Uit de Leeuwarder Courant van 12-8-2000:

LEEUWARDER HUURMARKT IS IN BEWEGING

LEEUWARDEN - De vraag naar huurhuizen in de Friese hoofdstad is in 1999 opnieuw afgenomen. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Centrale Registratie Woningzoekenden (CRW). Die uitkomst oogt opmerkelijk. Begin dit jaar meldde koepelorganisatie Aedes nog een kentering in de leegstandscijfers van de Friese woningbouwcorporaties.
[Hiervoor zijn verschillende mogelijke verklaringen te bedenken; bv.: De corporaties melden niet alle leegkomende woningen aan voor het krantje van de CRW, maar verhuren woningen buiten het systeem om via balieverhuur: Woningzoekende wordt wel ingeschreven als woningzoekende terwille van het vangen van het inschrijfgeld, wordt vervolgens echter niet als woningzoekende doorgegeven aan de CRW maar krijgt buiten de CRWL om een woning die ook niet als leeg bij de CRWL werd gemeld door desbetreffende corporatie.
Bij het 'oude' woonruimteverdelingssysteem werd - zo werd op een gegeven moment berekend door de toenmalige fractie van PAL/GL - zo'n 30% van de vrijkomende woningen buiten het systeem om verhuurd. Het huidige systeem kent geen garanties dat dit nu ook niet op dezelfde wijze gebeurt.
Tweede mogelijkheid is dat de vraag is gedaald, maar het aantal leegkomende huurwoningen ook. M.a.w.: Er is ook weinig aanbod en het leegstandscijfer blijft erg laag. Ook in een situatie met weinig vraag en weinig aanbod is er sprake van evenwicht op de huurwoningmarkt. Indien we de aanname maken dat er niet gesjoemeld wordt met het CRW-systeem, lijkt me dit de meest voor de hand liggende verklaring.]

In Leeuwarden was de leegstand per 1 januari 2000 gedaald van 2,46 naar 0,75 procent, aldus Aedes. Uit de cijfers van de CRW blijkt dat de vraag meedaalde. Vorig jaar klopten 5005 mensen bij de vier Leeuwarder woningbouwcorporaties aan voor een woning. In 1998 waren dat er 5236, en het jaar daarvoor 5284.

Directeur Henk Deinum van Beter Wonen Leeuwarden (BWL) geeft toe dat in nieuwere wijken als Heechterp en Bilgaard nog steeds ruim voldoende huizen aanwezig zijn.
[Bilgaard en vooral Heechterp kan ik toch moeilijk tot de nieuwere wijken rekenen. Heecherp werd begin zestiger jaren al gebouwd en Bilgaard vanaf eind zestiger jaren tot medio 70-er jaren. In Heechterp staat nauwelijks iets leeg en in Bilgaard zijn het vooral wat laagbouwwoningen die nu al over de ¦900,- kale huur doen, waar moeilijk een huurder voor is te vinden, omdat je voor die prijs beter kunt kopen en de woning te duur is voor degenen die niet kunnen kopen.
Dat 'ruim voldoende' kan dus met een flinke korrel zout genomen worden. In oudere buurten als de binnenstad en de Transvaalwijk moeten huurders echter rekening houden met een wachtlijst. Hetzelfde geldt voor studentenwoningen.]

"Der is krapte ontstien, mar noch gjin skaarste", aldus Deinum. De situatie is volgens hem sinds vorig jaar september danig veranderd.
Hij wijt dat aan de aanzienlijke prijsstijging van de koophuizen.
"Dat hat in enoarme wjerslach op de fraach hân."
[Deze verklaring lijkt er meer op, volgens mij. Ook banken en makelaarskringen melden dat voor starters en eenverdieners het bijna niet te doen is om iets te kopen.]

Voor veel mensen is een eigen huis onbetaalbaar geworden, zegt Deinum. Hij wijst op de "gigantyske sloopplannen" van twee jaar geleden. "In jier letter giet it in hiel oare kant ût."
[Zo zie je maar weer, dat je voorzichtig moet zijn met grootse sloopplannen. Het is te hopen dat BWL nu ook gaat handelen naar de nu genoemde inzichten en de druk van de gemeente weerstaat om toch vooral maar veel te slopen. De gemeente lijkt echter nog steeds het verstand op nul te hebben en de blik op oneindig.
Zo trachtte wethouder Bilker enige tijd terug het lage leegstandscijfer te bagatelliseren door te stellen dat de leegstand voor hen nooit een sloopargument was geweest - wat hij platweg loog - maar dat het ging om 'kwaliteitsverbetering'...
Eigenlijk bedoelt hij 'kwaliteitsverbetering' van de mensen in die zin, dat mensen met geld meer 'kwaliteit' hebben dan mensen zonder geld. De rijken de stad in; de armen liefst eruit gepest door gebrek aan betaalbare woningen; het B&W-ideaal...]

Uit het CRW-rapport komt naar voren dat vier van de tien woningzoekenden vorig jaar een woning kregen toegewezen.
[Dus zes van de tien kennelijk niet...]
Jongeren tot 23 jaar en 65-plussers maken de grootste kans.
[Bedoeld zal zijn te zeggen dat de meeste woningzoekenden tot deze groepen behoren en dat zij daarom verhoudingsgewijs ook het vaakst een woning toegewezen kregen.]
Tweederde van de aangeboden woningen viel in de huurklasse van ¦350 tot ¦650.
[De woningen tot ¦650,- vallen binnen het reguliere toewijzingssysteem van de CRW. Woningen die duurder zijn vallen onder vrije balieverhuur. Probleem hierbij is, dat de huren wel elk jaar stijgen, maar dat deze bovengrens van ¦650,- nooit wordt verhoogd, zodat steeds minder woningen volgens het reguliere systeem worden aangeboden en toegewezen. Op deze wijze vallen steeds minder woningen onder de vaste 'spelregels' voor woningtoewijzing en steeds meer woningen onder het systeem 'balieverhuur', waarbij de persoonlijke willekeur van de verhuurfunctionaris en de hoogte van iemands loonstrookje de voornaamste rol spelen.]

Deinum bagatelliseert overigens de waarde van de onderzoeksgegevens van de CRW. "It is gefaarlik hjir konklûzjes oan te ferbinen. De merke is tige beweechlik op dit stuit."
[Nu ja, wat doet Deinum hier zelf anders, dan conclusies trekken?
Wat hij zegt is in zoverre waar, dat het een momentopname is, maar is dat met elk rapport niet zo?
Mijn conclusie zou zijn, dat voorzichtigheid voor de woningcorporaties is geboden: Geen massale sloopplannen omhelzen van de gemeente, maar nuchter blijven en ook alternatieven uitproberen per blok, straat of complex, al naar de situatie ter plaatse, zoals: Woning fors verbeteren of huur verlagen of huur bevriezen of ander soort huurcontract aanbieden met bv. meerjarige zekerheid over de huurhoogte of woningen verkopen enz.
Creativiteit, daar gaat het om en juist dat ontbreekt nogal eens..]

Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].