'350 WONINGZOEKENDEN GEPASSEERD!'
STADSGEWEST BOUWT TE VEEL DURE HUIZEN


'350 woningzoekenden gepasseerd!'
Ingezonden brief Jan Post 27/7/05 plus:
'Stadsgewest bouwt te veel dure huizen'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 25/6/2005.

Op 27/7/2005 ontvingen we een ingezonden brief van Jan Post uit de Vrijheidswijk, o.a. bedoeld voor onze website. Hieronder volgt de letterlijke tekst:

350 WONINGZOEKENDEN GEPASSEERD!

In de Leeuwarder Courant van 25 juni stond een artikel dat Leeuwarden te veel dure huizen bouwt. Dat is onjuist. De gemeente Leeuwarden bouwt niet.
De gemeente Leeuwarden zit in de tang van een paar grotere ontwikkelaars. Leeuwarden bepaalt de bouw niet, dat wordt bepaald door winstbejag. Het artikel ging over meer dan over Leeuwarden alleen, het ging over de behoefte aan woningen in het stadsgewest. Terwijl op dit moment vrijwel nergens cijfers worden gepubliceerd over de woningtoestand, over de vraag en het aanbod, wordt hier even een tipje van de sluier opgelicht.

Drie op de tien huishoudens zoekt op dit moment een betaalbare huurwoning of een goedkope koopwoning. Het staat er zo, dat de goedkope koopwoning de noodoptie is. Een derde deel of 33 van elke 100 zoeken een huurwoning, en pas in het uiterste geval een koopwoning. Voor Leeuwarden liggen volgens de krant de cijfers nog iets anders.
Het aanbod van huurwoningen is maar 16 op 100.
Leeuwarden meent kennelijk dat elf van de honderd eventueel wel een 'goedkope' koopwoning willen/kunnen kopen.
Het verschil is 84 woningen op elke 100 aanvragen Het probleem is dat het aantal woningzoekenden niet meer openbaar bekend is. Die administratie wordt wel bijgehouden, maar de corporaties brengen geen jaarcijfers meer naar buiten.

Want om problemen te voorkomen en lastige vragen te ontwijken is het handiger om geen jaarcijfers meer te publiceren. Dan kunnen de beleidsmakers ontkennen dat er problemen zijn. Problemen die er wel degelijk zijn. En daarvoor is het weekstaatje dat WOON! nog wel op het web publiceert over de toegewezen woningen een goede bron.

Als de Leeuwarder cijfers daaruit worden gelicht blijken er in de week van 4 tot 10 juli in Leeuwarden 1433 reacties op de aangeboden zestien (16) woningen te zijn.
Gemiddeld meer dan 100 reacties op elke woning.

Twee jaar geleden toen ik stopte met het geregeld becijferen van de opgave in de woonkrant was dat "nog maar" 35 per woning. De woningnood is dus flink opgelopen. In dit rijtje huizen zijn twee woningen wegens een voorrangsregeling vergeven. Deze beide woningen hadden samen wel 353 reacties gekregen. Dus zijn er met deze manipulaties welgeteld 351 woningzoekenden gepasseerd. Waardoor en waarvoor?
Gepasseerd door herplaatsing omdat één van beide woningstichtingen bij deze absolute krapte, meent te moeten herplaatsen wegens maatschappelijk gezien onverantwoorde sloop.
Het is een diepte punt in het naoorlogse huisvestingsbeleid dat men voor sloopplannen geld uit Den Haag of Brussel krijgt om de woningnood te verhogen.

Het totaal aantal woningzoekenden bij BWL of de Corporatie Holding Friesland was die week 1433 units, alleenstaanden en gezinnen.
Tegenwoordig bezit BWL nog ongeveer 15000 huizen in Leeuwarden. De andere corporatie die van Hoekstra, "Nieuw Wonen" genaamd, publiceert geen cijfers meer. Zij hebben ongeveer 11000 huizen. Als het aantal vragen bij hun navenant is geweest dan moet het aantal actieve woningzoekenden over geheel Leeuwarden tegen de 2700 bedragen. Gerekend naar de bezettingsnorm van 2,3 persoon per woning wachten er 6000 mensen op huisvesting. Omdat Nieuw Wonen geen cijfers bekendmaakt zijn zij verantwoordelijk voor eventuele doublures, mocht onze berekening de beleidsmakers te hoog uitvallen. Wie feiten achterhoudt moet er zelf voor verantwoordelijk zijn.

Het totaal aantal reacties bij BWL van 1433 zijn de reacties volgens het oude systeem dat ook in de woonkrant werd gehanteerd. Achteraan is nog een keer een kolommetje waar ook 'reacties' boven staat. Is dit een uitfiltering van het aantal reacties, dat volgens ons onbekende normen recht of aanschrijven heeft gehad, om nader op het aanbod in te gaan?
Door deze cijfers op te tellen komt men op ongeveer 9 % van het aantal werkelijke reacties uit. Een nieuwe norm om goed te onthouden, mocht men in het vervolg het aantal echte reacties niet meer plaatsen.

Achter deze cijfers schuilt een beleidstendens. Leeuwarden wil geen goedkope woningen bouwen, want er is geen werk voor "goedkope" en/of laaggeschoolde arbeiders. Daar mogen de gemeenten van het Stadsgewest voor bouwen, is de conclusie van de wethouder. Sluiter doet zijn naam eer aan: hij houdt de stadspoorten dicht. Maar ook de beurs van de stad, want een gevolg van de Wet Werk en Bijstand is, dat de stad zelf de bijstandstrekkers moet betalen, en hoe minder steunlopers, hoe meer leuke dingen de stad met het overgebleven geld kan doen.
Lees: voor de wat beter gesitueerden. Zo nodig jaagt Sluiter arbeidsmigranten naar omliggende gemeenten. Waar ze werk en woningen mogen zoeken die daar ook niet zijn. Als die 2700 huishoudens zich op een afgesproken moment eens bij Sluiter op de stoep gingen zitten? Kan hij zelf noteren hoeveel en krijgt hij eindelijk weer zicht op een groot maatschappelijk probleem.

Jan Post.


Einde ingezonden brief van Jan Post 27/7/2005.

Bovenstaande brief verwijst naar een artikel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25/6/2005:

STADSGEWEST BOUWT TE VEEL DURE HUIZEN

LEEUWARDEN - In Leeuwarden en de buurgemeenten zal de woningbouw voor gezinnen met een smalle beurs de komende jaren achter blijven lopen bij de vraag. Dit concludeert adviesbureau KAW na bestudering van de gemeentelijke bouwprogramma's tot 2010.

Terwijl drie op de tien huishoudens een huurwoning of een goedkope koopwoning zoekt, blijft het aandeel van deze huizensoort in de totale bouwplannen van de regio steken bij respectievelijk 22 en 12 procent. Voor Leeuwarden liggen de aandelen met 16 en 11 procent nog iets lager.

[De stad Leeuwarden heeft 43382 bezorgadressen en de gemeente Leeuwarden inclusief de dorpen die in de gemeente liggen 45582 adressen. Als we de leegstand niet meerekenen, die overigens minimaal is, zouden dan 1367 huishoudens in de gemeente op zoek zijn naar een huurwoning of een 'goedkope' koopwoning. Waar het rapport de grenzen legt qua huurwoningen en de huurhoogte en hoe duur een 'goedkope' koopwoning bij de KAW maximaal is, staat niet in het LC-bericht.]

Dure huizen worden er daarentegen veel meer gebouwd dan de gemeten behoefte zou rechtvaardigen. Er staan voor de komende vijf jaar in het stadsgewest 2800 dure woningen op stapel (koopprijs vanaf EUR 250.000 of maandhuur vanaf EUR 500). Dat zijn er 1000 meer dan er volgens de behoefte-enquˆte nodig zouden zijn. Ruim tweederde hiervan zou in Leeuwarden komen.

[Dus in de komende vijf jaar zouden er in Leeuwarden pakweg 1870 dure huur- en koopwoningen bijkomen. Daar hebben de mensen die een goedkopere huurwoning of koopwoning zoeken dus niets aan. Maar de doorstroming dan? Komen daardoor dan geen goedkopere huur- of koophuizen vrij? M.i. maar beperkt, omdat de doorstroming vrij klein is gezien de economische omstandigheden.
Zoals eerder betoogd, zou er wellicht meer doorstroming op gang komen, door met name nieuwe huurwoningen bij te bouwen in het weiland (zodat er niets gesloopt hoeft te worden in bestaande wijken) met huurprijzen net onder de aftoppingsgrenzen van de huursubsidie. Voor de periode 1/7/2005 t.m. 31/12/2005 zijn dit:
Voor een- en tweepersoonshuishoudens EUR 474,88 en voor huishoudens vanaf 3 personen en meer EUR 508,92.
Dit zijn de huurgrenzen waarbij men, mits men voldoet aan inkomens- en vermogenscriteria, zonder passendheidstoets (fiattering) huursubsidie kan krijgen. Een rekenmodule waarbij men bij benadering kan uitrekenen of men recht heeft op huursubsidie staat op de website van VROM onder de volgende link: http://www.vrom.nl/huursub_berekening2005
Zou men huurwoningen bouwen net onder deze huurgrenzen, dan zouden dat m.i. doorstromerswoningen voor huurders kunnen zijn. Uiteraard moet de regering de huursubsidie dan niet verder afbouwen, anders is het leed straks helemaal niet meer te overzien qua huurschulden, huisuitzettingen ed.]

De wethouders van de zes stadsgewest-gemeenten raakten gisteren bij de presentatie van het KAW-rapport niet van de wijs.
Roel Sluiter (Leeuwarden): "Het gaat in alle opzichten de goede kant op. Eindelijk bouwt Leeuwarden vooral dure en koophuizen, terwijl de buurgemeenten zich meer richten op huurhuizen en woningen voor ouderen en starters. Vroeger was het andersom."

[Op zich is het prima dat ook de buurgemeenten eindelijk eens iets doen aan het bouwen van huurhuizen en 'goedkope' koophuizen, alleen de reden dat wethouder Sluiter dit ook vindt is een andere dan die van ons. B. en W. zien het liefst dat de armeren niet naar Leeuwarden komen. B. en W. zien bovendien het liefst dat zoveel mogelijk mensen met geld naar de stad komen en tenslotte zien ze het liefst dat de armeren die in de stad wonen geen woning kunnen vinden die ze nog kunnen betalen, in de hoop dat zij de stad wel verlaten.
Dit heet simpelweg: Bevolkingspolitiek in die zin dat arm moet wijken voor rijk. Het gaat allemaal wat minder openlijk dan Rotterdam dit momenteel flikt (wijken met goedkopere huizen taboe verklaren voor arme woningzoekenden!) maar eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Het wordt alleen niet zo hard uitgesproken.
Overigens gebeurt dit in alle steden in Nederland onder het mom van stedelijke vernieuwing, herstructurering ed.]

Als er over de hele linie meer goedkope en minder dure huizen bij moeten, ziet Leeuwarden daarin vooral een taak voor de buurgemeenten. "Daar ligt de speelruimte", aldus Sluiter.

[Zoals Jan Post al schreef, doet Sluiter zijn naam eer aan: De stad op slot voor de armeren. De speelruimte van wethouder Sluiter is echter beperkt tot maart 2006 als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Het is aan iedereen die het huidige Leeuwarder woningbouwbeleid ook niet ziet zitten, dan de 'speelruimte' af te nemen van de wethouder en van die politieke partijen die achter deze bevolkingspolitiek staan!]

De vijf randgemeenten zijn het daar niet mee eens. De bouwplannen zijn er vaak kleiner, wat de financiering van goedkope huizen bemoeilijkt. Daarom blijven vrije kavels in de forenzendorpen nodig.

[De armeren zijn in feite de 'zwarte piet' en zoals bekend bij de zwarte piet, is het de kunst die niet te krijgen, maar door te schuiven naar een ander...
Simpel gezegd: Overal zijn tegenwoordig mensen met weinig geld ongewenst. Eigenlijk zouden ze niet moeten bestaan, denken diverse machthebbers m.i. wel een stiekum. Een gevaarlijke en verontrustende tendens. Overigens hebben de dorpen wel een beetje gelijk:
Als je goedkopere huurhuizen wilt bouwen, heb je een onrendabele top. Die kun je financieren met winst op vrije kavels en dure koophuizen. Probleem hierbij is echter weer dat zij minder mogen bouwen dan Leeuwarden, zodat dit spel slechts kleinschalig valt te spelen. Leeuwarden daarentegen (lees: de woningcorporaties) zou door de veel hogere aantallen te bouwen nieuwbouw, dit spel veel beter kunnen spelen.]

Leeuwarden ziet de buurgemeenten ten onrechte meer als concurrenten dan als bondgenoten, stelde wethouder Jaap Keizer van Leeuwarderadeel.
"Het zou Leeuwarden niet moeten uitmaken of iemand in Stiens of in de stad woont, zolang de mensen maar niet naar Sneek of Wolvega trekken."

[Ik zie het verschil niet: Stiens ligt niet in de gemeente Leeuwarden en Sneek of Wolvega ook niet. De concurrentie is er wel degelijk: Alle gemeenten zijn er op uit zoveel mogelijk mensen met geld naar hun gemeente te lokken. Aangezien de voorraad mensen met poen beperkt is, zeker hier in het Noorden, is de spoeling dun. Sluiter en Keizer moeten maar samen verklaren dat ze willen dat Leeuwarden plus Leeuwarderadeel samen 1 grote nieuwe gemeente gaan vormen. Het is nu toch eigenlijk al 'voorstad Stiens' bij Leeuwarden, afgemeten aan de files...]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].