DALES STUURT VEROORZAKERS OVERLAST LAATSTE WAARSCHUWING
DREIGEMENT: LASTPOSTEN UIT WESTLANDFLAT
ANNIE WESTLANDFLAT: HET KAN ERGER
DALES GAAT OVER TOT EERSTE HUISUITZETTING
Burgemeester 'ruimt rotzooi op'
Dales' uitzetting strandt bij rechter
RECHTER VEEGT VLOER AAN MET ACTIE DALES
Berichtje over deze zaak in 'Gehoord en Gezien'
DALES WIL PROCEDURE UITZETTING ONRUSTVEROORZAKERS VERKORTEN


'Dales stuurt veroorzakers overlast laatste waarschuwing.'
Uit on-line blad Liwwadders van donderdag 14/10/2004 plus:
'Dreigement: Lastposten uit Westlandflat.'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 14/10/2004 plus:
'Annie Westlandflat: Het kan erger.'
Uit de Leeuwarder Courant van zaterdag 16/10/2004 plus:
'Dales gaat over tot eerste huisuitzetting.'
'Burgemeester 'ruimt rotzooi op'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 27/12/2004 plus:
'Dales' uitzetting strandt bij rechter.'
'Rechter veegt vloer aan met actie Dales.'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 3/1/2005 plus:
'Berichtje over deze zaak in 'Gehoord en Gezien'
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 4/1/2005 plus:
'Dales wil procedure uitzetting onrustveroorzakers verkorten.'
Uit on-line blad Liwwadders van donderdag 6/1/2005. (UPDATE)


Zo nu en dan lees je wel eens iets over de bevoegdheid van de burgemeester om een pand te sluiten en de bewoners op straat te zetten. Deze bevoegdheid geldt zowel voor een huurhuis als een koophuis waar de eigenaar zelf in woont. Een enkele maal in het verleden heeft een burgemeester hier wel eens gebruik van gemaakt, zoals ooit bij een drugspand in de Claes Bockes Balck straat en in de Vegelinbuurt. De bevoegdheid berust op een uitbreiding van de Gemeentewet die bekend staat als de Wet Victoria. Het gaat om artikel 174A van de Gemeentewet. De tekst luidt als volgt:

Artikel 174a

1.
De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord.
2.
De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de burgemeester eveneens toe in geval van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde op de grond dat de rechthebbende op de woning, het lokaal of het erf eerder een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf op een zodanige wijze heeft gebruikt of doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of dat erf op grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen zijn dat betrokkene de woning, het lokaal of het erf ten aanzien waarvan hij rechthebbende is eveneens op een zodanige wijze zal gebruiken of doen gebruiken.
3.
De burgemeester bepaalt in het besluit de duur van de sluiting. In geval van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip te verlengen.
4.
Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen een te stellen termijn maatregelen te treffen waardoor de verstoring van de openbare orde wordt beČindigd. De eerste volzin is niet van toepassing, indien voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet mogelijk is.
5.
De burgemeester doet zo spoedig mogelijk een besluit als bedoeld in het eerste lid inschrijven in de openbare registers, bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24 van dat boek is niet van toepassing.
6.
De artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Ook de nieuwe burgemeester Geert Dales wilde wel eens even laten zien dat hij flink kon optreden en de story begon met onderstaand bericht uit het on-line blad Liwwadders van donderdag 14/10/2004:

DALES STUURT VEROORZAKERS OVERLAST LAATSTE WAARSCHUWING

(tekst: fragment uit interview dat op 29 oktober in het Stadsblad Liwwadders verschijnt)

Burgemeester Geert Dales van Leeuwarden heeft het helemaal gehad met mensen die hun buurt terroriseren. Wat hem betreft is de limiet nu bereikt. "De etterbakken gaan op straat." Vorige week verstuurde Dales de overtreders, na een lang regulier waarschuwingstraject, een allerlaatste waarschuwing, waar geen woord Frans bij was: de overlast moet onmiddellijk stoppen of je gaat je huis uit!

[Uit de beantwoording van vragen van PAL/GroenLinks bleek later dat noch woningcorporatie noch de politie de door Dales gewaarschuwden hadden aangemeld bij de z.g. Sociale Teams. Ook bleek uit niets dat Dales vantevoren aan de Sociale Teams had gevraagd:
Zijn deze mensen wellicht bij jullie bekend? Tevens had hij als hoofd van de politie ook daar kunnen informeren of het bekenden van de politie betrof die herhaaldelijk processen-verbaal wegens overlast hadden gehad of wiens namen herhaaldelijk opdoken in dagrapporten i.v.m. woonoverlast.]

Dales: "Mensen die overlast veroorzaken en hun buren terroriseren ga ik met harde hand uit hun woning zetten. Bewoners van probleemhuizen - ik zeg niet hoeveel, maar het is een serieus aantal - zijn schriftelijk gewaarschuwd. Daarbij maak ik gebruik van mijn bevoegdheid omschreven in artikel 174 a van de gemeentewet."
De tijd van pappen en nathouden is volgens de leeuwarder burgemeester passé. Dales wil van geen excuus meer horen over het wangedrag van sommige leeuwarders.
"Kijk nou eens wat we allemaal niet hebben voor hulpverleningsinstellingen: jeugdwerk, jeugdzorg, projecten in buurt en wijken, projecten op scholen, projecten voor veelplegers. Er zit een peloton jeugdwerk op die probleemgevallen. Het is een heel circus wat daaromheen hangt. Dan heb ik het nog niet eens over de psychiatrische hulpverlening met een indrukwekkende reeks aanpalende instellingen. Laat duidelijk zijn: ik ben niet vies van stevige repressie; met harde hand mensen in het gareel houden is niet verkeerd."

[Dit lijkt op een verkapt verwijt richting hulpverleningsinstellingen.
Wellicht in sommige gevallen terecht, maar als betrokkenen daar onbekend zijn, uiteraard onterecht.]

Volgens Dales is het de hoogste tijd dat de overheid zich krachtig inzet voor hen die jarenlang geconfronteerd zijn geweest met intimidatie en structureel getreiter van buren.
"Dit is vaak te lang doorgesudderd. Mensen die hiervan het slachtoffer worden zijn vaak ten einde raad. Hier moet met grof geschut op worden ingezet. De etterbakken gaan op straat."

De strijdbare Dales laat over zijn voornemen geen misverstand bestaan:
"Ik wil nooit het verwijt krijgen dat wat ik had kunnen doen, ik niet heb gedaan. Ik ben geneigd heel ver te gaan met het gebruikmaken van mijn bevoegdheden als korpsbeheerder en als burgemeester."

[Soms wel eens iets te ver: Hadden we al onder de vorige burgemeester een 'samenscholingsverbod' in de Algemene Plaatselijke Verordening gekregen in sommige wijken waaronder woonwijken - nee, niet in de Vrijheidswijk, dat durven ze niet - Dales voerde in dezelfde wijken het 'preventief fouilleren' in, (natuurlijk niet in de Vrijheidswijk om dezelfde reden) wat leidde tot inbeslagname van met name zakmessen, aardappelschilmesjes en een enkele schroevendraaier en heeft al aangekondigd de stad vol camera's te hangen, zodat de politie voortaan realityTV kan kijken en de burger maar aan het idee kan wennen, dat continue in de gaten gehouden worden door de overheid 'normaal' is en dat wie het daarmee oneens is, een crimineel is of op z'n minst iets te verbergen heeft.
Nu kun je stellen, dat als alles heeft gefaald qua overlastbestrijding, een woningcorporatie, een Sociaal Team of wat dan ook op een gegeven moment niet verder komt met Tokkie-achtige woonoverlast, een burgemeester best naar de Wet Victoria mag grijpen, maar helaas: Toen Dales dat uiteindelijk deed, bleek haastige spoed niet goed, zoals later bleek...]

De Leeuwarder burgemeester vindt het opmerkelijk dat er al niet veel eerder actie is ondernomen om de geterroriseerde burger bij te staan. In dit verband noemt hij de rol van de woningcorporaties, die volgens hem veel eerder de problemen uit de verschillende wijken bij de burgemeester op het bordje hadden moeten leggen.

[De woningcorporaties kunnen op basis van klachten van omwonenden en processen-verbaal van de politie op een gegeven moment naar de rechter stappen en ontbinding vragen van de huurovereenkomst. Woonoverlast is namelijk een van de ontbindingsgronden die de rechter mag gebruiken volgens de wet. Overigens gebeurt dat bij particuliere verhuurders zelden of nooit.]


Einde bericht uit blad Liwwadders. Commentaar tussen [].

Ook op donderdag 14/10/2004 kwam de Leeuwarder Courant met het onderstaande bericht over deze zaak:

DREIGEMENT: LASTPOSTEN UIT WESTLANDFLAT

LEEUWARDEN - Zes zware overlastveroorzakers moeten hun huis in de Leeuwarder Annie Westlandflat verlaten als ze hun leven niet snel beteren. Burgemeester Geert Dales stuurde hen deze week een laatste waarschuwing. Hij doet hiermee een beroep op de zogeheten wet Victoria, waarmee eerder ook al woningen in de Vegelinbuurt werden gesloten.

De flat in de Vrijheidswijk is al jaren berucht. Bewoners van de achterliggende Lekkumerweg krijgen voortdurend bierflesjes en vuil tegen hun huis geslingerd. De overlastveroorzakers parkeren hun scooters op de galerijen en gebruiken daar drugs en alcohol. Medebewoners voelen zich bedreigd. De corporatie Woonbedrijf wist de afgelopen jaren een deel van de overlastveroorzakers via de rechter uit te zetten. Alleen op de tweede verdieping bleef een concentratie amokmakers achter. Een deel van hen woont gezamenlijk in één woning. De flat kent een zeer snelle doorstroming. Veel buren vertrekken snel weer vanwege de overlast.

[Dat verhaal over troep vanaf de flatbalkons op het grasveld gooien hoor ik nu al jaren. Of dat dan ook tot en met vandaag ook al jaren plaats vindt of dat dit een oud verhaal is wat eindeloos blijft 'rondzingen' is niet uit te maken. Ook is niet uit te maken wie dat dan doen en voordat je het weet hebben *alle* bewoners dit op hun geweten, ook al zou je nog nooit iets over het balkon hebben gekieperd. Het verhaal over scooters op de galerij lijkt me vreemd: Waarom zou je daar dan drugs en alcohol gaan gebruiken als je zelf in deze flat woont?! Dit verhaal wijst er op dat dit anderen zijn die dat doen op de dichte galerijen. Het is bijna een pleidooi om als je een splitlevel flat zou renoveren, een stuk van de galerijen bij de woningen te trekken en er open galerijen van te maken die veel smaller zijn dan de huidige 'binnenstraten'.]

"We dringen er al jaren bij de gemeente op aan om de wet Victoria in te zetten.", zegt Henk Deinum van het Woonbedrijf.
"Tot nu toe gebeurde daar weinig mee. We zien daar ook veel te weinig politie. Dat is een blijvend probleem."
Toen Deinum en Dales de Vrijheidswijk vorige week bezochten, beloofde Dales echter in te grijpen.

[Dit is typisch weer afschuifsysteem: Alsof de woningcorporatie zelf ook geen concrete bewijzen zou kunnen verzamelen, naar de rechter stappen en ontbinding zou kunnen vragen van de huurcontracten van diegenen die aantoonbaar herhaaldelijk ernstige woonoverlast veroorzaken. T.a.v. de politie: Daar vlak bij was in een flat na eerdere overlastklachten een politiepost gevestigd, die echter geruisloos weer is verdwenen...
WoonBedrijf Regio Noord wil de Annie Westland 8-hoog flat echter in 2007 slopen, zodat ik vermoed dat ze zelf niet al te veel maatregelen meer zullen nemen.]

Bij corporatiewoningen is de wet nog niet eerder toegepast. De ingreep is in de jaren negentig bedacht om overlast in Rotterdamse drugswijken aan te pakken. In Leeuwarden leidde de wet in 2001 tot huissluitingen in de Vegelinbuurt.

Leeuwarden verstuurt jaarlijks zo'n vijf brieven op basis van deze wet. Hierbij gaat het vaak om kamerverhuurpanden. De dreigende werking van de brieven is zo groot dat de overlast meestal snel ophoudt. Dales heeft naast de dreigementen in de Annie WestIandstraat nog een brief gestuurd naar bewoners elders in de stad. Hij wil niet zeggen om welke buurt het gaat.

De problemen in de Annie Westlandflat zijn al jaren bekend bij de gemeente. Op de jaarlijkse wijkconferenties storten omwonenden keer op keer hun hart uit. Er heerst veel verbittering, omdat er tot nu toe weinig verbeterd is. Volgens Deinum is de flat vrijwel schoongeveegd wanneer de lastposten op de tweede verdieping zijn vertrokken.


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Hierna ging de Leeuwarder Courant zelf op verkenning uit en daarover verscheen op zaterdag 16/10/2004 het volgende bericht:

ANNIE WESTLANDFLAT: HET KAN ERGER

Door Niels Rigter en Erwin Boers

LEEUWARDEN - "Moeten wij ons huis uit? We hebben nog nooit één klacht gehad."
HBO-studente Michelle is stomverbaasd. In haar woning op de tweede verdieping van de Annie WestIandflat kwam gisteren de beruchte brief van burgemeester Geert Dales binnen. Is dit nu zo'n rampwoning waarvan de hele flat al jaren overlast ondervindt?

[Dit is de z.g. laatste waarschuwingsbrief; deze is dus wel degelijk gegeven. Er zijn twee mogelijkheden: Ofwel zij weten echt van niets, ofwel ze dealen er wat bij om de magere studiefinanciering wat aan te vullen... Is dat cynisch? Ach, je hebt studenten en studenten...]

"Ja, inderdaad er hangen wel eens groepjes rond op onze gang. Maar die horen niet bij ons. Wij kunnen daar toch niets aan doen?", vraagt Michelle. Ze belde gisteren meteen de gemeente en de corporatie.
"Die zeiden dat we dan maar tegen die mensen op de gang moesten zeggen dat ze weg moeten."

[Als dit waar is, dan is dat een flauwekul opmerking van de gemeente en/of de verhuurder; een smoesje om zich eraf te maken. Zouden ze dat steeds zo hebben gedaan als er klachten kwamen uit deze flat?]

Lachend haalt ze haar schouders op: "Hallo, we zijn lang niet altijd thuis. En 's nachts ga ik er echt niet mijn bed voor uit."
Dat Dales iets doet aan de overlast, vindt ze prima. Maar bij haar thuis?

[Hier 's nachts op af gaan zou ik ook niet doen. Het risico om te eindigen met een mes tussen je ribben is niet denkbeeldig en daar helpt echt geen preventief fouilleren aan.]

Overlast? "Die is hier niet", zegt Alex, een 21-jarige bewoner met gelig oogwit. "Je weet toch? Er komen wel zwervers en junks. Van buiten, toch? Daar kunnen de bewoners toch niks aan doen." Alex weet het zeker: al die verhalen over de flat zijn verzonnen uit afgunst.
"Al die mensen die zo slecht praten zijn gewoon jaloers. Want dit is de mooiste en veiligste buurt van de stad."

[Ja, de krant weet het beeld wel neer te zetten: 'bewoner met gelig oogwit'. Hepatitis B natuurlijk, door vieze spuiten, moet de lezer denken. Overigens: Als het citaat klopt, vind ik het wel junkenpraat wat deze 'Alex' verkoopt. "De mooiste en veiligste buurt van de stad"...
Vriend 'Alex' vertelt er niet bij waarom die junkies nu juist daar naar toe gaan. Geen kwestie van 'No dope te koop'...]

Maar een bezoekje 's nachts geeft een ander beeld van de flat. "Hé buy cycle?", biedt iemand ons in straatengels een fiets aan. Op de galerijen roezemoezen groepjes. In het ene gaat een joint, even verderop lurkt iemand cocaïne uit een base-pijpje.

[Hoe komen zij daar binnen? Worden ze binnengelaten? Vernielen ze steeds de sloten? Ik vermoed een combinatie van beide.]

Halverwege de galerij verwarmt een verlopen type een zilverpapiertje met een aansteker. De matte heroïnedampen die hij daarmee verspreidt, overheersen even de urinegeur die er immer hangt. De man krijgt "een vette blacky" van al dat geloop in het trappenhuis, klaagt hij. Er is de hele avond al roerig fietsverkeer op de gang, dus is zijn 'black out' voorstelbaar. Geen wonder. Zelfs als er op de Weaze geen kruimeltje coke meer te krijgen is, kun je altijd in 'de Annie' terecht. Op de tweede verdieping zijn zo vijf adressen van waaruit doordeweeks rond twee uur 's nachts harddrugs te krijgen zijn.

[Het dealen van harddrugs vanuit de woning kan een reden voor de woningcorporatie zijn om naar de rechter te gaan en ontbinding te eisen van de huurovereenkomst. Reden: De woning gebruiken als bedrijfspand.
Daar heeft vroeger toen de corporatie nog BWL heette, wel eens een zaak op gewonnen. Eigenlijk gaat het daarbij m.i. niet zozeer om dat dealen, wat een zaak is van de politie, maar om het feit dat dat gedeal allerlei overlast aantrekt, lui die om vier uur 's nachts nog voor de deur staan te schreeuwen.]

Gelukkig heeft verhuurder Woonbedrijf twee weken geleden de bromsloten op benedendeuren hersteld, vertelt Joop van den Berg, die sinds 1988 in de Annie WestIandflat woont. "Sindsdien is het 's nachts eigenlijk wel rustig." Onveilig heeft hij zich in de flat trouwens nooit gevoeld.

[Sloop je de flat, maar doe je als corporatie verder niets, dan verplaats je de problemen gewoon weer naar elders. M.i. zou je altijd een scheiding moeten maken tussen: Wat kun je bouwkundig nog met een flatgebouw en: Wat kun je doen qua sociaal klimaat.]

Ook studente Judith Wijbenga (22) heeft er nooit narigheid meegemaakt.
"AI kom ik liever niet 's nachts alleen bij mijn huis." Dan moet ze over "die dakloze mensen" heenstappen en dat voelt niet prettig.

[Voor het goedwillende deel van de bewoners is het niet prettig wonen, leid ik af uit het bovenstaande.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Hierna bleef het een hele tijd stil rond deze kwestie, maar na ruim twee maanden verscheen op maandag 27/12/2004 het onderstaande bericht in de Leeuwarder Courant:

DALES GAAT OVER TOT EERSTE HUISUITZETTING

Burgemeester 'ruimt rotzooi op'

LEEUWARDEN - De woning van twee Leeuwarders die in hun buurt al jaren ernstige overlast veroorzaken, wordt op 3 januari dichtgespijkerd. Dit gebeurt op last van burgemeester Geert Dales, die met de wet Victoria in zijn hand overlastgevers hun huis kan uitzetten. Het is de eerste keer dat dit onder Dales' bewind gebeurt.

In oktober viel op zes adressen in de Annie Westlandflat een brief op de mat, die waarschuwde: staak de rotzooi anders volgt huisuitzetting. Ook naar overlastgevers elders in Leeuwarden gingen dergelijke brieven. Sommige bewoners zijn na de eerste brief met de noorderzon vertrokken, zoals in de Transvaalwijk. Elders is de overlast verstomd. Op één plek hield de herrie aan, met uitzetting tot gevolg.

[Bewoners die met de noorderzon zijn vertrokken: Vreemd verhaal. Waren dat wel bewoners of waren dat 'logees'??]

Dales is tevreden. "Als we hier een tijdje mee doorgaan, zal op den duur alle rotzooi in Leeuwarden zijn opgeruimd."
Waar de bewoners heengaan nadat hun huis is dichtgespijkerd, interesseert de burgemeester niet.
"Daarmee heb ik absoluut geen consideratie. Ze hebben hun kans gehad."

[Volslagen illusie dat dan "alle rotzooi is opgeruimd". Het verplaatst zich gewoon.]

De gemeente maakt momenteel samen met de politie en 'meldpunt overlast' een inventarisatie van adressen en plekken in de stad waar buurtbewoners gebukt gaan onder getreiter, geluidshinder en drugsoverlast.
"Een hitlijst", noemt Dales dat. Die wordt almaar forser, zegt hij, omdat er steeds meer meldingen binnenkomen. Sommige zaken spelen al tien jaar.

[M.a.w.: Dat z.g. 'meldpunt overlast' hield dat zelf niet bij?]

In welke straat de uitzetting is, verklapt Dales niet.
"Ik heb natuurlijk een hekel aan zulke mensen, maar ook zij hebben recht op een beetje privacy."


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Maar voorlopig nam deze kwestie een verrassende wending... Want de Leeuwarder Courant van maandag 3/1/2005 zette het volgende bericht op de voorpagina:

Dales' uitzetting strandt bij rechter

LEEUWARDEN - De door burgemeester Geert Dales aangekondigde sluiting van een studentenwoning aan de Annie Westlandstraat in Leeuwarden is door de rechter in kort geding verboden. Rechtbankpresident Daniël Keur vond het besluit te mager onderbouwd. De betrokken bewoners ontkennen de bron te zijn van overlast in de galerijflat.

Vervolg: Pagina 15:

RECHTER VEEGT VLOER AAN MET ACTIE DALES

LEEUWARDEN - Een voor vanmorgen aangekondigde sluiting van een studentenwoning aan de Annie Westlandstraat in Leeuwarden is door de rechter in kort geding opgeschort. Rechter Daniël Keur liet op oudejaarsdag geen spaan heel van de poging van burgemeester Geert Dales om het pand wegens onaanvaardbare overlast dicht te spijkeren op grond van de Gemeentewet.

Volgens de rechter heeft Dales onvoldoende bewijs voor de overlast. Ook ontbreken schriftelijke klachten van de verhuurder en de politie, terwijl de wel beschikbare stukken te vaag zijn en voor een belangrijk deel niet van recente datum.

[En dit is de kern van de zaak: Dales op werkbezoek in Lekkumerend belooft dat hij wel eens even wat zal doen aan die overlast en levert vervolgens broddelwerk af: Geen schriftelijke klachten van de verhuurder, geen (bv) processen-verbaal, alleen wat vage, oude verhalen.
Kortom: Bij ernstige, herhaaldelijk voorkomende en hard te bewijzen overlast door met name aan te wijzen bewoners, mag m.i. als uiterste middel best worden gegrepen naar artikel 174A van de Gemeentewet, maar de aanpak van Dales roept bij mij het beeld op van een burgemeester die veel roept en bluft, in actie komt en vervolgens onderuit gaat door teveel geschreeuw en te weinig inhoud. Maar als je daar als beschuldigde op deze wijze mee te maken krijgt en de aantijgingen zouden onterecht zijn, dan kan ik me voorstellen dat je denkt met een gevaarlijke 'gek' van doen te hebben...
Kortom: De gemeente zal als zij in bodemprocedure deze zaak toch wil doorzetten, de rechter moeten overtuigen door recente, harde bewijzen tegen concrete bewoners en zijn die er niet, dan moet Dales ophouden met dit gedoe.]

Uit weekrapporten van de stadswacht en uit getuigenverklaringen van omwonenden kan worden afgeleid dat de bewoners van Annie Westlandstraat 12-2 geen overlast geven, aldus de rechter. De besluiten van Dales zijn dan ook "onzorgvuldig voorbereid", aldus de uitspraken in kort geding.

[Ik vraag me af of Dales simpelweg hier niet het verkeerde huisnummer te pakken heeft... Maar wellicht was het teveel moeite dat echt goed na te gaan? Op 3/1 jl. zag ik Dales tenminste alweer in de Mike en Thomas show, een of ander inhoudsloos TV-programma. Ja het valt niet mee jezelf in the picture te spelen richting Den Haag...]

Bovendien verzuimde Dales de bewoners - twee mbo-studenten van 21 jaar - een termijn te geven om eventuele overlast te beëindigen. Zo'n termijn wordt conform de wet wel in het gemeentelijk beleid uit 1998 voorgeschreven, maar Dales' juristen zeiden dat de burgemeester met het achterwege laten ervan anticipeerde op nieuw beleid.

[Op 15/10/2004 kwam bij HBO-studente Michelle een waarschuwingsbrief binnen, zodat het er m.i. op wijst dat deze geplande uitzetting niet hen betrof, maar anderen. Als dat juist is, had de procedure m.i. opnieuw moeten starten met een waarschuwingsbrief aan het huisnummer 12-2 waar het hier om gaat. Van de afdeling juridische zaken van de gemeente heb ik overigens geen al te hoge pet op. Overigens blijft het uitkijken met ambtenaren: Als ze je als burgemeester niet zo zouden zien zitten, zit het risico erin dat ze je een halfbakken advies geven: "Yes minister"... (V.m. Engelse TV-serie) De ambtenaren zeggen ook niet dat zij anticiperen op nieuw beleid of dat ze dat hadden aangeraden, maar zeggen dat *de burgemeester* anticipeerde op nieuw beleid. En wie baas is zal het weten nietwaar?]

"Dit kan niet opgaan", aldus kort-geding rechter Keur, "nu sprake is van strijd met de gemeentewet".
De gemeente moet de huurders en hun raadslieden EUR 916 aan onkosten vergoeden. De betrokken bewoners, afkomstig uit Sierra Leone en Burundi, hoorden pas halverwege vorige week dat Dales hun flatje vandaag voor een half jaar wilde sluiten.

[Dat is wel erg kort dag. Kan doelbewuste tactiek zijn geweest die brief pas heel laat te versturen. Er rest dan alleen nog maar een kort geding als middel tot verweer.]

Een eerdere uitnodiging voor een gesprek over de overlast - verzonden op 8 december - bereikte hen pas een dag na de geplande gespreksdatum van 13 december. Toen het duo daarna zelf om een gesprek vroeg, gaf de gemeente niet thuis. Zij spanden daarop een kort geding aan.

[Dit brieven-gedoe is bijna standaard-procedure: M.n. Sociale Zaken is hier erg goed in... Je zou bijna gaan geloven in opzet en/of doelbewuste antidatering van zo'n brief. Als gemeente kun je dan vervolgens weer zeggen dat de tegenpartij niet reageerde op de uitnodiging tot een gesprek en uiteraard poeder je betrokkenen af als ze zelf om een gesprek verzoeken...]

Ter zitting bleek dat Dales' sluitingsbevel hoofdzakelijk stoelde op anonieme overlastmeldingen, waarvan de jongste dateerde van augustus vorig jaar.

[Woonden betrokkenen toen al op dit huisnummer?? Waarom zijn er geen recentere meldingen? En het slechtste van alles: Het ging om anonieme meldingen... Dat is fraai: Wil je iemand weg hebben, zorg dan voor veel anonieme meldingen... In wat voor smerig Stasi-land leven we eigenlijk?!]

De meeste dossierstukken sloegen echter op overlast aan de Annie Westlandstraat in het algemeen.

[Waar je dus niets mee kan in deze procedure. Is een individuele bewoner verantwoordelijk te stellen voor dat soort meldingen? Dacht het niet. Het lijkt wel of er enkelen uit zijn gepikt 'om een voorbeeld te stellen' o.i.d.]

Burgemeester Dales noemt de rechterlijke uitspraak "jammer, maar toch wel hinderlijk". "De onderbouwing van mijn besluit lijkt vooralsnog te mager. Ik had ze nog een termijn moeten gunnen, terwijl ik vind dat je meteen met overlast kunt stoppen. Dit brengt ons niet verder."

[Artikel 174A lid 4 Gemeentewet is duidelijk: Er moet een termijn worden gesteld, of Dales had moeten aantonen dat er in dit geval sprake zou zijn van een spoedeisend geval, waarbij zo'n termijn achterwege kan blijven. Kennelijk is dat niet gebeurd.]

Dales vindt niet dat hij "stukgegaan" is, maar dat hij een noodzakelijke "tussenstop" moet maken. "Dit schept toch het beeld, dat overlastveroorzakers met rechtsbescherming in de watten worden gelegd."

[Dit schept eerder het beeld van een burgemeester die mensen voor 'overlastveroorzakers' uitmaakt, zonder dat hij dat hard kan maken en die populistisch inspeelt op de mening dat 'de rechters veel te slap zijn'. Beetje goedkoop allemaal.]

De burgemeester besluit op korte termijn of hij de actie tegen de twee studenten voortzet. "Als het intussen voorbeeldige huurders zijn geworden, is mijn doel ook bereikt."

[Kortom: De ontsnappingsclausule is al ingebouwd: Als de story nu niet wordt vervolgd, simpelweg bv. omdat er onvoldoende hard bewijs is, dan zal het ongetwijfeld heten dat dankzij het kordate optreden van Dales zij in model-huurders zijn veranderd...]


Einde 4e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Tenslotte: Uit de rubriek Gehoord en Gezien in de Leeuwarder Courant van dinsdag 4/1/2005 nog het volgende:

GEHOORD EN GEZIEN

TER RECEPTIE bij het gemeentebestuur was de voorshands mislukte sluiting van een overlastflat in de Vrijheidswijk een populair gespreksonderwerp. De rechter stak oudejaarsdag een stokje voor het dichtspijkeren, omdat de burgemeester het besluit daartoe te mager had gemotiveerd. Daar horen we voorlopig niks meer van, voorspelt menigeen...

[Dat is dan maar het beste ook, als de gemeente niet met betere bewijzen komt. Tenslotte: Of de bewoners van Annie Westlandstraat 12-2 nu wel of niet overlast veroorzaakten: Ik zou het niet weten. Het spreekwoord zegt echter: 'Wie eist die bewijst' en dat had de gemeente moeten weten...]


Einde berichtje in rubriek Gehoord en Gezien in de LC van 4/1/2004. Commentaar tussen [].

UPDATE 6/1/2005

Het vervolg: Al snel bleek dat Dales nu hij het kort geding had verloren, op oneigenlijke wijze toch zijn zin wil krijgen. Uit het on-line blad Liwwadders van donderdag 6/1/2005:

DALES WIL PROCEDURE UITZETTING ONRUSTVEROORZAKERS VERKORTEN

Volgens burgemeester Dales van Leeuwarden staan er alweer enkele tientallen gezinnen op de nominatie om te worden uitgezet uit hun woning als ze hun gedrag niet snel aanpassen. Dales wil deze maand een verdere overlastaanpak met justitie bespreken. Hij wil de overlastbestrijding gemakkelijker en sneller maken door de gemeentelijk gestelde termijnen te verkorten.

[In bovenstaand concreet geval was de termijn tussen besluit en daadwerkelijke uitzetting, dat betrokkenen nog net een kort geding konden aanspannen. Kennelijk wil Dales überhaupt voorkomen dat beschuldigden nog enig rechtsmiddel kunnen aanwenden tegen een besluit tot huisuitzetting terwijl zij nog wonen. Vermoedelijk er op speculerend dat na daadwerkelijke huisuitzetting toch niemand meer naar de rechter stapt. Termijn van 1 dag bijvoorbeeld? Bij een beleidswijziging ben ik van mening dat dit zeker in dit geval niet mag worden overgelaten aan B. en W. maar dat de Raad moet beslissen en moet aangeven wat een redelijke termijn is gezien artikel 174A lid 4 Gemeentewet.]

Een volgende stap is het veranderen van de landelijke wetgeving. Nu worden onruststokers nog beschermd, maar het is tijd voor een harde aanpak, volgens Dales in de Volkskrant van vandaag.

[Dat onruststokers worden beschermd is puur politieke borrelpraat, als je kijkt naar de wet Victoria. Als Dales in dit concrete geval met afdoende bewijzen was gekomen inzake de vermeende overlast, dan had de rechter simpelweg geoordeeld dat zij hun kort geding tegen de gemeente hadden verloren. M.i. heeft een zekere 'baltasar' op de forum discussielijst van Liwwadders gelijk, die schreef:

"Hij is of een beetje dom: huiswerk niet gemaakt of: een beetje sluw:
door maatregelen te nemen die wettelijk gezien niet door de beugel kunnen lukt het de burgemeester en andere gezagsdragers wel vaker om wetten en bevoegdheden 'te verruimen'... een oneigenlijke manier van wetten creëren in een democratie..."

Zo is het: Geert Dales is geen jurist, Geert Dales is politicus en bovendien wil Geert Dales scoren in Den Haag. Remkes opvolgen als minister is zijn doel, beweren boze tongen...]

Dat twee onruststokers voorlopig niet uit hun huis mogen worden gezet ziet Dales geenszins als een nederlaag. "Negen anderen zijn óf vertrokken óf gestopt met de overlast".

[Eigenlijk lasterpraat door precies deze twee personen nog steeds 'onruststokers' te noemen terwijl je volgens de rechter onvoldoende hard bewijs hebt. En over de wet willen veranderen: Zou het niet beter zijn om deze zaken meteen neer te leggen waar ze horen, nl. bij de rechter? Een burgemeester zou dan geen besluit kunnen nemen tot sluiting van een pand, maar hij zou wel bv. via een kort geding (bij een spoedeisend belang) namens de gemeente kunnen eisen dat de rechter het pand sluit. Maar dat zal wel niet flink en stoer genoeg zijn in de ogen van dit soort politici...]


Einde 2e bericht uit blad Liwwadders. Commentaar tussen [].