VRAGENBRIEF PEL AAN COLLEGE VAN B. EN W.
ONDERWERP: AFSLUITEN VAN GAS, WATER EN LICHT.
Reactie B. en W. d.d. 30/9/2005 op onze brief.


Op 2/9/2005 werd de volgende brief naar het College van B. en W. gestuurd met een aantal vragen:


VERENIGING PLATFORM EEN- EN TWEEPERSOONSHUISHOUDENS LEEUWARDEN
POSTBUS 2602 8901 AC LEEUWARDEN
TELEFOON: 058-2671636 E-mail: root@pel.xs4all.nl
Website: http://verenigingpel.nl
==========================================

Leeuwarden 2-09-2005

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders

Onderwerp: afsluiten van gas, water en licht

Geacht college,

In het recente verleden heeft de Tweede Kamer al meerdere malen haar zorg uitgesproken over de toename van het aantal afsluitingen van gas, water en licht. Onlangs heeft minister Brinkhorst de Tweede Kamer geantwoord dat het in zijn ogen allemaal wel meeviel. Voor derden blijft dat echter buitengewoon moeilijk te beoordelen. Wij hebben dan ook de volgende vragen voor het college:

- Heeft het college enig zicht op het aantal afsluitingen wegens betalingsachterstanden van gas, water en licht?
- Heeft het college enig idee van de mogelijkheden tot het treffen van een betalingsregeling?
- Tracht de Sociale Dienst op het moment dat zij constateert dat één van haar cliënten een forse betalingsachterstand heeft opgelopen, te bemiddelen en een betalingsregeling te treffen?
- Heeft het college enig zicht op het verloop van deze betalingsregelingen?

                  
           Met vriendelijke groet,


      Namens het bestuur van de Vereniging PEL

                                
          Pyt van der Galiën


Einde tekst vragenbrief PEL

Begin oktober 2005 ontvingen wij op onze brief de volgende reactie in de vorm van een brief die op 30/9/2005 was verzonden:


Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden
Telefoon 058 2338833

Welzijn Gemeente Leeuwarden

Vereniging PEL
t.a.v. dhr. P van der Galiën
Postbus 2602
8901 AC Leeuwarden

Onderwerp Afsluiten van gas, water en licht
Uw kenmerk uw brief van 02-09-2005
Ons kenmerk 16871
Sector Sociale Zaken
Team
Doorkiesnummer (058) 233 83 09
Bijlagen -
Datum 27 september 2005, verzonden: 30 sep 2005

Geachte heer van der Galiën,

Naar aanleiding van uw brief van 2 september 2005, waarin u een aantal vragen stelt over afsluitingen van gas, water en licht kan ik u het volgende mededelen.

Wij hebben geen zicht op het aantal afsluitingen wegens betalingsachterstanden van gas, water en licht in de gemeente Leeuwarden. Wellicht dat u deze informatie kunt opvragen bij de leveranciers van gas, water en licht in de gemeente Leeuwarden. In Leeuwarden zijn de meest voorkomende leveranciers: Essent voor gas en elektra en Nuon voor water.

Wel wil ik u graag kort informeren welke werkwijze bij Sociale Zaken wordt gehanteerd om afsluitingen te voorkomen. Wanneer cliënten met een WWB-uitkering een niet overbrugbare achterstand in betaling hebben en dus zelf geen betalingsregeling meer kunnen treffen, kunnen ze dit bij hun casemanager melden. Deze hebben één of meer vaste contactpersonen bij één van de leveranciers en bijna altijd is dan een betalingsregeling mogelijk. Voorwaarde is wel, dat de periodieke betalingen + aflossing worden ingehouden op de uitkering en rechtstreeks wordt overgemaakt aan de leveranciers.
Wanneer de casemanager zelf constateert dat er een betalingsachterstand is, kan in samenspraak met cliŽnt, eventueel een zelfde betalingsregeling worden getroffen. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden,
namens dezen,
W.J.A. van Rijnsoever,
Wnd. Sectormanager Sociale Zaken.


Einde tekst reactie van B. en W.

Tenslotte:
Onlangs hoorden wij van een geval waarbij Essent betrokkene had afgesloten van gas en elektra wegens betalingsachterstanden. Essent wilde dit wel weer aansluiten, maar dan moest er eerst een waarborgsom worden betaald van 600 euro... Daar betrokkene een bijstandsuitkering had, zou dat in de praktijk betekenen dat diegene nooit meer gas en elektra had gehad van Essent. Heel sociaal bedrijf dus, dat Essent...
Volgens betrokkene had toen de casemanager bemiddeld en ging die borgsom van tafel...
Tevens heeft betrokkene een andere leverancier genomen voor gas en elektra, zo begrepen wij. Let wel: Dit betekent nog niet dat je dan af bent van Essent: In Leeuwarden is Essent netwerkbeheerder en zolang je woont in Leeuwarden, kun je die niet inwisselen voor een ander.

secretaris P.E.L.