KABINET BREEKT HUURPRIJSBESCHERMING AF OP WEG NAAR EEN GELIBERALISEERDE WONINGMARKT:
DEKKER WIL WONINGHUUR FORS VERHOGEN
"Ook mensen met een goed inkomen moeten goedkoop kunnen huren"
HUURBELEID DEKKER OVERTUIGT KAMER NIET
MEER WONINGEN IN RUIL VOOR GELEIDELIJKE HUURVERHOGING
TE HOGE HUURPRIJS LEIDT TOT BEZUINIGINGEN
EINDE SOCIALE WONINGVOORRAAD?


Kabinet breekt huurprijsbescherming af op weg naar een geliberaliseerde woningmarkt:
'Dekker wil woninghuur fors verhogen.'
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 27/5/2004 plus:
"Ook mensen met een goed inkomen moeten goedkoop kunnen huren"
Uit de rubriek 'De Stemming' in de Leeuwarder Courant van vrijdag 28/5/2004) plus:
'Huurbeleid Dekker overtuigt Kamer niet'
Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 30/6/2004 plus:
'Meer woningen in ruil voor geleidelijke huurverhoging'
Uit NVM Aktueel in de Leeuwarder Courant van zaterdag 3/7/2004 plus:
'Te hoge huurprijs leidt tot bezuinigingen'
Uit 'De Woongaard' van de NVM-makelaar, nr. 7, jaargang 5 van juli/aug. 2004) plus:
'Einde sociale woningvoorraad?'
Artikel uit blad 'Ravage' juli 2004.


Dit kabinet is bezig om te zorgen dat ook de laatste sociale huurwoningen gaan verdwijnen en is daarmee op weg naar een systeem zoals in de USA: Niet of nauwelijks huurbescherming en afbraak van de huursubsidie. Om met dat laatste te beginnen: Vanaf 1 juli 2004 moet iedereen die huursubsidie heeft, EUR 12,00 per maand meer zelf betalen. Het deel van de huur dat men zelf moet betalen is met EUR 12 omhoog gegaan. Zie de huur als een verticale kolom, die in partjes is gesneden:
Het onderste stukje huur moet je altijd zelf betalen, het partje daarboven wordt voor 100 procent weggesubsidieerd, het partje daar weer boven voor 75 procent enz. Het deel dat je zelf moet betalen stijgt naarmate je 'rekeninkomen' hoger ligt. Om te zien hoe hoog dat is, heb je de z.g. 'normhuurtabellen'. Het bedrag dat je zelf moet betalen, heet in die tabellen de 'normhuur'. Tel daar EUR 12,00 bij op en je hebt de z.g. 'basishuur'. Dat is een nieuw begrip, maar eigenlijk zijn de normhuren in de normhuurtabellen m.i. gewoon met EUR 12,00/mnd verhoogd.
Deze EUR 12,00/mnd zal de komende jaren stijgen tot EUR 18,00/mnd.
De Woonbond meldt dat er onlangs een meevaller was van EUR 150 miljoen op de huursubsidie en dat het bij de bezuiniging over de huursubsidie periode 1/7/2004 t.m. 30/6/2005 gaat om EUR 144 miljoen...
Terecbt hebben zij dan ook gesteld dat met de meevaller in 1 klap de bezuiniging voor dit jaar op de huursubsidie ongedaan zou kunnen worden gemaakt.
Maar Zalm heeft dit geld al ingepikt voor zijn 'bezuinigingen' opdat hij in Brussel na zijn grote bek daar tegen Frankrijk en Duitsland de vent kan gaan uithangen die wel eens even laat zien hoe het moet met die beruchte 3 procentsnorm begrotingstekort.

Verder wordt per 1/1/2006 de uitvoering van de huursubsidie opgedragen aan een nieuwe uitvoeringsinstantie, die bij de Belastingdienst wordt ondergebracht.
Dat soort organisatorische wijzigingen gaat altijd gepaard met een enorme puinhoop qua uitvoering, dat weten we nog van enige jaren terug...
Overigens schijnt er ook nu bij VROM een achterstand te zijn van een aantal maanden bij de verwerking van de nieuwe huursubsidieaanvragen voor de nu lopende periode...
Die nieuwe uitvoeringsinstantie moet 1 loket worden voor *alle* inkomensafhankelijke regelingen en ik vrees dat deze systeemwijziging tegelijk weer gepaard zal gaan met extra bezuinigingen op de budgetten voor *alle* inkomensafhankelijke regelingen, dus ook dan de huursubsidie. Wellicht dat er maar 1 budget komt, laten we dit maar het 'armoedebudget' noemen, dat kleiner is dan de optelsom van alle huidige budgetten voor inkomensafhankelijke regelingen...
Kortom: De verwachting is, dat de huursubsidie nog veel verder zal worden afgebroken. Maar tegelijkertijd worden ook de huren extra verhoogd en de huurbescherming afgebroken... Liberalisering en 'vrije markt' nietwaar? Het wondermiddel voor alle kwalen, vooral voor de geldhonger van de 'woonbedrijven', ooit bekend als de woningcorporaties, die een sociale taak hadden op volkshuisvestingsgebied. Maar deze regering wenst 'het volk' niet meer te huisvesten, het volk moet zichzelf maar redden en wie dat niet lukt: Pech gehad...
Uit de Leeuwarder Courant van donderdag 27/5/2004:

DEKKER WIL WONINGHUUR FORS VERHOGEN

Om doorstroom te bevorderen

DEN HAAG (GPD) - Bewoners van huurwoningen gaan de komende jaren fors meer betalen voor hun huis. Verhuurders moeten in ruil voor hogere huurinkomsten meer nieuwe woningen bouwen en investeren in oude wijken. Dat staat in een notitie van minister Sybilla Dekker (Volkshuisvesting), die het kabinet morgen tijdens de ministerraad bespreekt.

Jongeren en minima kunnen de laatste jaren bijna niet meer aan een betaalbare woning komen omdat de huurmarkt muurvast zit. Dat komt doordat veel mensen met hogere inkomens de goedkope woningen bezet houden en niet doorstromen naar duurdere panden.
Het geringe aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks wordt gebouwd, is hier mede de oorzaak van. Dat zijn nu zestigduizend woningen per jaar, terwijl er tachtigduizend nodig zijn. Huurprijzen worden kunstmatig laag gehouden, waardoor het niet aantrekkelijk is dure, kwalitatief hoogwaardige woningen te bouwen.

[Lees: Wij als woonbedrijven vinden dat we niet genoeg winst maken op onze woningen en daarom verdommen wij het om veel nieuwe huizen te bouwen. Geef ons vrije huurprijzen voor onze bestaande voorraad, dan maken we daar meer winst op...
Uiteraard moet dit verbloemd worden en dus geven we de 'scheefwoners' de schuld: Het is allemaal de schuld van al die veel te rijke mensen in onze bestaande voorraad, want die a-sociale lui weigeren gewoon om te verkassen naar iets duurders...
Het is dus hun schuld dat starters, jongeren en minima geen betaalbare woning kunnen huren....
Zo is dat: De beproefde methode: zet delen van de bevolking op tegen andere delen van de bevolking; verdeel en heers. Zou het ook zo kunnen zijn dat als je de huren van de bestaande voorraad ook fors optrekt, straks deze groepen *helemaal* niks meer kunnen vinden?!]

Het ministerie wilde gisteravond nog niet op details ingaan, maar 'RTL Nieuws' maakte melding van de exacte hoogte van de huurstijging.
Volgend jaar zouden de huren omhooggaan met de inflatie van dat jaar, plus 0,4 procent. In 2006 met de inflatie plus 0,8 procent, het jaar daarop met de inflatie plus 1,2 procent. Als er voldoende nieuwe woningen zijn gebouwd, zou dat plafond vanaf 2008 kunnen vervallen.

[Dus: Vanaf 2008 GEEN ENKELE REM MEER OP HUURSTIJGINGEN! ONGELIMITEERDE HUURVERHOGINGEN MOGELIJK! De natte droom van elke verhuurder...]

De PvdA liet in een reactie weten weinig voor het plan van minister Dekker te voelen. Volgens kamerlid Staf Depla hebben de woningcorporaties genoeg geld om de gewenste hoeveelheid nieuwe woningen te bouwen. Volgens VVD-kamerlid Jelleke Veenendaal is liberalisering van de huurmarkt wel een goede manier om de vastgeroeste huizenmarkt vlot te trekken.

[Natuurlijk is de VVD voor dit soort plannen: Verhuurders, beleggers en huisjesmelkers zijn per slot altijd al de doelgroep geweest van deze belangenclub voor uitbuiters.]

Het kabinet kondigde vorige maand voor de vier grote steden een nieuwe wet aan om de problemen in achterstandswijken aan te pakken. In deze 'economische kansenzones' kunnen bedrijfjes in aanmerking komen voor investeringssubsidies, verlaging van de onroerendzaakbelasting en vrijstelling van dubbele overdrachtsbelasting.

[Uiteraard is daar altijd wel geld voor aanwezig... De regering heeft bovendien al aangekondigd dat zij de belasting die haar vriendjes moeten betalen, wil verlagen; lees: De vennootschapsbelasting.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Over dat z.g. 'scheef wonen', waarmee bedoeld wordt 'te goedkoop wonen' vroeg de Leeuwarder Courant de mening van haar lezers. Ik vind twee dingen altijd zo vreemd: Ten eerste wordt nooit gedefinieerd wat je moet verstaan onder scheef wonen: Woon je scheef als je bv. 20 procent van je inkomen aan huur kwijt bent? Woon je niet meer scheef als je 45 procent van je inkomen aan huurlasten kwijt bent?
Ten tweede: Wonen niet tallozen scheef in de zin van 'te duur'? Wijst het feit dat iemand in aanmerking komt voor huursubsidie er eigenlijk al niet op dat iemand in feite te duur woont?
Immers: Hij/zij redt het niet zonder huursubsidie bij een bepaalde huurhoogte. En tenslotte: Is het eigenlijk niet krankzinnig om elk jaar de huren weer te verhogen?! Dit mede gezien de enorme reserves die de woningcorporaties hebben opgepot?
Uit de Leeuwarder Courant van vrijdag 28/5/2004:

Rubriek DE STEMMING in LC vr. 28/5/2004:

DE STEMMING

Ook mensen met een goed inkomen moeten goedkoop kunnen huren.

53% EENS
47% ONEENS

Aantal stemmen: 64

De huurprijs van woningen moet omhoog, vindt minister Sybilla Dekker van volkshuisvesting. De reden: mensen met een goed inkomen die nu goedkoop huren, moeten doorstromen naar duurdere huurwoningen of koophuizen. Is deze dwang nu werkelijk nodig? Wie met een goed inkomen in een goedkoop huurhuis wil wonen, moet dat toch zelf weten?

"Dat huurhuis is waarschijnlijk goedkoop door eerder gegeven subsidies, en bovendien is het asociaal om zo'n huis voor armere mensen bezet te houden. Maar als de huren voor starters nu al te hoog zijn, lijkt een algemene verhoging van de huurprijzen toch niet echt logisch of verstandig", vindt een deelnemer in Goutum.

[De eerste sukkel die zich laat uitspelen: 'a-sociaal' nietwaar, zomaar in zo'n 'goedkoop' (zijn die er nog dan?!) huurhuis te wonen. De twee huidige woonruimte verdeelsystemen in de stad, nl. van CHF en van NWF kennen bij woningtoewijzing geen huur/inkomens criterium meer. Het PEL was altijd van mening:
Er moet een eenmalige toetsing zijn op de verhouding tussen huur en inkomen, opdat de schaarse goedkopere woningen voor 100 procent beschikbaar blijven voor de lagere inkomens. De lagere inkomens kunnen nl. niet 'duur' gaan wonen, dus hun zoekgebied op de woningmarkt is beperkter dan van mensen met een hoger inkomen. Dat was de motivering bij dat standpunt.
Het PEL was echter altijd tegen verdere toetsingen of vormen van 'huurbelasting' tijdens de huurperiode, omdat dat een uitholling van het huurrecht zou hebben betekend. Dus: Een eenmalige check bij start van de huurperiode en daarna moet men zijn eigen keuzes maar maken, als men later meer gaat verdienen: Blijven of duurder gaan wonen. Het enige dat deze deelnemer uit Goutum doorheeft, is, dat het niet zo snugger is om ook de huren van de goedkoopste woningen nog eens extra te willen verhogen...]

Een Stienser: "Mensen met een te laag inkomen kunnen als de huur te hoog is huursubsidie krijgen. Dit kost de gemeenschap geld om deze mensen redelijk te laten wonen. Is het dan onredelijk om mensen met een hoger inkomen en een te lage huur een soort woonbelasting te laten betalen als tegenhanger van de huursubsidie?"

[Maar dit gebeurt in feite toch al: Hogere inkomens betalen meer belasting. Een deel daarvan wordt gebruikt om de huursubsidie te betalen. Een 'woonbelasting' is in feite een verkapte extra verhoging van de inkomstenbelasting.
Bovendien raakt dan elk verband tussen huurprijs en de 'geleverde woning' (Ik moet zoveel huur betalen en wat krijg ik daarvoor?) zoek.
In feite is deze al wat zoek door de huursubsidie, maar ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ook is het verband tussen huurhoogte en woning indertijd zoek geraakt door de 'huursombenadering' en door het feit dat een verhuurder bij een nieuwe huurder de woninghuur fors mag verhogen, zodat voor twee identieke aangrenzende woningen plotseling totaal verschillende huren worden gevraagd...]

"Natuurlijk moet je met een goed inkomen ook goedkoop kunnen wonen. Het kan toch best zijn dat je hobby of vakantie veel belangrijker vindt om je geld aan uit te geven. Waarom moet de luxe van wonen gekoppeld worden aan de hoogte van het inkomen?", schrijft een inwoner van Raard.

[Zie verhaal over eenmalig checken huur/inkomens verhouding bij de woningtoewijzing.]

Een ander: "In bijna alle gevallen is het zo, dat goedkope woningen ook minder kwaliteit hebben. Slechte isolatie, geen CV, geen dubbele beglazing, kleine(slaap)kamer(s). Er zijn mensen die voor minder kwaliteit kiezen ondanks dat hun inkomen een duurdere woning toestaat."

[Idem. Bovendien is het zo, dat sommige mensen weinig waarde hechten aan 'mooi' wonen 'luxe' wonen ed. maar meer hechten aan eenvoudig en sober leven. Dat is hun keuze en waarom zouden zij die keuze niet mogen maken?]

Een inwoonster van Ferwert: "Stel, je bent ooit ergens 'onderaan' begonnen en hebt een huurwoning betrokken. In de loop der jaren maak je promotie, maar blijft in je huis. Omdat je het prettig wonen vindt, verknocht bent aan de buurt. Dan krijg je ineens het verwijt dat je 'scheefwoont'. Het probleem is niet de scheefwoners, maar het falend woningbouwbeleid."

[M.i. de beste bijdrage! En ik blijf bij de vraag: Definieer nu eerst maar eens wat 'scheefwonen' nu eigenlijk is.]


Einde 2e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Dat idee van minister Dekker van VROM om de woninghuren fors te verhogen "om doorstroming te bevorderen" viel niet goed bij delen van de Tweede Kamer. Uit de Leeuwarder Courant van woensdag 30/6/2004:

HUURBELEID DEKKER OVERTUIGT KAMER NIET

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer is er niet van overtuigd dat het huurbeleid van minister Sybilla Dekker van vrom de woningmarkt in beweging brengt. Pas als het woningtekort is teruggebracht tot 1,5 procent, mogen de verhuurders de prijzen fors verhogen, zo heeft Dekker de Kamer duidelijk gemaakt.

[Als je het cynisch bekijkt, dan zou je kunnen zeggen: Die extra huurverhogingen komen er nooit, gezien het feit dat de bouwproductie niet vooruit te branden lijkt...]

Regeringspartij CDA en de oppositie lieten gisteren evenwel weten die voorwaarde te vaag te vinden en willen nog voor de zomervakantie een duidelijke uitspraak. Voor de VVD loopt partijgenoot Dekker juist niet hard genoeg. De liberalen vinden het niet nodig dat Dekker de eerste drie jaar toestaat dat de huren maar met iets meer dan de inflatie stijgen, om daarna grote sprongen mogelijk te maken.

[Nee, natuurlijk vinden 'de liberalen' niet wachten op de grote sprong voorwaarts met de huren... Hun achterban, t.w. de beleggers, de huisjesmelkers en de 'woonbedrijven' willen het liefst nu meteen alle beperkende regels qua toegestane huurverhogingen afschaffen...]

De bouw van nieuwe woningen moet de woningmarkt in beweging brengen. De nieuwbouw is de laatste jaren achterop geraakt. Bovendien worden er merendeels koopwoningen gebouwd, terwijl de vraag naar huurwoningen toeneemt.

[Het probleem van het bouwen van een nieuwe huurwoning met een huur net onder de 'passendheidsgrens' (vroeger 'fiatteringsgrens') wordt totaal niet onderkend (Pakweg EUR 40.000 onrendabele top per woning) of het moet zijn, dat men huurwoningen wil bouwen die kostendekkend zijn bij aanvangshuur? Zo ja, dan denk ik niet dat er dan veel huurders op af komen...]

Dekker wil het percentage woningen in de vrije sector (waarvoor geen huurbescherming geldt) uitbreiden. Dat moet van 5 naar 15 a 25 procent stijgen. Daartoe moet de zogeheten liberalisatiegrens (nu EUR 597,54) omlaag.

[Dit is het begin van de afbraak van de huurbescherming!! Stap voor stap alle huizen 'liberaliseren', daar gaat het om. Einddoel: Liberaliseringsgrens EUR 0,00!]

Verder houdt de bewindsvrouw vast aan haar bezuiniging op de huursubsidie. Wat de overheid vermindert, moet maar binnenkomen via het Centraal Fonds Volkshuisvesting, zei Dekker gisteren. Deze toezichthouder wees onlangs nog op de riante vermogenspositie van de woningbouwcorporaties. Die zou de komende tien jaar oplopen tot EUR 23 miljard.

[Ook dit idee spookt al een tijdje om: Het rijk wil haar handen aftrekken van de huursubsidies en de woningcorporaties moeten dat maar (gedeeltelijk) overnemen, bv. door de huren extra te verhogen en wat huursubsidie te geven aan de allerarmsten; lees: mensen met inkomsten op bijstandsniveau.
Bovendien wil het rijk de gevolgen van het door haar zelf voorgestane beleid van extra huurverhogingen niet zelf dragen, nl.het extra beslag op de huursubsidie wat dat weer tot gevolg zou hebben.]


Einde 3e LC-bericht. Commentaar tussen [].

In de Leeuwarder Courant van zaterdag 3/7/2004 stond de wekelijkse grote advertentie van de makelaars en daarbij ook een artikel uit hun blad NVM Aktueel waarin de voorstellen worden samengevat:

MEER WONINGEN IN RUIL VOOR GELEIDELIJKE HUURVERHOGING

De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de notitie modernisering huurbeleid. Het kabinet geeft in de brief aan de Tweede Kamer aan dat het de komende jaren de huren geleidelijk wil laten stijgen. Daamaast wil het kabinet burgers meer keuzemogelijkheden bieden op de woningmarkt.

[Voor huurders met weinig geld betekent de huurstijging in combinatie met de bezuinigingen op de huursubsidie: Minder keuzemogelijkheden, nog minder dan nu...]

Verhuurders zijn bereid daartoe meer in woningen te investeren. Pas als verhuurders meer woningen realiseren, krijgen zij de mogelijkheid de huren extra te verhogen. Ontvangers van huursubsidie worden gecompenseerd via de huursubsidie. De voorstellen zijn tot stand gekomen in samenspraak met organisaties van huurders (Woonbond) en verhuurders.

[Ja, ja, alsof de Woonbond het met alles eens was... En alsof de huursubsidie niet wordt afgebouwd...]

De afgelopen jaren is het woningtekort flink opgelopen: van 110.000 in 1998 tot 170.000 in 2002.
Tegelijkertijd is minder verhuisd, de zogenoemde doorstroming is afgenomen van 410.000 naar 320.000 huishoudens per jaar. Door deze ontwikkelingen komen weinig goedkope woningen beschikbaar, waardoor starters en lage inkomensgroepen moeilijk een woning kunnen vinden.

[En hoe zou dat nu komen, dat de doorstroming afneemt? Allemaal 'scheefwoners' die wel kunnen maar niet willen verhuizen? Of zouden die nieuwe huizen voor velen simpelweg te duur zijn?]

Om dit te veranderen moet er meer gebouwd worden: van 60.000 woningen per jaar nu naar 80.000 woningen de komende jaren. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de woningproductie te laten stijgen. Hierover zijn afspraken gemaakt met onder meer de verhuurders.
Zij zullen meer in woningen investeren als de prijs/kwaliteitsverhouding verbetert, doordat zij hogere huren mogen vragen.
Bepaalde huishoudens kiezen in dat geval ook eerder voor een andere woning. Hierdoor komen meer goedkope woningen beschikbaar voor starters en lage inkomensgroepen.

[Hier wordt dus bedoeld: Een hogere prijs vragen voor hetzelfde. Je kunt ook zeggen: De verhuurders willen meer winst, dan pas komen ze in beweging...]

Nog deze zomer worden concrete afspraken gemaakt over de aantallen woningen die de verhuurders gaan realiseren, passend in de woningbouwafspraken met provincies en gemeenten. Op 1 januari 2008 wordt bekeken of de contractueel overeengekomen investeringen zijn gerealiseerd. Dan wordt bepaald of het huurbeleid verder kan worden verruimd.


Einde artikel uit blad NVM Aktueel.

Maar wat betekent dat nu in de praktijk, die huurliberalisering? Sinds jaren zijn er nl. al woningen geliberaliseerd, nl. de hele dure huurwoningen. De Woonbond deed hier onderzoek naar en het blad De Woongaard van de NVM-makelaar nr. 7, jaargang 5 van juli/augustus 2004 schreef daar het volgende over:

DE WOONGAARD

TE HOGE HUURPRIJS LEIDT TOT BEZUINIGINGEN

Naar schatting een kwart van de 210.000 huurders met een geliberaliseerde huurprijs moet bezuinigen op uitgaven als vakantie, kleding, dagelijkse boodschappen en vervoer. DIt blijkt uit onderzoek van de Woonbond over de positie van huurders in de geliberaliseerde sector. De veel hogere huur (gemiddeld 721 tegenover 365 in de hele huursector) betekent overigens niet dat de kwaliteit van de woningen beter is. Eenderde is ontevreden over het onderhoud en bijna de helft over de ventilatie en inbraakpreventie. Schaf de huurprijsliberalisatie af en stel alle huurders gelijk, luidt dan ook de belangrijkste aanbeveling van de ondervraagden en van de Woonbond.

[Ziehier het resultaat als je het gespuis van beleggers, huisjesmelkers en 'woonbedrijven' de vrije hand geeft: Veel hogere huren, maar natuurlijk niet een betere kwaliteit. Verhoging van kwaliteit zou de prijs/kwaliteitsverhouding maar verzieken, nietwaar? Onderhoud uiteraard standaard-slecht en voor de rest zijn er ook klachten. Kortom: Je krijgt als huurder met een hogere (geliberaliseerde) huur echt niet meer 'waar voor je geld'. Wat je wel mag, is in armoede leven om de woekerhuren op te brengen!]

Op grond van de resultaten van het onderzoek pleit de Woonbond voor afschaffing van de liberalisatiegrens. Deze werd in 1989 ingevoerd vanuit de gedachte dat er in de duurdere huurmarkt geen sprake is van schaarste, waardoor huurders niet beschermd zouden hoeven worden tegen te hoge huren en te grote huurverhogingen. Dat is een misvatting gebleken. Er is schaarste en veel verhuurders maken daar misbruik van.

[Een goedkopere woning is n.m. in de Randstad nauwelijks te vinden. Heb je een redelijk betaalde baan, dan wijk je noodgedwongen uit naar de dure sector, vaak woningen van institutionele beleggers, die alleen geïnteresseerd zijn in hun 'rendement'.]

Dat kunnen zij, omdat huurders in een woning met een geliberaliseerde huurprijs niet onder de huurprijsbescherming vallen. Het onderzoek maakt duidelijk dat het rampzalig zou zijn als minister Dekker(VROM) haar plan doorzet om de liberalisatiegrens te verlagen. Daarmee wil zij het aandeel geliberaliseerde woningen op de markt vergroten van 5% naar 15 a 25%. Volgens de Woonbond zou Dekker juist een dam moeten opwerpen tegen de liberalisatie, omdat het aantal geliberaliseerde huurwoningen nu al elk jaar fors toeneemt. Beter is nog om de liberalisatiegrens af te schaffen.

[Inderdaad: Weg met de huurliberalisatie! Er is geen sprake van gelijkwaardige partijen die samen gezellig wat onderhandelen over de huurprijs: De huurder is de zwakste partij: Hij heeft geen keus: Slikken of stikken en voor hen 10 andere huurders... Dat is de situatie in m.n. de Randstad.]

Geliberaliseerde huurders hebben veel hogere huurprijzen en huurquotes dan andere huurders, zijn vaker ontevreden over de kwaliteit van hun woning en ze liggen vaker overhoop met hun verhuurder: 38% heeft wel eens een geschil gehad met zijn verhuurder.
De meeste geschillen gaan over het onderhoud, de huurverhoging en de servicekosten.
Ruim een op de vijf huurders is door gebrek aan voorlichting niet op de hoogte van zijn rechten en bijna een kwart wist niet dat zijn huurprijs is geliberaliseerd.
Deze onwetendheid is er mede debet aan dat naar schatting bijna de helft van alle woning met een geliberaliseerde huurprijs waarschijnlijk ten onrechte is geliberaliseerd, omdat ze minder dan 140 woningwaarderingspunten hebben.

[Voorlichting? Laat me niet lachen... VROM heeft uit bezuinigingsoogpunt zowat al haar papieren foldermateriaal afgeschaft. Er staat nog iets op hun website, maar als je geen internet hebt en geen computer, zoals bv. nog veel ouderen en mensen met lage inkomens, kun je bijna nergens aan informatie komen. En het PEL heeft simpelweg geen geld om voor de halve stad papieren voorlichtingsmateriaal te laten drukken... De gemeente wellicht? Heeft geen folders over je rechten als huurder, over wanneer een verhuurder de huur wel/niet mag liberaliseren ed.]


Einde artikel uit NVM-blad De Woongaard. Commentaar tussen []

Tenslotte: Uit het Amsterdamse 'kraak'blad Ravage haalden we het volgende achtergrond artikel over de plannen van minister Dekker van VROM. Als die plannen doorgaan, dan gaan we naar een soort USA-systeem, met alleen 'huisvesting' voor diegenen die het kunnen betalen en de rest kan in z'n auto gaan slapen, als je die al hebt natuurlijk...

EINDE SOCIALE WONINGVOORRAAD?

Huurders met een laag of minimum inkomen dreigen de dupe te worden van de laatste plannen van minister Dekker van VROM. Die wil dat uiteindelijk de vrije markt de verdeling en prijzen van de huurhuizen gaat bepalen. Hiermee komt het einde van de sociale woningvoorraad in zicht, zo vrezen tegenstanders.

[Dit IS het einde van de sociale woningvoorraad. We gaan hard naar een klassen-maatschappij waarin de armen uiteindelijk weer in krotten zullen wonen van huisjesmelkers, net als in de 19e eeuw.]

Huurdersvereniging Amsterdam en de Woonbond maken zich ernstige zorgen over de plannen van minister Dekker. Daarom hield de huurdersvereniging donderdag 8 juli een actie-bustocht langs de woningcorporaties Ymere, de Dageraad en AWV om tenslotte de overkoepelende organisatie van de Amsterdamse woningcorporaties, AFWC, te bezoeken. Zo'n 45 huurders maakten deel uit van het protest.

Leden van de huurdersvereniging deelden witte, met gas gevulde ballonnen uit. Die waren van een touwtje voorzien waaraan een flyer was bevestigd met de eisen van de verontruste huurders. Bij elk van de bezochte instanties werden na afloop de ballonnen losgelaten, en aan het plafond 'geplakt' achtergelaten. Op die manier kregen directie en medewerkers de eisen nog eens onder de neus geduwd.

Minister Dekker wil het beleid dat voor koopwoningen van toepassing is, gelijkschakelen met de huurmarkt. Overigens is zij wel van mening dat eerst de woningnood aangepakt moet worden alvorens de huurmarkt geliberaliseerd wordt. Voorlopig wil zij 15 tot 25 procent van de huurwonigen liberaliseren, hetgeen nu zo'n 5 procent bedraagt.

Ook wil zij de huursubsidie-grens verlagen om 250 miljoen te kunnen bezuinigen. De corporaties moeten die bezuiniging dan zien te compenseren. Bestaande contracten zouden met een overgangsperiode, waarin nog grenzen gelden voor de huurverhoging, geliberaliseerd moeten worden. Hiermee zal een einde komen aan de sociale woningvoorraad die nu nog 30 procent van het totale aanbod op de woningmarkt bedraagt.

[De verlaging van de huursubsidiegrens betekent dat mensen in een dure woning die nu nog huursubsidie krijgen, straks geen huursubsidie meer krijgen omdat de huurprijs van dat huis simpelweg hoger ligt dan de maximale huurprijs waarbij het IHS-systeem in principe nog huursubsidie geeft. Dat betekent dat die huizen ook voor bv. tweeverdieners met redelijke banen wel eens minder toegankelijk konden worden. Als verder hierboven wordt bedoeld dat men op termijn ALLE huurcontracten wil herzien, zodat ALTIJD ongelimiteerde huurverhogingen mogelijk zijn, is dat een ramp.
Degenen die nog kunnen kopen, zullen wegvluchten naar de koopmarkt wat een verder prijsopdrijvend effect zal hebben.]

Ook dient het puntenstelsel voor de kwaliteit van een huis te worden herzien, of beter, afgebroken. De koopprijs van een woning (WOZ-waarde) gaat eerst deels, maar later geheel, de hoogte van de huur bepalen. Dit betekent dat voor deze huizen geen regels meer gelden voor de huurverhoging en de maximale huurprijs. Mensen die in zo'n huis wonen, moeten dan kiezen: veel meer betalen of verhuizen.

[Jawel, hier is het rampzalige idee van een aantal jaren terug weer retour: Huren gekoppeld aan de immer stijgende WOZ-waarde van de woning.
WOZ betekent: Wet Waardering Onroerende Zaken en a.h.v. die waarde wordt de Onroerende Zaak Belasting bepaald, de Waterschapslasten voor een wonineigenaar en het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.
Bovendien wordt er naar gestreefd om straks elk jaar een nieuwe WOZ-waarde vast te stellen. Door de enorme woningkrapte is de WOZ-waarde een afspiegeling van die krapte (woningen schaars: Prijs stijgt) en gaat men via extra huurverhogingen ook nog verdienen aan het eigen wanbeleid!]

Het idee dat de huurmarkt beter zal gaan functioneren als de huren vrij worden gegeven is niet doordacht, maar vooral gebaseerd op een (kapitalistische) ideologie, zo oordeelt de Huurdersvereniging Amsterdam. Want een huurder kan niet zomaar veranderen van huis of stad. Veel huurhuizen worden dan ook te koop aangeboden. Verreweg de meeste van de huidige huurders zijn financieel niet in staat een woning te kopen.

[Op de achtergrond hoor ik Milton Friedman en de Chicago-boys, de grote ideologen van de totaal 'vrije markt' lachen...]

Minister Dekker heeft de nieuwe plannen samen met de organisaties van verhuurders bedacht. Die krijgen hierdoor hogere inkomsten. Een deel hiervan moeten zij aan VROM geven, om de bezuinigingen op de huursubsidie te betalen. Geld dus, dat wordt opgebracht door alle huurders.

[Dus de ene huurder betaalt een stukje huursubsidie voor de andere huurder. Zoals al gesteld: Een verkapte verhoging van de inkomstenbelasting. Ik zou dan zeggen: Haal het geld gewoon waar het zit en voer weer de 7 belastingschijven in zoals die ooit bestonden in de inkomstenbelasting.]

Tijdens de rondgang van de Amsterdamse huurdersvereniging langs een aantal woningcorporaties kregen de directies een lijst voorgelegd met vragen over hun mening en wensen omtrent het door minister Dekker voorgenomen huurbeleid voor de sociale sector. Ook vroeg men de corporaties afstand te nemen van de plannen van Dekker.

De antwoorden die de directeuren van de door de Amsterdamse woningcorporaties gaven, stemden in grote lijnen met elkaar overeen. De corporaties willen bestaande huurcontracten niet liberaliseren. Verder zijn ze van mening dat de huursubsidie niet verder aangetast mag worden en de huidige verlaging ongedaan moet worden gemaakt. Aan de compensatie van de bezuiniging op de huursubsidie willen zij wel meewerken.

Huurdersvereniging Amsterdam stelt dat het vervangen van het puntenstelsel (de WWS) door de WOZ-waarde (verkoopprijs) zal leiden tot onherstelbare segregatie/opdeling van de stad Amsterdam. De corporaties denken dat dit niet zal gebeuren. Om de huren betaalbaar te houden, denken de corporaties de Dageraad en Ymere een huurquota nodig te hebben. Alleen AWV is het hier niet mee eens.

[Ik denk dat de Huurdersvereniging Amsterdam simpelweg gelijk heeft: Segregatie ook op huisvestingsgebied en een overheid die haar handen van de volkshuisvesting heeft afgetrokken.]

Alle corporaties en ook de AFWC toonden zich voor (lokale) afspraken om voor huurders met een lager inkomen (tot de ziekenfonds grens) huizen te reserveren met een huur beneden de 475 en 375 euro. Zij antwoordden bevestigend op de vraag of de woningbouw de komende jaren verdubbeld wordt en er meer geinvesteerd gaat worden in zorg, leefbaarheid en onderhoud.

[Dit zijn in feite nood-maatregelen, maar wellicht is dat het enige dat nog overblijft: Plaatselijk zou een gemeente met de woningcorporaties afspraken moeten zien te maken over het in feite weer invoeren van een huur/inkomens criterium. Want daar komt het idee eigenlijk op neer.]

Over het algemeen vinden de woningcorporaties de richting die minister Dekker op gaat met haar plannen wel goed, maar er moet nog wel het nodige worden doordacht en uitgewerkt. De actievoerders waren eensgezind in hun mening en nemen de volgende keer de actiebus naar Den Haag. (Irene Kosman)

[Ja, uiteraard vinden zij de plannen van Sybilla Dekker van VROM 'wel goed'. Zij worden er alleen maar beter van...
Maar het zijn rampzalige plannen, waarvan maar weinigen de reikwijdte in de gaten lijken te hebben. Er geldt: Met Dekker steeds gekker!
Want de laatste resten van ons eens zo trotse volkshuisvestingsgebouw worden nu tot de grond toe afgebroken!
Wat rest is 'huisvesting', te duur betaalde 'huisvesting' voor mensen met redelijke banen. De rest mag doodvallen in naam van de liberalisering.
Liberalisering betekent vrijheid; de vrijheid voor de een om zich te verrijken en voor de ander om te verrekken...]


Einde artikel uit blad Ravage. Commentaar tussen [].