Pamflet voor sloopwoningen Robinsonstraat:
WAT U OVER VERHUISKOSTENVERGOEDING
ZOU MOETEN WETEN!


Tekst van een pamflet zoals we op 13/2/2005 hebben verzonden naar de huurders van twee blokjes laagbouwwoningen in de Robinsonstraat die dreigen te worden gesloopt door WoonBedrijf Regio Noord:


WAT U OVER VERHUISKOSTENVERGOEDING ZOU MOETEN WETEN!

Dit pamfletje is bedoeld om u als huurder van een woning, in een van de twee laagbouwblokken in de Robinsonstraat, die WoonBedrijf Regio Noord wil slopen, over een paar zaken in te lichten. Of u nu voor of tegen de sloop bent, als het tot sloop komt, zal de woningcorporatie u herhuisvesting moeten aanbieden. De woningcorporatie zal u bovendien verhuis- en herinrichtingskosten moeten geven. Daar heeft u zonder meer recht op! Hierbij enige vragen plus antwoorden:

1. Heeft u iets te maken met afspraken tussen uw verhuurder en huurdersvereniging De Bewonersraad?
Toelichting: Op 16/12/2003 tekenden Corporatieholding Friesland (hieronder zit o.a. WoonBedrijf Regio Noord) en HV De Bewonersraad Friesland een overeenkomst.
Deze heet: "Sociaal Pakket voor huurders bij sloop."
Daarin werden ook afspraken gemaakt over de hoogte van de verhuiskostenvergoeding:
Deze zou in 2004 EUR 4.175 zijn en dat bedrag zou in 2005 worden verhoogd met de door het CBS gepubliceerde 'consumentenprijsindex alle huishoudens'.
Maar met hun afspraken heeft u niets van doen: U tekende deze overeenkomst niet en als u al lid zou zijn geweest of nog zijn van deze huurdersorganisatie, dan hadden zij u als lid (bv. op een ledenvergadering) moeten vragen of u daarmee akkoord ging.
Bovendien is deze overeenkomst niet vergelijkbaar met bv. een CAO die een vakbond afsluit met een werkgeversorganisatie: Zo'n CAO geldt voor iedereen, omdat dan vervolgens de minister de CAO 'algemeen verbindend' verklaart voor alle werkgevers en werknemers in die bedrijfstak. Een dergelijke regeling bestaat niet voor afspraken tussen een huurdersclub en een verhuurder. Simpel gezegd: Dit 'Sociaal Pakket' is geen CAO!

2. Waarom kunt u een hogere verhuiskostenvergoeding eisen?
Toelichting: Omdat de minister van Volkshuisvesting, mw. Dekker, op verzoek van de Tweede Kamer, in de wet een minimum- bedrag gaat zetten waarop een huurder van een corporatiewoning recht heeft als hij wegens sloop of renovatie gedwongen moet verhuizen!
Dat bedrag wordt EUR 5000,= De minister heeft dat in een brief van 1 februari jl. meegedeeld aan alle woningcorporaties in Nederland.
Zij schrijft o.a. dat het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) gewijzigd zal worden en dat bij Algemene Maatregel van Bestuur zal worden bepaald dat het minimaal te betalen bedrag 5000 euro zal zijn. Wij hebben gehoord dat dit uiterlijk per 1/7/2005 geregeld zal zijn. De minister schrijft in haar brief aan de corporatiebesturen tenslotte:
'Zoals u bekend zal zijn is de geplande inwerkingtredingsdatum door een aantal oorzaken vertraagd. Ik hecht er met de Tweede Kamer der Staten-Generaal evenwel veel belang aan, dat huurders niet de dupe van de vertraging worden. Ik verzoek u dan ook met klem reeds nu overeenkomstig de voorgenomen wijziging te handelen.' Einde citaat.

Advies van het P.E.L.:

a. Eis minimaal EUR 5000 verhuis- en herinrichtingskosten. Laat u niets wijsmaken door de woningcorporatie. U heeft een recht- streekse individuele huurovereenkomst met hen en hebt ook daarom niks te maken met z.g. 'afspraken' van huurdersclubs die over u en zonder u zijn gemaakt!

b. Met de brief van de minister (zie citaat) kunt u desnoods bij de kantonrechter o.i. goed onderbouwen dat een eis om 5000 euro minimaal te betalen, niet onredelijk is.

c. Blijf gewoon zitten totdat het minimumbedrag landelijk wettelijk is geregeld. Teken niks! Vetrouw nimmer op vage mondelinge verhalen van uw verhuurder.

MEER WETEN: BEL SNEL P.E.L. OP 058-2671636. VERENIGING P.E.L., DE ONAFHANKELIJKE WOONCONSUMENTENORGANISATIE!


Einde tekst pamflet V&H-vergoeding t.b.v. huurders in de Robinsonstraat.