Landelijke demonstratie
Stop Afbraak Sociale Huisvesting
Breed bewonersverzet tegen afbraakbeleid


Dekker strooit huurders zand in de ogen
Huurplannen blijven onveranderd slecht
Bericht Woonbond 4/2/2005


Het volgende persbericht is afkomstig van SASH, het comitee Stop Afbraak Sociale Huisvesting.
Ondanks dat de dag voor de demo op zaterdag 5 februari 2005, minister Dekker de leugenachige suggestie wekte dat de liberaliseringsplannen van tafel waren (deel is doorgeschoven naar 2008 maar belangrijk deel van plannen gaat zoals gepland gewoon door!) waren er toch nog 800 mensen op de Dam aanwezig (TeleText sprak over 200 mensen; er waren dus 500 mensen...) die zich geen zand in de ogen lieten strooien.
Toch knap voor een lokaal comité dat noch door de Woonbond, noch door bv. de SP, noch door Keer Het Tij werd gesteund... Geheel op eigen kracht dus; de beste methode! Hieronder de tekst van hun op de dag na de demo uitgegeven persbericht:


Persbericht 06-02-2005

Landelijke demonstratie
Stop Afbraak Sociale Huisvesting

Breed bewonersverzet tegen afbraakbeleid

Op zaterdag 5 februari hebben 800 mensen uit verschillende steden en dorpen gedemonstreerd tegen de afbraak van de sociale huisvesting. Hiermee is een belangrijke stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling van een breed bewonersverzet tegen het gevoerde huisvestingsbeleid. De demonstratie, die begon op de Dam en eindigde op het Museumplein in Amsterdam, verliep in een uitstekende sfeer, muzikaal ondersteund door de fanfare van de 1e liefdesnacht en de sambaband the sound of resistance.

In toespraken vertelden bewoners over hun ervaringen met het afbraakbeleid. Vooral was er aandacht voor de negatieve gevolgen van het z.g. herstructureringsbeleid, wat inhoudt dat hele buurten op de schop gaan door grootschalige sloop of dure renovatie en verkoop van goede sociale huurwoningen. Door het verdwijnen van de sociale huurwoningen worden bewoners met veel hogere woonlasten geconfronteerd. Daarbij raken bewoners ontheemd, omdat ze door de geforceerde verhuizing hun vertrouwde woning en woonomgeving verliezen, waardoor veel sociale contacten verloren gaan. De buurt wordt er zo niet beter op. Gastspreker prof. Thomson van de T.U. Delft onderstreepte de ernst van dit probleem door aan te geven dat er voor de komende jaren plannen zijn om 200 duizend sociale huurwoningen - die bouwkundig in goede staat zijn - te slopen. Hij sprak in dit verband over een onzinnige en liefdeloze politiek.

Ook maatregelen als het afschaffen als de ouderdomsaftrek of monumententoeslag hebben geleid tot sterke huurstijgingen zo werd door sprekers benadrukt. Betreffende het z.g. compromis op het huurliberalisatieplan van minister Dekker werd gesteld dat we opnieuw zijn belazerd, omdat het oorspronkelijke huurplan in hoofdlijnen nu ook met steun van het CDA en D66 nog steeds overeind staat. Daarom is het zo belangrijk dat bewoners zichzelf gaan organiseren en door gemeenschappelijk verzet van "onderop" de maatschappelijke druk gaan opvoeren, zodat de afbraak van de sociale huisvesting daadwerkelijk zal worden gestopt en de bestaande woningnood wordt opgeheven. Na 3 uur de winterkoude te hebben getrotseerd werd met het gezamenlijk zingen van strijdliederen de actiedag afgesloten.

In voorbereiding van nieuwe acties is de volgende algemene actievergadering vastgesteld op 19 februari om 13:00 uur in wijkcentrum jordaan, 1e laurierdwarsstraat 6.

Website: www.sash.nl
E-mail: demonstratie@sash.nl

Contactpersonen:

Jan Harinck, tel. 020-6811773 of 06-40296123
Hugo Gietelink, tel.020-6237971 of 06-27386278
Simon van de Meer, tel. 051-2371709 of 06-21640078
Cees Groenewoud, tel. 06-16392092
Abraham Vega, tel. 020-6633978


Einde persbericht SASH.

Als toelichting op het feit dat huurders met het z.g. compromis tussen CDA en regering niet moeten denken dat de huurliberalisering door is geschoven naar 2008, het volgende bericht van de Nederlandse Woonbond d.d. 4/2/2005:


Dekker strooit huurders zand in de ogen

Huurplannen blijven onveranderd slecht

De Ministerraad is vandaag, op voorstel van Minister Dekker, akkoord gegaan met aanvullende voorstellen voor het nieuwe huurbeleid. Pas als er in 2008 voldoende woningen zijn gebouwd, mogen de huren van 600.000 woningen helemaal worden vrijgegeven. Dat betekent echter niet, zoals eerder werd gesuggereerd, dat de huurliberalisatie van de baan is. De minister zet haar plan om woningen met een relatief hoge WOZ-waarde vanaf 1 juli 2006 te liberaliseren namelijk gewoon door. Deze woningen komen in een 'overgangsregime', zoals Dekker dat noemt.
De huurverhogingen in dit overgangsregime zijn exact dezelfde als in haar eerdere plannen, te weten in 2006 de inflatie van het voorafgaande jaar plus 2%, in 2007plus 3%, in 2008 plus 3,5% en in 2009 plus 4%.
Maar ook de voorgestelde huurverhogingen in het zogenoemde gereguleerde deel van de woningvoorraad (75% van alle woningen) zijn onveranderd.

De Woonbond is teleurgesteld over deze uitkomst. Nog steeds worden 600.000 huurders in het 'overgangsregime' geconfronteerd met ongekend hoge huurstijgingen, waardoor hun koopkracht de komende jaren zwaar wordt aangetast. Zij moeten zich nog steeds ernstig zorgen maken of zij de huur straks nog wel kunnen betalen. Gedwongen verhuizingen liggen in het verschiet. Ze kunnen echter geen kant op in de huidige gespannen woningmarkt.
Dekker tornt dus niet aan haar voorgestelde huurstijgingen in de komende jaren. Kortom: de gevolgen voor huurders blijven dezelfde. De huren van woningen met een hogere WOZ-waarde zullen harder stijgen dan de 'gereguleerde huurwoningen'. Huurders in die woningen houden onzekerheid over de toekomst van hun huurwoning en de huurprijs. De bewering van de minister dat met haar plannen een gematigde huurontwikkeling wordt gerealiseerd, raakt kant noch wal.
Ook haar stelling dat de doorstroming wordt bevorderd en dat meer huurwoningen beschikbaar komen, is een slag in de lucht. Dit laatste wordt ook gelogenstraft door rapporten van ABF research, het CPB en RIGO.

De huurstijgingen liggen ver boven de inflatie, terwijl het inkomen van huurders de komende jaren nauwelijks stijgt. Met name huurders met een bescheiden middeninkomen worden door deze huurmaatregelen hard getroffen. Zij hebben immers geen recht op huursubsidie en een koophuis is voor niet bereikbaar, omdat ze niet voldoende kunnen lenen. Ze kunnen dus geen kant op een hebben geen andere keus dan de huurverhogingen op te hoesten.

Als doekje voor het bloeden heeft de Minister aangekondigd dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om lokaal maatwerk te leveren, dus dat bepaalde groepen huishoudens kunnen worden ontzien. Voor huurders biedt dat echter geen enkele zekerheid.

Dekker komt met een nieuw prijsplafond voor te liberaliseren woningen. Aan een nieuwe huurder van een geliberaliseerde woning mag een jaarhuur van 5,4% van de WOZ waarde worden gevraagd. De Woonbond vindt dit een rookgordijn dat geen enkele bescherming biedt tegen te hoge huurprijzen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een maximale huurprijs van 5,4% zorgt voor een stijging van de gemiddelde huur met meer dan vijftig procent en een netto-huurquote van huishoudens met een inkomen tussen de huursubsidiegrens en de ziekenfondsgrens van 24% in 2004 naar 37% in 2015.

Amsterdam, 4 februari 2005


Einde bericht Nederlandse Woonbond.