Uit Leeuwarder Courant van 11 augustus 2000 door journalist Erwin Boers:


BARENT FOCKES ONGERUST OVER ONDERHOUDSPOT

LEEUWARDEN- Bewoners van de koopwoningen in de Barent Fockesstraat en omgeving maken zich ongerust over de omvang van het onderhoudsfonds dat FNV-verzekeringen voor hen achterlaat. Zij vrezen dat er vele honderdduizenden guldens zijn weggeraakt.

Woningcorporatie Beter Wonen Leeuwarden (BWL) wilde de woningen enkele jaren geleden slopen. Maar bewoners protesteerden, waarna FNV-verzekeringen besloot de huizen te kopen. Het bedrijf, onderdeel van SNS-Reaal, gaf de woningen een opknapbeurt en verkocht ze door aan de bewoners.

Leegstaande huizen werden verkocht aan mensen van buiten de wijk. De winst die dit opleverde zou grotendeels terecht moeten komen in een pot bedoeld voor toekomstig onderhoud van de huizen.

Volgens berekeningen van het Platform Éénpersoons- en tweepersoons huishoudens Leeuwarden (PEL) zou deze pot al gauw ¦1.745.000 moeten bevatten. Maar in de buurt gaan geruchten dat FNV-verzekeringen slechts ¦750.000 in kas zal storten.
[Commentaar: De krant verwart hier het brutobedrag en het nettobedrag.
Korte uitleg: De afspraak was dat de lege woningen voor marktwaarde door de FNV zouden worden doorverkocht aan de bewoners voor de marktwaarde. Het deel van de koopsom boven de ¦60.000,- zou worden bestemd voor een onderhoudsfonds.
Er werden uiteindelijk 42 lege woningen verkocht op de in totaal 132 woningen.
Daar op dat moment nog geen inzicht bestond in de kadastergegevens, is uitgegaan van een voorzichtige schatting van de gemiddelde verkoopprijs op ¦100.000,-/woning. Dit leverde op: Gemiddeld 40 duizend gulden per woning voor het onderhoudsfonds. Dus: 42 maal ¦40.000,- is ¦1.680.000,-
In de genoemde ¦60.000,- zat verwerkt: ¦500,-/woning voor het onderhoudsfonds. Dit werd door alle kopers betaald, ook door de huurders die hun woning kochten. Dit leverde op: 132 maal ¦500,- is ¦66.000,-
Totaal geschatte opbrengst voor onderhoudsfonds dus ¦1.746.000,- En dus geen ¦1.745.000,- zoals de krant beweert.
Niet door 'de buurt' maar door de ex-FNV-ledenverzekeringen man Ferry Dijkstra is vermoedelijk op gezag van Hans Ridderhof, v.m. manager hypotheken te Utrecht, het verhaal verspreid dat na aftrek van alle kosten nog maar ong. ¦750.000,- resteert voor deze onderhoudspot. Dat is dan het netto-bedrag. Nu is bij ons bruto minus alle echt gemaakte kosten het nettobedrag, zodat de weergave in de LC waarin ons de bewering in de schoenen wordt geschoven dat 'deze pot al gauw ¦1.745.000,- moet bevatten' onzin is. Dat bedrag was het aanvangsbedrag - voorzichtig ingeschat - op basis van de opbrengst.
Over de uitgaven bestaat een naar verluidt uiterst ondoorzichtig accountantsrapport, dat vermoedelijk wel bij de gemeente is, maar bij ons weten niet bij het bestuur van de VvE i.o. Nadat afgelopen week dit bestuur van de VvE i.o. de FNV na vele verzoeken om inlichtingen, had gedreigd met publiciteit in de landelijke pers, werd snel een soort overzicht per fax gestuurd van de uitgaven. Voor zover onze informatie thans reikt, gaat dit om een vermoedelijk afgelopen week door iemand van de FNV samen met Ferry Dijkstra haastig in elkaar gezet overzicht. Qua opbrengst onderhoudsfonds zou dit overzicht op 4 woningen na kloppen. Van 38 van de 42 leeg verkochte woningen kloppen de verkoopprijzen met de verkoopprijzen volgens het kadaster, voor 4 woningen houdt de FNV in dat overzicht een lagere verkoopprijs aan...
Je moet maar durven. De kadastergegevens geven aan dat de inkomsten van het fonds (bruto) op 2.1 tot 2.3 miljoen gulden liggen, dus pakweg 3.5 tot 5.5 ton hoger dan door ons voorzichtig geraamd. Het overzichtje stelt dat in totaal ruwweg 5.6 ton aan BTW zou zijn afgedragen...
Om elk misverstand te voorkomen: De verbouwkosten zaten al verwerkt in eerdergenoemde ¦60.000,- incl. de BTW daarover. In onze simpele logica is 5.6 ton BTW over 'iets' 17.5% van dat 'iets' dat dan met BTW werd belast. Het belaste totaalbedrag qua kosten waarover BTW was verschuldigd was dan ¦3.200.000,- Maar dat bedrag zat echt niet in het onderhoudsfonds. Nogmaals: Het gaat erom welke onkosten met BTW kunnen zijn belast en deze 5.6 ton slaat nergens op! Dat is niet meer dan een goedkope poging om de bewoners voor onnozel te houden en een rad voor ogen te draaien. Er schenen nog wel meer vreemde 'uitgaven' in het overzicht te staan, maar dit was de opvallendste. Zo komt jan splinter door de winter?
Overigens lijkt dit BTW-gedoe op een variant op een eerder scenario waarin door v.m. manager Paul Nijssen van FNV-hypotheken (er waren nogal wat managers-wisselingen in Utrecht) werd vermoed dat het geld dat conform oorspronkelijke afspraak tijdelijk op een tussenrekening was geparkeerd, door al het gefuseer waarbij uiteindelijk SNS-Reaal ontstond in Den Bosch, domweg op de resultatenrekening was beland van SNS-Reaal waar het vervolgens met vennootschapsbelasting werd belast...
De verkoopwinst van FNV-ledenverzekeringen was verkoopprijs lege woningen minus 42 maal ¦60.000,- (Leeuwendeel onderhoudsfonds.) Deze winst is 'vrij', net zoals bij een particulier die zijn huis met winst verkoopt. Van overdrachtsbelasting kan ook geen sprake zijn: De overdrachtsbelasting die FNV zelf betaalde voor de woningaankoop van BWL (ong. ¦36.500,- in onopgeknapte staat) was ook doorberekend in eerdergenoemde ¦60.000,-) Via een z.g. 24-uurs constructie waarbij FNV pas kocht van BWL als er een koper was voor de lege woning, hoefde FNV over haar verkoop ook geen overdrachtsbelasting te betalen. Volgens de wet is geen overdrachtsbelasting verschuldigd indien een woning binnen 6 maanden wordt doorverkocht.
Kortom: Het kan bij die 5.6 ton ook niet gaan om overdrachtsbelasting. Waar zit nu het onderhoudsfonds na aftrek van kosten? Voor het leeuwendeel bij SNS/Reaal en voor wat betreft 132 maal ¦500,- bij notaris Wiebe Adema.]

Bewoners zijn al ruim een jaar bezig met de oprichting van een vereniging van eigenaren (VvE) Een voorlopig bestuur buigt zich op dit moment over het accountantsrapport van FNV-verzekeringen. Binnenkort gaan de officieuze bestuursleden om tafel met Hans Ridderhof van SNS-Reaal. Beide partijen willen de cijfers tot dat moment geheim houden.
[Dat er een soort overzicht werd gestuurd na maanden soebatten door het bestuur van de VvE i.o. komt volgens onze info omdat ze afgelopen week dreigden met de landelijke pers en nadat dit LC-bericht verscheen brak lichte paniek uit bij SNS/Reaal: De heren hebben nu maandag spoedberaad; alles wordt uitgezocht bla bla. Uiteraard behoort het PEL tot de 'beroeps-onrust stokers' enz. Maar heren toch, wij noemen u toch ook geen beroeps-sjoemelaars?? FNV-ledenverzekeringen en FNV-hypotheken, nu opgegaan in SNS/Reaal waren toch respectabele organisaties waarbij de gewone man toch op hun beloften ('er komt een onderhoudsfonds') mocht vertrouwen?
Als woonconsumenten organisatie volgen wij deze zaak nauwlettend omdat we menen dat het in het belang is van de plaatselijke volkshuisvesting dat het hele proces van de verkoop van deze huurwoningen incl. het beloofde onderhoudsfonds slaagt, mede om de voorbeeldwerking voor meer van dergelijke projecten in de stad en omdat we er niet van houden dat 'jan-met-de-pet' die ook eens iets doet/wil voor de zoveelste keer bedrogen uitkomt.]

Het beheer van de onderhoudspot valt onder een speciaal hiervoor opgerichte stichting. Ferry Dijkstra, die namens SNS-Reaal betrokken is geweest bij de verbouw en verkoop, zal zitting nemen in het bestuur hiervan. Andere bestuursleden zijn een accountant en een vertegenwoordiger van de eigenarenvereniging.
[Dus nog steeds het heilloze plan om het geld weg te stoppen in een stichting, zodat de Ver. van Eigenaren zelf niets kan beslissen en als ze wel iets beslist over onderhoudswerk, ze uit bedelen moet bij die stichting.
En dan ben je eigenaar van een woning en bent lid geworden van die VvE omdat je meende dat dat zinvol was vanwege het collectieve meerjarenonderhoud...
Qua bestuurssamenstelling is het echt schrikken dat i.t.t. eerdere verhalen, dhr. Ferry Dijkstra ook in dat stichtingsbestuur komt. Dan kan hij net als bij de verbouw, er maar weer in om slaan als malle Jan in het kippenhok...
En dat terwijl hij niet meer werkt voor FNV-hypotheken of voor SNS/Reaal.
Conclusie is dat vermoedelijk SNS/Reaal zich ook niet meer wil branden aan die geldbeheer-stichting en het daarom hem in de maag splitsen, terwijl hij zich weer erg belangrijk kan voelen...]

De voorlopige bestuursleden van de vve overwegen juridische stappen tegen Reaal-SNS wanneer de hoogte van de pot in hun ogen niet voldoende is. Bij het gesprek met Ridderhof zal waarschijnlijk ook een gemeente-ambtenaar aanwezig zijn. Tot nu toe heeft de gemeente zich niet actief met de onderhandelingen bemoeid.
[Naar verluidt heeft het bestuur van de VvE i.o. al kontakt gehad met een advocaat. We weten nog niet met wie. Nieuw element in het LC-verhaal is, dat er nu kennelijk bij de gemeente ook weer enige beweging zit, nadat wethouder Bilker eerder had aangegeven tijdens de behandeling van het gemeentelijke evaluatierapport Barent Fockes e.o. dat voor haar geen rol meer was weggelegd.]
Einde LC-bericht. Commentaar tussen [].