COLLEGE WIL HERZIENING BOUWDOEL DOOR RAAD
BIJ WONINGBOUW MEER ACCENT OP STAD ZELF


'College wil herziening bouwdoel door Raad.'
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 5/11/2004 plus:
'Bij woningbouw meer accent op stad zelf.'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 8/11/2004.


September jl. hebben we bericht over het feit dat Leeuwarden amper goedkope huizen bouwt, via het bericht "Leeuwarden bouwt amper goedkope huizen" uit de Leeuwarder Courant van 13/9/2004.
Dit bericht had te maken met de motie die op 21/6/2004 door de gemeenteraad was aangenomen. Zie bericht: "Raad wil toch extra sociale huurwoningen"
September jl. stelden we al dat de motie vermoedelijk door B. en W. gesaboteerd zou worden en uit het onderstaande bericht uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 5/11/2004 blijkt dat B. en W. gewoon van de motie af willen:

COLLEGE WIL HERZIENING BOUWDOEL DOOR RAAD

LEEUWARDEN - In de gemeente Leeuwarden zouden volgens burgemeester en wethouders de komende vijf jaar niet meer dan 10 procent van de nieuw gebouwde huizen moeten vallen in de sociale huursector. Het gaat dan om jaarlijks 52 woningen met een maandhuur minder dan EUR 500.

[De aftoppingsgrens voor de huursubsidie, die vroeger fiatteringsgrens heette, ligt voor een- en tweepersoonshuishoudens op 466 euro vanaf 1/7/2004. Als je sociale huurwoningen bouwt, moet je m.i. het zo inkleden m.b.v. allerlei financieel kunst- en vliegwerk, dat je de aanvangshuur net onder de fiatteringsgrens drukt. Dat betekent dan: Zonder gevraag van VROM aan de gemeente of die woning wel 'passend' is, is in principe huursubsidie mogelijk. Over de per 1/7/2004 qua beleid gaande zijnde afbouw van de huursubsidie wil ik het dan maar even niet hebben... Wat heb je dan gebouwd: M.i. een 'doorstromerswoning', zodat je wat lucht schept bij de goedkopere sociale huurwoningen in de bestaande voorraad.]

In juni had de raad bij motie om 90 gevraagd en dat was al veel minder dan de 130 waartoe de raad - wellicht onbewust - had besloten. Het college stelde de raad gisteren een wijzigingsvoorstel in het vooruitzicht met de kennelijke bedoeling de opgeschroefde claims op huurhuizen van tafel te krijgen.

Als motivering stelt het college dat door eigen onzorgvuldig formuleren "onduidelijkheid kan zijn ontstaan", die moet worden rechtgezet.
Direct na de raadsvergadering betwistte volkshuisvestingswethouder Roel Sluiter nog fel dat er van begripsverwarring sprake kon zijn. Overigens vindt de wethouder de bouw van meer dan 52 sociale huurwoningen per jaar nagenoeg onhaalbaar en te kostbaar.

[B. en W. hebben jarenlang als zetbazen gefungeerd van de projectontwikkelaars, in plaats van de corporaties te gebruiken als projectontwikkelaars. Ze hadden overeenkomsten moeten afsluiten dat de corporaties nieuwbouw koophuizen mochten bouwen in het weiland, onder voorwaarde dat de verkoopwinsten werden ingezet om nieuwbouw sociale huurwoningen te bouwen met een aanvangshuur onder de fiatteringsgrens. Waarom vindt overigens de wethouder het 'te kostbaar' om sociale huurwoningen te bouwen? De gemeente hoeft die toch niet te betalen? Of werkt de wethouder tegenwoordig ook bij een van de woningcorporaties?
Conclusie n.a.v. dit bericht is, dat er totaal niets terecht komt van de bouw van nieuwe sociale huurwoningen, gewoon omdat het College daartoe niet de politieke wil heeft. Uiteraard hebben ze wel de politieke wil om de corporaties toe te staan, massaal uitverkoop te houden van schaarse sociale huurwoningen in de bestaande voorraad.
Hiermee komt een voorspelling uit van het PEL van jaren geleden, namelijk dat in theorie huren en kopen gelijkwaardige keuzes zijn, maar dat in de praktijk zal gelden dat aan iemand die nog huurt, iets niet deugt: Dat is een 'sociaal zwakkere' die eigenlijk de stad maar moet verlaten. Oorlog tegen de armen, dat is wat er al jaren gaande is. Wanneer gaan de armen eens terugvechten?]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Ook in september jl. werd wethouder Sluiter van volkshuisvesting ontboden in Den Haag om uit te leggen waarom de nieuwbouwproductie in Leeuwarden zo laag was. Zie bericht "Den Haag wil uitleg over bouwproductie" uit de Leeuwarder Courant van 16/9/20004.
Den Haag was het niet eens met het nieuwe streefcijfer voor nieuwbouw van 520 woningen per jaar. Maar wat kwam er nu uit dat overleg? M.i. iets waarvan sporen zijn terug te vinden in het volgende bericht uit de Leeuwarder Courant van maandag 8/11/2004:

BIJ WONINGBOUW MEER ACCENT OP STAD ZELF

LEEUWARDEN - Bij de woningbouw in de gemeente Leeuwarden komt tot 2010 meer accent te liggen op de bestaande stad en dientengevolge wat minder op de uitleggebieden (Zuiderburen, De Zuidlanden en Bullepolder).
Dit blijkt uit het nieuwe meerjarenontwikkelingsprogramma, dat vanavond door de gemeenteraad wordt besproken. De accentverschuiving gebeurt op aandringen van het rijk.

[Dat betekent dat er veel lege nader in te vullen plekken in de stad moeten zijn en als die er onvoldoende zijn, dat er weer meer gesloopt gaat worden! Dat laatste betekent m.n. dat vooral die gebieden deels met sloop worden bedreigd die vanaf 2005 vallen onder fase 2 Stedelijke Vernieuwing, zoals de Vlietzone...
Deze wijk bestaat uit vier buurten: Molenpad, Welgelegen, Zeeheldenbuurt en Indische Buurt. Ik ben bang, dat de slooptrein met name daar weer harder gaat rijden, onder invloed van Den Haag...]

De gemeenteraad besloot in juni dat 1950 van de 2600 huizen de komende vijf jaar in de drie stadsuitbreidingen neergezet moeten worden. Het college stelt nu voor dit aandeel terug te brengen tot 1500. Dit betekent dat er negentig woningen per jaar worden overgeheveld naar bouwprojecten in de stad zelf.

[Dus eerst: 2600 min 1950 is 650 huizen in 5 jaar naar bouwprojecten in de stad zelf, is 130 woningen per jaar in de stad zelf. Dat zou dan worden: 2600 min 1500 is 1100 huizen in 5 jaar naar bouwprojecten in de stad zelf, is 220 woningen per jaar in de stad zelf. Ik zou niet weten waar je 220 nieuwbouwhuizen per jaar vijf jaar lang kwijt kunt op bestaande 'open plekken'...
Kortom: Het hele verhaal betekent m.i. dat het College gewoon weer meer op sloopkoers gaat!
In zoverre is de gemeente naast zetbaas voor projectontwikkelaars ook weinig meer dan een bijkantoor van Den Haag, waar men landelijk ook voor zetbaas speelt van de projectontwikkelaars.]

Het rijk vindt dit uit een oogpunt van zuinig ruimtegebruik wenselijk.

[Typische randstad-onzin: Daar heeft het zin en nut om zo te redeneren, maar in het Noorden niet: Het Noorden van Nederland is de enige plaats waar nog wat ruimte is voor bouwen in het weiland. Bovendien is een stadsverdichtingsconcept "de compacte stad" ook niet een model wat je moet overdrijven: In een stad zelf moet ook nog wat open ruimte zijn voor groen, speelruimte voor kinderen, sportvelden, wat parkeerruimte enz. Een goed stadsontwerp wisselt bebouwing voor welk doel dan ook, af met open ruimte voor m.n. groen, paren en parkjes enz. Kortom: Stadsverdichting is mooi, maar in het redelijke.]

De verschuiving sluit ook mooi aan op het grote aanbod voor lege en binnenkort leegkomende plekken in de stad.

[Dus: "binnenkort leegkomende plekken"... En niemand in de Raad was zo snugger eens te vragen waar dan wel die 'leegkomende plekken' zijn?
Kennelijk niet; ik lees daar tenminste niets over. Vlietzone??! Het zou me niet verwonderen. De officiële koers daar is tot nu toe: Beperkte sloop, renovatie en opknappen woonomgeving. Maar of dat de koers blijft? Gezien dit bericht zet ik daar een vraagteken bij.]

In Zuiderburen moeten er voor 2008 nog 750 woningen worden opgeleverd. In De Zuidlanden en de Bullepolder samen zijn tot 2010 ook 750 woningen voorzien.

[Dat zou dan samen die 1500 huizen in de uitbreidingsgebieden moeten opleveren. Als dat allemaal koopwoningen waren die door de corporaties zouden worden gebouwd en als de verkoopwinst allemaal zou worden ingezet voor huurmatiging van nieuwbouw sociale huurwoningen, zouden er in die periode op die formule 500 tot 750 sociale huurwoningen net onder de fiatteringsgrens bijgebouwd kunnen worden. In vijf jaar is dat 100 tot 150 huizen per jaar. Maar omdat B. en W. er voor kozen om vooral met projectontwikkelaars in zee te gaan, worden die verkoopwinsten in eigen zak gestoken van deze commerciële jongens... Wiens belangen dien je dan als College en als Raad?!]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].