TEKST BLAADJE ACTIENIEUWS NO. 3 ROBINSONSTRAAT VAN ACTIECOMITEE ROBINSONSTRAAT VAN 4 OKTOBER 2005


Op 6/10/2005 ontvingen we weer een blaadje van het Aktiecomitee Robinsonstraat, dat vecht tegen de hetstructurering van de Robinsonstraat, die gepaard gaat met de sloop van de volgende woningen:

Huisnummers: 73, 75, 77, 79 en: nr. 153, 155, 157, 159
Twee blokjes van elk vier woningen. Op plaats een van de twee blokjes zou een bejaardenflatje komen van eerst vijf, later drie etages.

Verder worden nog drie woningen deels gesloopt (huisnummers onbekend) waarvan de andere helft samengevoegd wordt met de naastgelegen woning.
In totaal gaat het dus om 11 te slopen woningen.
En dat allemaal om 'stedebouwkundige inzichten' en upgrading bedenksels.
Uiteraard mankeert er aan de woningen helemaal niets...
In dit geval is het maar gelukkig dat een deel van de woningen in het verleden door woningcorporatie CHF is verkocht, zodat slopen wat lastiger is in een rij: Dan weer wat huurhuizen, dan weer een paar huizen verkocht. Anders had CHF wellicht nog veel meer huizen willen slopen...
Het blaadje is op 5/10/2005 verzonden naar de leden van de gemeenteraad en met name aan de "commissie ruimtelijke ordening", waar mee bedoeld zal zijn: De commissie Stadsontwikkeling.
Het aktiecomitee bestaat uit twee eigenaren, t.w. Jan Post en Liesbeth Hoekstra en twee huurders, wiens namen "om veiligheidsredenen" niet worden genoemd, zoals het begeleidend briefje stelt.
Hieronder volgt de complete tekst van Actienieuws no. 3:


ACTIENIEUWS NO. 3 4 oktober 2005
ROBINSONSTRAAT 058 267 25 13
DOOR DE HELE WIJK VERSPREID EN OP NO. 11 EN NO. 139 VERKRIJGBAAR
================================================================

VERVALSING
Op de achterpagina van de laatste Nieuwsbrief konden de eigenaren lezen wat ze vinden van de herstructurering, lees sloop en ruimtelijke vernieling. De cijfers die gemaakt zijn van de gesprekken van Beimin en Van der Molen zijn onthullend. De eigenaars willen of kunnen maar in heel weinig plannen meedoen. We hebben de cijfers teruggerekend naar het aantal personen. Van de 97 eigenaars is er met 87 huiseigenaren gesproken. 17 eigenaars willen wel een dakopbouw, maar gemiddeld 25% heeft het geld niet liggen.
Let overigens op gemiddeld, voor de dure dakopbouw kan dat wel meer dan de helft zijn. Een schrale oogst!
8 eigenaren tonen belangstelling voor een voorgevel met de gewraakte glasplaten. 16 hebben belangstelling voor de dakranden. Maar nemen ze die ook? Maar 10 man willen de berging. En was dat niet het speerpunt om de containers uit de openbare ruimte te krijgen? De cijfers van de huurders, zonder manipulatie, zullen hier sterk op lijken en dan blijkt dat meer dan 80% van de hele wijk, zaken door de strot zullen worden geduwd die werkelijk bijna niemand wil.


Er is door de enquêteurs geen vraag gesteld naar de sloop, wel naar de nieuwe bouwsels. Het werd op 139 zo gevraagd: "Wat vind u van de nieuwbouwplannen". Waarop ik wel moest zeggen: "dat gaat toch zeker niet zonder sloop?" Met andere woorden: wat niemand wil, daar wordt niet naar gevraagd.
Veel mensen zijn erin getuind. Zelfs het meest onverschillige antwoord moet door de cijfervervalsers als positief voor de plannen zijn uitgelegd. Er blijkt duidelijk uit dat de vragen in de enquête zo zijn opgesteld dat het gewenste resultaat er als vanzelf uitkomt.
Het enige cijfer wat keihard blijft staan is dat 90% wel vindt dat de bestrating vernieuwd moet worden. De meeste mensen willen straten en parkeerterreinen wel verbeterd hebben, maar de betonvlaktes vallen bij minder mensen in de smaak, weten we uit eigen navraag. Dat 40 man graag groene afscheidingen wil verbaast ons niets. Maar ook dat is geen twee derde meerderheid. In feite moet op grond van de eigenarencijfers het plan worden afgeblazen! Want de huurders zullen er nauwelijks anders over denken.


EEN ANDER CIJFER
Waar de opdrachtgever of architect bij hun sloopzin ook niet aan gedacht hebben: dat zijn de stookkosten. De af te breken huizen, twee rijen van 4 en 2 losse, huizen hebben de kamer op het zuiden. De stookkosten van huizen met de kamer op het zuiden zijn DUIZEND KUUB GAS minder dan huizen met de kamer op het oosten. De nieuwe geprojekteerde huizen staan allemaal naar het oosten! Zuinigheid met energie zit ook al niet in de plannen ingebakken. Wat de ondoordachtheid van de plannen maar weer eens aantoont.


NOG MEER CIJFERS over hetzelfde blokje aan de Bonke. Wat is het nut om vier in 2002 gerenoveerde woningen te slopen. Waarvan de dagwaarde een 150.000 euro is, totaal 6 ton, om ruimte te maken voor een flatje met 2 koopetages 180.000 euro, en een huurwoninkje op de begane grond. Het verlies is 240 duizend euro. Zijn wij gek, of de corporatie?


INTIMIDATIE
Een van onze leden kreeg een papier dat hij nu als woningzoekende staat ingeschreven. De andere bewoners van de panden waarvan we de sloop proberen tegen te houden kregen dit 3 weken later ook in hun bus. Voor zover we nu weten is er sprake van misbruik van persoonsgegevens. We gaan er achteraan. Verder is het zo dat er nog geen besluit genomen is en dit volgens de huurbescherming die elke huurder geniet, niet meer dan een vooraankondiging.
Pas wanneer de gemeenteraad besloten heeft, zijn de aangeschrevenen werkelijk woningzoekend.

[Dit is niet juist: Op een gegeven moment zal de corporatie gewoon de huur opzeggen. Ga je niet akkoord, dan zal de corporatie naar de rechter gaan en ontbinding eisen van de huurovereenkomst wegens 'dringend eigen gebruik', wat helaas ook sloop kan inhouden...]

Als de corporatie deze mensen voordat het besluit van de Raad gevallen is al andere huizen aanbiedt, zit ze fout.

[Nee, niet het aanbieden van een ander huis is fout; proberen mag tenslotte. Het tegen iemands wil en buiten iemand om diegene inschrijven als woningzoekende is fout. Geadviseerd is aan het Aktiecomitee om daarover navraag te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.]

Niet noodzakelijk om te zeggen dat we de Raad gedurig op de hoogte houden van de onbetrouwbare cijfers en andere manipulaties van hun eigen gemeente en de corporatie.

[Helaas heb ik nog niemand gehoord in de Raad die ook maar iets opmerkte over de Robinsonstraat. Ach, het gaat ook maar om 11 woningen die gesloopt gaan worden en een klein gebied. Dan ben je niet belangrijk...]

Wat betreft de dreiging om het korte blokje (nrs 153-159) te slopen voor duplexwoningen zijn er de volgende nieuwe gezichtspunten. Met meubilair, wipkippen, bankjes of trappen wordt het gegarandeerd een hangplek. Als dat er niet komt en vlak blijft, wordt de muur van de woning 151 gebruikt als doel voor het ontstane trapveldje. In verband met het graven van een sloot door het Dragoonsveld is die kans nog groter, omdat er daar de trapgelegenheid verdwijnt. Dat parkje kan er het beste maar blijven. Ook de andere kleine pleintjes in de straat kennen dit gebrek aan trapveldjes.


We zouden U van het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan op de hoogte houden. Dat is de 23e sept. niet doorgegaan. We brengen u de volgende keer zeker op de hoogte. Pas daarna volgt de bezwaarprocedure, waarbij we bij u voorbeelden van bezwaarschriften in de bus zullen doen en die drie dagen later weer ophalen. Als er mensen zijn die ons daarmee willen helpen, dan kunnen ze zich melden bij Jan of Liesbeth.
(nummer 139 en 11)


We hebben al gezien dat de cijfers van de huurders door de corporatie naar hun eigen hand zijn gezet. Bij de gemeentelijke cijfers van de Stichting Wijkwerk zien we niets anders.

[Opbouwwerk wordt betaald door de gemeente. Wie betaalt, die bepaalt. Zo gaat het tegenwoordig zelfs met 'wetenschappelijk onderzoek' b.v. in opdracht van regering of een fabrikant. Hun beleidsvoornemen is toch zeker uitvoerbaar en het beste en het product van toevallig die fabrikant springt er toch het beste uit bij vergelijkend onderzoek? Dit werkt precies zo in het klein.... Het eerste slachtoffer is de waarheid; de bewoners volgen vlak daarna...]

Ook weer naar de eigen hand gezet om hun zin door te drijven. Maar beide bevestigen de cijfers van onze enquête: , procent was tegen.
WIJ ZULLEN BLIJVEN PLEITEN voor vernieuwing van de bestratingen, aantrekkelijker tuinafscheidingen en beter onderhoud van het groen. Waarom is de onderhoudsploeg van Keimpe en Johannes vorig jaar van de ene op de andere dag uit de wijk gehaald?
Om de zaak slechter te laten lijken dan ze is.

De bewoners moeten de strijd opnemen tegen de directie en de corporatie waar wij en de gemeenteraad niets in te zeggen hebben. In de huurdersraad zitten heren die denken dat de corporatie nog van de gemeente is. Wij hebben ze niet gekozen!

[Met de huurdersraad zal zijn bedoeld: De Bewonersraad, die z.g. huurdersclub waarvan de meeste sukkels van huurders van een huis van CHF lid zijn, omdat de contributie via de huur wordt ingehouden, zonder dat men zich ooit als lid aanmeldde...]

Het wijkpanel is niet door ons benoemd en er zit maar één van de Robinsonstraat in. En sinds het dualisme zijn B en W gemeentemanagers, die eerder aan geld, dan aan de burgers denken. De enige die ons nog vertegenwoordigt is de Raad! Luister naar ons.
WIJ ZIJN DE ENIGE BELANGHEBBENDEN!


Einde tekst Actie nieuws no. 3. Commentaar tussen [].