RAAD WIL TOCH EXTRA SOCIALE HUURWONINGEN
ZWARE KLUS WETHOUDER NA BEGRIPSVERWARRING
WETHOUDER VERANDERT SNELLER VAN GEDACHTEN DAN VAN ONDERGOED
Geen onduidelijkheid meer. Woonplan.


"Raad wil toch extra sociale huurwoningen."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 22/6/2004 plus:
"Zware klus wethouder na begripsverwarring."
Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 22/6/2004 plus:
"Wethouder verandert sneller van gedachten dan van ondergoed."
Uit on-line blad Liwwadders van dinsdag 22/5/2004 plus:
"Geen onduidelijkheid meer. Woonplan."
Ingezonden brief wethouder Sluiter in Leeuwarder Courant van zaterdag 26/6/2004.


Op maandagavond 21/6/2004 was het Woonplan Leeuwarden aan de orde, de eerste beleidsnota sinds jaren over het hele terrein van de volkshuisvesting.
Van onze kant was een commentaar gemaakt op het Woonplan, er was ingesproken in de commissie Stadsontwikkeling en er was tenslotte nog een brief aan de Raad gestuurd over het Memo van wethouder Sluiter over de woningproductie. Dat Memo was aan de Raadsleden gestuurd omdat in de commissie Stadsontwikkeling nogal wat verwarring was ontstaan over de brutowoningproductie en de nettowoningproductie.
Zie "Huizenbouw amper voor smalle beurs"
De verwarring werd echter niet verminderd in de Raad door dat Memo. Op dinsdag 22/6/2004 kwam de Leeuwarder Courant met twee berichten over dat raadsdebat:

RAAD WIL TOCH EXTRA SOCIALE HUURWONINGEN

LEEUWARDEN - Leeuwarden laat de komende jaren toch meer huurhuizen bouwen voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeenteraad besloot gisteravond dat 10 procent van de netto woningproductie (nieuwbouw minus sloop) uit sociale huurwoningen moet bestaan. Op voorstel van PvdA en PAL/GroenLinks legde de raad ook vast, dat de sociale woningvoorraad tot 2008 ten minste op het huidige peil moet blijven.

[Het was een boeiend maar soms warrig raadsdebat. Van der Wal van PAL/GroenLinks gooide meteen de beuk erin met een uit drie punten bestaande gezamenlijke PAL/PvdA-motie: In absolute zin mocht de voorraad goedkope woningen niet dalen, de sloop moest volledig gecompenseerd worden.
Corporaties moesten elders duurdere woningen bouwen met verdiencapaciteit; dit te regelen via prestatieafspraken. Daarmee wordt bedoeld dat met behulp van de winst op koopwoningen de z.g. onrendabele top op sociale huurwoningen moet worden weggewerkt. Van der Wal stelde dat de corporaties bereid zijn om deel van die onrendabele top voor eigen rekening te nemen.
Kortom: Als je via bv. drie koophuizen bouwen en met winst verkopen, wat ongeveer de onrendabele top afdekt van 1 sociale huurwoning (EUR 40.000/woning onrendabele top) plus wat eigen geld erbij van de corporaties, zou je wellicht nog maar twee koophuizen hoeven te bouwen en te verkopen om 1 sociale huurwoning neer te zetten.
Het moet om tot wat productie te komen, wel een en/en verhaal worden, omdat wethouder Sluiter terecht opmerkte dat je voor het gevraagde aantal sociale huurwoningen onrealistisch hoge aantallen koopwoningen moest produceren. Hij bedoelde m.i.: Als je bv. 100 sociale huurwoningen wil bouwen, moet je 300 koopwoningen bouwen en ook met winst verkopen. Overigens gaat het bij die sociale huurwoningen om huizen met een huur van EUR 440/mnd is f 969,63/mnd. Er bestaat in principe recht op huursubsidie zonder gezeur over de passendheidstoets, wat eerder de fiatteringsgrens heette. Kortom: Het zijn eigenlijk doorstromerswoningen voor huurders die duurder kunnen en willen betalen, zodat er weer wat 'lucht' komt op de woningmarkt voor starters met weinig geld.
Het rechtstreeks nieuwe huizen bouwen voor starters met weinig geld, lijkt me onhaalbaar, hoewel er wel weer nieuwe bouwpakketten op de markt zijn verschenen, die het mogelijk maken om goedkoper te bouwen. Maar of dat iets is, of dat het op termijn rotzooi is, moet eerst nader bekeken worden.]

Gegeven de gemaakte sloopafspraken betekent dit, dat 1 op de 4 à 5 nieuwbouwwoningen te huur moet komen voor maximaal EUR 440 per maand. Dat is een veel groter aandeel dan de 10 procent, die PvdA-wethouder Roel Sluiter voor ogen stond. De wethouder noemde de extra inspanning "onnodig, onwenselijk en waarschijnlijk onmogelijk".

[Sluiter hield een heel betoog over de vraag in hoeverre het acceptabel is dat je achteruit gaat in goedkope huur of koop. Hij stelde dat de voorraad sociale huurwoningen plus koophuizen tot EUR 100.000 18640 woningen was en de doelgroep bestond uit 15300 huishoudens met een inkomen tot 140 procent WML. (Wettelijk Minimum Loon) Hij gaf de schuld van de krapte aan de onderkant van de woningmarkt aan het scheef wonen en stelde dat doorstroming de oplossing was.
Hij gaf toe dat er krapte was en stelde dat indertijd achteraf gezien het PEL gelijk had gekregen.... Hij noemde de bijeenkomst in het Oranjehotel waar indertijd het startsein werd gegeven voor de grote sloopoperatie, waarbij toen er 'gestemd' werd over de scenario's de twee mensen van het PEL als enige bleven zitten en zich daarmee tegen massale sloop verklaarden in het kader van de Stedelijke Vernieuwing of Herstructurering, zo het toen ook wel werd genoemd.
Aan de sloop in Lekkumerend-Noord viel niet te ontkomen, stelde hij omdat dat al was afgesproken met de corporaties.
Het gaat daar om sloop van de drie grote flats aan de Annie Westlandstraat en de Pilotenespel plus 50 tot 55 laagbouwwoningen in dat deel van de wijk. Nu valt daar m.i. wel degelijk aan te ontkomen, als je zoals het PEL voor had gesteld, een Verordening opstelt waarbij naast een sloopvergunning ook een Onttrekkingsvergunning vereist is, voordat er gesloopt mag worden.
Maar daarover zei Sluiter: "We hebben geen verhouding met de woningbouwcorporaties die dit logies zouden maken. Ik vind dit een misplaatst iets. Het betekent dat voor elke functiewijziging van elk huis een vergunning nodig is." Hij vond het bovendien teveel beslag leggen op het ambtelijk apparaat en te burocratisch. Overigens zou je dat kunnen voorkomen door de Onttrekkingsvergunning pas vereist te stellen bij bv. een complex van bijvoorbeeld 10 woningen en meer, zodat je naar het 'kleingoed' niet hoeft te kijken. Want het gaat er natuurlijk om dat de Raad zich kan uitspreken over volkshuisvestelijke aspecten van sloop van woningCOMPLEXEN, niet over een enkel los huisje. Als klap op de vuurpijl vond Sluiter dat zo'n Onttrekkingsverordening hem deed denken aan het v.m. Oostblok...
Ik houd het erop dat dat laatste slechts opborrelde als projectie vanuit zijn eigen vroegere politieke overtuiging...
Wat dat betreft zijn het net pas 'bekeerde' niet-rokers die het fanatiekst zijn in hun opvattingen hierover...
Los van het tegenstander zijn van zo'n verordening, zou je op z'n minst kunnen gaan praten over temporisering van de afgesproken sloopaantallen in Lekkumerend-Noord. Bv.: Eerst een aantal doorstromers huurhuizen elders klaar, dan een pluk sloop. Overigens vind ik dat je eerder moet kijken hoe je bv. die drie flats kunt ombouwen via hoog-renovatie tot iets beters, bv. door het winnende plan van Paul Verheij uit Amsterdam er op los te laten dat in het kader van een prijsvraag ooit werd gemaakt voor de acht-hoog flat aan de Jan Evenhuisstraat.
Terug naar de doorstroming van Sluiter: Dit is de oplossing waar de wethouder alle kaarten op zet. Dit werd aangevallen van verschillende kanten:
Dolstra stelde over het scheef wonen dat de doorstroming zo heet te belemmeren: "Als ik een zak met geld heb en naar de autodealer ga om een Skoda te kopen, zegt de dealer ook niet tegen mij: U bent te rijk, u moet een Mercedes kopen." Stoker van de ChristenUnie stelde dat de wethouder selectief wilde winkelen en dat hij alles op het visioen van de doorstroming zette. Hij stelde dat het ook niet was gelukt om de mensen uit de auto naar het openbaar vervoer toe te krijgen. Kortom: Geen dwang bij doorstroming en mensen lokken om door te stromen kon ook wel eens problematisch worden.
Over dat laatste zei Van der Wal van PAL/GroenLinks, dat hij al 30 jaar verhalen hoorde over doorstromen, maar dat dat in al die dertig jaar niet gelukt was, terwijl Elzinga van D66 stelde dat ook een toekomstige economische opleving niet hetzelfde effect qua gedrag van mensen hoeft te hebben als eerder in de tweede helft van de negentiger jaren.
Daar heeft hij m.i. een belangrijk punt te pakken, omdat de mensen daarvan bijgeleerd hebben, dat na hoogconjunctuur altijd een dip kan volgen en dan kun je financieel onderuit gaan in je pas gekochte dure koopwoning.
Ik voeg hier aan toe, dat de regering bezig is alles af te breken op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en ontslagbescherming, prepensioenregelingen, huursubsidie, ziektekostenstelsel, huurbescherming (veel meer geliberaliseerde huurwoningen) enz. Kortom:
We zijn hard op weg naar de ultra-liberale nachtwakersstaat uit de negentiende eeuw, precies zoals Viviane Forrester in 1997 al voorzag in haar boek "De terreur van de economie". De effecten zijn simpelweg dat nog veel meer mensen dan nu tot armoede zullen vervallen en vanwege de onzekerheid qua bestaan uiterst voorzichtig zullen worden alvorens te kiezen voor duurder wonen.
Maar Sluiter stelde dat hij de komende drie jaar niet wil benutten om het risico te lopen te bouwen voor de leegstand, terwijl Dolstra hem er op wees dat de leegstand minder was dan 1 procent en vroeg waar die lege woningen dan staan. Sluiter vond echter dat de dorpen hun eigen armen maar moesten huisvesten: In Stadsgewest verband waren afspraken gemaakt om 880 extra contingent woningen in de dorpen te bouwen, maar dan wel als sociale huurwoningen en seniorenwoningen. Hij was ook tegen extra sociale huurwoningen in de stad, want "bij een te grote voorraad blijft men in die pot ronddraaien". Dat is nu precies die onzin waar de brief van het PEL aan de Raad op wees: Als je in de ogen van het College 'scheef' woont in de zin van 'te goedkoop' en er komen nog duizend sociale huurwoningen bij, waarom zou je daar dan in vredesnaam naar toe verhuizen als je naar eigen smaak goed woont?!]

Sluiter verwacht dat er uit de bestaande voorraad genoeg betaalbare huizen leegkomen, als de huidige bewoners maar de stap kunnen maken naar een koophuis. Om deze 'verhuisketen' te bevorderen, had Sluiter juist meer willen mikken op de bouw van flinke aantallen koophuizen tussen de EUR 160.000 en EUR 230.000.

[Kortom: Dit is nu precies het domme of/of verhaal: OF we bouwen sociale huurwoningen van pakweg EUR 440 OF we bouwen koopwoningen in bovengenoemde prijsklassen. Nee, het moet en/en zijn, mede omdat je geld moet verdienen op die koophuizen om de onrendabele toppen op dit soort huurwoningen weg te drukken. Van Sluiter mag niet iedereen in de stad wonen, van ons wel, dat is het verschil.
Overigens maakte raadslid Wyb Feddema het het bontste in de oorlog tegen de armen, door te stellen:
"We hebben in het verleden 900 woningen weggegeven aan buitenlandse gezinnen en daardoor verstopt de markt aan de onderkant. Onze taakstelling (huisvesten vluchtelingen die permanent mochten blijven) is vier maal overschreden. We zijn gekke gerritje geweest."
Later betoogde hij ook nog tegen het bouwen van sociale huurwoningen:
"Als we de onderkant van de markt van noord-Nederland naar Leeuwarden willen halen, moeten we vooral sociale huurwoningen bouwen."
Dit kwam hem op een interruptie te staan van Dolstra van de LLP die hem verweet de armeren automatisch te koppelen aan 'problemen'. Ik vind dat de VVD hier ook erg meezwenkt met de landelijke koers van de VVD:
Minder liberalisme, meer LPF-achtige kreten. Enfin, partijgenoot Dijkstal heeft onlangs over dat laatste al het nodige opgemerkt. Het komt er lokaal op neer, dat de VVD geen liberale partij is, omdat zij slechts de rijkere groepen in de stad wil laten wonen, maar de armeren dat recht wil ontzeggen. Feddema dreigde dat na de komende drie jaar de VVD veel sterker wil slopen dan nu, daarmee bevestigend dat de VVD permanent oorlog zoekt met de armeren. Nu ja, wie de totale oorlog wil, kan hem krijgen, wat mij betreft.]

"Het bouwen van middenklassers komt zo juist de groep met een smalle beurs ten goede", aldus de wethouder. Hij rekende voor dat er ondanks de huidige krapte eigenlijk drieduizend goedkope huurhuizen te veel in de gemeente staan.

[Dat zijn allemaal rekenkundige wijsheden waar je nu niets aan hebt: Ook al zou het rekensommetje kloppen, er is zowat geen leegstand en de wachtlijsten zijn lang, dat zijn de feiten. Ons verhaal:
Voor degenen die kunnen en willen kopen de middenklassers van Sluiter bouwen EN voor degenen die duurder willen en kunnen huren met huursubsidie erbij, doorstromers huurwoningen bouwen tot pakweg EUR 440/mnd. geeft het snelste 'lucht' aan de onderkant.
Zodra dat lukt: Blokken bestaande huizen aanpakken via alle soorten renovatie, zodat ze zo lang mogelijk mee kunnen.]

Alleen het CDA en de VVD bleken Sluiters visie te delen. Wyb Feddema (VVD) vreest dat "we de hele onderkant van de markt naar Leeuwarden halen" nu de sociale woningvoorraad niet wordt ingeperkt. Het doet Feddema denken aan de jaren zestig en zeventig toen Leeuwarden eenzijdig goedkope huizen bouwde. Die keuze zou het forensendom in de buurgemeenten tot bloei hebben gebracht.

[Dat is maar deels waar: Deels ging het ook om de huursubsidie: In Stiens kon je bv. indertijd door een soepeler fiattering soms wel huursubsidie krijgen en in Leeuwarden voor een woning met dezelfde huurprijs niet. Je hebt het dan over huursubsidie bij hetzelfde inkomen... Wat doen mensen dan? Ze verhuizen naar Stiens...]

Volgens Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) is de extra sociale woningbouw nodig, omdat het heel moeilijk is geworden om in Leeuwarden een goedkoop huis te vinden. En volgens Van der Wal is de extra bouw in deze sector niet zo onbetaalbaar als Sluiter voorspelt.

"Er kan ook minder gesloopt worden. De corporaties willen wel meebetalen en we kunnen ze ook de ruimte geven om te verdienen aan koopwoningen ter financiering van de sociale bouw", stelde de PAL-fractieleider.

[Diverse malen en ook hier weer, kreeg ik het idee dat diverse fracties zaken hadden ontleend aan het grote commentaar dat het PEL had gemaakt op het Woonplan. Ook Dolstra van de LLP, die een motie indiende om te laten onderzoeken of een Onttrekkingsverordening in geval van sloop van huizen een haalbare kaart was. Helaas stemden alleen D66, ChristenUnie, de SP, de FNP en de LLP zelf voor de motie, hoewel ik bij de start van het raadsdebat de indruk had dat ook PAL en PvdA hier positief tegenover stonden. Helaas, de motie haalde het niet. De griffie heeft ons inmiddels meegedeeld dat ons voorstel hierover op of na 20/9/2004 als ingekomen brief op de raadsagenda komt, dus een herkansing is mogelijk...]

PvdA'er Anne Zijstra wil het risico van een stagnerende doorstroming niet bij de zwakste groep op de woningmarkt leggen. Hij noemde zijn eis om de sloop van goedkope flats met nieuwbouw te compenseren "een aansporing" aan de eigen wethouder.

[Dat gebeurde toen na de tweede termijn van zowel de Raad als de wethouder, Sluiter aan Zijlstra vroeg of hij de motie nog wenste te handhaven. Deze antwoordde: "Ja, ter stimulering", nadat Sluiter eerder had betoogd dat hij niet kon beloven dat hij de motie onverkort kon uitvoeren. Dat zou alleen lukken bij een laag sloopaantal, maar niet bij een hoog sloopaantal. Mijn logische conclusie zou dan zijn: Dan moet je een sloopstop zien te bereiken, desnoods tijdelijk, dan lukt het altijd de motie uit te voeren. Het viel me op, dat Sluiter het niet aandurfde het 'onaanvaardbaar' uit te spreken tegen zijn eigen fractie. Overigens knap werk van Van der Wal van PAL, dat hij er in was geslaagd om op dit punt de PvdA mee te krijgen. Kennelijk zit die terugloop qua sociale huurwoningen ook de PvdA niet lekker. Wellicht heeft het geholpen dat Dolstra van de LLP onlangs de PvdA kiezersbedrog had verweten?]

De FNP kreeg ruime steun voor het voorstel om dorpsbewoners voorrang te geven bij de toekenning van huizen en kavels in eigen dorp. Nu worden jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, haast gedwongen om hun heil in de stad te zoeken. Alleen de VVD en PAL/GroenLinks zijn tegen het voortrekken van dorpelingen.

[Ik vind het ook twijfelachtig: Effect is een soort 'eigen volk eerst' en 'geen vreemde indringers in ons dorp'. Dat is de keerzijde ervan.
In ons commentaar op het Woonplan hebben we al het nodige gezegd over bouwen in de dorpen: Als de dorpen ook sociale huurwoningen bouwen, zie ik niet hoe dan plotseling iemand uit de stad maar besluit om in een dorp te gaan wonen, mits, ja mits, de stad ook sociale huurwoningen bouwt.]


Einde 1e LC-bericht. Commentaar tussen [].

Zoals gezegd: Het raadsdebat was soms nogal verwarrend, kennelijk ook voor de raadsleden zelf. Uit de Leeuwarder Courant van dinsdag 22/6/2004:

ZWARE KLUS WETHOUDER NA BEGRIPSVERWARRING

Door Willem Bosma

LEEUWARDEN - De lokale politici in Leeuwarden maakten gisteravond een waar misverstandencircus van het debat over het woonplan. De Leeuwarder Lokale Partij (LLP) diende een motie in voor een netto-productie van 10 procent sociale huurwoningen. Dat zijn er zo'n 135 per jaar.
Nee, zei wethouder Roel Sluiter, ik wil er 10 procent bruto per jaar bijbouwen.
Dat zijn er ruim 50 en dus veel minder.

[In absolute aantallen stond op bladzijde 2 van het Memo:
40-64/jaar 'sociale' huurwoningen bouwen tot EUR 440,00/huur.
20-32/jaar duurdere huurwoningen bouwen, duurder dan EUR 440,00/huur
20-32/jaar 'goedkope' koopwoningen bouwen tot EUR 120.000/koopprijs.
Conclusie: Sluiter wil gemiddeld/jaar 52 huurwoningen bouwen en verder wilde hij ook vasthouden aan de sloopafspraken met de WBC's over Lekkumerend. Zo zit het volgens mij.]

De LLP-motie kreeg te weinig steun (alleen ChristenUnie en FNP). Maar vervolgens stelde de raad toch met 27 tegen 8 stemmen vast dat het 10 procent netto moet worden. Nota bene met de stemmen van de op haar wenken bediende LLP, de FNP, huurdersactiepartij SP en D66 tegen. En, wonderlijk genoeg, op voorstel van het college zelf, dat er nog een valreep-memo tegenaan had gegooid om juist dit onheil te keren.

De meeste voor- en tegenstemmers hadden na afloop dan ook absoluut geen idee, waartoe zij zojuist hadden besloten. Henk Drewel (CDA) en Piet van der Wal (PAL/GroenLinks) vormden daarop een uitzondering. Van der Wal:
"Ik wou nog zeggen dat de LLP-motie precies vroeg wat het college zelf al voorstelde. Maar ik besloot geen slapende honden wakker te maken."

Ook Sluiters woningbouwambtenaar Aitze van den Bos zag vanaf de tribune de anticlimax van ver aankomen. Tijdens de finale van het debat streepte hij nog doodleuk het woordje netto uit het verslaggeversexemplaar van het concept-raadsbesluit. Maar de versie bij de griffier haalde ongeschonden de eindstreep, zodat wethouder Sluiter nu met een loodzware klus zit opgezadeld.

[Uit de ambtelijke handelwijze blijken twee dingen: Hoe brutaal ambtenaren zijn, zo brutaal dat ze zelfs willen voorkomen dat de pers uitgaat van de juiste informatie en dat de juiste info het publiek bereikt en dat het spreekwoord weer opgaat: Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. Door te pogen door het gegoochel met cijfers verwarring te zaaien, werd verwarring gezaaid, die zich uiteindelijk tegen het College keerde... Boontje komt om z'n loontje, zou ook toepasselijk zijn. Want als je gaat zitten strepen in de stukken, dan doe je dat opzettelijk, niet per ongeluk...]


Einde 2e LC-verhaal. Commentaar tussen [].

Om het verslag compleet te maken, hieronder het bericht over het raadsdebat zoals dat op dinsdag 22/6/2004 verscheen in het on-line blad Liwwadders:

WETHOUDER VERANDERT SNELLER VAN GEDACHTEN DAN ONDERGOED

Leeuwarden wil evenwicht brengen op de woonmarkt. Maar ondanks de goede bedoelingen van wethouder Sluiter op dit terrein bleven er vele twijfels hangen boven het 'Woonplan, optimaal wonen voor iedereen'. Een deel van de gemeenteraad bestreed de toevoeging in de titel.

[Dat klopt: Het is: Optimaal wonen voor de rijken, stad op slot voor de armeren en de armeren die er wonen, via sloop van hun huizen de stad uit zien te werken.]

Leeuwarden is lang doorgegaan met de bouw van goedkope woningen om de woningnood van na de Tweede Wereldoorlog te bestrijden. Te lang, naar nu blijkt. Want waar andere gemeenten het roer omgooiden naar de bouw van koopwoningen bleef de gemeente achter. Volgens Sluiter is er een overschot aan goedkope woningen (3000) en is nu het moment daar om fors te investeren in koop. Een deel van de bewoners die in goedkope woningen wonen wil de wethouder verleiden om de stap te maken naar kwalitatief goede woonruimte waaraan een iets hoger prijskaartje hangt.

De kleinere partijen zagen hier niets in. Zij vinden dat de woonmarkt niet ingekrompen mag worden door goedkope woningen te slopen. Zij wijzen erop dat de leegstand van enkele jaren geleden al weer is omgeslagen in vraag naar de woningen. "Er staat echt niks leeg", aldus K. Dolstra (Leeuwarder Lokale Partij).
Zij hekelde de veranderlijkheid van de wethouder. "De wethouder verandert sneller van gedachten dan van ondergoed." Volgens Dolstra voert Sluiter een onnavolgbaar beleid dat leidt tot armoede. Dolstra: "Zo krijgen we meer cliënten bij de Terp."

[Afgezien van de vraag hoe Katie Dolstra weet hoe vaak de wethouder van ondergoed wisselt, is het waar: Het aantal daklozen is vergeleken met de negentiger jaren fors toegenomen. Dat is altijd en teken dat er structureel iets mis is in deze samenleving.]

Ook P. van der Wal (PAL/GroenLinks) had grote twijfels.
"Het plan staat bol van de goede bedoelingen, maar die doorstroming is in dertig jaar niet gelukt. Waarom zou dat nu wel lukken?" Hij vond dat het Woonplan regiobreed zou moeten worden ingezet. De gemeenten rond Leeuwarden profiteren al decennia van de werkgelegenheid en de voorzieningen; ze mogen ook de lasten dragen van een goed verdeelde woningbouwproductie, zo luidde Van der Wal's redenering. Volgens D66 blijft ieder woonplan achter de feiten aanlopen. Ook het CDA was die mening toegedaan.
H. Drewel (CDA): "Het is als het weer: onvoorspelbaar." De FNP noemde het plan een gegoochel met cijfers.

W. Feddema (VVD) vond dat Leeuwarden de rug moest rechten en het evenwicht herstellen. In de loop der tijd zijn volgens hem te veel problemen van de buurtgemeenten opgevangen. Hij doelde hierbij op gemeenten die hun huurders geen ruimte boden of geen plek bleken te hebben voor asielzoekers. "Leeuwarden heeft zich te lang gedragen als gekke Gerritje." De fractie van de PvdA schaarde zich achter de eigen wethouder. Het roer moet om, zo was men van mening.

Wethouder Sluiter vond dat krachtig ingezet moet worden met de nieuwe koers: gevarieerd bouwen voor alle woonconsumenten en het bevorderen van de doorstroming. Volgens hem wijzen de cijfers uit dat er teveel goedkope woningen in Leeuwarden zijn. Sluiter nam het de omliggende gemeenten kwalijk dat ze in de afgelopen tijd vrijwel niks gebouwd hebben voor mensen met de smalle beurs, Tytsjerksteradiel uitgezonderd.
Sluiter: "Er is behoefte aan 'tweeondereenkappers', er is weer markt voor het hogere segment. Die doorstroming lukt. U kunt niet van mij verwachten dat ik een plan presenteer onder het motto: dat zal wel weer niet lukken."

[Het zou best kunnen dat er behoefte is aan tweeondereenkappers.
Niemand, ook het PEL niet, heeft gezegd dat die huizen niet mogen worden gebouwd. Niemand valt de wethouder daarover aan, alleen moet er ook iets gebeuren aan de krapte aan de onderkant van de woningmarkt en ik zie iemand vanuit een flatje in bv. Heechterp niet doorstromen naar een tweeondereenkapper. Gezien de inkomenspositie van velen en gezien het feit dat men niet kan kopen gezien de huidige prijzen, is voor hen doorstromen een illusie.]

Datum: Dinsdag, 22 juni 2004


Einde bericht uit blad Liwwadders. Commentaar tussen [].

Hiermee was de kous nog niet af, want op het tweede LC-artikel werd in de rubriek Ingezonden stukken in de Leeuwarder Courant van zaterdag 26/6/2004 gereageerd door wethouder Sluiter:

Geen onduidelijkheid meer

WOONPLAN

Op maandag 21 juni heeft de gemeenteraad van Leeuwarden met ruime meerderheid het "Woonplan Leeuwarden, optimaal wonen voor iedereen" vastgesteld. Over hetgeen vastgesteld is, bestaat anders dan de berichtgeving in de Leeuwarder Courant van 22 juni onder de kop "Zware klus wethouder na begripsverwarring" suggereert, geen onduidelijkheid.
Om deze reden wil ik in het kort een toelichting op de gevoerde discussie weergeven.

Een van de onderwerpen uit het Woonplan is het woningbouwprogramma. Over dit woningbouwprogramma heeft de raad uitgebreid gediscussieerd. De kern van deze discussie betrof de omvang van de sociale huurvoorraad.
Uitvoering van het door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde woningbouwprogramma leidt tot minder sociale huurwoningen in Leeuwarden in de periode 2005 tot en met 2007.
Er is dan namelijk sprake van een nieuwbouwproductie van 120 tot 192 sociale huurwoningen, terwijl volgens de bestaande afspraken met de corporaties 313 sociale huurwoningen worden gesloopt.

[In ABSOLUTE aantallen staat op bladzijde 2 van het Memo:
40-64/jaar 'sociale' huurwoningen bouwen tot EUR 440,00/huur.
20-32/jaar duurdere huurwoningen bouwen, duurder dan EUR 440,00/huur
20-32/jaar 'goedkope' koopwoningen bouwen tot EUR 120.000/koopprijs.
Dus: In drie jaar bouwen: 3 maal 40 tot 3 maal 64 sociale huurwoningen is 120-192 sociale huurwoningen.
Dit klopt dus allemaal, maar de Raad wil helemaal niet "het door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde woningbouwprogramma" uitvoeren, maar wil dat nieuwbouwaantal minus sloopaantal maal 10 procent qua woningaantal wordt gebouwd in de sociale huursector. Die motie is aangenomen, zo simpel ligt het.
Het Collegevoorstel heeft het gewoon niet gehaald op dat punt, dat is alles.]

Een meerderheid van de raad is van mening dat vanwege de gevoelde druk op de sociale huurmarkt, het aantal sociale huurwoningen in absolute zin niet mag afnemen als gevolg van sloop. Een voorstel van PvdA en PAL/GroenLinks hierover is dan ook aangenomen.

[Dit is een ander verhaal dan de aangenomen motie. Dit zou simpelweg betekenen dat als er 313 sociale huurwoningen in drie jaar plat gaan, er 313 sociale huurwoningen in drie jaar bijgebouwd moeten worden. Zoals bekend moet je per nieuwe sociale huurwoning EUR 40.000 qua onrendabele top rekenen en moet je 3 nieuwe koophuizen met winst verkopen om dat geld te verdienen, of wellicht 2, als de corporaties zelf een stukje onrendabele top uit eigen middelen zouden willen afdekken.
Conclusie: Dan moet je in drie jaar 939 of 626 nieuwbouw koophuizen door de corporaties laten neerzetten en uiteraard lukt dat nooit. Vandaar kennelijk de hieronder volgende kanttekening bij de motie zoals Sluiter beweert dat hij is aangenomen.]

Hierbij moet wel een kanttekening gemaakt worden. Ik heb in de raadsvergadering nadrukkelijk gesteld dat wanneer het "gat" tussen sloop en nieuwbouw in de sociale huursector erg groot is, het voorstel van PvdA en PAL/GroenLinks in de uitvoering tot grote en niet oplosbare problemen kan leiden.

Leeuwarden Roel Sluiter, wethouder volkshuisvesting.

[Eerst uitgaan van de verkeerde motie en hier praten over "het voorstel". Welnu, de echte aangenomen motie is geen voorstel meer, maar een besluit van de raad.
De wethouder kan ervoor kiezen de echte motie niet te willen uitvoeren, maar in het raadsdebat zei hij dat niet.
Het zal wel neerkomen op 'sabotage' van de motie. Juist de wethouder zou toch moeten weten hoe daarover werd gedacht in het v.m. oostblok...]


Einde ingezonden brief wethouder Sluiter. Commentaar tussen [].

Opvallend was, dat de redactie van de Leeuwarder Courant onder deze brief een naschrift plaatste, waarin Sluiter in feite onderuit wordt gehaald... Hieronder volgt de tekst:

Naschrift redactie: De reactie van de schrijver gaat totaal voorbij aan de kern van het op dit punt genomen raadsbesluit. Hij verwart netto met bruto. De raad heeft besloten dat 10 procent van de netto-woningbouwproductie in de sociale huursector zal worden gerealiseerd. De voorgenomen totale netto-productie is 400 per jaar, waarvan dus 40 sociale huurwoningen. Er bestaat ook een sloopvoornemen ter hoogte van ca. 90 sociale huurwoningen per jaar. Dit betekent dat er jaarlijks 130 (40 plus 90) sociale huurwoningen zullen moeten worden gebouwd om de operationele doelstelling van de gemeenteraad te halen.
Het is dan ook niet waar, dat het door de raad vastgestelde woningbouwprogramma leidt tot minder sociale huurwoningen in Leeuwarden.

[Maar dat schrijft Sluiter ook niet. Hij schrijft dat het door het College VOORGESTELDE woningbouwprogramma leidt tot minder sociale huurwoningen. Maar dat voorstel werd dus gewijzigd door de raad.]

Waarschijnlijk heeft de raad de lijn van Sluiter willen kiezen, maar feitelijk heeft zij anders besloten. Daarover hoeft geen onduidelijkheid te bestaan.


Einde naschrift redactie LC bij ingezonden brief wethouder Sluiter. Commentaar tussen [].

Relevante links i.v.m. het Woonplan Leeuwarden:

"Leeuwarden beperkt ambitie woningbouw"
Diverse berichten, november 2003.

"Leeuwarder huizenbouw vergt strakke regie"
Uit de LC van 10/12/2003.

Commentaar PEL op concept Woonplan Leeuwarden d.d. 21/5/2004
t.b.v. commissie Stadsontwikkeling en gemeenteraad.

Inspraakverhaal PEL voor commissie Stadsontwikkeling 24/5/2004
over concept Woonplan Leeuwarden

"Huizenbouw amper voor smalle beurs"
Uit de LC van 12/6/2004.

Brief PEL d.d. 15/6/2004 aan raad over Woonplan Leeuwarden, onderdeel:
Memo wethouder Sluiter over productie sociale huurwoningen.