KRAKERS BEZETTEN PAND AAN DE HUIZUMERLAAN
BAM: 'KRAKERS SNEL WEG'


'Krakers bezetten pand aan de Huizumer laan'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 4/8/2004 plus:
BAM: 'Krakers snel weg'
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 6/8/2004.


Kraken gaat door, ook in Leeuwarden! Waarom? De situatie is nu zo, dat er voor elke vrijkomende woning van een woningcorporatie in Leeuwarden, gemiddeld 83 gegadigden zijn...
Verder heeft de gemeente tegenwoordig nog bitter weinig invloed op de volkshuisvesting en de paar Verordeningen die ze nog zou kunnen invoeren, bv. een Onttrekkingsverordening waarbij naast een sloopvergunning ook een onttrekkingsvergunning (van woonruimte) nodig is, wil zij niet maken...
Verder is het onmogelijk om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, omdat er i.t.t. vroeger geen objectsubsidie meer wordt gegeven op woningen. Het enige dat nog zou kunnen is m.b.v. een constructie 'doorstromerswoningen' bouwen met een huur net onder de grens waarbij een passendheidstoets huursubsidie niet hoeft. Om dat te realiseren moet je om 1 'doorstromerswoning' te bouwen pakweg 2 tot 3 koopwoningen bouwen, met winst verkopen en die winst gebruiken om de huur van 1 'doorstromerswoning' omlaag te drukken. M.a.w.: Met kunst en vliegwerk...
Heb je dat voorelkaar, dan zouden degenen die in sociale huurwoningen zitten, maar met huursubsidie erbij zo'n 'doorstromerswoning' kunnen betalen, kunnen verhuizen. Pas dan komt er weer wat 'lucht' aan de onderkant van de sociale huurmarkt...
Kortom: Vrij wanhopig allemaal. Kern van de zaak is uiteindelijk dat het hele rijksbeleid op volkshuisvestingsgebied niet deugt, omdat de huidige regering er naar streeft de hele huursector te 'liberaliseren'.
Zie artikel: 'Kabinet breekt huurprijsbescherming af op weg naar een geliberaliseerde woningmarkt.'
Uit de Leeuwarder Courant van wo. 4/8/2004:

KRAKERS BEZETTEN PAND AAN DE HUIZUMERLAAN

LEEUWARDEN - Twee leegstaande woningen aan de Huizumerlaan, bij de voormalige fabriek van vruchtenconfijterij Steensma, zijn vanmorgen gekraakt. Ten minste zeven krakers kwamen de panden binnen via een openstaande deur. Zij bekritiseren met hun actie de gemeente, die volgens hen te weinig sociale woningbouw mogelijk maakt.

[Hierboven heb ik al geschetst hoe de situatie er voor staat. Wat zijn de verdere alternatieven behalve constructies om winst op de ene plaats te gebruiken om huren te drukken op een andere plaats? Constructies die overigens alleen de corporaties kunnen toepassen. Maar weer een gemeentelijk woningbedrijf oprichten? Ook die zou precies hetzelfde moeten doen. Extra geld inzetten en een soort gemeentelijke objectsubsidie verzinnen? In theorie ja, maar in de praktijk: Hoe aan dat extra geld te komen? Geld voor Stedelijke Vernieuwing niet meer benutten voor gesloop maar voor renovaties: Zou een goed begin zijn. Uit dat geld dan maar wat geld afzonderen om als een soort objectsubsidie te benutten? Wellicht. En dan vervolgens weer op de 70-er en 80-er jaren toer: Oude lege gebouwen verbouwen? Of deze wellicht opvorderen voor tijdelijke bewoning? Wellicht onder de Leegstandswet. Maar ook hier geldt: Dan moet wel even de knop 'om' bij de gemeente en moet men van het idee af dat de armeren het liefst de stad uit moeten en de rijkeren erin. Het PEL vindt: Niemand hoeft de stad uit, de stad is van iedereen en voor rijk en voor arm moet er woonruimte zijn!]

Kraakster Merijn: "De gemeente bouwt alleen dure huizen, maar vergeet de arme mensen van de stad. En dat aantal neemt juist toe." De krakers vinden dat de gemeente vooral grond verkoopt om de eigen kas te vullen. Zij noemen als voorbeelden het Bonifatius Hospitaal, de Bullepolder en Zuiderburen. Het Bonifatiuscomplex is overigens geen gemeentebezit.

[Het Bonifatiuscomplex is een verhaal apart. Het wil er bij mij nog steeds niet in, dat de gemeente indertijd niet snel een begin had kunnen maken met een gemeentelijke monumentenlijst, toen het niet lukte om het pand op de rijksmonumentenlijst te krijgen. Voor wat betreft de Bullepolder en Zuiderburen: De grondverkopen worden m.i. (deels?) gebruikt om de infrastructuur te betalen. Of er dan nog geld over is, m.a.w.: Is er netto-winst? Zo ja, dan zou je dat geld weer kunnen benutten.]

Ook de sloop van de Vegelinwijk is bij de krakers niet in goede aarde gevallen.
Merijn: "Daar worden 160 goedkope woningen weggehaald en er komen er maar 110 voor terug. De wijk is neergehaald en de mensen die er woonden zijn afgescheept met duurdere woningen, waar ze niet naar toe wilden verhuizen. Het wordt ons onmogelijk gemaakt om ergens goedkoop te wonen."

[Het wordt langzamerhand iedereen met weinig geld die nog geen woning heeft, onmogelijk gemaakt om nog ergens te wonen! Dat is nu het resultaat van doelbewust overheidsbeleid..]

Het terrein waar de krakers nu zitten, kan wat hen betreft eveneens als voorbeeld dienen.
Kraker Ben: "Hier komen straks weer villa's te staan, terwijl de gemeente alle mogelijkheden heeft om sociale woningbouw te realiseren." Op het terrein van Steensma, (geen gemeenteeigendom, red.) maakt de gemeente de bouw van 120 huizen mogelijk.

[De gemeente had het terrein en de opstallen op zich wel kunnen kopen en doorverkopen aan een woningcorporatie, onder voorwaarden. Bv. onder de voorwaarde dat in ruil voor het mogen bouwen van koophuizen in het weiland, de corporatie hier sociale huurwoningen bouwt. Wil je de huur nog verder omlaag drukken dan de fiateringsgrens IHS, dan zouden bv. gemeente en corporatie gezamenlijk er nog wat extra geld in moeten stoppen. Precies op dat moment heeft de gemeente weer het probleem: Hoe genereer ik geld, geld dat als een soort objectsubsidie ingezet kan worden. Overigens weet ik niet welke mogelijkheden de oude fabriek van Steensma zelf heeft qua geschiktheid om tot woningen te verbouwen.]

De huizen naast de fabriek vormen het tweede kraakobject in korte tijd voor deze krakers. In mei kraakten ze de leegstaande school aan de Ferdinand Bolstraat, die ook zou worden gesloopt. De politie heeft hen uit het pand gezet. Dat pand is inmiddels gesloopt.

[Dat laatste is eigenlijk ook schandalig. Het ging bij die school eigenlijk om een al verbouwd schoolgebouw, waarbij met name het beheer de soep in liep. Het pand had gewoon aan een woningcorporatie verkocht moeten worden en de gemeente had haar invloed moeten aanwenden om het met een zacht lijntje die richting op te praten. Maar ook de corporatie treft blaam: Vermoedelijk hebben zij geen greintje belangstelling getoond...]

Agenten verschenen vanmorgen ook voor een bliksembezoek aan de Huizumerlaan. Omdat de krakers niet op heterdaad betrapt werden, kan de politie niets doen en mogen ze voorlopig blijven zitten.

[Maar uiteindelijk als de sloop op het fabrieksterrein begint en de projectontwikkelaar wil starten met de dure nieuwbouw, draait het voor de zoveelste keer uit op een procesje plus ontruimingsvonnis... Wat dat betreft zouden de krakers eigenlijk meer systematisch en continu ook politiek bezig moeten zijn: Val raadsleden lastig met het woningprobleem, idem woningcorporaties, idem de wethouder enz.]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].

UPDATE

Al snel reageerden de nieuwe eigenaren van het complex van Steensma op de kraak. Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 6/8/2004:

BAM: KRAKERS SNEL WEG

LEEUWARDEN - Als het aan BAM Vastgoed ligt, verdwijnen de krakers die deze week twee panden aan de Huizumerlaan hebben betrokken, zo snel mogelijk. Kees Agricola van het vastgoedbedrijf zegt direct na de bouwvak naar de rechter te stappen met het verzoek om de krakers te laten vertrekken.

[Dat zal wel op een kort geding uitdraaien. M.i. in elk geval relevant:
Hoe lang stonden de twee panden al leeg? Wil de nieuwe eigenaar die periode gaan tellen vanaf de dag dat hij eigenaar werd? M.i. heeft de leegstandsperiode (moet minimaal 1 jaar zijn, anders is kraken strafbaar) niets van doen met een wisseling van eigenaar. Wat is het spoedeisend belang van BAM bij ontruiming? De fabriek zelf draait nog en is bezig met de afbouw van de activiteiten op die plaats. Ik neem aan dat BAM alles wat op het toekomstige nieuwbouwterrein staat in 1 keer achter elkaar wil slopen. Zo ja, dan is van belang: Op welke termijn stopt Steensma ter plekke helemaal haar bedrijfsactiviteiten? Duurt dat nog bv. een half jaar, wat is dan het spoedeisend belang bij ontruiming nu?]

De panden aan de Huizumerlaan zijn sinds enkele maanden in het bezit van BAM Vastgoed. Deze wil na de sluiting van de vruchtenconfijterij van Steensma - er wordt op bescheiden schaal nog gewerkt - alle gebouwen slopen en op het terrein 120 woningen bouwen.

[Dat worden uiteraard weer dure koopwoningen en dure appartementen. Die appartementen komen vlak langs de Potmarge gezet, zodat het daar ter plekke qua natuur, groen ed. ook weer in iets steenachtigs verandert. Ik meen dat de appartementen op 10 meter afstand van de Potmarge komen. In feite is het hele terrein niet zo erg groot en dan 120 woningen in totaal betekent dat alles weer flink vol gepropt wordt terwille van de winst van de projectontwikkelaar...]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].