STOP DE WONINGNOOD!
ANDER BELEID STEDELIJKE VERNIEUWING NOODZAKELIJK


Tekst voor rubriek "Te Gast" van de Leeuwarder Courant:
Verhaal in kader 'WOONPLAN LEEUWARDEN' verzonden: 22/10/2003. N.B.: Het verhaal werd zonder opgaaf van redenen echter niet geplaatst. De wegen van de LC zijn soms ondoorgrondelijk...

INGEZONDEN:

STOP DE WONINGNOOD!
ANDER BELEID STEDELIJKE VERNIEUWING NOODZAKELIJK

In december 1999 stelde de Leeuwarder gemeenteraad de Kadernota Stedelijke Vernieuwing vast. Hierin werden de hoofdlijnen aangegeven voor het beleid voor de langere termijn. Het is inmiddels duidelijk dat de aannames en cijfers in deze nota achterhaald zijn als ze al ooit hebben geklopt.
De stadsvernieuwingsplannen zoals die zijn uitgevoerd en nog op stapel staan zijn vooral ingegeven door projectontwikkelaars, aannemers, vastgoedbedrijven, makelaars en hypotheekbanken die er aan verdienen. Een "win/win" situatie, behalve voor de gewone man of vrouw in de straat.
Zij zijn de verliezers, want de afgelopen jaren nam de schaarste qua betaalbare huurwoningen drastisch toe. Zo zou volgens het Jaarverslag 2001 van de Centrale Registratie Woningzoekenden de gemiddelde wachttijd voor een eengezinswoning in Leeuwarden gestegen zijn tot 8 jaar en die voor een flat naar 3 jaar.
Oorzaken: De sloop van woningen, het feit dat Leeuwarden een qua bevolking overwegend arme stad is en thans ook de teruglopende economie en de stijgende werkloosheid.
Gevolg: Wachttijden die horen bij een randstedelijke gemeente. Dat zouden we hier niet moeten willen.
We moeten daarom toe naar een andere invulling van het beleid qua Stedelijke vernieuwing. Ons nieuwe 'Woonplan Leeuwarden' heeft de volgende hoofdpunten:

a. Geen verdere sloop of verkoop van sociale huurwoningen. Deze woningen zijn simpelweg niet meer als nieuwbouw terug te bouwen voor dezelfde huurprijs en daarom bijzonder waardevol. Bovendien bleek uit diverse onderzoeken dat het bestrijden van sociale problemen met sloop en dure vervangende nieuwbouw, in de hoop dat een 'mix' van arm en rijk leidt tot het oplossen daarvan, slechts kleine 'duurte-eilandjes' oplevert in wijken met overwegend een armere bevolking, maar verder niets.
Kortom: Verhalen over 'evenwichtige bevolkingsopbouw' en de sociale voordelen daarvan berusten op een valse ideologie.
Sociale problemen moeten bestreden worden met sociale maatregelen, zoals een beter wijkbeheer ed. Wat zou er bovendien tegen zijn op een goede arbeiderswijk, met de nadruk op 'goed'? Stedelijke Vernieuwing in de bestaande voorraad zou zich daarom moeten richten op renovatie van zowel flats als eengezinswoningen in alle gradaties: Van groot-onderhoud tot een upgrading renovatie en alles wat daar tussen zit, afhankelijk van de bouwkundige mogelijkheden, de lokatie enz. Tevens moet tegelijk het sociaal beheer veel strakker en intensiever opdat ook prettig gewoond kan worden. Ook de lagerbetaalden hebben daar recht op en ook dat is Stedelijke Vernieuwing!

b. De druk op de bestaande voorraad moet verminderd worden door nieuwe sociale huurwoningen. Woningcorporatie Nieuw Wonen Friesland stopte de verkoopwinst van 36 koopwoningen in 20 nieuwe huurwoningen maar het resultaat waren huurwoningen die qua aanvangshuren in de prijsklasse van beleggerswoningen zaten: Slechts enkelen zaten net onder de fiatteringsgrens voor huursubsidie voor een gezin. Zit de huur daarboven, dan is huursubsidie meestal niet mogelijk, wat de woningen deels ontoegankelijk maakt.
Noch qua aantallen noch om doorstroming op gang te brengen helpt dit: De verhuisketens die ontstaan zijn te lang en te kwetsbaar: Inschatting is dat er wel 3 tot 4 verhuisbewegingen nodig zijn voordat iemand vanuit een goedkope woning kan doorstromen en de recessie maakt de verhuisketen breekbaar: Men moet ook kunnen doorstromen qua geld.
Denk aan de komende bezuinigingen op de huursubsidie, de sociale zekerheid, de zorg enz. Ook leiden de plannen van de woningcorporaties die de huren 'vrij onderhandelbaar' willen maken, tot een liberalisering van de huurmarkt waarbij de lagerbetaalden het onderspit zullen derven. Woningcorporaties moeten geen 'woonbedrijven' of 'beleggers' zijn!

Kortom: Er zal veel meer geld in een nieuwbouw huurwoning gestopt moeten worden voordat die woning hoogop een bruikbare 'doorstromerswoning' wordt. We vragen ons af waar de corporaties hun winsten uit de verkoop van huurwoningen in bv. Westeinde, Aldlân enz. en uit hun bijzondere projecten hebben gelaten?!

c. De plannen voor dure koopwoningen moeten worden veranderd in plannen voor goedkopere koopwoningen naar behoefte en echte doorstromerswoningen voor huurders met prijzen die minstens EUR 100,= onder de fiatteringsgrenzen voor huursubsidie liggen, waarbij voor kleine huishoudens ook aan nieuwbouw appartementen gedacht moet worden.

d. Er moet veel meer worden ingezet dan nu op verbouw van verouderde lege kantoorpanden tot woningen of wooneenheden voor studenten. Het feit dat er in de stad sinds jaren weer wordt 'gekraakt' kan als signaal worden gezien dat er iets mis is op de woningmarkt!

Samengevat: Stedelijke Vernieuwing moet zo worden uitgevoerd dat de gewone bevolking hier profijt van heeft. Dat is nu niet het geval.

Leeuwarden, 22/10/2003

Secretaris Vereniging P.E.L.