VERHAAL/INLEIDING VOOR AVOND OVER HUURTOESLAG/ZORGTOESLAG OP
DINSDAGAVOND 25 OKTOBER 2005


Op dinsdagavond 25 oktober 2005 heeft het PEL de eerste van haar reeks van drie thema-avonden gehouden, die we dit seizoen willen houden. Als eerste onderwerp ging het deze maal over de Huurtoeslag en de Zorgtoeslag, omdat dit onderwerp juist nu actueel is en de aanvraagformulieren voor 1 november naar de Belastingdienst moeten zijn gestuurd, wil men tenminste eind december de eerste voorschotten op z'n rekening hebben. In een volle zaal waar buiten de aanwezige bestuursleden nog 21 mensen op af waren gekomen, is eerst het onderstaande verhaal gehouden:

VERHAAL/INLEIDING VOOR AVOND OVER HUURTOESLAG/ZORGTOESLAG OP DINSDAGAVOND 25 OKTOBER 2005

Hartelijk welkom op deze avond van het P.E.L. over de Huurtoeslag en de Zorgtoeslag. Het is vandaag 25 oktober 2005 en zoals bekend zal zijn, moeten de aanvraagformulieren voor 1 november a.s. bij de Belastingdienst zijn, wil men tenminste de eerste betaling van de toeslag eind december binnen hebben. Dat stelt tenminste de officiele voorlichting. Afwachten dus maar of ze dat waar gaan maken of dat de uitbetalingen door allerlei fouten vertraagd gaat worden. Ik zeg dit niet zomaar:
Enige jaren terug hebben we een chaos beleefd met de uitbetalingen van de huursubsidie, toen het ministerie van Volkshuisvesting overging op verdere automatisering van de huursubsidie.
Overigens heet het dat de uitbetaling van Huur- en Zorgtoeslag pas per 20 december start en gezien de gebruikelijke eindejaarsdrukte bij de banken en postgiro vermoed ik dat u pas begin januari het eerste geld op uw dagafschrift zult zien staan.

Een deel van u zal wellicht zijn formulieren al ingevuld teruggestuurd hebben, anderen wellicht nog niet.
Op tafel ligt een papier met daarop een paar adressen waar u terecht kunt als u er niet uit komt. Het PEL heeft helaas onvoldoende menskracht om iedereen te helpen met invullen; dat kan alleen voor leden en in uitzonderingsgevallen als men niet lid is.

Wel kunnen we een aantal dingen met u doornemen over de formulieren. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en gaan we verder met wat meer politieke opmerkingen en kritiek.

Allereerst dan maar de Huurtoeslag:

Ook daar verandert het nodige, hoewel gelukkig ook een flink aantal zaken hetzelfde blijft als nu bij de huursubsidie. De voornaamste verandering is, dat het ministerie van VROM voortaan de huursubsidie niet meer doet, maar de Belastingdienst, afdeling Toeslagen, een geheel nieuwe afdeling van de belastingdienst.

Wat gelijk blijft bij de Huurtoeslag is het begrip: Rekenhuur.
Dit is: Kale huur woonruimte min huurdersdeel voor eventuele bedrijfsruimte min 22 euro als het huis ook een garage heeft plus servicekosten tot een maximaal bedrag van 12 euro per servicekostenpost en min 25 procent als men een of meer kamers verhuurt.

Wat nieuw is, zijn de volgende begrippen:

A. De toeslagpartner. Wie is dat?

a. Bij gehuwden en geregistreerde partners, d.wz. mensen die samenwonen en dat bij de overheid hebben laten registeren, is dat degene waar men mee samen woont.

N.B.: Als men een echtgenoot of geregistreerd partner heeft, die op een ANDER adres woont (en u leeft niet duurzaam gescheiden) dan is diegene toch uw toeslagpartner.

Hier voorzien we problemen in bepaalde gevallen:

Stel dat men het niet meer met elkaar kan vinden en een van de 2 mensen verlaat de woning en krijgt ergens anders een huis toegewezen. Stel dat bij gehuwden er nog geen scheiding van tafel en bed is uitgesproken. Leeft men dan FORMEEL (feitelijk natuurlijk wel!) "duurzaam gescheiden" of niet?
Zo niet, dan zou de toeslagpartner op het andere adres mee moeten werken aan het verstrekken van inkomensgegevens aan de ander waar hij of zij nu net met heibel bij weg is gegaan. Bovendien kan degene op het andere adres zelf ook wel huurtoeslag en zorgtoeslag gebruiken.
Een min of meer gelijk verhaal geldt voor geregistreerde partners die uit elkaar zijn gegaan.

2. Bij ongehuwd samenwonenden die ook geen geregistreerd partner van elkaar zijn:

a. Degene die de fiscale partner is, bv.: Men doet gezamenlijk aangifte inkomstenbelasting over 2006 of doet samen een verzoek om voorlopige belastingteruggave.

b. Degene met wie men een samenlevingscontract bij de notaris heeft afgesloten. N.B.: Dat hoeft nog niet te betekenen dat men dit bij de overheid heeft laten vastleggen.

c. Degene met wie men samen een kind heeft en die medebewoner is van de woning.

d. Degene die behalve uzelf ook op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Meerderjarige huisgenoten die kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders van de aanvrager zijn, kunnen geen toeslagpartner zijn. Minderjarige huisgenoten ook niet. Meerderjarige broers en zussen op uw adres ingeschreven wel, mits u op een ander adres dan uw ouders staat ingeschreven.

N.B.: Het verhaal over de toeslagpartner geldt ook voor de Zorgtoeslag.
Als het goed is, hoort bij het formulier voor het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag ook een schema waarmee men kan bepalen of men een toeslagpartner heeft.
We zijn benieuwd of u daar wat uit kon komen. Na mijn verhaal kunnen vragen gesteld worden en dan horen we dat graag.

Er is overigens een apart formulier voor huurtoeslag en zorgtoeslag, maar ook een gecombineerd formulier. Wij vermoeden dat de meeste mensen dat combi-formulier hebben gekregen, omdat als men recht heeft op huurtoeslag, men wel kan aannemen dat men ook recht heeft op zorgtoeslag. Mensen met een laag inkomen maar met een eigen woning hebben als het goed is een apart formulier Zorgtoeslag gekregen.
Heeft men niets gekregen: Dan alsnog met spoed de Belastingtelefoon bellen!

B. De medebewoner:

Dit is GEEN nieuw begrip en dit begrip is alleen van belang bij de Huurtoeslag maar niet bij de Zorgtoeslag.

Een medebewoner is een persoon die op hetzelfde woonadres bij het bevolkingsregister (GBA) staat ingeschreven als de aanvrager.

Wie kunnen geen medebewoner zijn:

- De partner van de aanvrager.
- Iemand die een kamer huurt bij de aanvrager met een schriftelijk huurcontract.
Pas op: Als de kamerhuurder een bloed- of aanverwant is van de verhuurder van de kamer of van de partner van de verhuurder wordt de kamerhuurder toch gezien als medebewoner!
- Iemand die de partner is van de kamerbewoner.
Denk bv. aan een onderverhuurde onzelfstandige etage die aan 2 mensen is verhuurd door de hoofdhuurder van het pand.

Een begrip wat er was en blijft:

Wat men altijd goed in de gaten moet houden, is de z.g. aftoppingsgrens voor de Huurtoeslag. Die grens is er al jaren en dit blijft ook zo bij de huurtoeslag, Er wordt in de voorlichting gezegd dat de huur niet hoger mag zijn dan de huurgrens, die in de meeste gevallen EUR 604,72 is en m.n. voor mensen jonger dan 23 jaar EUR 331,78 ook weer uitzonderingen daargelaten, bv. bij een aangepaste woning voor gehandicapten. De aftoppingsgrenzen voor huursubsidie liggen echter lager, namelijk op 508,92 voor huishoudens van 3 of meer personen en op 474,88 voor een- en tweepersoonshuishoudens vanaf 23 jaar. (Gegevens 1/7/05-31/12/05)

In de meeste gevallen heeft men geen recht op huurtoeslag boven de aftoppingsgrenzen. Zit de huur daarboven, dan moet de gemeente eerst een passendheidstoets doen, dat wil zeggen, dat gekeken wordt of men niet een goedkopere woning had kunnen vinden. Dit heette vroeger de fiatteringsgrens. Die toets vindt plaats op verzoek van de Belastingdienst als de net gehuurde woning een huur heeft boven de aftoppingsgrens voor de huurtoeslag.

Vindt de gemeente dat men wel iets goedkopers had kunnen vinden, dan wordt negatief geadviseerd aan de Belastingdienst over het toekennen van huurtoeslag.
De passendheidstoets vindt alleen plaats als de aanvrager ten hoogste 6 maanden op het nieuwe adres woont.

C. Het toetsingsinkomen:

Dit is zowel bij de huurtoeslag als bij de zorgtoeslag van belang.
Onthoud dit: Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen inkomstenbelasting of het fiscaal/belastbaar loon en niet bv. het bruto-loon! En tel ook niet de heffingskortingen die u kreeg bij uw inkomen op!

We hebben inmiddels al begrepen dat deze schatting de meeste hoofdbrekens oplevert bij het invullen: Het gaat om een schatting van het inkomen over 2006.

Is de schatting te hoog, dan moet u het in 2006 doen met te weinig huurtoeslag of zorgtoeslag en krijgt u pas in 2007 een nabetaling en is de schatting te laag, dan moet u in 2007 een deel van de huurtoeslag en/of de zorgtoeslag terugbetalen.
Dat kan een probleem worden, zeker als men b.v. alleen maar een bijstandsuitkering heeft.
Zie de toeslagen als een VOORSCHOT op de definitieve toekenning in 2007, zo ziet de belastingdienst dat ook.

Hierbij een advies: Puzzel niet te lang: U kunt het toch nooit precies doen! Het is en blijft een schatting, meer niet. Er zijn een paar manieren om de schatting te doen:

a. U vulde over 2004 een inkomstenbelasting biljet in:

Neem het verzamelinkomen over 2004. Dit is de optelsom van het resultaat van box 1 plus 2 plus 3. Is het resultaat in box 3 niet nul, dan heeft u geen recht op huursubsidie, maar wellicht nog wel op zorgtoeslag!
De voorlichting stelt dat het vermogen geen rol speelt bij de zorgtoeslag. Dat is onjuist: Het verzamelinkomen stijgt als box 3 niet nul oplevert als resultaat: M.a.w.: Het vermogen boven de vrijstellingsgrens voor vermogensrendementsheffing beinvloedt de hoogte van de zorgtoeslag negatief!
Mochten er onder u mensen zijn met meer spaargeld dan de vrijstellingsgrenzen voor de vermogensrendementsheffing:
Zorg dat u het vermogen in box drie naar beneden brengt, bv. door wat geld te stoppen in een van de erkende groenfondsen. Dan telt die belegging niet mee in box 3 en levert bovendien nog een kleine extra heffingskorting op bij de inkomstenbelasting. Raadpleeg verder Elsevier of Kluwer belastinggids.

Heeft u het verzamelinkomen over 2004, doe daar dan bv. 1 procent overheen, want veel inkomstenstijging verwachten we niet van dit kabinet, ondanks al hun mooie verhalen over reparaties van koopkracht ed.

b. U vult geen belastingbiljet inkomstenbelasting in:

Ons advies: Zoek de laatste jaaropgave over 2004 en kijk dan welk bedrag er staat bij fiscaal loon of belastbaar inkomen.

Nogmaals: Het toetsingsinkomen is het verzamelinkomen of het fiscaal loon! Niet: Het brutoloon of de brutouitkering!

Het fiscaal loon is het brutoloon plus het werkgeversdeel ZFW (Ziekenfondswet) min de premie Sociale Verzekeringswetten.
Het werkgeversdeel ZFW vervalt in 2006 maar daarvoor komt in de plaats: De PROCENTUELE premie Zorgverzekering van 6,5 procent. Ook die premie wordt tot het fiscaal loon gerekend. Het werkgeversdeel ZFW en die 6,5 procent procentuele premie ontlopen elkaar niet zoveel qua bedragen.
Neem bv. als schatting: Fiscaal loon 2004 plus 1 procent.

c. U heeft ook geen jaaropgave 2004?

De voorlichting verwijst dan naar 'rekenhulp 3'. Daar wordt gevraagd het 'belastbaar loon' over te schrijven van een dagafschrift en dan 12 maal te doen plus het vakantiegeld.
Dat is een slecht advies: Je mag al blij zijn als op een dagafschrift het bruto-maandinkomen staat, laat staan het belastbaar loon.

Advies: Ga niet werken met 12 maal bruto plus bruto vakantie- toeslag, want dan wordt de schatting voor 2006 te laag en moet u terugbetalen in 2007! Dat komt simpelweg omdat ook de procentuele premie zorgverzekering tot het fiscaal loon wordt gerekend.

Advies: Werk met uw jaaropgave over 2004 en het fiscaal loon wat daar op staat! Doe daar bv. 1 procent overheen.
Doe dit met name als u een bijstandsuitkering heeft. Dan is het namelijk zelfs moeilijk om het huidige bruto-maandinkomen te weten te komen. De bijstandsuitkering heeft namelijk alleen maar fictief een bruto-jaarinkomen en een fiscaal loon.

Is uw jaaropgave 2004 echt helemaal spoorloos en weet u uw bruto maandinkomen nu, doe dat dan 12 keer plus het bruto vakantiegeld. Doe dan 6,5 procent over het totaal heen en dan nog eens b.v. 1 procent.

Zoals gezegd: Het verhaal over het toetsingsinkomen geldt zowel bij de huurtoeslag als de zorgtoeslag.

Een tip: Heeft u al b.v. via de rekenmodule op www.toeslagen.nl uitgerekend dat u erg weinig zorgtoeslag krijgt, dan kunt u ook overwegen om het formulier te laten liggen tot 1 april 2007: In het eerste kwartaal 2007 komen normaal gesproken namelijk de jaaropgaven van loon of uitke- ring over 2006. U heeft dan echte, harde cijfers over 2006 om in te vullen.

Vraag altijd aan voor 1/4/2007, dus uiterlijk in het eerste kwartaal 2007. De Belastingdienst betaalt u dan in een keer het bedrag uit. Die datum is de uiterste datum: Daarna bent u voorgoed te laat en heeft geen recht meer op de zorgtoeslag over 2006.
Dit verhaal geldt ook voor de Huurtoeslag en dat is ook nieuw:
Tot nu toe kon u de huursubsidie niet met terugwerkende kracht krijgen, straks wel.

Terug naar de huurtoeslag:

Verontrustend is, dat het toetsingsinkomen bij de huurtoeslag gelijk is aan het verzamelinkomen. Tot nu toe was dat het GECORRIGEERD verzamelinkomen. Dat betekende dat van het inkomen nog werd afgetrokken: 487 euro voor mensen met een uitkering en 12 procent voor mensen met inkomen uit betaald werk. (arbeidskostenforfait)
Dat scheelt respectievelijk 2 tot 3 plaatsen of 3 tot 6 plaatsen in de huursubsidietabel die van toepassing is! Dit zou neerkomen op een bezuiniging qua huurtoeslag van 8 tot 22 euro per maand!

Op zich hoeft er geen sprake te zijn van een bezuiniging, mits men in de huursubsidietabellen voor 2006 rekening houdt met het verdwijnen van die aftrekposten. Het vervelende is, dat de nieuwe huursubsidietabellen pas half november verschijnen op internet bij www.toeslagen.nl
Kortom: Er dreigt dus mogelijk een nieuwe verzwegen bezuiniging op de huursubsidie!

Verder is woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland vervelend bezig, omdat ze bij de huursubsidie niet meer willen werken met huurmatiging. Dit betekent dat de huurder rechtstreeks de huurtoeslag laat overmaken naar Nieuw Wonen Friesland. Een makkelijk systeem waar altijd veel huurders voor kozen dreigde verloren te gaan.
Onder druk van protesten o.a. van het PEL, en omdat de Belastingdienst het rekeningnummer van NWF al had voorbedrukt op de formulieren, heeft NWF dit gedeeltelijk weer teruggedraaid:

Voor hun zittende huurders houden ze het systeem van huurmatiging aan, zolang men niet naar een andere woning van NWF verhuist. Maar hun nieuwe huurders moeten de volle huur betalen. Heel lastig, als je zit te wachten op de afwikkeling van je eerste aanvraag voor huurtoeslag in je net gehuurde huis! Bedankt hoor, Nieuw Wonen Friesland, voor je klantvriendelijkheid. Op dit punt is CHF beter, want zij gaan door met dit systeem.

Eigenlijk had er ook een systeem 'zorgkostenmatiging' moeten zijn:
U had dan kunnen kiezen of u de zorgtoeslag zelf wil ontvangen of dat deze rechtstreeks toekan naar de zorgverzekeraar waar u uw basisverzekering heeft. Heel handig als je rood staat en er geen overboekingen meer kunnen worden uitgevoerd: Dan is dat deel van de nominale premie zorgtoeslag tenminste maar betaald...

Tenslotte nog dit over de Huurtoeslag: Weet u wat de 10 procent regeling inhoudt? Ik denk van niet.

Ik ga dit ook niet uitleggen, maar op de tafel vindt u een papier met de tekst uit het voorlichtingsmateriaal. Daaraan gehecht vindt u ook een tekst: "Partnerschap voor een deel van het jaar". Volgens ons zou het zo moeten zoals daar in staat.
Maar volgens de 10-procent regel zit een van de twee partners over de periode dat ze nog samenwoonden opgescheept met een deel van de loonsverhoging van de partner die vertrok; een loonsverhoging die ze kreeg nadat men al uit elkaar was als men net NIET voldoet aan aan die 10 procent regel...
Op de voorlichtingsmiddag van de Belastingdienst werd door de inleider geadviseerd om dan tegen de beschikking een bezwaarschrift in te dienen, wat dan prompt zou worden afgewezen omdat regels nu eenmaal regels zijn. De inleider adviseerde om daarna dan de kwestie voor te leggen aan de rechter en hij vermoedde dat deze regeling niet lang stand zou houden...

IK WIL NU GELEGENHEID GEVEN TOT HET STELLEN VAN VRAGEN OVER WAT IK TOT NU TOE HEB GEZEGD OVER MET NAME DE FORMULIEREN EN DE NIEUWE KRETEN DIE MEN GEBRUIKT, ZOALS "TOESLAGPARTNER" EN "TOETSINGSINKOMEN".

Daarna wil ik de inleiding vervolgen met wat meer kritische opmerkingen over met name het nieuwe zorgstelsel en hoe mensen met lage inkomens dat allemaal moeten betalen.

[Hierna werden vanuit de zaal diverse vragen gesteld en vervolgens werd gepauseerd. Na de pauze is verder gegaan met het tweede deel van de inleiding.]

TWEEDE DEEL INLEIDING:

Ik had eigenlijk dit deel van het verhaal willen beginnen met u de gelegenheid te geven om eerst vijf minuten te schelden op de regering en als daar behoefte aan is, stel ik voor om nu meteen daar 5 minuten voor te nemen.....

De regeringspropaganda over de nieuwe Zorgverzekering zoals die onlangs stond in het blad WeekUit, vertelt niet het hele verhaal. Ik noem een paar punten:

- Die nominale premie van 1100 euro is alleen maar een gemiddeld bedrag. Het kan net zo goed 1200 euro per jaar worden. Het bedrag kan ook tussentijds per 1 juli gewijzigd worden en leiden tot een gewijzigde uitbetaling van Zorgtoeslag.

- De no-claim van 255 euro blijft bestaan en de regering misbruikt dit door te zeggen dat het daarom wel meevalt met de kosten voor het nieuwe zorgstelsel.
Maar in feite is de no-claim niet meer dan doorbreking van het solidariteitsbeginsel: Wie ziek is en medicijnen krijgt van de huisarts kiest daar niet zelf voor, maar betaalt in feite 255 euro per jaar meer dan iemand die gezond blijft. Ziek worden is geen vrije keuze medicijnen slikken ook niet!

Bovendien bepaalt uw huisarts welke medicijnen u moet slikken.
Ik zal er hier niet verder op in gaan, maar ook de huisartsen verliezen terrein terwijl de zorgverzekeraars steeds meer te vertellen krijgen over welke medicijnen u 'mag' hebben.

- Als de toeslagpartner niet verzekerd is voor ziektekosten is, maar dat wel verplicht is, heeft de ander ook geen recht op zorgtoeslag!
Denk b.v. aan situatie waarin man of vrouw de echtelijke woning verlaat, zich niet heeft uitgeschreven bij het GBA maar onvindbaar is...

- Als de toeslagpartner niet verzekeringsplichtig is, zoals mititairen in actieve dienst, gedetineerden, een toeslagpartner die in het buitenland woont en een toeslagpartner die nog geen 18 jaar is (trouwen mag v.a. 16 jaar) is er maar recht op 50 procent van de berekende zorgtoeslag...
Uit de voorlichting blijkt niet of in dit geval de minderjarige toeslagpartner zelf ook 50 procent zorgtoeslag kan/moet aanvragen.
De hoofdregel is dat een minderjarige gratis is meeverzekerd en daarom ook geen zelfstandig recht heeft op zorgtoeslag.

- Men moet over de inkomsten tot 30.000 euro een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Zijn de inkomsten hoger, dan hoeft over het meerdere geen procentuele zorgpremie te worden betaald. Dit bevoordeelt de hogere inkomens en schuift een stuk van de totale premielasten naar de lagere inkomens. Deze premie behoort door werkgever of uitkeringsinstantie vergoed te worden, maar wordt wel gerekend tot het fiscaal loon.

- Wanneer wordt de procentuele premie vergoed? Vuistregel is: Als men nu ziekenfondspremie betaalt.

- De werkgever of uitkeringsinstantie is verantwoordelijk voor de huidige afdracht van het werkgeversdeel Ziekenfondswet.
In 2006 bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de procentuele premie Zorgverzekering!
Dit betekent: Indien uw werkgever b.v. failliet gaat of om andere reden die afdracht niet deed, U voor die betaling kunt worden aangesproken!
Dit is in feite een schandalige verschuiving van verantwoordelijkheid op dit punt van werkgever naar werknemer. Hier heeft de heer Hoogervorst in de WeekUit het niet over.

- Mensen met AOW, prepensioen, lijfrenteuitkeringen of VUT- uitkeringen hebben geen werkgever: Zij draaien zelf op voor de procentuele premie Zorgverzekering, die dan geen 6,5 maar 4.4 procent is. Tenzij de polis van de maatschappij in vergoeding van dit bedrag voorziet, maar vaak zal dat niet het geval zijn.

[N.B.: In een TV-uitzending op 30/10/2005 werd beweerd dat de procentuele premie Zorgtoeslag NIET meetelt bij de opgave buitengewone lasten voor de Inkomstenbelasting.
Tot nu toe werkte dat als volgt:
Tel op: Werkgeversdeel Ziekenfondspremie (ZFW) plus werknemersdeel ZFW plus ziektekosten die u (deels) zelf moest betalen ed.
Werkgeversdeel en werknemersdeel ZFW vallen weg maar de procentuele premie Zorgverzekeringswet verschijnt. Die zou je dan niet in je optelsom mee mogen nemen? Vreemd, want dit wordt wel tot het fiscaal loon gerekend. Het zou hier kunnen gaan om een verborgen extra bezuiniging. Bij een gelijkblijvende drempel voor buitengewone lasten bij de IB zou dat inhouden dat men veel vaker dan nu die drempel niet overschrijdt, ofwel: Men heeft veel minder vaak dan nu een OB-aftrekpost buitengewone lasten...]

- Het is waar dat het werknemersdeel ZFW (een percentage) komt te vervallen, maar op bv. een inkomensniveau van 1000 euro per maand scheelt dat nog geen 20 euro per maand.

- Het is waar dat de AWBZ-premie omlaag gaat, maar slechts met enige tienden van procenten. Bij lage inkomsten is dat niet meer dan een rimpeling in een vijver. Anders gezegd: Een te verwaarlozen 'voordeel'.

- Volgens ons hebben mensen met een bijstandsuitkering niets aan b.v. het wegvallen van het werknemersdeel ziekenfondspremie en aan de verlaging van de AWBZ-premie:
De bijstand is namelijk een uitkering waarbij de bedragen elk jaar NETTO worden vastgesteld, niet bruto. Het traject netto- bruto waarbij het brutobedrag voor de jaaropgave van Sociale Zaken elk jaar in feite wordt gereconstrueerd, wordt alleen korter, of anders gezegd: Het brutobedrag komt gewoon lager uit...

- Naarmate de tijd verstrijkt lijkt de maximaal te verkrijgen Zorgtoeslag steeds kleiner te worden: Was het eerst voor gehuwden en samenwonenden 1200 euro, nu nog maar 1150 euro. Voor alleenstaanden zou het maximaal zijn: 420 euro, nu nog maar 400 euro...
Hoe zou dit tegen het eind van het jaar zijn?!

- De OZB voor huurders van woningen is er in 2006 niet meer, zegt de regering. Dat klopt. Maar Leeuwarden heeft toestemming van het Rijk om boven het maximale tarief te gaan van de OZB voor wat betreft het eigenarendeel, wat blijft. Dit treft met name de kopers van de wat goedkopere huisjes en flats, omdat het juist die huizen zijn die gigantisch in waarde stegen door het gebrek aan goedkopere woningen.
En de huurders die moeten leven van een bijstandsuitkering of een andere minimum-uitkering hebben ook geen voordeel: Voor het huurdersdeel OZB kregen zij namelijk al kwijtschelding.

- Over andere lasten gesproken: Dan moet de heer Hoogervorst ook even noemen:
De energiebedrijven hebben al aangekondigd dat door de koppeling van aardgas aan de hoge olieprijs, de tarieven volgend jaar fors zullen stijgen, nog even afgezien van milieurechten die ze gratis kregen, maar ook nog eens aan ons willen doorberekenen.
Kortom: Rekent u volgend jaar maar op fors stijgende lasten voor gas en elektra!

- De regering wist het in de WeekUit mooi voor te rekenen:

Zo werd een gezin opgevoerd met twee kinderen zonder een aanvullende verzekering. Gelooft u dat? Ik niet: Zeker met kinderen zal men zich aanvullend hebben verzekerd. Het basispakket wordt echter steeds magerder.

De zorgverzekeraars 'repareren' dat door zaken uit het basispakket die niet meer worden vergoed, op te nemen in hun aanvullende verzekeringen. Daardoor stijgen die premies uiteraard.

Onze verwachting is daarom dat als u nu aanvullend verzekerd bent tegen een bepaalde premie, die premie volgend jaar hoger wordt. Dat is niet meegenomen in de kostenplaatjes van Hoogervorst in de WeekUit.

Ook werd in de WeekUit een AOW-er als voorbeeld genomen met aan aanvullend pensioen. Deze heette er 33 euro per maand op vooruit te gaan.
Dat kwam dan omdat:

a. de AOW per maand 15 euro hoger zou worden. Weliswaar is compensatie beloofd voor de zorgpremie, maar of dat echt 15/mnd wordt? Eerst maar zien, dan geloven.

b. Of het waar is dat op aanvullende pensioenen nu 6,2 procent ziekenfondspremie (fictief werknemersdeel) wordt ingehouden zoals wordt gesteld? Wellicht dat iemand in de zaal dat weet?

[Vanuit de zaal wordt bevestigd dat daarover inderdaad ook ziekenfondspremie moet worden betaald.]

Over de WERKGEVERSbijdrage van 4,4 procent over het aanvullend pensioen die straks meestal zelf moet worden betaald en niet wordt vergoed, werd gezwegen in het artikel.

[En als het waar is wat de tv op 30/10/05 stelde, is die dan zelf betaalde en niet vergoede premie ook nog geen aftrekpost buitengewone lasten bij de Inkomstenbelasting...]

- Kinderen tot 18 jaar heten gratis meeverzekerd te zijn. Voor niks gaat de zon op, maar verder is er niets gratis:
Alleenstaanden betalen in feite hun premie. Gaat u maar na: Een gezin met 2 kinderen betaalt 2 maal 1100 euro nominale premie, een alleenstaande 1100 euro. Dus resp. 4 personen verzekerd en 1 persoon.
Een gezin op minimumniveau heeft recht op 1150 euro/jaar zorgtoeslag, een alleenstaande op zijn (nog lager!) minimumniveau maar op 400 euro. Waarom niet op de helft van 1150 euro is 575 euro of dat gezin niet op twee maal 400 is 800 euro?
Simpel: Het verschil heeft te maken met de 'gratis' meeverzekerde minderjarige kinderen.

Een wat uitgebreider verhaal hierover ligt op de tafel/wordt bij het weggaan bij de deur uitgereikt. Dan kunt u dat punt nog eens rustig nalezen, want het is in feite erger dan ik hier even aanstip. Alleenstaanden krijgen via het nieuwe Zorgstelsel nog eens een extra financiële klap te verwerken in vergelijking met gezinnen.

- Als laatste punt wil ik noemen: M.i. wordt de solidariteit met dit nieuwe ziektekosten systeem totaal ondergraven. U hoeft maar naar 1 ding te kijken: Waarom zo nodig een gelijke nominale premie voor iedereen? Dat had een procentuele premie moeten zijn, wat vergelijkbaar met het werknemersdeel ZFW (Ziekenfondswet) nu. Dan hadden de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen.

Mijn verhaal is langzamerhand lang genoeg, hoewel natuurlijk niet compleet.

U zult ongetwijfeld zelf heel goed weten hoeveel u per maand of per week kunt besteden aan de boodschappen als alle vaste lasten betaald zijn. Daarom willen wij u straks uitnodigen om ook iets te zeggen over uw financiële situatie en over de vraag hoe u denkt in 2006 rond te kunnen komen.

IK WIL NU EERST ENIGE ANDERE MENSEN VAN ONZE WERKGROEP WONEN EN ARMOEDE DE GELEGENHEID GEVEN OM IETS TE VERTELLEN AAN DE HAND VAN ENIGE VOORBEELDEN DIE LATEN ZIEN HOE WEINIG MENSEN MET LAGE INKOMENS NU AL OVERHOUDEN VOOR DE DAGELIJKSE LEVENSBEHOEFTEN.

Daarom het woord aan Rinske Balsma en daarna aan Jan Post die iets zullen zeggen over hoe inkomensplaatjes op minimumniveau er echt uitzien.


Einde tekst inleiding. Nadergand ingevoegde extra opmerkingen tussen [].

Hierna hebben bovengenoemden twee rekenvoorbeelden gegeven over wat mensen met minimuminkomens nu overhouden om van te leven. Bitter weinig dus.
Achteraf denk ik dat we beter geen inkomensplaatjes hadden kunnen geven, maar uitkomsten van inkomensplaatjes.
Bijvoorbeeld: Enige aannames maken van wat men voor de boodschappen per maand overhoudt, bijvoorbeeld 300, 250, 200 euro of nog minder en daarbij wat plussen en minnen zetten op basis van de te verwachten premie en zorgtoeslag. Dan ga je meteen af op je doel en op de vraag: Ga ik vooruit of achteruit vergeleken bij nu, nu ik nog in het ziekenfonds zit?
En hoeveel dan ongeveer? Dit is een punt om vast te houden voor als we weer werken met kostenplaatjes.
Overigens was het een geslaagde avond met een volle zaal.

secretaris P.E.L.