Tekst van pamflet:
"DE PLANNEN VAN TAFEL" over sloopplannen WoonBedrijf Regio Noord in de Robinsonstraat plus: Reactie secretaris PEL.


Ontvangen 4/2/2005 van Werkgroep voor Volkshuisvesting te Lekkumerend:
Tekst van pamflet: "De plannen van tafel" over sloopplannen WoonBedrijf Regio Noord in de Robinsonstraat plus: Reactie secretaris PEL.


Op 4/2/2005 ontvingen we het volgende pamflet van de Werkgroep voor Volkshuisvesting uit Lekkumerend/Vrijheidswijk:

DE PLANNEN VAN TAFEL

BWL wil slopen in de Robinsonstraat. Ze hebben de bewoners 6 keer bij elkaar geroepen en steeds meer weerstand tegen de plannen gekregen. Die zijn te duur voor de bewoners die er nu wonen. Die vinden ook dat er geen reden voor sloop is. En de opbouw en andere fratsen? Het tast de leefbaarheid van de wijk aan. Het idee van ruimte zal ernstig worden aangetast.

Op de laatste 2 vergaderingen hebben wij de aanwezigen gezegd, dat er nog niets verloren is. De plannen moeten eerst nog door de gemeenteraad. Eerst moet het bestemmingsplan nog worden veranderd en goedgekeurd. Voor BWL iets kan beginnen.

We zijn deze week erg geschrokken dat BWL er al bijna in geslaagd was om een van de huizen die ze willen afbreken dicht te timmeren. Het snode plan ging niet door, omdat er geen betaalbare woonruimte beschikbaar was. - Wel duurdere en slechtere-.

We verspreiden dit briefje in het rijtje van Josje, Bourakba, Adouč en Lee, en op de plaats waar geheel onnodig een flatje moet komen.

We drukken onze buurtbewoners op het hart om niets te tekenen voor het plan voor de commissie en de gemeenteraad is geweest.

Verder commentaar:
BWL gedraagt zich hier als een onbetrouwbare partner. Ze heeft in de inspraak zowel bij de huurders als bij de bewoners niets gedaan met wat de buurt, onze straat vond. Als dit pand in de loop van deze weken was vrijgekomen dan was het dichtgetimmerd en dan hadden de buren, allen niet of slecht Nederlandstalig de indruk gekregen dat het proces al onomkeerbaar was, en dat zij ook weg moesten.

Onnodig om te zegen dat we dit bericht ook naar de pers brengen en we proberen het bij het PEL op internet te krijgen. Tot nu toe heeft BWL alles stiekem gedaan, ze hebben ons formulieren laten invullen, waarvan we zeker zijn dat er niets mee gedaan is. Er is ook gezegd dat 70 % van de huurders (138 gezinnen) voor de plannen moeten zijn, maar hoe dat bepaald wordt dat is niet duidelijk. Wij zouden voorstellen zet maar een stembus neer in de Blokkendoos, en wij willen daarbij wel als nationale waarnemer optreden. Want een ding is duidelijk, BWL is op zich niet eens tot inspraak in staat, laat staan dat ze met democratie kunnen omgaan.

DE PLANNEN VAN TAFEL.
Jan, Albert, Nico.
Gemaakt bij en door jan, Robinsonstraat 139.
ook voor inlichtingen: 267 25 13,


Einde tekst pamflet.

Commentaar: Het gaat hier om een deel van de plannen van WoonBedrijf Regio Noord, een onderdeel van Corporatieholding Friesland, met de Vrijheidswijk deelgebied Noord-Oost. De corporatie, die in de Robinsonstraat al een tijd geleden een deel van de laagbouwhuizen heeft verkocht, wil de huizen deels 'upgraden' en deels slopen.
Ze zullen ongetwijfeld schermen met het z.g. feit dat 70 procent van de bewoners van de te slopen huizen voor sloop is, zonder dat iemand dat percentage ooit kan controleren. Bij renovatie van een complex woningen van 10 of meer woningen, wordt het renovatievoorstel 'vermoed redelijk te zijn' als 70 procent van de huurders of meer, met het voorstel heeft ingestemd, sommigen stellen dat die 70 procent regel ook opgaat bij sloopvoornemens, maar ik heb dat tot mijn spijt nog nergens 'hard' kunnen vinden. Zou dat wel zo zijn, dan zou dat betekenen dat als bv. 31 procent van de huurders in een complex woningen tegen sloop van hun woning is, de sloopvoornemens van tafel gewerkt zouden kunnen worden.
In juni 2004 heeft het PEL aan de Raad voorgesteld een Onttrekkingsverordening te maken op basis van de Huisvestingswet; de LLP heeft het voorstel toen naar voren gebracht, maar niemand steunde toen verder dat voorstel. Stel je voor, dat je als Raad politieke verantwoordelijkheid gaat dragen voor sloopbeslissingen... Je kunt beter geen machtsmiddelen hebben en roepen dat je de sloop betreurt, maar dat je er machteloos tegenover staat. De huichelaars.

Ik vermoed, dat WoonBedrijf Regio Noord op een dag gewoon een sloopvergunning aanvraagt en krijgt, want een sloopvergunning op zich is alleen maar iets technisch: Asbest-plan gemaakt, aangegeven hoe je wilt slopen, welke voorzorgen je neemt t.a.v. de directe omgeving en: B. en W. zijn gehouden je de sloopvergunning te geven. Daar is geen bestemmingsplanwijziging voor nodig. In zoverre is de info m.i. misleidend in het overigens goedbedoelde pamflet. Wat doet een bestemmingsplanwijziging er toe als de boel al plat ligt?
Het is duidelijk, dat de woningcorporatie al wil beginnen met het dichttimmeren van huizen, nadat ze de bewoners willen laten verhuizen naar woningen die ze niet kunnen betalen. Op het nippertje zou aan bewoners, die afgelopen week er bijna ingetrapt waren een vervangende woning te betrekken van pakweg 510 euro in Camminghaburen, zijn voorgerekend door een opbouwwerker, dat ze dat ondanks ondanks huursubsidie, toch echt niet konden betalen...
En dat is nu juist een van de structurele problemen bij dit soort scenario's: Passende en vooral betaalbare herhuisvesting is er niet of nauwelijks meer voor mensen met weinig geld. In feite schunnig, dat een corporatie dan toch probeert mensen een voor hen veel te duur huis aan te praten; een huis waarin te voorspellen is, dat ze het daar financieel niet zullen redden...

Wat moet er dan komen op de plaats van de rij te slopen woningen? Een bejaardenflatje, dat omdat het ongesubsidieerde nieuwbouw is, ongetwijfeld erg duur zal zijn, zeker te duur voor de ouderen in die wijk, een van de armste wijken van Leeuwarden. Maar waarom moeten deze huizen dan plat? Zijn ze dan zo slecht? Nee, er mankeert niets aan, maar het moet vanwege stedebouwkundige plannen en uiteraard om de veelal vrij arme huurders te verjagen. Ook hier is en blijft dat hele gesloop in feite bevolkingspolitiek. En de upgrading plannen voor de rest van de laagbouw in de Robinsonstraat? Ook deze leiden tot huurverhogingen, waar de huurders zeker in deze tijd niet op zitten te wachten, terwijl ook de eigenaar-bewoners zich m.i. wel twee keer zullen bedenken om mee te doen aan een cosmetische operatie. Want daar schijnt het opknapplan vooral op neer te komen.

Ergerniswekkend is, dat een van de stroopsmeerdersclubs, t.w. huurdersorganisatie De Bewonersraad Friesland, op 16/12/2003 een overeenkomst sloot met Corporatieholding Friesland, getiteld 'Sociaal Pakket voor huurders bij sloop', alsof je als huurder die huurdersorganisatie toestemming hebt gegeven om namens jou maar 'afspraken' te maken met je verhuurder. Ook als je als huurder lid bent van De Bewonersraad, heb je m.i. om twee redenen geen boodschap aan die 'afspraken':

1. De Bewonersraad heeft jou als lid nooit geraadpleegd middels bv. een ledenvergadering.
2. Je lidmaatschap is je min of meer opgedrongen en discutabel doordat indertijd plotseling de huur werd verhoogd met contributie voor De Bewonersraad en als je niet lid wilde worden, moest je dat maar kenbaar maken. Dat is de z.g. 'negatieve optie' die niet geldig is, omdat ze betekent: Behoudens tegenbericht nemen we aan dat je lid bent...
Zo kunnen wij het ook...
De truc is dat als je niks doet en wel toelaat dat je bovenop de huur ook contributie zit te betalen, het er naarmate de tijd verstrijkt, steeds meer op lijkt dat je kennelijk wel lid wilde zijn. Hoe het met die betalerij strikt juridisch zit, is me niet geheel duidelijk, maar het beste is: Schrijf een aangetekende brief dat je geen lid wilt zijn en trek die contributie af van de huurbetaling. Dan ben je over dat z.g. lidmaatschap duidelijk geweest.

Zowel voor leden als voor niet-leden van De Bewonersraad, ofwel voor alle huurders geldt: Een overeenkomst tussen een huurdersvereniging en een woningcorporatie is niet bindend voor de huurders waarover de overeenkomst gaat, omdat zij geen partij zijn bij die overeenkomst.
Huurders zijn alleen partij bij hun huurovereenkomst en kunnen desnoods individueel al dan niet met hulp van een advocaat, in de slag. Het foefje is, dat wordt gedaan alsof de huurders wel gebonden zijn aan de overeenkomst tussen de huurdersvereniging en de verhuurder, alsof het een CAO-afspraak is tussen vakbonden en werkgevers. Maar daar geldt, dat vervolgens de minister zo'n CAO 'algemeen verbindend' verklaard voor de hele bedrijfstak op grond van de wet die hem die bevoegdheid geeft. Die vlieger gaat hier niet op.

Dit is m.n. belangrijk als je kijkt hoe de verhuiskosten zijn geregeld in die overeenkomst: Voor 2004 heet dit te zijn: EUR 4175 en voor de jaren daarna wordt deze aangepast op basis van de CBS 'consumentenprijsindex alle huishoudens'.

Als huurder is het echter goed om te weten dat op 1 februari 2005 minister Dekker van VROM een brief heeft geschreven aan alle corporatiebesturen, waarin zij meedeelt, dat nu zo snel mogelijk het Rijk het Besluit Beheer Sociale Huurwoningen (BBSH) zal aanpassen en daar in zal zetten, dat het minimumbedrag aan verhuis- en herinrichtingskosten bij een corporatiewoning EUR 5000 is.
Ook gaat de minister er van uit dat de corporaties in afwachting van wijziging van het BBSH, die 5000 euro als minimumbedrag hanteren.

Kortom: Wij adviseren de huurders in dat deel van de Robinsonstraat wat de corporatie wil slopen:
Niet akkoord gaan met de verhuiskostenvergoeding! Blijven zitten en minimaal EUR 5000 eisen. En net zo lang blijven zitten tot dat BBSH gewijzigd is.

Uiteraard zagen we nog liever dat de huurders zich als 1 blok tegen de sloop zouden keren, maar ons is verteld, hoe de verhuurder tracht in te spelen op de emoties van de bewoners en hen in een geval daarmee trachtte te raken op een wijze waar ik in elk geval kotsmisselijk van wordt.

Tenslotte troffen we bij de stukken die ons in handen werden gespeeld, nog een kleine en een grote lijst aan van huisnummers en huurprijzen van woningen van WoonBedrijf Regio Noord in Camminghaburen. Er werd bij verteld, dat zodra een van die huizen leeg zou komen, de corporatie dat te koop zou zetten. M.a.w.: Over een tijdje is in heel Camminghaburen geen huurwoning meer te bespeuren.

secretaris PEL