ROTTERDAM: WERKLOZEN NIET WELKOM
ROTTERDAM WEERT MINIMA EN WERKLOZEN


'Rotterdam: Werklozen niet welkom'
Uit de Volkskrant van zaterdag 29/11/2003 plus:
'Rotterdam weert minima en werklozen'
Uit de Leeuwarder Courant van maandag 1/12/2003.


De Volkskrant had zaterdag 29/11/2003 de primeur en opende ermee:
Werklozen zijn niet welkom in Rotterdam: Alleen gezinnen die minimaal 120 procent van het WML (Wettelijk Minimum Loon) verdienen hebben nog recht op een woning. De rest kan verrekken. De tv noemde dit beleidsvoornemen van het Rotterdamse College van B. en W. "de politiek correcte versie van een anti-allochtonen beleid" en wethouder Sjaak van der Tak (CDA) lijkt erg tevreden met hun 'vondst'.
Deze maatregel lijkt me echter in strijd met de z.g. 'derde EEG-richtlijn' die gaat over 'indirecte discriminatie'.
Een voorbeeld: In het zuiden van het land was er een woningcorporatie met huizen in alle soorten en maten, zoals de meeste woningcorporaties. Maar er was iets vreemds:
Bij hen zaten vrijwel geen Turkse huurders ofwel: Het percentage Turkse huurders bij hen was heel laag, veel lager dan je op grond van bevolkingscijfers zou mogen verwachten. Betrokkene die van Turkse afkomst was, kon bij hen maar geen huis toegewezen krijgen en stapte naar de rechter.
Zijn advocaat won deze zaak met behulp van statistisch materiaal.
Als het werkloosheidspercentage bij allochtone Rotterdammers veel hoger ligt dan bij allochtone Rotterdammers (bv. door slechte beheersing van de Nederlandse taal, gebrekkige opleiding enz.) dan is wel duidelijk tegen wie deze maatregel in de eerste plaats is bedoeld. De uitwerking is echter dat iedereen die naar Rotterdam gaat bv. om werk te zoeken, hierdoor getroffen wordt.

Uitgesloten van huisvesting zijn dus als Rotterdam haar zin krijgt:

- Iedereen met een uitkering (WW, bijstand, WAO, WAJONG) die nog niet in Rotterdam woont, maar daar naar toe wil om hem/haar moverende redenen. Iedereen die een uitkering heeft wordt als 'sociaal zwak' bestempeld.
Overigens had iemand die een arbeidsongeschiktheidsuitkering had, ook onder de Woonruimtewet 1947 in niet-geliberaliseerd gebied, waar je nog een huisvestingsvergunning nodig had, op grond van diezelfde Woonruimtewet '47 het recht op vrije vestiging en moest de gemeente betrokkene een huisvestingsvergunning geven. Maar dit terzijde.

- Iedereen die werk krijgt in Rotterdam, minder verdient dan 120 procent van het WML, maar daar vervolgens nog huisvesting zoekt. Het slechte kamercircuit en de huisjesmelkers die Rotterdam zegt te willen bestrijden, zullen er wel bij varen! En het particuliere Rotterdamse kamercircuit IS slecht: Daar is Leeuwarden kinderspel bij!

- Gesproken wordt over *gezinnen* die minimaal 120 procent WML verdienen: Het is de bedoeling dat de woningcorporaties daar toetsen gaan op inkomen, leeftijd en grootte van het gezin. Dat heet daar dan 'positieve ballotage'. Ik noem dat leeftijdsdiscriminatie en gezinsideologische uitsluiting van m.n. de een- en tweepersoonshuishoudens.
Studenten mogen nog wel in Rotterdam wonen, want zij worden gerekend tot de 'kansrijke groepen'. Bron: LC van 1/12/03. Maar laat ik Van der Tak niet alleen de schuld geven, maar ook wijzen naar het LPF-achtige 'Leefbaar Rotterdam' in dat Pim Fortuijn-bolwerk. Datzelfde 'Leefbaar Rotterdam' heeft als collegepartij via haar wethouder m.i. een zwaar stempel gedrukt op datgene wat Rotterdam nu wil. Ofwel:
Hier kun je iets zien van het werkelijke 'gedachtengoed' van die Fortuijn en de lui die daar achter aan holden.

Hoe rot is en wordt Rotterdam? Het grote gevaar van Rotterdam is, dat het een 'voorbeeldfunctie' kan krijgen voor alles dat zich stad waant, ook Leeuwarden. De Stedelijke Vernieuwing was al: Sloop de huizen van de mensen met weinig geld: De armen de stad uit, de rijken erin. Dit wordt een verbodsbordje: "Armen ongewenst" aan de stadsrand!
Nog even en mensen met weinig geld worden naar een kamp in Drenthe verbannen in het kader van deze bevolkingspolitiek. Want bevolkingspolitiek is het, gebaseerd op het minderwaardig verklaren van werklozen en mensen met laagbetaald werk: Zij zijn de a-sociale schoften die 'onze' mooie stad verpesten. Misschien kan Westerbork straks weer open?! Want denk erom:
Wat Rotterdam doet is ook het zaaien van haat tussen bevolkingsgroepen en het oproepen van een bepaalde beeldvorming. Mag het straatschuim straks het karwei afmaken?!
Uit de Volkskrant van zaterdag 29/11/2003:

ROTTERDAM: WERKLOZEN NIET WELKOM

Harde toon in gemeentelijk actieprogramma

Van onze verslaggevers
Rachida Azough
Ron Meerhof

DEN HAAG/ROTTERDAM

Rotterdam wil geen werklozen meer toelaten. Panden waarin illegalen wonen, moeten onteigend kunnen worden. Verder wil de stad scherpere eisen stellen aan allochtone partners uit het land van herkomst en bemoeizorg opleggen aan probleemgezinnen.

[Onteigening panden waar illegalen wonen: Dat bepaalt Rotterdam niet. De Onteigeningswet bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden de overheid mag onteigenen. Het hebben van 'foute huurders' hoort daar niet bij. M.a.w.: Rotterdam is afhankelijk van een wetswijziging op dat punt.
Scherpere eisen stellen aan allochtone partners: Ook dat vereist een wetswijziging, nu van de Vreemdelingenwet. Bemoeizorg opleggen aan probleemgezinnen: Bemoeizorg is weer zo'n uitvinding van de welzijnsmafia. Het betekent dat over iemand wordt beslist en verplicht 'hulp' wordt opgedrongen. De natte droom van het welzijnswerk: Betekent namelijk uiteraard een extra geldstroom voor deze betaalde hoeren die meestal niet veel meer waren dan verlengstukken van overheidsrepressie.]

Dat staat in een concept van het gemeentelijke actieprogramma Het cement van de Stad. Maandag presenteert het college van burgemeester en wethouders het definitieve programma. Tot op het laatste moment is hard onderhandeld over toon en inhoud. Eerdere versies laten zien dat de meningen in het college verdeeld zijn. Burgemeester Opstelten en CDA-wethouder Van der Tak zoeken de consensus, waar wethouder Pastors van Leefbaar Rotterdam een harde lijn voorstaat.

Zomaar op goed geluk naar Rotterdam komen, is er niet meer bij, stelt het concept. Om kansarmen te weren, worden alle registers opengetrokken. Het stadsbestuur dringt aan op noodwetgeving in probleemwijken, met tijdelijk verregaande bevoegdheden voor speciaal aangestelde ambtenaren.
'Het is merkwaardig dat voor het opheffen van de fileproblematiek en dijkverzwaring het kabinet wel noodwetgeving overweegt, maar voor ernstige sociaal-maatschappelijke problematiek niet', aldus de opstellers.

[Ja, noodwetgeving, daar is men tegenwoordig dol op: Verregaande bevoegdheden, preventief fouilleren, altijd je Ausweiss bij je hebben of anders twee maanden de bak in, geen geintjes maken over de Oranjes en veel cameratoezicht op straat: De heilsstaat komt in zicht en het einde van onze burgerrechten en persoonlijke vrijheid ook...
Maar dat komt wellicht ook door 'bin' en het overal loerende 'terrorisme'. Burgemeesters en commissarissen van politie zijn dol op 'bin': Als Bin Laden er niet was, had ie moeten worden uitgevonden...]

De Huisvestingswet zou moeten worden gewijzigd. In probleemwijken met veel goedkope woningen moeten niet mensen met een te hoog inkomen, maar die met een laag inkomen uitgesloten worden. Rotterdam wil alleen nog gezinnen met een inkomen boven 120 procent van het minimumloon een woning binnen zijn grenzen aanbieden. Prestatiecontracten met woningcorporaties moeten deelgemeenten waar weinig kansarmen wonen, dwingen een aantal vrijkomende woningen te bestemmen voor kansarmen.

[Mensen met een hoog inkomen moeten dus in de 'probleemwijken' wonen. Ja, die zullen gek zijn, tenzij ze een zak met geld toe krijgen...
Waar de mensen uit die wijken met weinig geld naar toe moeten is duidelijk:
Liefst Rotterdam uit ofwel hetzelfde als wat Leeuwarden het liefste ziet. (De dorpen moeten meer sociale huurwoningen bouwen, zegt wethouder Sluiter hier en B. en W. van Rotterdam willen 'prestatiecontracten' met woningcorporaties in deelgemeenten om daar de armeren heen te verdrijven.)]

Als het aan de gemeente ligt, worden asociale huurders uitgezet en riskeren notoire overlastgevers hun uitkering. Panden van malafide huisbazen die aan illegalen verhuren, zouden verbeurd moeten worden verklaard. Voor de mensen die als gevolg van deze maatregelen dakloos worden, wil de gemeente grootschalige opvang realiseren.

[Asociale huurders zijn pas asociale huurders door hun daden, niet door hun loutere aanwezigheid. Huisuitzettingen door corporaties bij woonoverlast kunnen al jaren, alleen gaat dat wel via de kantonrechter, zoals dat hoort. Of doen 'speciaal aangestelde ambtenaren met verregaande bevoegdheden' dat daar straks zelf wel even?! En gaan zij ook panden 'verbeurd' verklaren van huisbazen die aan illegalen verhuren? En de illegalen? Die komen in kampen terecht, pardon: "Grootschalige opvang".
Ook lekker makkelijk is het om mensen te chanteren met hun uitkering in plaats van de normale rechtsregels te gebruiken bij huurdersoverlast: B. en W. op de stoel van de rechter, daar zijn we klaar mee! Politiek bepaalde semi-rechtspraak voor tweederangsburgers wordt dat... We zakken hard af in Nederland en de geschiedenis zal over ons oordelen.]

Het programma uit felle kritiek op de huidige immigratiewetgeving. Rotterdam wil een systeem van tijdelijke verblijfsvergunningen, zonder recht op sociale zekerheid en woningbouw, maar mét premieplicht. Na drie jaar is onder voorwaarden een permanente status mogelijk.

[Wel premieplicht maar geen recht op sociale zekerheid: Hoe kom je er op! En waar blijven mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning zonder recht op sociale zekerheid en onderdak dan? Juist, in hetzelfde circuit als de illegalen. Kortom: Hier is over nagedacht, dat merk je meteen...]


Einde VK-bericht. Commentaar tussen [].

De Leeuwarder Courant van maandag 1/12/2003 had over Rotterdam het volgende bericht op pagina 3:

ROTTERDAM WEERT MINIMA EN WERKLOZEN

Rotterdam (GPD) - Rotterdam wil alle werklozen en mensen met een minimumuitkering uit de stad weren. Dat is de kern van het actieprogram "Rotterdam zet door. Op weg naar een stad in balans", dat vanochtend is gepresenteerd. Rotterdam vindt dat aspirant-bewoners een minimumniveau aan sociaal-economische draagkracht moeten hebben.

[Zelfs in de USA zijn me geen voorbeelden bekend van steden waar een stadsbestuur dit soort eisen stelt aan mensen die daar willen wonen.
Met welk RECHT matigt Rotterdam zich eigenlijk aan allerlei toegangscriteria te stellen aan burgers?! Stel dat iemand een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft: Waarom zou diegene geen huurwoning toegewezen mogen krijgen door een van de woningcorporaties?!
Waarom zou diegene daar uberhaupt niet mogen wonen als het B. en W. betreft?! Omdat B. en W. van Rotterdam twee soorten mensen onderscheiden:
'Normale mensen' en mensen met een uitkering plus mensen met laagbetaalde baantjes. De laatste groep wordt verklaard tot 'minder gewenste mensen', sterker nog, tot ongewenste mensen. Hiermee is het hek van de dam en zal het van kwaad tot erger komen, andere steden zullen hun voorbeeld volgen en binnen de kortste keren mag iemand die geen betaald werk heeft NERGENS meer wonen.
Maar ongetwijfeld zal de overheid dan zorgen voor 'grootschalige opvang'. Waarom zijn we altijd uitgegaan van de gelijkwaardigheid van mensen? M.i. ten eerste omdat criteria om ongelijkwaardigheid vast te stellen zelf weer discutabel zijn en ten tweede omdat het leidt tot ontzettend veel ellende i.t.t. de aanname van het axioma dat allen gelijkwaardig zijn. Omdat dat nu wordt doorbroken door Rotterdam is Van der Tak een huichelaar en een leugenaar als hij op tv beweert dat ze hun 'eigen' mensen met een uitkering zullen helpen. Eerst de stad op slot en vervolgens de eigen inwoners met lage inkomens de stad uit werken, dat wordt de vervolgstap.]

In de praktijk houdt dit in dat mensen zeker 120 procent van het wettelijk minimumloon moeten verdienen om een woning te bemachtigen. Het college wil alleen een uitzondering maken voor belangstellenden uit de andere stadsregio-gemeenten, waar Rotterdam vaste afspraken mee heeft, en voor kansrijke groepen als studenten.

[Afgestudeerden krijgen volgens het plan een starterslening voor de aanschaf van een woning van de woningcorporatie. Zo is duidelijk waar ook op het gebied van kennis de tegenstellingen liggen:
Ook tussen degenen die kunnen gaan studeren en degenen die geen kans hebben om te studeren of simpelweg niet door de natuur zijn voorzien van een goed stel hersens worden de tegenstellingen zo verder vergroot: De eersten worden geacht te kopen, de laatste groep moet maar zien iets te huren bij een als gevolg van de Stedelijke Vernieuwing afnemend huurwoningenbestand.]

Om een halt toe te roepen aan de vrije vestiging moet de Huisvestingswet worden gewijzigd. Een kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF heeft al aangegeven vaart te willen zetten achter de nodige wetswijzigingen. PvdA en GroenLinks wijzen het Rotterdamse plan af.

[Als dat er een maal door is kan elke gemeente in Nederland makkelijk een bordje bij haar gebied zetten: Verboden voor werklozen en andere minima! Waar die dan moeten wonen? Nergens meer uiteindelijk. Wie kan dat wat schelen? Alleen de minima zelf, enkele uitzonderingen daargelaten.]

Onafhankelijk van zo'n wetswijziging, die jaren kan duren, zal de gemeente ondertussen al op eigen houtje proberen de instroom van kansrijken in probleemwijken te beperken. Daartoe toetsen corporaties en verhuurders aspirant-bewoners bijvoorbeeld op inkomen, leeftijd en grootte van het gezin. 'Positieve ballotage' heet dat.

[Zie eerder in dit verhaal gegeven reactie.]

Het college houdt vast aan de veelbesproken stop op de toestroom van asielzoekers. Waar het om de opvang van statushouders gaat, moet de hele stadsregio de komende vier jaar 'ontlast' worden, zo schrijven burgemeester en wethouders.

[Maar ook hier is de medewerking van het Rijk voor nodig. Wie hier legaaal verblijft, zal gehuisvest moeten worden, ook in Rotterdam.]

Den Haag moet er, als het aan het Rotterdamse college ligt, bovendien voor zorgen dat mensen in een asielprocedure pas mogen verhuizen als ze goed ingeburgerd zijn.

[Waar blijven ze tot die tijd dan? Met z'n zessen in een asielzoekerscentrum in een klein hokje?!]


Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].