OUD-WETHOUDER LEEUWARDEN WIL WONINGTOEWIJZING OP BASIS VAN SOCIAAL-ECONOMISCHE KLASSE...


Dachten we dat we een aantal jaren terug eindelijk van hem af waren, nadat hij op een wat schimmige wijze plotseling als wethouder volkshuisvesting opstapte... Nu is hij weer terug met politieke uitspraken op volkshuisvestingsgebied... Wie? V.m. wethouder Ap Timmermans...
Tegenwoordig is hij directeur van Hûs en Hiem (Welstandscommissie) en in het medio juli verschenen blaadje Noardwester doet hij enkele opmerkelijke uitspraken over de woningverdeling in Leeuwarden. Zoals bekend, hebben we tegenwoordig twee woonruimteverdelingssystemen in de stad, met heel weinig criteria. Eigenlijk zelfs iets te weinig, want m.i. hadden als criteria in elk geval moeten blijven: Een huur/inkomenscriterium, om te voorkomen dat de goedkoopste woningen aan mensen worden toegewezen die ook wel duurder kunnen huren en een grootte huishoudens versus woninggrootte criterium, om te voorkomen dat grote woningen aan kleine huishoudens worden toegewezen en kleine woningen aan grote huishoudens. Dat laatste hoeft niet super-strak in de zin van dat iemand alleen maar recht heeft op een woning met 1 slaapkamer, maar er had wel enige lijn in moeten blijven. Wil Ap Timmermans die criteria ook weer terug? Nou, nee dus, hij wil heel wat anders, geheel in de geest van deze tijd...
Uit het blad Noardwester:

Oud-wethouder Leeuwarden: toewijzingsbeleid moet

(Ap Timmermans, directeur Hûs en Hiem in vandaag verschenen blad Noardwester)

Toewijzingsbeleid moet! Dat zegt Ap Timmermans, directeur van welstandscommissie Hûs en Hiem in Leeuwarden. Volgens Timmermans kan een streng toewijzingsbeleid van woningen namelijk veel sociale problemen in vooral oudere woonwijken voorkomen.
"Die wijken hebben ruimtelijk vaak nog goede kwaliteiten. Door een verkeerde, onevenwichtige bevolkingssamenstelling ontstaan echter steeds vaker problemen. Ik weet dat de toewijzing van woningen een heel lastige discussie is, mensen zien het als betutteling, maar het is naar mijn mening echt noodzakelijk om te voorkomen dat delen van steden of dorpen ‘putjes voor probleemgevallen’ worden."
Timmermans pleit daarom voor het in het leven roepen van een onafhankelijke commissie, die de toewijzingen moet gaan uitvoeren.
"Woningbouwcorporaties moeten het in ieder geval niet zelf gaan regelen. Dat werkt niet. Nu al komt het voor dat corporaties onderhands woningen toewijzen en daar heb ik grote moeite mee. Een toewijzingscommissie moet dus echt een onafhankelijke status krijgen." De selectie zou volgens Timmermans vooral moeten gebeuren op basis van opleiding, werk en sociale vaardigheden.


Einde tekst artikel uit blad Noardwester voorzover dit ging over woonruimteverdeling.

Commentaar: Allereerst krijgen de niet-gezinshuishoudens - want dat wordt gedoeld met die 'verkeerde, onevenwichtige bevolkingssamenstelling' - weer de schuld van 'problemen', die uiteraard onbenoemd blijven. Die moet je ook nooit benoemen, je moet stemming maken, sfeertje opbouwen, zo werkt dat...
Appie noemt zichzelf humanist, maar m.i. is hij de dogma's die er in geramd zijn ooit tijdens zijn jezuïetenopleiding op het Limburgse klein-seminarie Rolduc nooit kwijt geraakt... Een van die dogma's is: Gezinnen met kinderen über alles... De rest is minderwaardig...
Een 'verkeerde' bevolkingssamenstelling los je echter niet op door de huizen anders te verdelen, maar door de 'verkeerden' de toegang tot de stad te ontzeggen (Rotterdam bv.) en door degenen van hen die in de stad wonen, de stad uit te werken, door hun huizen te slopen. (Stedelijke Vernieling)
Maar dat zegt Appie natuurlijk niet, Appie is sluwer: Hij wil een 'onafhankelijke' toewijzingscommissie voor de woningen en hij noemt ook de voornaamste toewijzingscriteria: Opleiding, werk en sociale vaardigheden.

Laten we dat even uitwerken:

Criterium 'opleiding': Je krijgt geen huis of heel veel wijken zijn voor jou taboe als je maar 6 klassen lagere school hebt gehad.

Criterium 'werk': Je krijgt geen huis of heel veel wijken zijn voor jou taboe als je geen betaald werk hebt. De werklozen worden zo ook op huisvestingsgebied tot de onderklasse gemaakt. Wat overigens op allerlei gebied erg 'in' is...

Criterium: 'Sociale vaardigheden': Dat is wat mistig, want hoe kom je dat aan de weet? Wellicht eerst een test met goed gevolg afleggen? Of Eerst een verplicht reïntegratietraject volgen, gericht op het opdoen van 'sociale vaardigheden'?

Kortom: De criteria van Appie zijn vooral gericht op het maken van klasse-onderscheid in sociaal-economische zin.
Typisch de mening van een PvdA-er die carriëre maakte en die eigenlijk VVD-er is geworden...
En voor zover sociale problemen in wijken echt bestaan, denk ik dat zijn 'systeem' het alleen maar erger maakt. Bovendien is het zo: Het krijgen van onderdak is een eerste levensbehoefte en zo dringend, dat mensen die door Appie zijn 'gewogen' en 'te licht bevonden' gewoon in de slechte particuliere huursector zullen belanden. Kijk naar bv. Rotterdam, om te weten wat dat kan betekenen...

Leeuwarden, 15/7/2004    secretariaat PEL