ACTIEPROGRAMMA
'HOUD HUREN BETAALBAAR'
De alternatieven van de
Nederlandse Woonbond


Pamflet Woonbond tegen plannen minister Dekker tot liberalisering huren. Datum: Najaar 2004


ACTIEPROGRAMMA 'HOUD HUREN BETAALBAAR'
De alternatieven van de Nederlandse Woonbond

Het moet anders met het huurprijsbeleid

* De jaarlijkse huurverhoging per woning bedraagt maximaal het inflatiepercentage.

* Huurders lijden nu en in de komende jaren koopkrachtverlies.
Daarom moet de jaarlijkse huurstijging onder inflatie uitkomen.

* De huurwoningenmarkt is geen markt. Daarom is wettelijke huurprijsbescherming noodzakelijk, in de vorm van wettelijke maxima voor de huurprijs en de jaarlijkse huurverhoging op basis van het woningwaarderingsstelsel (wws).

* De maximale huursomstijging voor woningcorporaties mag niet worden afgeschaft.

* De rechtspositie van huurders in een woning met een geliberaliseerde huurprijs moet aanzienlijk worden versterkt.

* De liberalisatieplannen leiden tot zeer forse huurverhogingen en tasten de rechtsbescherming van de betreffende huurders zwaar aan. Daarom mag de huur van zittende huurders niet worden geliberaliseerd.

* De woz-waarde is geen goed criterium voor de liberalisatiegrens, omdat het de segregatie aanwakkert en de keuzevrijheid van huurders ondermijnt.

* De liberalisatiegrens moet gekoppeld blijven aan de kwaliteit van de woning gebaseerd op het wws.

* Vanwege het tekort aan huurwoningen moet de liberalisatiegrens juist sterk worden verhoogd.

* Uiterlijk 1 juli 2006 worden aftrekpunten voor kwaliteitsgebreken in het woningwaarderingsstelsel opgenomen.
Zonder dat is introductie van locatiefactoren en gewildheid in het wws onacceptabel.

Het moet anders met de huursubsidie
en de betaalbaarheid

* De korting op de huursubsidie van EUR 14,28 per maand per 1 juli 2005 (oplopend tot ruim EUR 18,- in 2007) moet en kan worden teruggedraaid.

* Elke stijging van de nettohuurquote van huursubsidieontvangers is uit den boze.

* De nettohuurquote van alle huurders moet fors omlaag, naar 17%, te beginnen bij de laagste inkomens.

* Huursubsidie is een rijksverantwoordelijkheid en dient uit de publieke middelen te worden gefinancierd. Verhuurders moeten niet aan de huursubsidie meebetalen, maar hun verantwoordelijkheid nemen voor een gematigde huurontwikkeling.

* Besparingen op het huursubsidiebudget mogen niet naar de algemene middelen, maar moeten worden ingezet om de huursubsidieregeling te verbeteren. * De inkomensgrens voor de huursubsidie moet worden opgetrokken naar de ziekenfondsgrens, zodat ook huurders met een modaal inkomen betaalbaar kunnen wonen.

En het moet ook anders met de nieuwbouw
en de herstructurering

* Er zijn veel te weinig betaalbare huurwoningen. Er moeten de komende vijf jaar per saldo tenminste 40.000 huurwoningen per jaar bijkomen.

* Het leeuwendeel van de nieuwbouwhuurwoningen moeten goedkope en betaalbare huurwoningen zijn, waarvan ten minste 20.000 betaalbare woonzorgwoningen.

* Betaalbare huurwoningen mogen de komende jaren niet worden verkocht.

* Het principe 'eerst bouwen, dan pas slopen' moet gelden, anders loopt de herstructurering vast.

* Om de vernieuwing op gang te brengen en te versnellen moet er véél minder worden gesloopt en véél meer ingrijpend worden verbeterd of gerenoveerd.

* Voor elke woning die wordt gesloopt of verkocht moet er ten minste één betaalbare huurwoning worden teruggebouwd.

* Met alle corporaties worden taakstellende productieafspraken gemaakt over nieuwbouw, herstructurering en ingrijpende woningverbetering. Huurdersorganisaties zijn partij bij die afspraken.

* Corporaties die de afgesproken prestaties niet leveren worden door de minister onder curatele gesteld.

En tot slot
Het nieuwe huurbeleid en de bezuinigingen op de huursubsidie frustreren de stedelijke vernieuwing en de doorstroming.
Tegelijkertijd wordt de betaalbaarheid van het wonen geweld aangedaan. Minister, kies daarom voor de alternatieven van de Woonbond!


Einde tekst pamflet Woonbond.

Commentaar op enige actiepunten van de Woonbond:

* Het principe 'eerst bouwen, dan pas slopen' moet gelden, anders loopt de herstructurering vast.

Reactie: Tegen deze stelling. Het een op een vervangen van oudere woningen betekent alleen:
Een veel duurder bestand aan huurhuizen. Bovendien zijn er in totaliteit te weinig huurhuizen om aan de vraag te voldoen, vandaar de lange wachtlijsten. Je kunt de wachtlijsten alleen bekorten door de voorraad te vergroten, d.w.z.:
De goedkopere woningen NIET slopen, maar renoveren waar nodig en nieuwe huurwoningen bijbouwen. Wil je die enigszins acceptabele aanvangshuren meegeven, dan moet daar geld bij: Hetzij objectsubsidie hetzij de bovengrens van de huursubsidie optrekken.

* Om de vernieuwing op gang te brengen en te versnellen moet er véél minder worden gesloopt en véél meer ingrijpend worden verbeterd of gerenoveerd.

Reactie: Deze stelling lijkt er m.i. meer op: Alleen slopen waar het bouwkundig niet anders meer kan en sociale en beheersmaatregelen treffen op die plaatsen waar de woningen nog wel redelijk tot goed zijn, maar het woonklimaat niet.

* Voor elke woning die wordt gesloopt of verkocht moet er ten minste één betaalbare huurwoning worden teruggebouwd.

Reactie: Dit is m.i. meer een eis die je stelt als je het gevecht tegen sloop hebt verloren. Niet slopen, maar renoveren en bijbouwen, is mijn standpunt.
En: Verkoop van huurwoningen kan nu echt niet, maar dat stelt de Woonbond gelukkig ook.

secretaris PEL