LIJST VAN GEREGISTREERDE KAMERVERHUURPANDEN IN LEEUWARDEN, ZOALS DOOR DE GEMEENTE LEEUWARDEN IS SAMENGESTELD.
SITUATIE APRIL 2004


Tevens tekst drie folders gemeente Leeuwarden van december 2003:
"Informatie voor de huurder. Kamerhuur."
"Informatie voor de verhuurder. Kamerverhuur."
"Toelichting brandveiligheidseisen. Kamerverhuur."
.


WAT KUNNEN MENSEN DIE EEN KAMER ZOEKEN IN LEEUWARDEN MET DEZE LIJST VAN GEREGISTREERDE KAMERPANDEN?

Wij publiceren deze volgens de gemeente Leeuwarden openbare lijst van geregistreerde kamerpanden op deze website t.b.v. mensen die een kamer zoeken in Leeuwarden en op een gegeven moment op het punt staan een kamer te huren. Deze lijst is ook van belang voor kamerbewoners die al iets huren, om na te gaan of hun pand wel voorkomt op onderstaande lijst.
Maar we willen eerst iets vertellen over het beleid van de gemeente Leeuwarden met betrekking tot de kamerverhuurmarkt.
Dit beleid is gewijzigd, omdat op 26 november een nieuwe regeling voor de kamerverhuur is vastgesteld door de gemeente. Voor wie wil nazoeken hoe het daarvoor zat: Klik deze link aan. Hieronder volgt de complete tekst van de drie nieuwe folders van de gemeente Leeuwarden:

INFORMATIE VOOR DE HUURDER
KAMERHUUR

Studeren en wonen in Leeuwarden?
Ga je binnenkort op kamers dan is het zeker de moeite waard deze folder te lezen.
Het valt niet altijd mee een kamer in Leeuwarden te vinden. Het aanbod is beperkt, de vraag is groot. In deze folder kun je lezen wat de gemeente hier aan doet en met welke gemeentelijke regels je als huurder van een kamer in aanraking komt.

De kamerverhuurregeling
Er is een speciale regeling voor kamerverhuur in de gemeente Leeuwarden. Deze regeling bestaat uit de huisvestingsverordening en de bouwverordening. Door de inwerkingtreding van deze regeling is het niet zonder meer toegestaan een 'normale' woning als kamerverhuurpand te gebruiken. Een goede zaak! Ten eerste omdat door de regeling alle kamerverhuurpanden bij de gemeente geregistreerd worden.

In de tweede plaats moet het pand aan de nodige veiligheidseisen voldoen. De brandveiligheid wordt gecontroleerd en de hygiëne moet in orde zijn. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt een gebruiksvergunning verleend.

Bij de gemeente kun je checken of het kamerverhuurpand, waar jij woont of misschien gaat wonen op de lijst van geregistreerde kamerverhuurpanden bij de gemeente staat. Staat jouw pand op de lijst dan zit je goed, het pand heeft een geldige gebruiksvergunning en voldoet aan alle eisen.

De kamerverhuurregeling in beweging
Tijdens de inwerkingtreding van de regeling, ongeveer acht jaar geleden, was er een evenwicht op de kamermarkt. Er waren voldoende kamers beschikbaar voor studenten. Inmiddels is er een potentieel tekort aan studentenhuisvesting. Uit onderzoek blijkt dat het aantal studenten en hiermee ook de vraag naar kamerverhuur in de toekomst alleen maar toeneemt. Hoog tijd dus om het kamerverhuurbeleid op deze ontwikkelingen aan te passen. De gemeente Leeuwarden wil zo goed mogelijk in de huisvestingsbehoefte van studenten voorzien. Dit betekent dat het aanbod van woonruimte voor studenten zowel kwantitatief (aantal kamers/woningen) als kwalitatief (differentiatie qua prijs, type en locatie) moet voldoen aan de vraag. De gemeente levert hieraan een bijdrage door het scheppen van de juiste kaders.

Nieuwe kamerverhuurregeling
De afgelopen vijf jaar was het in de gemeente Leeuwarden onmogelijk een 'normale' woning om te zetten in een kamerverhuurpand. De nieuwe kamerverhuurregeling brengt hier echter verandering in. Hierdoor kan het aantal kamerverhuurpanden worden uitgebreid om het groeiende aantal studenten te helpen aan geschikte en (brand)veilige woonruimte. Door de nieuwe regeling wil de gemeente het aantal kamerverhuurpanden beter reguleren en spreiden. Dat kan door middel van de zogenaamde 10% regeling. Dit betekent dat maximaal tien procent van alle panden met dezelfde postcode in een straat of straatsdeel in principe in aanmerking kan komen voor kamerverhuur.
De 10% regeling geldt voor alle Leeuwarder wijken. Zo worden de kamerverhuurpanden evenwichtig over de stad verdeeld.
In de wijken Achter de Hoven, 't Vliet, Cambuur, Oranje Wijk en de Vrijheidswijk zijn al veel studentenwoningen of vindt op dit moment stedelijke vernieuwing plaats. Daarom zijn deze wijken uitgesloten van de verruimde kamerverhuurregeling.

Wat is een kamerverhuurpand?
Een kamerverhuurpand kan worden omschreven als een gebouw, of een deel van een gebouw, met drie of meer kamers voor drie of meer alleenstaanden. Iedere bewoner dient een kamer met een vloeroppervlakte te hebben van tenminste 11 m2 met een minimale hoogte van 2.1 m en een minimale breedte van 1.8 m. Voor een toelichting op de technische eisen waar een kamerverhuurpand aan moet voldoen is een aparte folder verkrijgbaar: "Toelichting brandveiligheidseisen kamerverhuur".

We spreken van kamerverhuur
wanneer het pand door drie of meer alleenstaanden
zal worden bewoond.

Vergunningen
We spreken dus van kamerverhuur wanneer het pand door drie of meer alleenstaanden zal worden bewoond. Het pand mag pas verhuurd worden aan drie of meer alleenstaanden als de eigenaar van het kamerverhuurpand de benodigde vergunningen heeft.

Omzettingsvergunning
Voor het omzetten van een woning naar een kamerverhuurpand, is een omzettingsvergunning nodig. Hiervoor kan een aanvraag, op basis van de huisvestingsverordening, worden gedaan. Aan de hand van een toetsing aan de 10% regeling en wanneer kan worden vastgesteld dat er niet een ontoelaatbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in een straat of buurt ontstaat, kan een omzettingsvergunning worden afgegeven. Wordt deze verleend, dan wordt het pand automatisch als kamerverhuurpand bij de gemeente geregistreerd.

Gebruiksvergunning
De eigenaar van het kamerverhuurpand moet ook in het bezit zijn van een gebruiksvergunning op grond van de bouwverordening. Voordat een gebruiksvergunning wordt verleend moet het pand geïnspecteerd zijn. Het pand wordt gecontroleerd op technische eisen met betrekking tot de gezondheid, reinheid, hygiëne en brandveiligheid. Het kamerverhuurpand dient aan deze eisen te voldoen, voordat een gebruiksvergunning kan worden afgegeven.
Pas wanneer de gebruiksvergunning is verleend, mag het pand bewoond worden. (Zie voor een toelichting op deze technische eisen de folder: "Brandveiligheidseisen kamerverhuur"). Een gebruiksvergunning geldt voor drie jaar. Na die periode wordt een pand opnieuw geïnspecteerd, voordat de vergunning wordt verlengd. Daarmee is er blijvend toezicht op de hygiëne, de (brand)veiligheid en verdere staat van het pand.

Wat gebeurt er als mijn kamer niet op de lijst van
geregistreerde kamerverhuurpanden staat?

In dat geval is er sprake van een illegale situatie en loop je een groot risico binnenkort je kamer te moeten verlaten.
Vanzelfsprekend bestrijdt de gemeente dergelijke illegale situaties door haar handhavingstaak toe te passen en de eigenaar aan te schrijven de bewoning van het pand terug te brengen tot twee personen.

Corporatiepanden
Naast particulieren verhuren ook de corporaties panden kamergewijs. Hiervoor hebben de corporaties eveneens toestemming nodig van de gemeente.

Daarnaast hebben de corporaties met de gemeente afgesproken dat zij de gebruiksregels zuIlen naleven. Ook bewoners van corporatiepanden kunnen zich tot de gemeente richten als zij menen dat er sprake is van bouwkundige problemen. Zij moeten dan overigens wel eerst de problemen aan de eigen verhuurder (corporatie) hebben voorgelegd.

Gebruiksbepalingen
Aan de gebruiksvergunning kunnen naast eisen over de inrichting, ook eisen over het gebruik worden verbonden. Zo kun jij als huurder je bijdrage leveren aan de veiligheid en kun je overlast voor anderen beperken.
* Houd de vluchtwegen vrij. Zet geen fietsen, kratten, meubels of afval op de trap, overloop, gang en balkon. Dit geldt ook voor de keuken als daar een buitendeur is.
* Zet zelfsluitende deuren nooit vast. niet in geopende stand (brandwering) en niet in dichte stand (vluchtweg).
* Haal geen brandwerende platen van deuren en wanden.
* Haal geen deuren weg van keuken, berging en trapportaal. Deze moeten brand en rook een tijdlang tegenhouden.
* Zet fietsen in de daarvoor aanwezige stalling of schuur.

Voorkom in jouw woonomgeving overlast door lawaai en rommel. Zorg voor een goede verstandhouding met de buren als het gaat over fietsen stallen, onderhoud erven, tuinen, heggen en dergelijke.

Meer informatie?
Meer informatie zoals de kamerverhuurregeling en een lijst van geregistreerde kamerverhuurpanden kun je op de site van de gemeente Leeuwarden vinden. Voor meer vragen kun je ook bellen of schrijven naar:

Stadsontwikkeling,
Sector Bouwen en Wonen,
Oldehoofsterkerkhof 2,
Telefoon: 058 233 84 48
Of kijk op: www.leeuwarden.nl

Aan de tekst van deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tekst en regels wordt verwezen naar de desbetreffende verordeningen. Deze verordeningen zijn te verkrijgen bij de centrale balie in de stadshal, of op te vragen bij Bouwen en Wonen, Oldehoofsterkerkhof 2.

December 2003.121


Einde tekst folder gemeente Leeuwarden voor kamerhuurders.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de folder van de gemeente Leeuwarden voor kamerVERhuurders:

INFORMATIE VOOR DE VERHUURDER
KAMERVERHUUR

Leeuwarden - Kennisstad
Eén van de speerpunten van de gemeente Leeuwarden is het versterken van de regionale (en deels landelijke) positie van Leeuwarden als kennisstad. Een voorwaarde hiervoor is een goede studentenhuisvesting.
In deze folder is te lezen hoe de gemeente door het scheppen van de juiste kaders een bijdrage levert aan de afstemming van het aanbod van woonruimte voor studenten, zowel kwantitatief (aantal kamers/woningen) als kwalitatief (differentiatie qua prijs, type en locatie) op de vraag.

Deze kaders worden aangegeven in een regeling voor kamerverhuur in de gemeente Leeuwarden, bestaande uit de huisvestingsverordening en de bouwverordening. Voor u als eigenaar/verhuurder van een kamerverhuurpand raden wij u aan de folder goed te lezen, omdat vooral u met deze regeling te maken krijgt.

Tijdens de inwerkingtreding van de regeling, ongeveer acht jaar geleden, was er een evenwicht op de kamermarkt. Er waren voldoende kamers beschikbaar voor studenten.
Inmiddels is er een potentieel tekort aan studentenhuisvesting. Uit onderzoek blijkt dat het aantal studenten en hiermee ook de vraag naar kamerverhuur in de toekomst alleen maar toeneemt. Dit heeft geleid tot nieuw beleid wat inspeelt op de huisvestingsbehoefte van studenten.

Nieuwe kamerverhuurregeling
De afgelopen vijf jaar was het in de gemeente Leeuwarden onmogelijk een 'normale' woning om te zetten in een kamerverhuurpand. De nieuwe kamerverhuurregeling brengt hier echter verandering in. Dit biedt een mogelijkheid om het aantal kamerverhuurpanden uit te breiden om het groeiende aantal studenten te helpen aan geschikte en (brand)veilige woonruimte. Verruiming van de kamerverhuurregeling biedt perspectief voor (toekomstige) eigenaars en verhuurders van kamerverhuurpanden.
In de nieuwe regeling is de zogenaamde 10% regeling opgenomen. Dit betekent dat maximaal tien procent van alle panden met dezelfde postcode in een straat of straatsdeel in principe in aanmerking kan komen voor kamerverhuur.
Door deze regeling wil de gemeente het aantal kamerverhuurpanden beter reguleren en spreiden. Door toepassing van de 10% regeling worden de kamerverhuurpanden evenwichtig over de stad verdeeld.
In de wijken Achter de Hoven, 't Vliet, Cambuur, Oranje Wijk en de Vrijheidswijk zijn al veel studentenwoningen of vindt op dit moment stedelijke vernieuwing plaats. Daarom zijn die wijken uitgesloten van de verruimde kamerverhuurregeling.

Wat is een kamerverhuurpand?
Een kamerverhuurpand kan worden omschreven als een gebouw, of een deel van een gebouw, met drie of meer kamers voor drie of meer alleenstaanden. Iedere bewoner dient een kamer met een vloeroppervlakte te hebben van tenminste 11 m2 met een minimale hoogte van 2.1 m en een minimale breedte van 1.8 m. Voor alle technische eisen waaraan een kamerverhuurpand moet voldoen verwijzen we u naar de bijlage bij hoofdstuk 6a van de bouwverordening, in de regeling kamerverhuur. Er is ook een aparte folder verkrijgbaar: "Toelichting brandveiligheidseisen kamerverhuur".

Vergunningen
We spreken dus van kamerverhuur wanneer het pand door drie of meer alleenstaanden zal worden bewoond. Het pand mag pas verhuurd worden aan drie of meer alleenstaanden als de eigenaar van het kamerverhuurpand de benodigde vergunningen heeft.

Omzettingsvergunning
Voor het omzetten van een woning naar een kamerverhuurpand, is een omzettingsvergunning nodig. Hiervoor kan een aanvraag, op basis van de huisvestingsverordening, worden gedaan. Aan de hand van een toetsing aan de 10% regeling en wanneer kan worden vastgesteld dat er niet een ontoelaatbare inbreuk op een geordend woon- en leefmilieu in een straat of buurt ontstaat, kan een omzettingsvergunning worden afgegeven. Wordt deze verleend, dan wordt het pand automatisch als kamerverhuurpand bij de gemeente geregistreerd. Een omzettingsvergunning is éénmalig, er hoeft geen verlenging voor te worden aangevraagd.

Heeft u een bepaald pand op het oog om mogelijk te gebruiken voor kamerverhuur, dan doet u er verstandig aan om vooraf te bellen met de gemeente. Bij de gemeente kan meteen voor u worden nagekeken of het betreffende pand binnen de 10% regeling valt en mogelijk geschikt (te maken) is voor kamerverhuur.

Gebruiksvergunning
De eigenaar van het kamerverhuurpand moet ook in het bezit zijn van een gebruiksvergunning op grond van de bouwverordening. Voordat een gebruiksvergunning wordt verleend, moet het pand geïnspecteerd zijn. Het pand wordt gecontroleerd op technische eisen met betrekking tot de gezondheid, reinheid, hygiëne en brandveiligheid, zoals omschreven in hoofdstuk 6 van de bouwverordening. Het kamerverhuurpand dient aan deze eisen te voldoen, voordat een gebruiksvergunning kan worden afgegeven. Voor de bestaande kamerverhuurpanden verandert er niet veel op het gebied van de technische eisen. Op de eisen die destijds aan de vergunning werden gesteld is een aanvulling gekomen. In navolging op het nieuwe bouwbesluit worden optische rookmelders aangesloten op het lichtnet, verplicht gesteld. Het niet treffen van de voorgeschreven aanvullende voorzieningen of het niet voldoen aan de voorwaarden, leidt tot weigering of intrekking van de gebruiksvergunning.
Pas wanneer de gebruiksvergunning is verleend, mag het pand bewoond worden. (Zie voor een toelichting op deze technische eisen de folder: "Brandveiligheidseisen kamerverhuur"). Een gebruiksvergunning geldt voor drie jaar. Drie maanden voor beëindiging van de vergunning dient een verlenging te worden aangevraagd. Een pand moet opnieuw geïnspecteerd worden voordat de vergunning wordt verlengd. Daarmee wordt blijvend toezicht op de hygiëne, de (brand)veiligheid en verdere staat van het pand uitgeoefend.

Gebruiksregels
Hebt u toestemming tot kamerverhuur, dan bent u verplicht de bewoners goed te informeren over verantwoord gebruik van het pand, zowel intern (hygiëne, veiligheid, vluchtwegen) als extern (onderhoud erf/tuin, fietsenstalling, geluidsoverlast e.d.)
Als verhuurder kunt u worden aangesproken op het gedrag van uw huurders.

Corporatiepanden
Naast particulieren verhuren ook de corporaties panden kamergewijs. Hiervoor hebben de corporaties eveneens toestemming nodig van de gemeente. Daarnaast hebben de corporaties met de gemeente afgesproken dat zij de gebruiksregels zullen naleven. Particulieren en corporaties worden dus gelijk behandeld.

Kosten
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omzettings- en gebruiksvergunning zijn leges verschuldigd. De leges staan opgenomen in de legesverordening Leeuwarden.

Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben, bel of schrijf naar:

Stadsontwikkeling en -beheer,
Sector Bouwen en Wonen,
Oldehoofsterkerkhof 2,
Telefoon: 058 233 84 48

Of kijk op: www.leeuwarden.nl

Aan de tekst van deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tekst en regels wordt verwezen naar de desbetreffende verordeningen. Deze verordeningen zijn te verkrijgen bij de centrale balie in de stadshal, of op te vragen bij bouwen en wonen, Oldehoofsterkerkhof 2.

December 2003. 120


Einde tekst folder gemeente Leeuwarden voor kamerVERhuurders.

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de folder van de gemeente Leeuwarden, bedoeld voor met name kamerVERhuurders inzake enige belangrijke brandveiligheidseisen waaraan een kamerpand moet voldoen:

TOELICHTING BRANDVEILIGHEIDSEISEN
KAMERVERHUUR

Waarom extra brandveiligheidseisen voor kamerverhuurpanden
Leeuwarden profileert zich als een groeiende studentenstad en kan nu al rekenen op ongeveer 5000 kamerbewoners. Een goede en veilige bewoning zijn extra punten van zorg.
Bij 'normale' bewoning is de hoofdbewoner verantwoordelijk voor de medebewoners en draagt ook zorg voor hun veiligheid. Dit is in een kamerverhuurpand niet het geval. Hierbij zijn het individuele bewoners met weinig sociale controle.
Het gebruik van de vele elektrische apparaten (tv, radio, pc, koelkast, magnetron, verwarming) en het meestal wervelende levensritme zorgen voor een verhoogd risico op het ontstaan van brandgevaarlijke situaties. Dit alles vraagt om een verscherping van de huidige regelgeving, zodat er in Leeuwarden op een verantwoorde manier door kamerbewoners gewoond kan worden. Deze extra eisen zijn ondergebracht in de bijlage bij hoofdstuk 6a van de bouwverordening. Om het één en ander te verduidelijken komen in deze folder enkele punten aan de orde die u inzicht geven in de systematiek en die u op weg helpen bij het gebruiksklaar maken van uw kamerverhuurpanden.

De scheiding tussen een kamerverhuurpand en een ander pand 60 min. WBDBO
(weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)

De constructie tussen een kamerverhuurpand en een ander pand of ruimte met een andere functie moet een brandwerendheid van minimaal 60 minuten hebben. Lichtarmaturen, ventilatiekanalen en dergelijke mogen niet worden weggewerkt in deze constructie. In de praktijk kan dit betekenen dat bijvoorbeeld een plafondconstructie bestaande uit een houten balklaag met vloerdelen moet worden voorzien van twee lagen 12,5 mm dikke gipskartonplaten (verspringende aangebracht) met tussen de balklaag en het gips een mineraal isolatiemateriaal met een minimale dikte van 7 centimeter (bijvoorbeeld steenwol).
Polystyreen en dergelijke is als isolatiemateriaal niet toegestaan. Er kan ook worden gekozen voor een (vrijhangend) systeemplafond of een gelijkwaardige constructie.
Er moet echter altijd, door middel van productinformatie of een TNO rapport, worden aangetoond dat een constructie voldoet aan de brandwerende eis.
Verticale constructies voldoen als ze van een steenachtig materiaal zijn opgetrokken of aan beide zijden zijn voorzien van twee lagen 12,5 mm dikke gipskartonplaten (verspringende aangebracht), die beide geschroefd zijn met hiertussen een mineraal isolatiemateriaal. Ook hier geldt weer dat er gekozen kan worden voor een gelijkwaardige oplossing als uit productinformatie blijkt dat de constructie voldoet aan de brandwerende eis.

De scheidingconstructie in een kamerverhuurpand 30 min. WBDBO
De ruimten in een kamerverhuurpand moeten in sub-brandcompartimenten worden ingedeeld. Met andere woorden, plafonds en wand constructies die verblijfsgebieden (slaapkamer, keuken, woonkamer etc.) en vluchtwegen scheiden (inclusief aanwezige kastruimte, deuren en beglazing) moeten een brandwerendheid bezitten van minimaal 30 minuten.

Plafonds en wanden
In de praktijk houdt dit in dat wanden en plafonds van een steenachtig materiaal moeten zijn of dat ze voorzien moeten zijn van 9.5 mm gipskartonplaten of uit brandisolatieplaten als Nobranda, Promatect of een gelijkwaardig brandwerend plaatmateriaal met productinformatie, waaruit blijkt dat het product (de constructie) voldoet aan de brandwerende eis van 30 minuten WBDBO. Een bestaand bepleisterd rietplafond, mits in goede staat, voldoet ook aan de eisen. Deuren
De deuren in de constructie moeten 30 minuten brandwerend zijn (denk aan de productinformatie). In oude panden kan het voorkomen dat er geen standaard brandwerende deuren geplaatst kunnen worden door afwijkende maatvoering. Er kan dan gekozen worden voor het brandwerend maken van de huidige deuren door het aanbrengen van 30 minuten brandwerende plaat tegen de binnenzijde van de deur. Dit kunnen bijvoorbeeld 8 mm dikke brandisolatieplaten van Nobranda of Promatect zijn of een gelijkwaardig brandwerend plaatmateriaal met productinformatie, waaruit blijkt dat het product (de constructie) voldoet aan de brandwerende eis van 30 minuten WBDBO. De platen moeten met schroeven worden bevestigd. De aanslagbreedte van de kozijnen van deze deuren moet minimaal 2,5 centimeter zijn. Dit is te bereiken door het aanbrengen van hardhouten latten op de dagkanten van het kozijn zodat de huidige aanslag van meestal 1,5 centimeter wordt vergoot (zie figuur 1).

[Figuur 1 en 2 niet afgebeeld.]

Glasbezetting
Voor glas geldt dat de aanwezige glasbezetting in een brandwerende constructie moet bestaan uit draadglas van minimaal 6 mm dikte. Ieder afzonderlijk glasvlak mag niet groter zijn dan 1,5 m2. Het glas moet rondom zijn vastgezet met hardhouten glaslatten van tenminste 2,5 x 2,5 centimeter of met stalen profielen. Het glas moet rondom over een breedte van tenminste 2 centimeter zijn ingeklemd (zie figuur 2).

Materiaalgebruik
Materialen als zachtboard, polystyreentegels en diverse andere kunststoffen zijn in een kamerverhuurpand taboe. Deze materialen ontwikkelen bij eventuele brand ontoelaatbaar veel rook en zorgen ervoor dat een beginnende brand zich snel kan uitbreiden. Ook is het gebruik van hout in vluchtwegen om deze reden niet toegestaan. Algemeen kun je zeggen dat het materiaalgebruik in een pand brandwerend en rookbeperkend moet zijn.

(Gemeenschappelijke) trappen
Trappen en vloeren waarover een rookvrije vluchtroute voert, dient een brandwerendheid van 30 minuten met betrekking tot bezwijken te hebben. In de praktijk houdt dit in dat ook trappen aan de onderzijde moeten worden voorzien van 30 minuten brandwerende platen om te voorkomen dat de rookvrije vluchtroute het vroegtijdig begeeft.

Signalering brand
Op elke woonlaag moet in de rookvrije vluchtroute een niet-ioniserende rookmelder geplaatst worden die aangesloten is op het lichtnet en die voldoet aan NEN 2555. Het is raadzaam het installeren van deze rookmelders over te laten aan specialisten die bekend zijn met bovenstaande norm.

[Opmerking secretaris P.E.L.: Hier rees bij mij de vraag hoe het dan moet als een brand in of vlak bij de meterkast ontstaat, of door kortsluiting in de bedrading, waardoor de stroom uitvalt. Rookmelders met een mini-accu ingebouwd zouden dan de oplossing zijn, maar ik weet zo niet of iets dergelijks in de handel is.]

Nooduitgang, tweede vluchtweg
Vanuit een sub-brandcompartiment (kamer, keuken e.d.) dient langs ten minste twee onafhankelijke rookvrije vluchtroutes gevlucht te kunnen worden. Dit betekent dat als één rookvrije vluchtroute geblokkeerd is, gebruik kan worden gemaakt van een alternatief. Dit kan een brandtrap zijn of een kooiladder die direct bereikbaar is vanuit een gemeenschappelijke ruimte of bijvoorbeeld een vluchtroute via een platdak met een minimale afstand tot de eventuele brand van 20 meter. Een deur van een nooduitgang moet ten allen tijde van binnenuit, zonder gebruik te maken van sleutels of andere losse voorwerpen, kunnen worden geopend (bijvoorbeeld knopcilinder of panieksluiting).
In afwijking van het bovenstaande kan in de kleinere kamerverhuurpanden worden volstaan met één rookvrije vluchtroute indien: de loopafstand tussen de toegang van de kamer en de voordeur niet meer is dan 15 meter, en de vluchtroute is voorzien is van niet-ioniserende rookmelders, ten minste één op iedere woonlaag die zijn aangesloten op het lichtnet (e.e.a. volgens NEN 2555).

Vrije doorgang vluchtwegen en uitgangen
In doorgangen en uitgangen die voor ontvluchting noodzakelijk zijn, mogen geen voorwerpen aanwezig zijn die de vrije doorgang verminderen of die voor verwondingen kunnen zorgen.

Blusmiddelen: vaste slanghaspels of draagbare blustoestellen
Met het oog op brandbestrijding dient een brandslanghaspel te worden geplaatst. De brandslanghaspel moet op een zodanige locatie worden geplaatst dat alle verblijfsruimten bereikt kunnen worden. De brandslanghaspel moet direct bereikbaar zijn vanuit een verblijfsruimte. Een gelijkwaardige oplossing is het plaatsen van draagbare brandblustoestellen van minimaal 6 kg. Deze dienen geplaatst te worden op elke woonlaag en moeten direct bereikbaar zijn vanuit een verblijfsruimte.

Panden waarin meer dan 10 personen kunnen worden gehuisvest
Aan panden waarin meer dan 10 personen kunnen worden gehuisvest zijn aanvullende eisen gesteld qua noodverlichting, vluchtwegaanduiding, ontruimingsinstallatie etc. Ook moet er een beheerplan worden overlegd. Het is dan ook verstandig om hierover vooraf overleg te voeren om een goede indruk te krijgen van wat er van u wordt verwacht.

Meer informatie?
Voor meer vragen kun u bellen of schrijven naar:
Stadsontwikkeling en -beheer,
Sector Bouwen en Wonen,
Oldehoofsterkerkhof 2,
Telefoon: 058 233 84 48

Of kijk op: www.leeuwarden.nl

Aan de tekst van deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de volledige tekst en regels wordt verwezen naar de desbetreffende verordeningen. Deze verordeningen zijn te verkrijgen bij de centrale balie in de stadshal of op te vragen bij Bouwen en Wonen, Oldehoofsterkerkhof 2.

December 2003 .122


Einde tekst folder gemeente Leeuwarden over brandveiligheidseisen kamerpanden. Enig commentaar tussen [].

Als het goed is zouden de onderstaande panden een omzettingsvergunning EN een gebruiksvergunning moeten hebben van de gemeente Leeuwarden.
Als jouw pand er niet bij staat, maar toch drie of meer kamers heeft met drie of meer kamerhuurders, dan loop je het risico dat op een dag de gemeente tegen de eigenaar zegt:
Of u zorgt dat uw pand voldoet aan bepaalde bouwkundige eisen of u moet het aantal kamerbewoners terugbrengen tot maximaal twee personen. In feite zit je dan in een 'illegaal kamerpand'.
Een door de gemeente goedgekeurd kamerpand zou herkenbaar moeten zijn aan een schildje bij de voordeur of in de gang/hal, hoewel we nog niet zoveel van dergelijke bordjes hebben gezien...
Vandaar dus dat we onderstaande lijst publiceren voor kamerzoekenden en kamerbewoners.

LET OP! Als een kamerpand op de lijst voorkomt betekent dat niet dat automatisch ook de huurcontracten in orde zijn of dat de verhuurder niet meer huur vraagt dan wettelijk is toegestaan! Het betekent ook niet dat de verhuurder zijn pand nadat hij vergunning kreeg, altijd goed onderhoudt, vlot reageert op onderhoudsklachten ed.
De lijst is alleen bedoeld om de geregistreerde kamerpanden aan te geven.

De gemeente geeft in haar folders voor nadere vragen een telefoonnummer en een postadres. Dit telefoonnummer is: 058 - 233 84 48

Staat het adres van de kamer die je hebt gevonden niet op deze lijst, probeer dan nog eens op de website van de gemeente Leeuwarden zelf: Wellicht hebben zij net hun lijst daar ge-update.
De rechtstreekse link is:
http://212.206.207.138/digitaalloket/frontend/index.cfm?noCache=1&omgeving=internet&ingang=product&product_id=17201&referer=kamerverhuur

Je kunt natuurlijk ook het P.E.L. bellen (058-2671636) of ons een e-mail sturen: root@pel.xs4all.nl


LIJST VAN GEREGISTREERDE KAMERVERHUURPANDEN IN LEEUWARDEN
SITUATIE APRIL 2004

Geregisteerde Kamerverhuurpanden in Leeuwarden.

Op alfabetische volgorde

  Aakenstraat, Jacob van       3
  Aakenstraat, Jacob van       4
  Aakenstraat, Jacob van       5
  Aakenstraat, Jacob van       7
  Aakenstraat, Jacob van       8
  Aakenstraat, Jacob van       14
  Aakenstraat, Jacob van       16
  Aakenstraat, Jacob van       18
  Aakenstraat, Jacob van       34
  Aakenstraat, Jacob van       36
  Amelandsstraat           14-A
  Anemoonstraat           28
  Anjen, de             121
  Archipelweg            42-1
  Asbeckstraat, van          4
  Asbeckstraat, van         22
  Asbeckstraat, van         44
  Asbeckstraat, van         49
  Asterstraat            18
  (Vergunning verleend. 
  Bezwaarschrifttermijn loopt nog
  t.m. 6 weken na 21/4/2004.)
  Baenstraat, Jan de         8
  Baenstraat, Jan de         14
  Bagijnestraat           32-A
  Bakhuizenstraat, Ludolf      28
  Balckstraat, Claes Bockes     25
  Baljeestraat            15-B
  Beethovenstraat           6
  Binckesstraat, Jacob        57
  Binckesstraat, Jacob        59
  Bird, de              61
  Bisschopsstraat           6
  Bleeklaan             27-A
  Bleeklaan             88
  Bleeklaan             101
  Bleeklaan             104
  Bleeklaan             105
  Bleeklaan             145-B
  Bleeklaan             147
  Bleeklaan             149
  Blokhuisplein           26
  Bolswertstraat, Bote van      2
  Bolswertstraat, Bote van      15
  Borniastraat           111
  Bothastraat             2
  Bothastraat             3
  Bothastraat             5
  Breedstraat            59-B
  Bumastraat, Bernhardus       46
  Bumastraat, Bernhardus       55
  Bumastraat, Bernhardus       62
  Bumastraat, Bernhardus       65
  Camperstraat            23
  Capellestraat, Jan van de      8
  Capellestraat, Jan van de      9
  Coehoornstraat, Menno van     26
  Corellistraat           54-B
  Cronjéstraat            9
  Cronjéstraat            25
  Dahliastraat            26
  Dokkumerstraat           5
  Eebuurt              16
  Eksterstraat            13
  Eksterstraat            18
  Elizabethstraat           5
  Elizabethstraat          10 BV
  Elizabethstraat          12-B
  Elizabethstraat          18-A
  Elizabethstraat          18-B
  Elizabethstraat          19
  Elizabethstraat          21
  Elizabethstraat          25
  Elizabethstraat          26
  Elizabethstraat          27
  Elizabethstraat          28-A
  Elizabethstraat          40
  Elizabethstraat          42
  Elizabethstraat          46
  Elizabethstraat          50
  Emmakade              3
  Emmakade              6
  Emmakade              75
  Emmakade             133
  Emmakade             146
  Emmaplein             18
  Engelsestraat           33
  Fabritiusstraat, Carel       1
  Franklinstraat           5
  Franklinstraat           7
  Frederikstraat, Cornelis      5
  Frederikstraat, Cornelis      7
  Frederikstraat, Cornelis      23
  Frederikstraat, Cornelis      45
  Frisostraat, Johan Willem      4
  Frisostraat, Johan Willem      7-A
  Frisostraat, Johan Willem      7-B
  Frisostraat, Johan Willem     17
  Frisostraat, Johan Willem     25
  Frisostraat, Johan Willem     30
  Geeststraat, Wijbrand de      31
  Geeststraat, Wijbrand de      85
  Geeststraat, Wijbrand de      93
  Geeststraat, Wijbrand de      95
  Goudenregenstraat          1-B
  Goudenregenstraat          1-C
  Goudsbloemstraat          21
  Groentemarkt            7
  Groningerstraat           2-A
  Groningerstraat           7
  Groningerstraat           9
  Groningerstraat          11
  Groningerstraatweg         3 BV
  Groningerstraatweg         58 BV
  Groningerstraatweg        114
  Groningerstraatweg        117
  Groningerstraatweg        369
  Halsstraat, Frans         18
  Halsstraat, Frans         32 A
  (Ruysdaelstraat 21)          
  Hamkesstraat, Gale         7
  Harlingerstraat           2
  Harlingerstraat           2-A
  Harlingerstraat           2-B
  Harlingerstraat           3
  Harlingerstraat           4
  Harlingerstraat           4-A
  Harlingerstraat           4-B
  Harlingerstraat           6
  Harlingerstraat           6-A
  Harlingerstraat           6-B
  Harlingerstraat          10
  Harlingerstraat          15
  Harlingerstraat          18
  Heemstrastraat, van         2
  Heemstrastraat, van         4
  Heemstrastraat, van        10 
  Heemstrastraat, van        28
  Heemstrastraat, van        39
  Heemstrastraat, van        41
  Heerstraat, Margaretha de      3
  Herenwaltje             9
  Hiddesstraat, Tjerk        27
  Hiddesstraat, Tjerk        70
  Hoeksterstraat           9
  Hoeksterstraat           14
  Hollanderdijk           27
  Honthorststraat          18
  Hooftstraat, P.C.          4 
  Hooftstraat, P.C.          8
  Hoogstraat, Grote         12-BV
  Hoogstraat, Grote         34-A
  Hoogstraat, Grote         36
  Hoogstraat, Grote         40
  Hoogstraat, Kleine         18-A
  Hoven, Achter de          6
  Hoven, Achter de          6-B
  Hoven, Achter de          83
  Hoven, Achter de          87
  Hoven, Achter de          97
  Hoven, Achter de          99
  Hoven, Achter de         103
  Hoven, Achter de         131
  Hoven, Achter de         131-A
  Hoven, Achter de         166
  Hoven, Achter de         180
  Hoven, Achter de         197
  Hoven, Achter de         263
  Hoven, Achter de         310
  Huizumerlaan           114
  Huizumerlaan           120
  Insulindestraat           4
  Israelstraat, Jozef         6
  Israelstraat, Jozef         8
  Israelstraat, Jozef        10
  Israelstraat, Jozef        13
  Jacobsstraat, Sint         10
  Japicxstraat, Gysbert        1
  Japicxstraat, Gysbert        8
  Japicxstraat, Gysbert       12
  Japicxstraat, Gysbert       37
  Japicxstraat, Gysbert       39
  Japicxstraat, Gysbert       47
  Japicxstraat, Gysbert       76
  Japicxstraat, Gysbert       79
  Japicxstraat, Gysbert       81
  Japicxstraat, Gysbert       82
  Japicxstraat, Gysbert       85
  Japicxstraat, Gysbert       89
  Japicxstraat, Gysbert       91
  Japicxstraat, Gysbert       95
  Japicxstraat, Gysbert       96
  Japicxstraat, Gysbert       100
  Japicxstraat, Gysbert       108
  Japicxstraat, Gysbert       112
  Joubertstraat            6 BV
  Jouwsmastraat           18
  Jouwsmastraat           21
  Jouwsmastraat           23
  Jouwsmastraat           25
  Kanaalstraat            6
  Kanaalstraat            14-A
  Kanaalstraat            15 (17 t/m 139)
  Kerkstraat, Grote          7
  Kerkstraat, Kleine         17
  Kievitstraat            2
  Klokstraat             19-A
  Kochstraat, Robert         39
  Koeplein              36
  Koestraat, 1e           33
  Koestraat, 2e           22
  Koestraat, 2e           26
  Kooijstraat, van der        6
  Kooijstraat, van der        13
  Kooijstraat, van der        14
  Kooijstraat, van der        23
  Kooijstraat, van der        24
  Kooijstraat, van der        26-28
  Kooijstraat, van der        27
  Kooijstraat, van der        29
  Krugerstraat, Paul         37
  Kwartelstraat           36-B
  Langendijkstraat, Pieter      11
  Leeuwarderstraat          35
  Leeuwarderstraat          37
  Leeuwarderstraat          39
  Leeuwenhoekstraat, van       5
  Leeuwerikstraat          100
  Lievensstraat, Jan         48
  Lodewijkstraat, Willem       1
  Lodewijkstraat, Willem       9
  Lodewijkstraat, Willem       25
  Lodewijkstraat, Willem       57
  Lodewijkstraat, Willem       99
  Lodewijkstraat, Willem      117
  Loréstraat,Willem          2
  Loréstraat,Willem          4
  Loréstraat,Willem         20
  Loréstraat,Willem         22
  Loréstraat,Willem         28
  Loréstraat,Willem         34
  Loréstraat,Willem         43
  Loréstraat,Willem         77
  Loréstraat,Willem         116
  Loréstraat,Willem         124
  Loréstraat,Willem         140
  Loréstraat,Willem         147
  Louisastraat, Maria        27
  Louisastraat, Maria        30
  Meidoornstraat           11
  Metsusstraat, Gabriël        1
  Molenpad              37
  Molenpad              39
  Molenpad              41
  Molenpad              43
  Molenpad              71
  Molenstraat            19
  Molenstraat            76
  Moreelsestraat, Paulus       23
  Moreelsestraat, Paulus       25
  Murandstraat, Emmanuel       6
  Nassaupark, Oranje         3
  Nassaupark, Oranje         6
  Nieuwe Schrans           8
  Nieuwe Schrans           11
  Nieuweburen            118-B
  Nieuwekade             73
  Nieuwestad             77
  Nieuweweg              1
  Noordersingel           100
  Noordvliet             5
  Noordvliet            143
  Noordvliet            351
  Oeverstraat             1
  Oeverstraat             3
  Oeverstraat             5
  Oostergrachtswal          5-B
  Oostergrachtswal         107
  Oostersingel            14
  Oosterstraat, Oude         2
  Panderstraat, Pier         4
  Peperstraat             8
  Peperstraat            10
  Peperstraat            12
  Poststraat             32
  Rembrandtdwarsstraat 1e       4
  Rembrandtdwarsstraat 1e       6
  Rembrandtdwarsstraat 2e      17
  Rembrandtdwarsstraat 3e      11
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  1A T/M 1K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  3A T/M 3K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  5A T/M 5K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  7A T/M 7K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei )  9A T/M 9K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 11A T/M 11K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 13A T/M 13K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 15A T/M 15K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 17A T/M 17K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 19A T/M 19K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 21A T/M 21K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 23A T/M 23K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 25A T/M 25K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 27A T/M 27K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 29A T/M 29K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 31A T/M 31K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 33A T/M 33K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 35A T/M 35K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 37A T/M 37K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 39A T/M 39K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 41A T/M 41K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 43A T/M 43K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 45A T/M 45K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 47A T/M 47K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 49A T/M 49K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 51A T/M 51K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 53A T/M 53K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 55A T/M 55K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 57A T/M 57K
  Rengerslaan ( lokatie Paardewei ) 59A T/M 59K
  Reystraat, de la          18
  Robinsonstraat           54
  Robinsonstraat          214
  Roekstraat             9
  Ruiterskwartier          103-A
  Ruyterweg, de           12
  Ruyterweg, de           30
  Sacramentsstraat          25
  Saskiadwarsstraat 1e        12
  Saskiadwarsstraat 1e        14
  Saskiastraat            6-B
  Schalkburgerstraat         9
  Schalkburgerstraat         28
  Schavernek, Groot         13-B
  Schoolstraat            17
  Schoppershofstraat         11
  Schoppershofstraat         13
  Schrans              20-A
  Schrans              63
  Schrans              78
  Schrans              90
  Schrans              131
  Semsstraat, Johannes        9
  Semsstraat, Johannes        23
  Singelstraat            12
  Slotmakersstraat          7
  Soendastraat            17-A/J
  Sontdwarsstraat          46
  Sontdwarsstraat          47
  Speelmansstraat           1
  Speelmansstraat          35
  Spoorstraat             8
  Spoorstraat            34-B
  Spoorstraat            46
  Spoorstraat            102
  Sportlaan             10
  Sportlaan             33
  Sprengerstraat, Willem       46
  Sprengerstraat, Willem       90
  Steijnstraat            37
  Steijnstraat            39
  Stienserstraat           6
  Stienserstraat           24
  Swartstraat, Pieter de       8
  Swartstraat, Pieter de       9
  Swietenstraat, van         8-10
  Sytzamastraat, van         5
  Sytzamastraat, van         7
  Sytzamastraat, van         9
  Sytzamastraat, van         9-A
  Sytzamastraat, van         11
  Sytzamastraat, van         17
  Sytzamastraat, van         21
  Sytzamastraat, van         24
  Sytzamastraat, van         30
  Tademastraat, Alma         20
  Tademastraat, Alma         22
  Tademastraat, Alma         24
  Tademastraat, Alma         26
  Tademastraat, Alma         28
  Tademastraat, Alma         30
  Telemannstraat           2
  Telemannstraat           2-C
  Tesselschadestraat        124
  Tramstraat             8
  Tramstraat             10
  Tramstraat             12
  Tuinen               6-B
  Tuinen               13-B
  Tuinen               25
  Tuinen               28-A
  Tuinen               29-B
  Vegelindwarsstraat 3e       36
  Vegelindwarsstraat 8e        5
  Vegelindwarsstraat 8e        7
  Vegelindwarsstraat 8e       15
  Verkorteweg             6
  Verkorteweg             7
  Verkorteweg            14
  Verkorteweg            16
  Verkorteweg            22 BV
  Verlengde Schrans         22
  Verlengde Schrans         48
  Verlengde Schrans         110
  Verstolkstraat           14
  Verstolkstraat           36
  Verstolkstraat           44
  Verzetsstraat            8
  Vonckstraat, Elias         16
  Voorstreek             64-A
  Voorstreek             81-A
  Vriesstraat, Vredeman de      50
  Weaze               12-A
  Weerd                6
  Weerd               14-BV
  Weerd               28
  Westerplantage           9-G
  Wetstraat, De            3
  Wiardastraat            5
  Wirdumerdijk            21-BV
  Wortelhaven            102
  Woudstraat             8
  Woudstraat             32
  Woudstraat             36
  Zaailand              82-A
  Zuidergrachtswal          17
  Zuidvliet             10
  Zuidvliet             52
  Zuidvliet             230-B

Einde lijst.

Deze lijst is zo zorgvuldig mogelijk overgenomen van de gemeentelijke lijst van geregistreerde kamerverhuurpanden zoals die aan ons werd verstrekt. De Vereniging P.E.L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten/onnauwkeurigheden in deze lijst of voor de tekst zoals die is overgenomen uit de drie hierboven weergegeven gemeentelijke folders.
Aan deze publicatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Wend u in voorkomende gevallen tot de gemeente Leeuwarden.
De letterlijke tekst van de kamerverhuurregeling werd laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2003. Formeel gaat het daarbij om de herziening van de Huisvestingsverordening en de wijziging van de Bouwverordening.


secretariaat Vereniging P.E.L.