'Hier weggaan?
Ze bouwen er maar omheen!'

Laatste huurder 5e Vegelindwarsstraat weet niet van wijken.


De stand van zaken in de Vegelinbuurt: Bijna alle huizen zijn daar inmiddels gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Toch is er nog steeds individueel verzet tegen de sloop! Hulde! Dit zijn de ECHTE doorzetters, niet de watjes van 'Werkgroep Vegelin', die later opgingen in het Bewonersplatform Achter de Hoven, Vegelin en Rode Dorp.
Omdat het al lang geleden is dat we iets schreven over de Vegelinbuurt, hierbij enige relevante links. Wie alles wil zien wat we over de Vegelin op de website gezet hebben: Ga naar zoekmachine 2 en typ in: "Vegelin"
Enige van de vele relevante links:

Brief PEL aan Cliëntenraad Sociale Zaken d.d. 6/6/2000:
Probleem eigenaar/bewoners Vegelinbuurt en de ABW.
LC-bericht 22/5/2002:
'Nog steeds ellende met verhuiskostenvergoeding in Vegelinbuurt'
LC-bericht 31/8/2002:
"Prijs slooppanden Vegelin vliegt de hoogte in."
In verband met het onderstaande bericht is het meest relevant:
Ons pamflet voor huurders in de Vegelinbuurt over saneringscontracten van de gemeente Leeuwarden, gepubliceerd op 7/3/2002.

Uit het Friesch Dagblad van donderdag 5/8/2004:

‘Hier weggaan? Ze bouwen er maar omheen!’

Wybe Fraanje

Leeuwarden – Waar ooit de Leeuwarder Vegelinwijk stond gaapt nu een braakliggend gat. Van de 156 woningen zijn er inmiddels 143 gesloopt. In september gaat de eerste paal van de nieuwbouw de grond in.
Het heeft lang geduurd voor het zover was. Geharrewar rond de uitkoop van de bewoners, de verhuisvergoedingen, en het al dan niet gefaseerd slopen van de negen Vegelindwarsstraten tussen Achter de Hoven en de Spoorstraat bezorgde de gemeente Leeuwarden hoofdbrekens. Intussen verloederde het voormalige arbeiderswijkje met de dag.
Inmiddels zijn bijna alle bewoners vertrokken. Een rijtje aan de 8ste Vegelindwarsstraat staat er nog, maar verdwijnt binnenkort ook. En midden op de wanordelijke zandvlakte staan nog vier huizen van wat eens de 5de Vegelindwarsstraat was. Hans van der Zee blijft er hardnekkig wonen. "Ik ben de laatste der mohikanen. En ik weiger naar de pijpen en de willekeur van de gemeente te dansen", zegt hij strijdlustig.

[Hij heeft groot gelijk: Hij heeft m.i. een paar troeven in handen: Als de gemeente indertijd van zijn huisbaas het huis kocht, zal ook de gemeente als nieuwe eigenaar drie jaar moeten wachten alvorens zij de huurder kunnen ontruimen op grond van 'dringend eigen gebruik', waaronder helaas ook sloop moet worden verstaan. Zie bv. het bericht hieronder uit de Haagse Courant over een vonnis over de Zwarte Madonna, een wooncomplex in Den Haag dat de gemeente daar heeft aangekocht om te kunnen slopen. Een andere huuropzeggingsgrond is bv. dat de gemeente een definitief en geldend bestemmingsplan wil verwezenlijken. Maar volgens mijn info heeft de gemeente nog steeds geen nieuw bestemmingsplan gepubliceerd. En als dat er wel ligt, kun je daartegen weer bezwaar aantekenen, zodat het dan voorlopig nog niet definitief wordt... Het bovenstaande gaat er van uit dat deze huurder indertijd niet zo dom is geweest om een saneringscontract te tekenen, want dan kunnen ze hem zo uit zijn huis zetten.]

Kabeltelevisie

Van der Zee wil vervangende woonruimte voor dezelfde huurprijs als nu. Hij betaalt 130 euro inclusief gas, water, licht en kabeltelevisie. "Zolang ze me dat niet garanderen blijf ik zitten. Ze bouwen er maar omheen."
De kans is klein dat hij het lang volhoudt. Uiteindelijk zal de rechter Van der Zee’s belang ondergeschikt achten aan dat van de herinrichting van de tot voor kort sterk verloederde wijk. De verpaupering zette begin jaren negentig in. Er kwamen steeds meer bewoners in de particulier verhuurde huisjes die elders huurschulden hadden opgebouwd, alcohol- of harddrugsverslaafden. De oorspronkelijke bewoners, gezinnen met kinderen of mensen die al dertig, veertig jaar in het arbeiderswijkje woonden, trokken weg. Op de nieuwe bewoners kwamen andere aan de zelfkant van de maatschappij verkerende sujetten af. Junks, daklozen, dealers, schuldeisers en anderen met belangen in dit milieu vormden de overheersende bevolking van de buurt, vertelt buurtopbouwwerker D. Beimin.
Voor de gemeente werd de appel steeds zuurder. Zo werd de afkoop van de koopwoningen te laag begroot. De waarde van de huizen lag eind jaren negentig op 40.000 à 45.000 gulden. Voor die prijs was er echter geen vergelijkbare vervangende woonruimte op de markt beschikbaar, zodat de gemeente dieper in de buidel moest tasten. Het begrotingsgat liep op tot ruim negen miljoen euro in 2002.

[Het FD weet al hoe dit zal aflopen... Het heet: "Uiteindelijk zal de rechter Van der Zee's belang ondergeschikt achten aan dat van de herinrichting van de tot voor kort sterk verloederde wijk."
Als daarmee wordt bedoeld dat als de gemeente binnen drie jaar nadat zij het pand van zijn huisbaas aankocht, op die grond naar de rechter stapt, dan is het niet zo dat de gemeente artikel 1623e lid 1 sub 6 wel kan gebruiken als handvat om te stellen dat haar belangen zwaarder wegen dan die van de huurder. Reden: Dat wetsartikel slaat alleen op hospita-kamers. Pas als de drie eerste jaren dat de gemeente eigenaar is geworden van het pand waar de huurder woont, kan de gemeente m.i. met succes een beroep doen op de huuropzeggingsgrond 'dringend eigen gebruik', maar nog steeds niet op artikel 1623 lid 1 sub 6. Per slot huurt betrokkene geen kamer maar een woning.
Op het punt van zijn herhuisvestingseisen staat Van der Zee m.i. minder sterk:
Hij heeft als hij nog een 'oud' huurcontract heeft, recht op 'passende' herhuisvesting. Maar dat wil niet zeggen dat de huurhoogte in de vervangende woning precies even hoog moet zijn. Wel is het zo, dat de rechter bij de beantwoording van de vraag welke huurhoogte 'passend' is, geen acht slaan op de eventueel te verkrijgen huursubsidie. Dit staat met zoveel woorden in artikel 1623e lid 3 Boek 7A BW. Overigens zijn er rechters in Leeuwarden die zich daar in hun vonnis geen fluit van aantrekken en vrolijk schrijven dat de huurder wel huursubsidie kan krijgen... Maar dat soort rechters is dan ook vaak lid van de VVD...]

Amsterdamse School

Inmiddels is er bijna niets meer over van de Vegelinwijk. In het markante pandje aan de Achter de Hoven, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School en niet door sloop bedreigd, kan men op tekeningen zien hoe de gesaneerde Vegelinwijk eruit gaat zien.

Het rijtje van Hans van der Zee komt niet voor op die tekeningen. Eromheen bouwen lijkt dus geen optie voor de ontwikkelaars.

[Ander punt bij deze kwestie zijn de Verhuis- en Herinrichtingskosten. Per 1/1/2005 gaat daarin het nodige veranderen.
Zie 'Bijdrage gedwongen verhuizing EUR 5000'
Die EUR 5000,- wordt het landelijk minimumbedrag voor huurders van corporatiewoningen die gedwongen moeten verhuizen. Maar ik denk niet dat de gemeente er onder uit komt om niet ook hem t.z.t. tenminste EUR 5000 te betalen voor verhuis- en herinrichtingskosten. Mocht hij toevallig een bijstandsuitkering hebben, dan is er ook niets aan de hand: De bijstand mag dit bedrag niet korten op de uitkering, omdat het een forfaitaire ONKOSTENvergoeding is. Betrokkene zou m.i. niet met minder dan die EUR 5000 genoegen moeten nemen.
Een laatste opmerking: Mij is niet duidelijk waarom betrokkene geen advocaat heeft; ik lees daar tenminste niets over. Er zijn heus nog wel advocaten die lol aan dit soort akkefietjes en er puur voor de sport eens flink tegenaan gaan...]


Einde FD-bericht. Commentaar tussen [].

Hieronder de tekst van een e-mail bericht over de Zwarte Madonna in Den Haag:

Secretaris PEL:

Interessant vonnis in Den Haag: Ook gemeente is bij koop gebonden aan termijn van drie jaar, alvorens zij mag proberen huurders te ontruimen 'wegens dringend eigen gebruik' , waar helaas ook sloop van de huizen toe wordt gerekend. Beetje slimme huurder van wie de verhuurder zijn pand in de Vegelin had verkocht aan de gemeente Leeuwarden, had hier ook gebruik van kunnen maken...
Natuurlijk probeert Den Haag het nu op een andere ontruimingsgrond e n wijzigt het bestemmingsplan, maar ik lees dat hun plan is om naast kantoren ook weer woningen te bouwen (hele dure natuurlijk) dus of je dan bij een ander bestemmingsplan (met ook weer 'wonen' als functie) als gemeente dat als huuropzeggingsgrond met succes kunt aanvoeren?? Gelukkig hebben de overgebleven bewoners een advocaat.

secr. PEL

Forwarded from : Joost

Vlakbij het Haags Centraal Stion staat de zogenaamde Zwarte Madonna, een foeilelijk woonblok dat ongeveer een jaar of vijftien oud is en in goede staat verkeert. Het is echter sociale woningbouw en het beleid is om dat te slopen. daartegen bestaan bezwaren. Ook juridische: lees maar.

uit de Haagsche Courant

Sloop van 'Madonna' vertraagd

door Axel Veldhuijzen

DEN HAAG - Bewoners van de woonflat de Zwarte Madonna hoeven van de rechter hun huis niet uit. De kantonrechter bepaalde donderdagmorgen dat de gemeente de bewoners niet kan dwingen te verhuizen. In het pand wonen nog vijftien mensen. De sloop van het pand is met deze uitspraak enkele maanden vertraagd.

De gemeente gaat mogelijk in beroep. De rechter bepaalde dat de gemeente zich aan het huurrecht moet houden dat bepaalt dat een verhuurder minimaal drie jaar eigenaar van een pand moet zijn voordat het tot ontruiming kan overgaan. De gemeente kocht de woonflat pas anderhalf jaar geleden van woningcorporatie Haag Wonen met de bedoeling om het te slopen.

De gemeente verweerde zich door te wijzen op het feit dat de bewoners ruimschoots andere huizen is aangeboden. Zo'n 315 bewoners hebben het pand ook al vrijwillig verlaten.

De uitspraak van vandaag betekent niet definitief dat bewoners in hun huis kunnen blijven. De gemeente gaat nog een procedure volgen: ze verandert ook nog het bestemmingsplan van het gebied en kan daarmee ook de bewoners dwingen te vertrekken.

Bewoner O. Dijkhoff: "We zijn nu een stap verder. Tegen dat bestemmingsplan hebben we ook beroep aangetekend, dus het kan allemaal nog veel langer gaan duren." De advocaat van de bewoners mr. P.M. Gompen sprak de verwachting uit dat de bewoners mogelijk nog een jaar in het gebouw kunnen blijven zitten.
De kantonrechter hield drie zittingen om tot de uitspraak van vandaag te komen. De uitspraak is een forse tegenvaller voor de gemeente Den Haag die de woonflat nu al wilde gaan slopen. Nu de deadlines niet gehaald worden, vreest de gemeente schadeclaims van de Rijksgebouwendienst. Deze is namelijk de opdrachtgever voor de bouw van de ministeries die op de plek van de Zwarte Madonna verrijzen, inclusief een nieuwe woonflat met 243 woningen komen. De ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moeten naar de nieuwbouw verhuizen. In de woonflat komen zowel koop- als huurwoningen.


Einde tekst e-mail bericht van de Kraken-Post lijst.