ACTIE NIEUWS ROBINSONSTRAAT
Brief woningeigenaren Robinsonstraat aan de gemeenteraad


Naar tekst brief woningeigenaren Robinsonstraat aan de gemeenteraad.

Op 13/7/2005 ontvingen wij onderstaand blaadje uit de Robinsonstraat in de Vrijheidswijk. Het gaat daar nog steeds om de herstructurering in een deel van de Vrijheidswijk Noord. Hieronder volgt de tekst:


AKTIE NIEUWS
ROBINSONSTRAAT

DOOR DE HELE WIJK VERSPREID EN VERKRIJGBAAR OP NO 11 EN 139.

Op 4 juli mochten we in de Blokkendoos de plannen bekijken die de woningbouw definitief heeft verklaard. Volgens ons was er geen nieuws. Het zal geknipt worden zoals het genaaid is. Daar helpen geen drie ronden van inspraak aan. Drie keer twee ronden van inspraak hebben de stem van de mensen in de wijk niet willen aanhoren.

Niet op de avonden voor de huurders en niet op de avonden voor de eigenaren. Met dee bezwaren die uit de wijk zijn gekomen, is niets gedaan. De alternatieven en veranderingen van de bewoners, die de specialisten bij uitstek zijn, omdat ze er wonen zijn niet meegenomen. de woningbouwcorporaties en de gemeentelijke plannenmakers hebben de alternatieven naast zich neergelegd. Achteraf is het alleen maar een show gebleken, om de mensen tot een andere overtuiging te brengen.

Hebben we dat onlangs ook niet meegemaakt met de Europese grondwet? Moesten we daar ook niet voor zijn? Zijn er hier ook niet meningen in de week gelegd en ons opgedrongen waar absoluut geen behoefte aan is. Zoals de meeste kopers zegen, dan zijn ze hier gekomen voor de ruimte, de rust , het groen en de vrijheid in deze wijk. De nieuwe plannen zijn immers veel minder vrij. De mooie rondloop om de wijk heen wordt door nieuwbouw onderbroken. Het groen wordt vervangen door beton. Diverse doorgangen worden door sloop en nieuwbouw afgesloten.

Er zijn heel wat commissies bezig geweest om hun overtuiging in de Robinsonstraat te droppen. Maar een door ons uitgevoerde enquête wees anders uit. De bewoners waren tegen de koppelverkoop. Zij wilden wel dat het achterstallig onderhoud door de woningbouw wordt ingehaald. Na 30 jaar zijn de keukens wel aan vervanging toe. Maar ze wilden niet dat de wijk op de schop gaat.

Men wil de groene en open ruimte houden. Wij menen dat verbetering ook binnen de bestaande kaders kan. Afgelopen maandag bleek, dat je net zo goed tegen een muur praten als met de Woningbouw of de Gemeente. En die hebben dan ook nog knechtjes ingehuurd, zoals een wijkpanel, dat niet door ons is gekozen. Een van de leden, was het niet de voorzitter, heeft eens gezegd, dat ze een bepaald iemand niet in het panel wilden hebben, omdat diegene te "links" was.

Dan was er de Bewonersraad, waar ook niemand van onze wijk in zit.
Deze club onder aanvoering van Klaas van der Veen, heeft in een door ons belegde vergadering niet duidelijk kunnen maken dat hij de de belangen van de wijk wilde verdedigen. Hij verdedigde de belangen van zijn klub, die, dat mag wel gezegd worden, totaal afhankelijk is van de Woningcorporatie. Want daar krijgen ze per lid zoveel geld van om hun vereniging in stand te houden. Overigens volgen ze het landelijk voorgeschreven beleid dat iedereen 5000 Euro krijgt als hij moet verhuizen vanwege de plannen. Daarvoor kloppen ze zich wel op de borst, maar ze hebben er zelf geen hand voor uitgestoken om het zo ver te krijgen.

Zo kun je het architekten duo ook wel even bij de kop nemen. Wie is er nu zo gek om glasplaten langs de openbare weg op gevels te monteren? Want toen een bezoeker daarmee gebaren maakte om de proef op de som te nemen, schrokken ze wel even. Zo sterk is dat glas blijkbaar niet. Veel minder sterk in elk geval dan de glazen bushokjes, waarvan er hier in het afgelopen jaar toch al vier glasplaten zijn vervangen. We vrezen zelfs dat dit architektonische hersenspinsel vandalisme zal aantrekken.

Omdat de plannen in de richting van een BETONDORP leiden, is het duidelijk wie er met de brokken blijven zitten: de bewoners. Maar misschien ook wel de fietsers, want nog steeds kun je alleen lopend en fietsend bij de woningen komen. Daarin wordt het oude ontwerp gevolgd. En eerlijk gezegd, dat kan ook niet anders. Wie dat wil wijzigen, zal in feite een kwart van de wijk moeten afbreken, zodat iedereen met de auto bij de deur kan komen. Maar tot wat voor soort bouw dat leidt, dat is te zien in Zuiderburen: saaie rijtjes bouw, bijzonder eentonig, en op de beklinkerde uitrit waar de kinderen zouden moeten spelen, kunnen een of twee auto's staan. Gelukkig dat het hier nog anders is.

De herstructurering brengt ook mee dat er tussen de Robinsonstraat en de Dragoonsflat een sloot wordt gegraven. Dit lijkt ons planologisch een miskleun. Er moeten vrijwel alle bomen voor wijken, die het uitzicht vanuit de flats op de blokkendozen die wij bewonen verzachten. Naast de sloot komt een weg , er komen nieuwe parkeergelegenheden en de tuinen van de bewoners worden verlengd. Maar hoe breed wordt die sloot? Het wateroppervlak komt ongever 1.30 m beneden het huidige grasveld te liggen. Of het veld helt langzaam af naar de sloot en dan wordt het een heel klein slurfje in de diepte, of de wal gaat steil naar beneden en dat is levensgevaarlijk voor kinderen. Want met deze ingreep gaat wel het enige bespeelbare voetbalveldje naar de barrebiezen. Waar we ook voor vrezen, is de komst van ( nog meer) steekmuggen. Het is een goede broedplaats voor zulk gedierte. Toen een jaar of vier geleden de Bonke opnieuw beschoeid werd, zijn de "neefjes" een grotere plaag geworden dan ervoor, omdat er achter de beschoeiïng stilstaand water is gebleven. Daar voelen zulke dieren zich het best thuis. In wat warmer water dat stilstaat. Want de verbinding die men nu wil maken stroomt niet, die stijgt en daalt alleen met het boezempeil op en neer.

De vraag is ook of er aan de opbouw op de woningen wel echt behoefte is. De prijs is veel eigenaren te hoog, maar die hoeven de opbouw niet te nemen. De huurders krijgen de opbouw wel maar dat zal zich doorvertalen in de prijs: is het niet van de huur dan wel van de stookkosten.

Is er wel echt behoefte aan een flatje aan de Bonke voor bejaarden? We zijn al ingesloten door een 400 bejaarden flats en service woningen aan de Canadezenlaan. Wat moeten die duplexwoningen hier? Wat moet dat flatje hier? Die zijn ook voor ouderen bedoeld. Dus puur onzin. Er moet ook uit het oogpunt van volkshuisvesting een gevarieerde keuze blijven. Dus ook voor gewone gezinnen.

Deze week hebben wij als eigenaren en als mensen die met de enquête zijn bezig geweest een brief aan de raadsleden verstuurd, alsmede aan de pers. Als u die brief ook wilt lezen dan kunt u die halen op Robinsonstraat 11 en 139. Wij vragen daarin de plannen te wraken en met nieuwe plannen te komen waar het grootste deel van de wijk ook achter staat.

LET OP !

Wanneer de inspraak komt in de kommissie stadsontwikkeling komt, dan zullen we u op de hoogte houden en vragen of u massaal wilt inspreken.

Wij hebben ideeën en punten die we hier niet beschreven heben in voorraad. Wij kunnen u ook modellen van bezwaarschriften leveren. U kunt ze binnenkort krijgen op onze adressen.

En zelfs al zou ons hoogste orgaan van de democratie in de gemeente ons in de steek laten en voorstemmen, dan zullen ze tijdens en na de herstructurering nog lang op hun falen worden gewezen.

N.B. Heeft u ook iets dat in het volgende blad kan, dan kunt u dat ook op de 2 bekende adressen brengen. (J.P.)


Einde tekst Actie Nieuws Robinsonstraat juli 2005.

Zoals al genoemd in bovenstaand blaadje, hebben de woningeigenaren in de Robinsonstraat ook een brief heschreven aan de gemeenteraad. Hieronder volgt de tekst:


Leeuwarden, 11 juli 2005

Onderwerp : Herstructurering Robinsonstraat.

Aan de leden van de Gemeenteraad van Leeuwarden;

Geacht college,

Wij als eigenaars - bewoners en huurders willen onze bezwaren, bezorgdheid en verontrusting aan U kenbaar maken. De woningcorporatie heeft 4 juli j.l. zijn definitieve plannen getoond voor de herstructurering van de Robinsonstraat. Een straat die op zich een kleine wijk is en een waar (bijna) geen problemen zijn. Een wijk, een straat waar wij als eigenaars bewust voor hebben gekozen, vanwege het vele groen, de ruimte en de rust, om hier te wonen.

Wij als eigenaars hebben ernstige bezwaren tegen de manier waarop het één en ander in zijn werk is gegaan. De renovatie binnenshuis van de huurwoningen en de "verbetering" buitenshuis zijn door de woningbouwcorporatie gekoppeld (alles of niets) aan de herstructurering van de straat. Maar alleen de huurders hadden "stemrecht".

De herstructurering gaat ons als eigenaars evenzeer aan.
De kopers vormen bijna de helft van de wijk en zij hebben het uiterlijk van de wijk mee ten goede bepaald. In opdracht van de gemeente zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaars, maar wij krijgen geen inzage in de rapportage.
Uit een ingesteld onderzoek door enkele bewoners onder eigenaren en huurders blijkt dat ook veel huurders tegen de rigoureuze plannen zijn.
Wanneer de Woningcorporatie met een resultaat komt dat tegenovergesteld is, verbaast ons dat. De ondervraagde huurders voelen zich met hun antwoord vrij geregeld geen recht gedaan door wat er genoteerd is. Van de woordvoerder van de huurdersvereniging kregen wij te horen dat het eigen onderzoek niet mee zal worden in de besluitvorming.

Onze verontrusting geldt het grotendeels verdwijnen van de rijke verscheidenheid van groen: rozenperkjes, struiken en bomen. Juist deze wijk aan de rand van de stad vormt zo een mooie overgang met het platteland. Er is nu een prachtige doorlopende wandelroute om de wijk heen, langs de Bonke en de paden er tussendoor, die in de verschillende jaargetijden voor een plezierige woonomgeving zorgen. Vanwege dichtzetting van paden voor nieuwbouw en verdwijnen van openbaar groen zal dit woongenot verloren gaan. De bewoners van de flats aan het Dragoonsplein zullen hun groene uitzicht kwijt raken en er het uitzicht op een betondorp voor terugkrijgen. Ook hen is niets gevraagd.

De architecten stranden tussen tussen Scilla en Charybdis. Er is een stijlvolle oprijlaan naar het nieuwe flatje aan de Bonke geprojecteerd. Het eerste het beste schuttinkje halveert al na 15 meter de rijbreedte van deze laan, die op het eind ook nog versmald moet worden om hem langs de zijmuur van een bestaande woning te laten lopen. Wij zijn bezorgd, dat het resultaat straks tegenvalt. Dat geldt ook voor de glazen platen aan de openbare weg op de gevels. Is er rekening mee gehouden met de scherven die er zullen vallen? In de bushokjes hier in de wijk heeft men het laatste jaar vier veel sterkere glazen platen moeten vervangen. Het plaatsen van glasplaten lijkt ons een zuiver geval van testimonium pauperitatis.

Natuurlijk zijn wij niet tegen verbeteringen in en aan de huizen en de straat, graag zelfs, maar dan wel met de instemming van de grootst mogelijke meerderheid van alle bewoners van de wijk en met het behoud van het oorspronkelijke karakter. Er zijn door mensen uit de wijk allerlei voorstellen voor verbeteringen gedaan, die niet gehonoreerd zijn.

Wij verzoeken u als gemeenteraad, als hoogste college in deze gemeente, de plannen te wraken en nieuwe voorstellen te doen die door een ruime meerderheid in de Robinsonstraat en de wijk worden gedragen.

J.Post Robinsonstraat 139.

L.Hoekstra Robinsonstraat 11.

Namens de eigenaren en de aktiegroep die de enquête uitvoerde.


Einde tekst brief woningeigenaren Robinsonstraat.