuurders, in staat te stellen de belastingheffing terug te verdienen, krijgen zij het recht om de huren de komende jaren extra te verhogen. In totaal mogen verhuurders de huren jaarlijks met gemiddeld 1,2 procent plus de inflatie verhogen.

[Waarmee ook die corporaties die nog enigszins een sociaal gezicht wilden handhaven, wel gedwongen worden om ook a-sociale huurverhogingen te vragen. Staatssteun voor de private sector mag niet volgens Neelie, de euro-commissaris, maar mag afgedwongen steun door de private ten behoeve van de staat dan wel?! Of noemen we dat gewoon belastingen?!]

Huurders vrezen dat de eigenaren van de woningen de extra belastingheffing volledig zullen doorberekenen aan de bewoners. 'Huurders draaien op voor de bezuinigingen van het kabinet', zegt Dagmar Letanche van de Huurdersvereniging Amsterdam.

[Dit zit er wel dik in. Overigens ben ik benieuwd of ook de kleine verhuurder, die b.v. 1 of 2 huisjes heeft, ook moet meebetalen of dat dit alleen geldt als een verhuurder minimaal b.v. 50 of 100 woningen exploiteert. Hoe zit ook zit: Vast staat m.i. dat de huurprijzen verder de hoogte in gaan op deze wijze.]

Volgens René van Genugten van de Woonbond, de belangenvereniging van huurders, gaan de huren in 2006 gemiddeld 15 euro per maand omhoog. 'We hebben weinig illusies. Verhuurders zullen vrolijk alle kosten doorberekenen', zegt hij. 'En de huren van de vrijkomende woningen worden extra opgeschroefd.'

[Dat opschroeven van de huurprijzen als een leegkomende woning weer wordt verhuurd gebeurt in Leeuwarden al tijden op soms grove wijze. Zo kregen we recentelijk meldingen hierover uit de Wielenpôlle.]

Ook de woningcorporaties zijn ontevreden over de plannen van Dekker. 'Dit is een verkeerde prikkel, die leidt tot forse, ongewenste huurverhogingen', zegt Anton van der Vlist, directeur van Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland.

[Bij mijn weten zijn zij de enige verhuurder die mede om deze kwestie hun lidmaatschap van koepelorganisatie Aedes opzegden.]

Uit de stukken die de minister naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de Raad van State een eerdere versie van het wetsvoorstel naar de prullenbak heeft verwezen. Een aantal kleine wijzigingen moet het voorstel nu wel juridisch waterdicht maken.

[Het zal mij benieuwen wat de commerciële verhuurders doen; de vastgoed beleggers. Uiteraard zullen zij de heffing ook vrolijk doorberekenen in hun huren, maar er zijn grenzen:
Ze kunnen zichzelf ook daarmee uit de markt prijzen, wat leegstand en dus verlies oplevert. Stappen zij naar de (Europese) rechter? Ook moet het wetsvoorstel nog in de Tweede Kamer worden behandeld, maar daar verwacht ik niet veel van: Hoogop wat gesputter voor de buitenwacht van de kant van het CDA, linkse oppositie tegen en vervolgens voorstel toch aangenomen....
En dan maar verbaasd zijn dat mensen die een redelijke baan hebben en een redelijk huurhuis bewonen, langzamerhand de eindjes ook steeds slechter aan elkaar kunnen knopen...]


Einde VK-bericht. Commentaar tussen [].