Nieuw Wonen Friesland sociaal gezien onverantwoord bezig bij herhuisvesting bewoners S-8 flat Jan Evenhuisstraat

Eigen bericht

LEEUWARDEN - 28-8-2000 Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland (NWF), een fusie van de WBC's Volkshuisvesting en Woonservice 94, heeft kennelijk grote moeite om passende herhuisvesting te vinden voor haar huurders van de splitlevel flat aan de Jan Evenhuisstraat (S8-flat) die gesloopt wordt.
Opnieuw is het verhuurfunctionaris Lydia Koning, die net als bij de sloop van de twee 7-hoog flats Hooidollen/Jokse, een kwalijke rol speelt. Via ons Klachtenspreekuur bereikte ons het volgende verhaal:

Vrouw plus minderjarig kind hebben een bijstandsuitkering en wonen al jaren in deze S8-flat aan de Dokkumer Ee. Nu sloop is aangekondigd en naar verluidt N.W.F. deze flat in december leeg wil hebben, moeten pakweg 100 huishoudens geherhuisvest worden. In jaren is de leegstand bij de woningcorporaties niet zo laag geweest, nl. 0,75% over 1999. Al eerder was gemeld dat N.W.F. problemen ondervond bij het herhuisvesten van deze bewoners. Maar N.W.F. heeft daar wat op gevonden: Ze hebben hier en daar nog wel wat dure, leegstaande eengezinswoningen, in dit geval eentje van ongeveer ¦930,- kale huur/maand. Daar kan dan mooi zo'n eenoudergezin in de bijstand in gekletst worden. Dat is de taak van Lydia Koning, die probeert met mooie verhalen en loze beloften betrokkene te bewegen die woning toch vooral maar te accepteren. Zo heet het: 'U krijgt wel meer dan ¦500,huursubsidie per maand...' en in de flat is het gerucht verspreid - misschien ook wel door dezelfde verhuurfunctionaris - dat de laatsten die vertrekken, geen verhuis- en herinrichtingskosten meer krijgen...
Zo'n gerucht gaat er altijd in als koek, omdat het helaas nog steeds zo werkt, dat veel mensen de (roddelende) buurvrouw als de beste raadgever beschouwen...
Voor wat betreft die meer dan ¦500,- huursubsidie/maand: Betrokkene vraagt om een garantie. Die wil N.W.F. niet geven. Uiteraard niet: Allereerst zal dat in de concrete situatie uitgerekend moeten worden en ten tweede zal ook de gemeente een positief advies moeten geven hiervoor richting ministerie van VROM. (Dat heet: Het fiatteringsbeleid) Bij een negatief advies, ofwel de gemeente stelt, dat er wel goedkopere, passende huisvesting is voor hen, zijn ze in de aap gelogeerd: Andere woning aanvaardt, huurcontract getekend en met bijstand voor een eenouder-gezin zonder huursubsidie in een woning van pakweg ¦930,- kale huur.
Dat is risico nr. 1.

Risico nr. 2: Het inwonende kind wordt over een paar jaar 18. Dat betekent dat betrokkene geen uitkering meer krijgt voor een eenouder gezin, maar een alleenstaanden uitkering in de bijstand. Dit scheelt een aantal honderden guldens per maand. Tevens krijgt betrokkene dan geen huursubsidie meer volgens de gezinstabel, maar volgens de veel slechtere alleenstaanden tabel van de huursubsidie. Dat gaat dubbel op dus, qua inkomensachteruitgang. Betrokkene heeft bij N.W.F. dit probleem geschetst, maar daar wenste men niet op in te gaan....
Hun houding is duidelijk: Als zij maar weer voor een aantal jaren een dure huurwoning verhuurd hebben, zal het hen een zorg zijn of betrokkene daarna wegens huurschuld uiteindelijk weer het huis wordt uitgezet...
Want dat het daar dan uiteindelijk onvermijdelijk op uit draait, kun je nu al zien aankomen. Dan zoekt N.W.F. weer gewoon een ander slachtoffer van de Stedelijke Vernieling...
Over de plannen van staatssecretaris Remkes om de huursubsidie te vervangen door een systeem van vaste bedragen, via 'woonbonnen' uit te keren, zullen we het dan nog maar niet eens hebben.
Volgens ons en volgens de Nederlandse Woonbond, betekenen die plannen in de praktijk gewoon een bezuiniging op de subjectsubsidie. (Huursubsidie is een vorm van subjectsubsidie)

Betrokkene is door ons dringend geadviseerd deze veel te dure woning niet te accepteren en te eisen dat N.W.F. ook qua huurprijs een 'passend' woningaanbod doet. Bij die passendheid qua prijs hoort niet te worden gekeken naar te te verkrijgen huursubsidie. Reden: Als dergelijke kwestie wordt voorgelegd aan de rechter en deze moet beoordelen of een 'passend' aanbod tot herhuisvesting is gedaan, mag deze geen acht slaan op eventuele te verkrijgen huursubsidie.

Citaat uit Boek 7A, 7e titel BW Art. 1623e lid 3: "De rechter houdt bij de beoordeling van de vraag of andere woonruimte voor de huurder passend is, geen rekening met de bijdragen uit 's Rijks kas welke een huurder ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan het genot van een woning, kan verkrijgen." Einde citaat.

Aan betrokkene is tevens voorlichtingsmateriaal gestuurd plus een blanco huursubsidieformulier incl. de tabellen, zodat men zelf bij een aanbod tot herhuisvesting de in principe te verkrijgen huursubsidie kan uitrekenen.
Ik stel: In principe, omdat men boven een bepaalde grens ook een positieve fiattering moet hebben van de gemeente. Het bleek voor betrokkene nog lastig, om zelf van VROM publieksvoorlichting iets los te krijgen over hoe de systematiek van de huursubsidie in elkaar zit. Dat werd geweigerd...
Het ging er om: Welk deel van de huur boven het minimaal zelf 'te verwonen' bedrag wordt voor 100% weggesubsidieerd (aftoppingsgrens), welk deel daarboven nog voor 75% en welk deel daar eventueel daar weer boven voor 50%?
Gelukkig hadden wij dit materiaal nog via een VROM-voorlichtings brochure voor verhuurfunctionarissen, waar we enige jaren geleden ook niet zonder de nodige weerstand, de hand op wisten te leggen...
De actuele bedragen die elk jaar wijzigen, waren eenvoudiger te achterhalen, zodat daarmee ook het systeem voor betrokkene helder kon worden gemaakt.

Het laatste nieuws tenslotte is, dat betrokkene de veel te dure aangeboden woning heeft geweigerd i.v.m. de voor haar onverantwoord hoge huur, zeker op enige termijn. Een verstandig besluit. N.W.F. zal nu een andere, beter passende woning, moeten aanbieden.

Inmiddels vraag ik me af, of dit het enige geval is waar het op deze manier gaat, of dat dit gangbare praktijk is bij gedwongen herhuisvesting. Dit mede, omdat het ook al zo ging bij de herhuisvesting van sommige bewoners van de inmiddels gesloopte flats aan Hooidollen en Jokse...
Tenslotte vraag ik me af, of deze gang van zaken geen symptoom is van een situatie, waarin niet of nauwelijks meer passende woonruimte is te vinden in min of meer dezelfde huurprijsklasse, en of dat geen signaal is van een situatie waarin in feite de geplande massale sloop sociaal gezien niet verantwoord is.

secretariaat Ver. PEL