Plannen Dekker nieuw huurbeleid 2005-2010
De belangrijkste maatregelen op een rij


Overzicht plannen minister Dekker tot liberalisering van de huren ed.
Samenvatting op een A4 van de Nederlandse Woonbond, december 2004:


Plannen Dekker nieuw huurbeleid 2005-2010
De belangrijkste maatregelen op een rij

1) Liberalisatie van 649.000 huurwoningen

* Van de ruim 3 miljoen huurwoningen wordt een kwart (25%) geliberaliseerd. Nu is dat voor 5%, zo’n 145.000 huishoudens, het geval. Vanaf 1 juli 2006 krijgen 649.000 huishoudens die nu nog onder de huurprijsbescherming vallen met extra huurstijgingen te maken en betalen zij vanaf 2010 een vrije markthuur.

* Huursubsidieontvangers in een te liberaliseren woning blijven hun recht op huursubsidie behouden.

* Voor niet-huursubsidieontvangers in een te liberaliseren woning geldt een overgangsregeling van vier jaar met oplopende huurverhogingen, om aan de nieuwe huur te ‘wennen’ dan wel om te zien naar een andere woning.

* Voor het nieuw te liberaliseren gebied geldt tijdens de overgangsperiode (vanaf 2006) de volgende huurverhogingsreeks:
2006: inflatie + 2,0%;
2007: inflatie + 3,0%;
2008: inflatie + 3,5%;
2009: inflatie + 4,0%;
vanaf 2010: vrije markthuur.

* De liberalisatiegrens wordt gebaseerd op de woz-waarde van de woning. De vrije markthuur geldt voor woningen met een woz-waarde boven de EUR 115.000 met een marge van EUR 15.000 naar boven of naar beneden afhankelijk van de regio.

2) Jaarlijkse huurstijgingen boven inflatie

* Voor woningen in het gereguleerde deel (dus met een woz-waarde onder de liberalisatiegrens) geldt de volgende oplopende maximale huurverhoging per woning (per 1 juli):
2005: inflatie + 1,5%;
2006: inflatie + 1,5%;
2007: inflatie + 2,5%;
2008: inflatie + 2,5%;
2009: inflatie + 3,0%.

* Voor woningcorporaties geldt dat de gemiddelde huurhoging voor alle woningen (de maximale huursomstijging) per woningcorporatie niet meer mag zijn dan:
2005: inflatie + 0,4%;
2006: inflatie + 0,8%;
2007: inflatie + 1,2%.

De begrenzing van de huursom komt in 2008 te vervallen, tenzij de afgesproken nieuwbouwaantallen niet worden gerealiseerd.

* Voor commerciële verhuurders geldt geen begrenzing van de huursom en wordt ‘nog bezien’ wat de consequenties zijn indien er onvoldoende wordt gebouwd.

* Huishoudens met een huur lager dan EUR 200,- en onder de 50% van de maximaal toegestane huur, krijgen een huurverhoging van een nominaal bedrag van EUR 25,- per maand.

* De maximaal toegestane huurprijs wordt per 1 juli 2005 met het inflatiepercentage (van het voorafgaande jaar) aangepast.
Onduidelijk is wat er vanaf 2006 zal gebeuren.

3) Investeringen door verhuurders

* Een voorwaarde voor verdere verruiming van het huurbeleid is investeringen door verhuurders. Volgens de minister moeten er in 2010 420.000 woningen aan de voorraad zijn toegevoegd, waarvan 50% huurwoningen, om het woningtekort terug te brengen tot 1,5% in 2010.
Dus moeten er ruim 200.000 huurwoningen gebouwd worden. De minister geeft als richtlijn voor corporaties echter slechts de bouw van 80.000 huurwoningen tot 2010 (oplopend van 10.000 in 2005 tot 25.000 in 2009). Met particuliere investeerders moeten nog afspraken gemaakt worden (mogelijk 6350 woningen per jaar).

* Per regio wordt ‘gemonitord’ of de afgesproken investeringen van corporaties gehaald zijn. Indien dat het geval is komt in 2008 de begrenzing van de huursom te vervallen.

4) Bezuinigingen huursubsidie

* Huursubsidieontvangers worden gekort op de huursubsidie met een bedrag van EUR 14,28 per maand vanaf 1 juli 2005 oplopend tot ruim EUR 18,- in 2007.

* Verhuurders dragen vanaf 2006 jaarlijks EUR 250 miljoen (met indexering) bij aan de kosten van de huursubsidie plus de toename van de huursubsidie-uitgaven door huurverhogingen.

5) Aanpassing woningwaarderingsstelsel

* Introductie van de woz-waarde voor woonomgeving en woonvorm.

* Aftrek- en/of pluspunten voor kwalitatieve tekortkomingen, luxe en maatschappelijk gewenste voorzieningen.

* Onderzoek of aanpassing van de maximale huurprijs op de laagste niveaus van het woningwaarderingsstelsel wenselijk is (anders gezegd: of woningen met weinig punten een hogere maximale huurprijs krijgen).


Einde overzicht Woonbond van de plannen van minister Dekker voor een nieuw huurbeleid 2005-2010.